Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Terapia elektrowstrząsowa - historia i stan obecny
PL
Terapia elektrowstrząsowa EW jest z jednej strony zwieńczeniem stuleci badań nad wykorzystaniem stymulacji elektrycznej w terapii zaburzeń psychicznych, a z drugiej strony - jedyną z dawnych metod terapeutycznych, które przetrwały do czasów dzisiejszych. EW są wysoce skuteczną i dalece bezpieczną formą terapii fizykalnej zarezerwowaną zwykle do terapii ciężkich i lekoopornych stanów chorobowych. Historia terapii EW obejmuje m.in. ewolucja schematów leczenia i opracowanie bezpiecznych parametrów stymulacji.
EN
On one hand the electroconvulsive therapy (ECT) is finial of investigations conducted within the centuries on applying of electrical stimulation in the therapy of psychical disorders, and on the other hand - it is the only one from the former therapeutic methods which survived to today’s' times. ECT is highly efficacious and greatly safe form of the physical therapy usually reserved to treatment of difficult and (pharmaco)therapy resistant morbid conditions. The history of the ECT links i.e. the evolution of the treatment patterns and the elaborating of the safe stimulation parameters.
2
Content available remote Technika wstrząsów magnetycznych
PL
Od ponad 10 lat trwają badania nad nową techniką magnetowstrząsów. Przesłankami dla nich były: wysoka efektywność terapii elektrowstrząsowej EW, niezbyt duża skuteczność terapeutyczna przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS, pewien potencjał drgawko rodny stymulacji TMS. Skonstruowane zostały wystarczająco silne stymulatory magnetyczne, które były w stanie w sposób powtarzalny wyzwalać w mózgu naczelnych i człowieka czynność napadową. Dotychczasowe badania skoncentrowały się jednak głównie na ocenie bezpieczeństwa, a nie realnej skuteczności klinicznej nowej metody. Praca prezentuje kilka uwag krytycznych w stosunku do techniki MST/MCT.
EN
More than 10 years have passed since investigations on a new technique of magnetic seizures (MST = magnetic seizure therapy; MCT = magnetoconvulsive therapy) have begun. The circumstances for them were: a high efficiency of the electroconvulsive therapy ECT, low therapeutic efficacy of transcranial magnetic stimulation TMS, and a certain proconvulsive potential of TMS. Sufficiently strong magnetic stimulators were constructed, with which it is been able to evoke in repetitive way the paroxysmal activity in brain of hominids and humans. Hitherto existing studiem concentrated however mainly on the safety of MST/MCT, and not its real clinical effectiveness. The work presents several critical considerations In the relation to the technique MST/MCT.
3
Content available remote Stymulacja magnetyczna w neuropsychiatrii - rys historyczny
PL
Niemal równolegle do badań nad wykorzystaniem stymulacji elektrycznej w psychiatrii podejmowano również badania nad terapeutycznym zastosowaniem stymulacji magnetycznej. Początkowo wykorzystywano w tym celu magnesy - naturalne źródło pola magnetycznego; dopiero stosunkowo niedawno zaczęto wykorzystywać sztuczne źródła - rozmaitego rodzaju generatory magnetyczne. Najnowsza era stymulacji magnetycznej w psychiatrii zaczyna się wprowadzeniem do praktyki klinicznej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS, która jest w stanie w sposób niedrgawkowy pobudzać struktury mózgu.
EN
Investigations on applying of electric stimulation in psychiatry were undertaken almost simultaneously to studies on the therapeutic use of magnetic stimulation. The magnets - the natural source of the magnetic field - were used in this aim initially; artificial sources - the various kind of magnetic field generators - begun to be used just comparatively recently. The newest era of magnetic stimulation in psychiatry begins by the introduction of the transcranial magnetic stimulation TMS, which is able to stimulate the brain structures in the nonconvulsive way, into the clinical practice.
4
Content available remote Problemy z placebo i ślepą próbą magnetycznej stosowanych w psychiatrii
EN
Except pharmacotherapy in treatment of various psychiatric disorders are used different physical techniques based on the electrical or magnetic stimulation of the head/brain. Confirmation of the effectiveness of the given method requires clinical investigations conducted in the blinded conditions and in the control to placebo. The paper presents difficulties connected with the assurance of these conditions in the case of chosen physical methods.
PL
Oprócz farmakoterapii w leczeniu rozmaitych zaburzeń psychiatrycznych wykorzystuje się różne techniki fizykalne polegające np. na stymulacji elektrycznej lub magnetycznej głowy/mózgu. Potwierdzenie skuteczności danej metody wymaga badań klinicznych przeprowadzonych w warunkach zaślepienia oraz w kontroli do placebo. Praca prezentuje trudności związane z zapewnieniem tych warunków właśnie w przypadku wybranych metod fizykalnych.
PL
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest techniką pozwalającą na nieinwazyjną, niemal punktową stymulację powierzchownych struktur mózgowia. Tak diagnostyczne, jak i terapeutyczne wykorzystanie techniki TMS wymaga dokładnego umiejscawiania cewki stymulacyjnej nad właściwa okolicą mózgu. Opisano metody mające na celu zwiększenie dokładności stymulacji. Najważniejszą z nich jest neuronawigacja.
EN
Transcranial magnetic stimulation TMS is the technique allowing to non-invasive, almost punctual stimulation of superficial brain structures. Both diagnostic, and therapeutic applying of TMS technique requires accurate putting the stimulation coil over the of the proper brain area. Methods havings on the aim of enlargement of the stimulation accuracy were described. The most important from them is neuronavigation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.