Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 358

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The Smart Grid environment gives more benefits for the consumers, whereas the power quality is one of the challenging factors in the smart grid environment. To protect the system equipment and increase the reliability, different filter technologies are used. Even though, consumers’ expectations towards the power quality are not fulfilled. To overcome these drawbacks and enhance the system reliability, a new Custom Power Devices (CPD) are introduced in the system. Among different CPDs, the Dynamic Voltage Restorer (DVR) is one of the voltage compensating devices that is used to improve the power quality during distortions. When the distortions such as voltage swell and sag occur in the distribution system, the control strategy in the DVR plays a significant role. In this article, the DVR performance using Proportional Integral (PI), Proportional Resonant (PR) controllers are analyzed. A robust optimization algorithm called Self Balanced Differential Evolution (SBDE) is used to find the optimal gain values of the controllers in order to reach the target of global minimum error and obtain fast response. Then, a comparative analysis is performed between different controllers and verified that the performance of PR controller is superior than the other controllers. It has been found that the proposed PR controller strategy reduces the Total Harmonic Distortion (THD) values for all types of faults. The proposed SBDE optimized DVR with PR controller reduces the THD value less than 4% under voltage distoration condition. The DVR topology is validated in MATLAB/SIMULINK in order to detect the disturbance and inject the voltage to compensate the load voltage.
PL
Zagadnienia tematyczne Komitetu Studiów C4 reprezentowane były na konferencji CIGRE w 2020 roku w 65 referatach. Podstawowe obszary aktywności Komitetu Studiów C4 na tej sesji zostały określone w trzech tematach preferowanych: poprawa wydajności technicznej SEE poprzez zastosowanie zaawansowanych metod, modeli i narzędzi; modelowanie przyszłej sieci elektroenergetycznej na podstawie wniosków wyciągniętych ze zdarzeń systemowych; metody, modele i techniki oceny wyładowań atmosferycznych, jakości energii i koordynacji izolacji w celu poprawy wydajności rozwijającej się sieci. Generalnie poruszone zagadnienia dotyczyły obecnych oraz przyszłych uwarunkowań technicznych pracy SEE i koncentrowały się w szczególności na: zjawiskach występujących w SEE cechujących się wysokim poziomem nasycenia źródeł bazujących na układach przekształtnikowych (IBR. ang. Inwerter Base Resource); metodykach analiz dynamicznych prowadzonych dla systemów cechujących się dużym nasyceniem IBR oraz zakłóceń elektromagnetycznych i indukowanych prądów geomagnetycznych; oceny bilansu mocy systemu i stabilności częstotliwości za pomocą analityki „Big Data”; rozwoju pojawiających się mierników i narzędzi do ilościowego określania niezawodności, odporności i elastyczności SEE, w tym z układami HVDC. Przytoczone zagadnienia podkreślają bardzo szeroki zakres zainteresowań i badań realizowanych w obszarze Komitetu Studiów C4. Przewiduje się, że poruszane w artykule kwestie staną się coraz bardziej powszechne i wymuszą istotne zmiany w dotychczasowym podejściu do kształtowania SEE.
EN
Subject matters of the Study Committee C4 were presented on CIGRE 2020 conference in 65 papers. Main areas of this Committee activity were defined in three preferential themes: improvement of an EPS (Electric Power System) technical performance by the use of advanced methods, models and tools; modelling of a future power network basing on conclusions drawn from system events; methods, models and technologies for evaluation of lightning discharges, power quality and insulation coordination to enhance an evolving grid performance. In general, the raised issues concerned the present and the future technical conditions of EPS operation and particularly focused on phenomena occurring in EPS characterized by high penetration level of resources basing on inverter systems (IBR – Inverter Base Resource; methodologies of dynamic analyses conducted for systems characterized by high penetration of IBR as well as electromagnetic disturbances and geomagnetic induced currents; evaluation of a system power balance and frequency stability with the use of the "Big Data" analytics; development of emerging measuring devices and tools for quantifying reliability, resilience and flexibility of an EPS including HVDC systems. The above mentioned problems emphasize that C4 Studies Committee has a very wide range of interests and research. It is expected that the problems discussed in this article will become more and more common and will force significant changes in the current approach to EPS shaping.
