Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higienizacja osadów ściekowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest modernizacja gospodarki osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków. Przedstawiono charakterystykę przedmiotowej oczyszczalni oraz zaprezentowano nowe rozwiązanie, w którym wykorzystano proces autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów (ATSO). W artykule przedstawiono wyniki badań osadu ściekowego poddawanego procesowi ATSO, który przebiega w układzie dwustopniowej instalacji. Badaniom poddano osad ustabilizowany, w którym określono zawartość suchej masy, suchej masy organicznej, makroskładników, metali ciężkich. Wykonano także badania mikrobiologiczne osadu. W pracy przedstawiono wnioski, będące wynikiem przeprowadzonych badań i własnych doświadczeń.
EN
The subject of this work is modernization of the sewage treatment plant management of a municipal sewage (wastewater) treatment plant. A new characteristic of the subject wastewater treatment plant was presented where, Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion is utilized (ATAD). The article presents results of a study of sludge sediments subjected to Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion, which takes place in a two-stage installation. Stabilized sediments were studied for which the content of dry mass, dry organic mass, macro and of heavy metals were determined. Also a microbiological study of the sediment was performed. The article presents conclusions resulting from the performed study and from authors own experience.
PL
Tematem artkułu jest koncepcja modernizacji gospodarki osadowej opracowana dla dwóch oczyszczalni ścieków, które generują różne ilości osadów. W obu przypadkach zastosowano to samo rozwiązanie. Polega ono na unieszkodliwianiu powstających osadów wstępnego i nadmiernego w pierwszej kolejności w procesie autotermicznej termofilnej stabilizacji (ATSO) a następnie w procesie fermentacji. W artykule przedstawiono charakterystykę istotnych elementów proponowanych rozwiązań. Wyeksponowane zostały parametry techniczno-technologiczne reaktorów ATSO i komór fermentacyjnych. Zaprezentowano przewidywane nakłady inwestycyjne i podstawowe koszty eksploatacyjne. Wykonana została również analiza efektywności kosztowej obu wariantów. Zastosowanie tego rozwiązania niesie wiele korzyści, które zostały podkreślone w artkule. Wskazano także możliwości zastosowania procesu ATSO skojarzonego z fermentacją.
EN
The subject of this article is the concept of modernization of the sewage sludge management prepared for two waste water treatment plants which generate a large amount of sludge. In both cases the same solution was used, which consists in neutralization of the generated primary sludge and the surplus sludge at the first stage thru auto thermal thermopile aerobic digestion (ATAD) and next by the fermentation process. The article presents the characteristics of essential elements of suggested solutions. In first line technical and technological parameters of ATAD reactors and digester chambers are featured. Presented are expected investment outlays and basic operation costs. Also the analysis of the cost effectiveness of both versions was carried out. The use of this solution brings a lot of benefits, which were underlined. The possibility of use of the ATSO process associated with digestion was indicated.
PL
Zdrowie ludzi przede wszystkim - to dewiza, która powinna przyświecać wszystkim, wykorzystującym komunalne osady ściekowe do nawożenia gruntów rolnych, pod uprawy wszystkich płodów rolnych przeznaczonych do spożycia czy produkcji pasz. Osady ściekowe od dawna wykorzystywane są właśnie w taki sposób i trzeba przyznać, że jest to zarówno jeden z najbardziej popularnych, jak i najtańszych sposobów ich ostatecznego zagospodarowania.
PL
W referacie przedstawiono proces autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych, który od roku 2003 jest wdrożony w oczyszczalni w Giżycku. Zaprezentowano charakterystykę procesu oraz zastosowane rozwiązania techniczne. Opisano układy technologiczne, które wykorzystywane są do stabilizacji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych. Praca zawiera również uwagi będące wynikiem własnych doświadczeń zdobytych na etapie projektowania, montażu i rozruchu przedmiotowych instalacji oraz w trakcie ich eksploatacji.
5
Content available remote Higienizacja osadów ściekowych z wykorzystaniem wapna palonego i hydratyzowanego
PL
Zbadano wpływ zróżnicowanych dawek wapna palonego i hydratyzowanego na higienizację osadów ściekowych zawierających bakterie Salmonella enteritidis. Dawką CaO zapewniającą całkowitą eliminację tych bakterii było 220 g/kg s.m. po 24 h kontaktu, a w przypadku Ca(OH)₂ 300 g/kg s.m. po 48 h. Stosując Ca(OH)₂, oczekiwane efekty higienizacyjne można uzyskać przy niższych dawkach po wydłużeniu czasu oddziaływania.
