Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia klimatyzacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Czy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat doszło do stopniowej redukcji ilości czynników HFC o wysokim GWP zawartych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz wykorzystywanych w nowych urządzeniach (czyli do produkcji urządzeń i ich napełniania/dopełniania w czasie instalacji)? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie na podstawie analizy danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i Bazie Danych Sprawozdań (BDS).
PL
Z początkiem roku 2018 na terenie Unii Europejskiej weszły w życie przepisy rozporządzenia Ecodesign [1] wymuszające na producentach urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ulepszanie dotychczasowych konstrukcji oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych przepisów. Drugim ważnym dokumentem wymuszającym zmiany w urządzeniach opartych na lewobieżnym układzie Lindego jest nowelizacja ustawy o F-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku [3]. Nowelizacja ta, oparta na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych [2], wprowadziła m.in. stopniowe ograniczanie stosowania czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP, określającym potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.
PL
W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.
PL
W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.
PL
Intensywny rozwój technologii klimatyzacyjnych, różnorodność rozwiązań dostępnych na rynku, ale też wyśrubowanie wymagań po stronie inwestorów, sprawiają, że zarówno od projektantów, jak i wykonawców czy serwisantów systemów klimatyzacyjnych wymaga się dziś coraz więcej: szerszej wiedzy, dodatkowych umiejętności, specjalistycznego warsztatu narzędziowego, świetnego rozeznania uwarunkowań inwestycji. Jednocześnie ogromny wzrost możliwości operowania narzędziami informatycznymi w technice daje im dodatkowe atuty.
PL
Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej wpływu na atmosferę eksploatacji samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z różnymi czynnikami chłodniczymi stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości: całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. Ukazano też zmiany w podejściu do wielkości GWP czynników chłodniczych. Pewne kontrowersje budzi tu wprowadzenie w klimatyzacji samochodowej nowej substancji R1234yf spełniającej wymogi dyrektywy UE [5], Czynnik ten (podobnie jak R134a!) w przypadku pożaru auta rozkłada się na fluorowodór - toksyczny (i rakotwórczy), a więc zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt. Stąd wzrosło zainteresowanie powrotem do użycia nie toksycznego CO2.
EN
The article presents the results of theoretical analysis of mobile air conditioning (MAC) systems operating with various refrigerants used in the automotive industry in terms of their impact on the environment. The total equivalent warming impact (TEWI) and its components is assumed as a measure of such impact. The changes in the approach to the size of GWP for refrigerants are also shown. Some controversy is associated with the entry of R1234yf - new substance satisfying the requirements of the EU MAC Directiye - in the car air conditioning. This refrigerant (as well as Rl 34a) decomposes in the case of a car fire into hydrogen fluoride - toxic (and carcinogenic), thus threatening the health of hunians and animals. Hence the increased interest in returning to the use of CO2.
PL
Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na samopoczucie człowieka, a tym samym na wzrost jego wydajności. Stąd, też na przestrzeni tysiącleci poszukiwano różnych sposobów na poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie opinii na temat urządzeń klimatyzacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego, w tym wyboru marki i jego typu, związku emocjonalnego respondentów z marką, a także czynników branych pod uwagę przy wyborze klimatyzacji. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych firmy badawczej PMR oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród przedsiębiorstw województwa lubuskiego.
PL
Uzyskanie większej sprawności agregatu chłodniczego wiąże się z koniecznością ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych. Przy jego wyborze powinno się dążyć do uzyskania najkorzystniejszej efektywności techniczno-ekonomicznej urządzenia. W artykule przeprowadzono analizę tego problemu z wykorzystaniem bezwymiarowych liczb podobieństwa techniczno-ekonomicznego. Zaproponowano zastosowanie wspomnianych liczb do wyznaczenia optymalnej sprawności energetycznej oraz przy wyborze rodzaju urządzenia klimatyzacyjnego w przemyśle.
EN
Achieving greater efficiency chiller requires incurring large capital expenditures. With his election should strive to achieve the best technical and economic efficiency of the device. The article analyzes this problem with the use of dimensionless numbers technical and economic similarities. Proposed to use these numbers to determine the optimum energy efficiency and the selection of the type of air conditioning system in the industry.
PL
W artykule przestawiono uruchomiony w 2012 roku na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni symulator ładunkowy statków, przeznaczonych do przewozu ładunków płynnych Neptune Cargo Handling Simulator. Jego częścią jest prezentowany symulator statku przeznaczonego do przewozu etylenu, służący również do transportu ładunków LPG.
EN
The article Changed launched in 2012 at the Faculty of Mechanical Engineering Naval Academy in Gdynia simulator cargo ship designed to carry liquid cargo Neptune Cargo Handling Simulator. His part is presented simulator vessel intended for the carriage of ethylene, used for transporting cargo LPG.
PL
Mijający 2009 r. przyniósł zmiany w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Po nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym od 1 stycznia 2009 r. punkty serwisowe z mocy prawa stały się punktami zbierania zużytego sprzętu.