PL
W artykule przedstawiono wpływ oświetlenia LED na jakość pobieranej energii elektrycznej. LED-owe źródła światła zostały podzielone na trzy podstawowe grupy. Pierwsza, to oświetlenie domowe, do których zaliczamy różnego rodzaju wymienne żarówki. Druga grupa, to oprawy przemysłowe stosowane w biurach, zakładach przemysłowych, czy w budynkach użyteczności publicznej. Trzecia grupa, to oprawy stosowane do oświetlenia zewnętrznego ulic, skrzyżowań, chodników, parków. Przetestowano kilkanaście różnego rodzaju źródeł LED-owych, w których zmierzono prąd, napięcie oraz moc czynną, bierną i pozorną podstawowej harmonicznej, jak również wyższe harmoniczne prądów i napięć. Na tej podstawie sporządzono wykresy procentowej zawartości wyższych harmonicznych prądów oraz THDi pobieranego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono przesunięcia kąta fazowego pomiędzy napięciem i prądem dla podstawowej harmonicznej skutkującym poborem mocy biernej pojemnościowej. Zarejestrowano również przebiegi prądów i napięć pokazujące nie tylko odkształcenie prądu, ale również charakterystykę rozruchu opraw przemysłowych i drogowych.
EN
The article presents the impact of LED lighting on the quality of electricity consumed. LED light sources have been divided into three basic groups. The first is home lighting, which includes various types of replaceable bulbs. The second group includes industrial luminaires used in offices, industrial plants or public utility buildings. The third group includes luminaires used for outdoor lighting of streets, crossroads, sidewalks and parks. A dozen or so different types of LED sources were tested, in which the current, voltage and active, reactive and apparent power were measured, as well as the higher harmonics of currents and voltages. On this basis, graphs of the percentage of higher harmonic currents and THDi collected from the power grid were drawn up. The phase angle shifts between voltage and current for the fundamental harmonic, resulting in the consumption of capacitive reactive power, are presented. Current and voltage waveforms were also recorded, showing not only the current distortion, but also the starting characteristics of industrial and road luminaires.
PL
W artykule przedstawiono zalety budowania rolniczych elektrowni biogazowych oraz problematykę związaną z przyłączaniem ich do sieci dystrybucyjnej.
EN
The article presents the advantages of building agricultural biogas plants as well as problems related to connecting them to the distribution network.
PL
Materiał przedstawiony w artykule dotyczy zagadnień analizy imetod poprawy wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej. Przedstawiono w nim częściowe wyniki prac realizowanych w ramach projektu dotyczącego rozproszonego systemu poprawy jakości energii elektrycznej. Tematycznie projekt związany jest z dwoma bardzo ważnymi parametrami jakości energii elektrycznej jakimi są zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Proponowany system to połączenie oprogramowania z rozwiązaniami technicznymi, które będą prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa sieci zasilających.
EN
The content of the article concernsanalysis and method of improvement of selected parameters of power quality. It presents the partial results of the project consisting in the development of a distributed system for power quality improvement. The project is focused on two very important power quality parameters, i.e. higher harmonics in current/voltage waveforms and reactive power delivered by supplying network. These two negative phenomena cause the increase of losses in the power system and simultaneously the decrease of the system power factor. As result of the project, devices used for reactive power compensation and filtration of supplying current higher harmonic as well as a software for optimal choice and placement of these devices in the power system will be developed.
PL
Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te oferują nowe możliwości oceny jakości napięcia oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych, będąc źródłem istotnego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników pomiarów agregowanych w okresach 10minutowych, pochodzących z rozproszonego systemu pomiarowego (składającego się z dużej liczby liczników i i małej liczby analizatorów) w lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In recent years, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality of electricity supply indicators. These meters offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from dispersed electricity meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network.
PL
Artykuł zawiera wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30. Zaprezentowano możliwość wykorzystania analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Artykuł zawiera wyniki badań wrażliwości wybranego algorytmu analizy skupień (k-średnich) na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe w ujęciu obszarowym. Badanym obszarem jest sieć elektroenergetyczna zasilająca wybrany zakład górniczy wydobywający rudy miedzi na Dolnym Śląsku.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The possibility to using cluster analysis as an appreciate tool to realize division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The K-means algorithm sensitivity test to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was presented. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events. The area-related in this article is electrical power network of copper mining industry in Lover Silesia.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych napędzane są głównie przez silniki obcowzbudne prądu stałego. Regulacja prędkości takiego silnika odbywa się dzięki zastosowaniu przekształtników statycznych. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu napędu, coraz częściej dostrzegany jest negatywny wpływ tego typu napędów na sieci elektroenergetyczne kopalń. Dlatego poszukuje się możliwości ograniczenia negatywnych skutków pracy takiego napędu przez zastosowanie m.in. przekształtników złożonych. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
In Polish mining plants the drives of hoisting machines are mainly made by separately excited DC motors. The speed of such a motor is regulated by the use of static converters. In addition to the unquestionable advantages of this type of drive, its negative impact on the power networks of mines is increasingly being noticed. Therefore, it is sought to limit their negative effects by using, e.g. complex converters. In this article the selection of the number of pulses of the hoisting machine converter system in terms of system efficiency and its impact on the supply network is presented.