EN
Sewage sludge was treated with CaO or Ca(OH)₂ (doses up to 350 g/kg of dry mass) for 96 h to eliminate Salmonella enteritidis bacteria. Full hygienization of the sludge was achieved after 1 h when CaO doses 250 g/kg or Ca(OH)₂ doses 350 g/kg were used.
EN
The previously received results of individual processes of hydrodynamic and alkaline disintegration were decisive significant for the conducted research task. The combination of hydrodynamic cavitation (30 minutes duration of the process) and alkaline (pH ≈ 9) to the destruction of activated sludge caused a significant release of organic matter about 1383 mg/dm3 in comparing to individual processes. Such increase in the SCOD value resulted in a significant growth the efficiency of biogas yield in a two-stage mesophilic-thermophilic processes. The increase in yield was from 26 to 38% depending on the volume of disintegrated sludge. The effect of the two-stage fermentation resulted activated sludge hygienisation. The microbiological analysis of the influence of the fermentation with the different volume of hybrid disintegrated sludge was based on microbiological indicators: Salmonella spp. and coliphages. The obtained results prove the effectiveness of the two-stage digestion process compared to single mesophilic fermentation which not always completely eliminates the above indicators.
PL
Decydujące znaczenie dla przeprowadzonego zadania badawczego miały wyniki badań dotyczące jednostkowych procesów dezintegracji hydrodynamicznej i alkalizacji. Połączenie kawitacji hydrodynamicznej (30 minut trwania procesu) i alkalizacji (przy pH ≈ 9) w celu destrukcji osadu czynnego powodowało znaczące uwolnienie materii organicznej o 1383 mg/dm3 w porównaniu do jednostkowych procesów. Tak duży wzrost wartości ChZT przełożył się na istotny wzrost wydajności produkcji biogazu w procesie dwustopniowej fermentacji mezofilowo-termofilowej. Wzrost wydatku wyniósł od 26 do 38% w zależności od udziału osadu dezintegrowanego. Działanie dwustopniowej fermentacji skutkowało higienizacją osadu czynnego. Analiza mikrobiologiczna wpływu procesu fermentacji ze zróżnicowanym udziałem osadu dezintegrowanego hybrydowo została dokonana zgodnie ze wskaźnikami mikrobiologicznymi: Salmonella spp. oraz colifagi. Otrzymane wyniki świadczą o skuteczności prowadzenia procesu dwustopniowego w porównaniu z fermentacją jednostopniową mezofilową, po której nie zawsze następuje całkowita eliminacja ww. wskaźników.
PL
W artykule przedstawiono badania nad oceną parametrów technologicznych procesu autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO), przebiegającego w układzie trzyzbiornikowej instalacji, pracującej na oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Badania jakościowe osadów poddawanych procesowi ATSO wykonywane były od czerwca 2006r. Przedstawiono przebieg zmian temperatury osadów, rejestrowanej w sposób ciągły w każdym reaktorze instalacji. Kontrolowano osady pod względem zawartości ich suchej masy, z uwzględnieniem udziału substancji organicznych i mineralnych oraz wartość odczynu pH. Przedstawione zostały wnioski, wynikające z przebiegu badań i własnych doświadczeń, dotyczące przydatności omawianego procesu do unieszkodliwiania osadów ściekowych.
EN
The article examines evaluation of technical parameters of the process of autoheated thermophilic aerobic digestion (ATAD) of sewage sludge in a three-tank installation operating in a wastewater treatment plant in Lubań. From the June 2006 sludge treated by ATAD process was examined for quality. There was presented course of temperature changes recorded constantly in each reactor of the installation. Sludge was examined with regard to dry solids content, taking into consideration presence of organic and mineral substances, and pH power hydrogen reaction value. Conclusions were presented, resulting from the course of examinations as well as from own author's experience, concerning usefulness of the discussed process for sewage sludge treatment.
PL
W artykule przedstawiono próbę analizy skuteczności procesu autotermicznej tleno- wej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO) w ich unieszkodliwianiu, umożliwiającym powrót do naturalnego środowiska, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Giżycku. Badania jakościowe osadów poddawanych procesowi ATSO wykonywane były od października 2003r. Przedstawiono wnioski wynikające z analizy zgromadzonych wyników badań. Szczególną uwagę zwrócono na produkt końcowy realizowanego procesu.