PL
Na firmach stosujących w swej działalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne spoczywa wiele obowiązków wynikających z europejskiej legislacji ekologicznej. Użytkownicy urządzeń pracujących na bazie czynników z grupy HFC (tzw. F-gazów) muszą zapobiegać wyciekom czynnika chłodniczego, m.in. przez zapewnienie regularnych kontroli szczelności oraz jak najszybszą naprawę wykrytych wycieków. Choć większość tych zobowiązań ciąży na użytkownikach instalacji, to legalny dostęp do instalowania oraz serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mają wyłącznie osoby i firmy dysponujące stosownymi certyfikatami.
EN
The companies which employ refrigeration and air-conditioning (RAC) equipment have numerous obligations resulting from the European ecological legislation. End-users of the said equipment, functioning on the ground of HFC refrigerants (the so-called F-gases) must prevent emissions of refrigerants, i.a. by ensuring regular leakage controls and swift repairs of any identified leaks. Even though most responsibilities are imposed on end-users of RAC gear, according to the law – the installation and service of refrigeration and air-conditioning equipment may be performed only by duly certified personnel and companies.
PL
Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów powietrza i wody na zdolność chłodniczą przeponowych chodnic powietrza. Określono jak błędy pomiaru poszczególnych parametrów wpływają na wartość wyznaczanej zdolności chłodniczej chłodnic powietrza.
EN
The influence of selected air and water parameters on refrigeration capacity of the diaphragmatic air coolers has been analyzed. Effect of measurement errors in selected parameters on the value of refrigeration air coolers capacity has been determined.
16
Content available remote Analiza pracy przeponowych chłodnic powietrza w warunkach kopalń LGOM
PL
Przeanalizowano pracę przeponowych chodnic powietrza stosowanych w jednej z podziemnych kopalń rud miedzi. W wyniku przeprowadzonych obliczeń pokazano zależność mocy chłodniczej chłodnic lamelowych i gładkorurowych od wybranych parametrów powietrza i wody. Wykazano, że chłodnice gładkorurowe w warunkach ruchowych charakteryzują się większą efektywnością.
EN
Membrane air coolers working, applied to one of the underground copper ore mine was analyzed. As a result of calculations, dependence of cooling power of smooth-pipe and extended-surface coolers of selected parameters of air and water was revealed. Greater efficiency of smooth-pipe coolers in movement conditions was revealed.
PL
Jedną z metod ograniczenia kosztów eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych jest praca w czasie taniej taryfy elektrycznej. Systemy pracy okresowej wymagają akumulacji znacznych ilości zimna. Do tego celu wykorzystać można pełne stropy betonowe. Zachodzące w nich procesy akumulacji i wymiany ciepła badać można zarówno doświadczalnie, jak i numerycznie. W artykule zestawiono wyniki obu tych metod. Po przetestowaniu poprawności pracy modelu i dokonaniu w nim niezbędnych korekt, przeprowadzono serię eksperymentów numerycznych opartych na pełnym planie eksperymentu. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie wybranych, przekrojowych charakterystyk chłodzących stropu. Wyniki te po przetworzeniu z postaci liczbowej do postaci graficznej mogą stanowić wytyczne do projektowania akumulacyjnych stropów chłodzących.
EN
Operation of air-conditioning systems during time zone of low price of electric energy is one of the method of reducing of operation costs. The air-conditioning systems operating periodically require efficient cold accumulation which may be realized as an accumulation process in the concrete ceilings. The accumulation processes may be investigated experimentally and by means of numerical modeling. Both approaches have been described in the paper. First, the accuracy of the model have been evaluated and necessary improvements have been made, then a series of numerical experiments based on the complete experimental plan have been performed. On the basis of the obtained results the cooling performance characteristics of ceiling have been made. The results presented graphically can be used as recommendations for design of ceiling accumulation cooling systems.
18
Content available remote System ogrzewania i klimatyzacji do autobusów
PL
Wraz z rozwojem elektroniki, urządzenia grzewcze i wentylacyjne do autobusów zaczynają tworzyć oddzielne systemy, sterowane mikroprocesorowo i komunikujące się z komputerem centralnym pojazdu.
PL
W artykule omówiono pierwotne kryteria bezpieczeństwa, czyli bezpośrednie skutki przepływu prądu przez organizm ludzki. Przedstawiono model impedancji ciała ludzkiego oraz jego wartości w zależności od napięcia dotykowego. Scharakteryzowano układy sieci niskiego napięci(l (do 1 kV), zdefiniowano napięcie dotykowe oraz podano jego możliwe wartości. Przedstawiono charakterystykę i specyfikę obiektów chłodniczych i klimatyzacyjnych, oraz wskazano czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowe.
EN
The basic electric shock hazard criteria have been presented in the paper. The model of impedance of human body and the values of impedance for various tactual voltages have been presented in the paper. The low voltage systems (up to 1 kV) have been characterized. The tactual voltage has been defined and its common values have been given. the specific character of the refrigeration and air conditioning systems in aspects of electric shock hazard have been discussed in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia stosowania „naturalnego chłodzenia” w układach ziębniczych zasilających urządzenia klimatyzacyjne przez cały rok. Opisano możliwości zastosowania „naturalnego chłodzenia” w istniejących i eksploatowanych obecnie układach chłodniczych.
EN
The selected matters concerning “natural cooling system” applied in cooling systems for annual operation of air-conditioning units were presented in the article. The possibilities of application the “natural cooling system” in existing and maintained cooling systems were described.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.