PL
Kontrola jakości dostawy energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym wiąże się z koniecznością ciągłych pomiarów analizatorami jakości energii w wielu miejscach tej sieci. Pojawia się wobec tego problem takiego wyboru miejsc pomiaru, aby ograniczyć liczbę mierników do niezbędnego minimum. W artykule opisano trzy metody wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do sieci testowej IEEE 37-węzłowej.
EN
Verification of supply quality in distribution system involves the need of continuous measurements with power quality meters in large number of nodes of that network. There is the need of a method of selecting such nodes so the number of meters is minimal. The article describes three methods for selecting points of installation of power quality meters. Application of the methods to a IEEE 37-node test feeder is also presented.
PL
W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.
EN
The article describes the phenomena occurring in the high-current circuit of an AC electric arc furnace. The effect of changes in the arc column length on the parameters of the Pentegov mathematical model of the electric arc based on static voltage-current characteristics is mapped. As a result of the simulation, dynamic voltage-current characteristics of electric arcs were obtained. Based on the analysis of measurement data, the effect of asymmetry and arc disturbances on the quality of electricity in the AC-EAF power system is presented.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE). Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy JDEE z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, integrującego różnego typu dane z różnych podsystemów.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring of power quality. The activities are carried out within the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and recordings as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz (supraharmonics) and synchrophasors in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system, integrating a wide range of data from several subsystems.
EN
The article explains the reason of a voltage instability in distribution networks basing on a long 110 kV unilaterally powered line as an example. Using appropriate equivalent models, the voltage variation at the end of the line was analyzed for both no-load and under various type of loading. To stabilize the voltage the authors considered the use of an active power filter (APF) that allows both compensation of passive current components as well as suppression of its higher harmonics contents. The conclusions have been formulated basing on measurements of appropriate tests carried out on the physical model of the long line when supply non-linear loads.
PL
Artykuł omawia przyczynę niestabilności napięcia, istotną w sieciach rozdzielczych, zasilanych jednostronnie, na przykładzie parametrów długiej linii 110 kV. Korzystając z prostych równoważnych modeli linii zarówno bez obciążenia, jak i dla różnego rodzaju obciążenia pokazano zmienność napięcia na końcu linii, korzystając z wykresów wektorowych. Aby zapewnić stabilizację tego napięcie, autorzy rozważali i zbadali celowość zastosowania aktywnego filtra mocy (APF) w miejsce dotychczas stosowanych środków technicznych. Umożliwia to on-line nie tylko kompensację składowych biernych prądu linii, ale zapewnia również tłumienie wyższych harmonicznych tego prądu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników rozważań teoretycznych, potwierdzonych wynikami odpowiednich pomiarów, wykonanych na fizycznym modelu długiej linii, przy zasilaniu odbiorów nieliniowych.
14
Content available remote Elektromobilność: szanse i zagrożenia dla sieci dystrybucyjnej
PL
W artykule zostały przedstawione szanse i wyzwania dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, jakie niesie ze sobą rozwój elektromobilności. Przedstawiono zalety wykorzystania elektromobilności do regulacji mocy biernej, kształtowania krzywej dobowego obciążenia, a także zalety współpracy urządzeń o dwukierunkowym przepływie energii (V2G) z siecią dystrybucyjną. Jednocześ nie zwrócono uwagę na brak wymagań regulujących przyłączania do sieci ładowarek o dwukierunkowym przepływie energii, a także przedstawiono potencjalny wpływ elektromobilności na jakość energii elektrycznej.
EN
he article presents the opportunities and threats that result from the development of electromobility. The possible use of e-mobility for reactive power regulation, shaping the daily load curve and the advantages of vehicle to grid (V2G) systems cooperating with the distribution network are discussed. Moreover, attention was drawn to the lack of legal regulations regarding the connection of chargers with bidirectional energy flow to the network, and the potential impact of electromobility on the quality of the power supply.
EN
The article presents a method enabling estimation of the selected power quality indicators at a given point of a power network, on the basis of the power quality indicators recorded at the nearest vicinity points. For needs of the estimations, artificial neural network algorithms were applied. The result is a neural model that defines the relationship between the power quality indicators of the same type, at adjacent points. The paper presents results of analyses and tests under real operating conditions of the distribution system.