EN
The article attempts to analyze the efficiency of Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD) in sewage sludge treatment, allowing reentry of sewage sludge to the environment, on the example of wwtp Giżycko. Quality examinations of sludge exposed to ATAD had been carried out since October 2003. Presented conclusions are based on analysis of results of the examinations. Particular attention has been paid to the final product of the process.
PL
W artykule opisano budowę i działanie opracowanego przez autorów reaktora służącego do higienizacji i stabilizacji komunalnych osadów ściekowych. Podstawowąjego część stanowi izolowany termicznie szczelny zbiornik, w którym osad mieszany jest z wysoko-reaktywnym tlenkiem wapniowym. Dzięki izolacji termicznej i szczelności zbiornika proces higienizacji zachodzi w warunkach adiabatycznych, co skraca czas i podnosi skuteczność higienizacji. Przyjęto założenie, ze osady ściekowe uzdatnione nawozami wapniowymi, stanowią korzystne dla rolnictwa źródło wapnia, materii organicznej i składników nawozowych. Założono również możliwości sterowania procesem higienizacji i stabilizacji odpadów, tak aby zostały wytworzone kompletne i bezpieczne środki ulepszenia gleby. Słowa kluczowe: reaktor adiabatyczny, osad ściekowy, higiemza-cja, utylizacja, recyrkulacja
EN
A construction and operating of the reactor (designed by the authors) for utilization of sludges are described in the paper. A basic part of rector forms the lagged, hermetic reservoir in which sludge is mixed with hygenized medium. Thanks to thermal insulation and leak tightness of the tank, hygenization proceeds in adiabatic conditions being thus much faster and effective. It was assumed that sludges conditioned by calcium fertilizer are advantageous for agriculture as a source of calcium, organic matter and fertilizer components. A control of sludges hygenization and stabilization processes was also assumed. Therefore complete and safe ameliorated soil agent was obtained.
PL
Dezynfekcja radiacyjna uważana jest jako alternatywna metoda odkażania wody, ścieków i osadów ściekowych. Osady higienizowane za pomocą wiązki wysokoenergetycznych elektronów mogą być wykorzystywane do nawożenia gleb bezpośrednio po obróbce i nie wymagają dużych obszarów do ich składowania. Efekt higienizacji po zastosowaniu wiązki elektronów uzyskuje się poprzez uszkodzenie DNA oraz błon cytoplazmatycznych, przez co zatrzymane zostają procesy rozmnażania mikroorganizmów występujących w osadzie.
EN
Working mechanism of microwave sludge hygienization. Heavy metals concentration in researched sludge. Per cent contents of heavy metals in different mobility forms for different radiation doses.
EN
Methods used in sludge hygienization and conditions for their use. Basic elements of microwave sludge hygienization. Probability of bacteria reduction depending on microwave radiation dose.
PL
Określono wpływ higienizacji osadów ściekowych pochodzenia miejskiego na skład ilościowy i jakościowy grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych. Stwierdzono, że składowanie osadów nie przyczynia się do wysokiego tempa eliminacji grzybów, zaś skuteczność tego procesu uzależniona była od warunków fizykochemicznych panujących w pryzmach poddanych procesowi higienizacji. Tempo eliminacji mikroorganizmów grzybowych określają równania prostych regresji, które wskazują, że przebieg tych prostych był ujemny dla grzybów drożdżoidalnych, zaś dla organizmów pleśniowych przyjmował kierunek wzrostowy. Przeprowadzonych badań wynika, że składowanie osadów ściekowych jako jedna z form przejściowego postępowania przy ich przyrodniczym zagospodarowaniu może służyć poprawie stanu sanitarnego środowiska naturalnego.
EN
Effect sof municipal sludge hygienization on quantitative and qualitative composition of yastoidal and mildew fungi have been determined. It was found that sludge storage has no contribution to a high rate of fungi elimination, however, effectiveness of the process depended on physico-chemical conditions in piles subjected to hygienization. The rate of fungal microorganisms elimination was determined by simple regression equations. It was shown that the course of straight lines was negative for yeastoidal fungi while it assumed a growing. Tendency for mildew microorganisms. It was demonstrated that sludge storage applied as one of the intermediate procedure can contribute to the improvement of the sanitary status of natural environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.