PL
W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą estymację wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej na podstawie wskaźników jakości energii elektrycznej zarejestrowanych w punktach leżących w najbliższym otoczeniu. Do estymacji wykorzystano algorytmy sztucznych sieci neuronowych. W rezultacie uzyskano neuronowy model określający relację pomiędzy wskaźnikami jakości energii elektrycznej tego samego typu w sąsiadujących ze sobą punktach. W artkule przedstawiono wyniki analiz i testów dla rzeczywistych warunków pracy sieci dystrybucyjnej.
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych WN/SN zasilających zakłady przemysłowe. W artykule na wstępie została omówiona problematyka związana z wpływem nieliniowych odbiorników energii elektrycznej na przemysłowe sieci elektroenergetyczne. Kolejno przedstawiona została charakterystyka badanej sieci 110/6 kV, jej kluczowe elementy, a także zasilane zakłady oraz konfiguracja torów pomiarowych i analizatorów sieci. W punkcie tym przedstawiony został schemat zasilania GPZ na potrzeby zakładów przemysłowych, w którego polach zasilających dokonano pomiarów po stronie 6 kV. Następnie w celu lepszego zrozumienia praktycznych pomiarów przytoczony został, symetryczny układ napięć i prądów służący za model teoretyczny. Przy tym zdefiniowane i omówione zostały takie parametry jak: współczynniki asymetrii napięć i prądów, moc czynna, bierna i pozorna według definicji Budeanu, współczynniki zawartości harmonicznych THD oraz TTHD dla napięć i prądów oraz wskaźniki krótko- i długookresowego migotania światła. Wpływ wszystkich parametry zostanie przeanalizowane przy omawianiu wyników pomiarów badań przeprowadzonych w zakładach przemysłowych. Artykuł kończy się zebraniem wniosków oraz podsumowaniem.
EN
This article, as part 1, is an introduction to the issue of electricity quality in HV/MV power networks supplying industrial plants. In the beginning, the article discusses issues related to the impact of non-linear loads on industrial power networks. The characteristics of the 110/6 kV network tested were presented subsequently, its essential elements, as well as powered plants and configuration of measurement tracks and network analyzers. This section presents the scheme for supplying GPZ for the needs of industrial plants, in which supply fields measurements were taken on the 6 kV side. Then, to better understand practical measurements, a symmetrical voltage and current system were used as a theoretical model. At the same time, such parameters as voltage and current asymmetry coefficients, active, reactive and apparent power according to the Budeanu definition, THD and TTHD harmonic coefficients for voltages and currents as well as short and long-term flickering indicators have been defined and discussed. All these parameters will be subjected to in-depth analysis in part 2 when discussing the measurement results from the industrial plants tested. The article ends with the collection of conclusions and a summary.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z analizą parametrów sieci energetycznej 110/6 kV zasilającej zakłady przemysłowe. Badań dokonano na trzech torach prądowych 6 kV po stronach wtórnych trzech transformatorów 110/6 kV zasilających trzy sekcje stacji GPZ o łącznej mocy 48 MVA. Dzięki przeprowadzonym pomiarom po stronach wtórnych trzech identycznych transformatorów 110/6 kV możliwe było porównanie wpływu charakteru obciążenia z poszczególnych zakładów na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki pomiarów jakości energii elektrycznej zarejestrowane podczas ruchu sieciowego i czynności łączeniowych na torach prądowych 6 kV, a także statystykę zdarzeń. Artykuł kończą wnioski i podsumowanie z przedstawionych pomiarów.
EN
The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the 110/6 kV power network supplying industrial plants. The tests were carried out on three 6 kV current lines on the secondary sides of three 110/6 kV transformers supplying three sections of the main power point with a total power of 48 MVA. Thanks to the measurements carried out on the secondary sides of three identical 110/6 kV transformers, it was possible to compare the influence of the nature of the load from individual plants on the quality parameters of the supplied electricity. The results of electric energy quality measurements recorded during network traffic and switching operations on 6 kV current lines, as well as the statistics of events are also presented. The article ends with conclusions and a summary of the presented measurements.
PL
W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji – występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców oraz kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń – zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji, pozwalających na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej.
EN
In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way.
PL
W artykule omówiono wpływ zmiany zasilania na pracę sprzężonych mechanicznie dwóch silników asynchronicznych wentylatora spalin w wypadku, gdy jeden silnik zasilany jest z sieci sztywnej, a drugi przełączy się na zasilanie ze źródła elastycznego. Skutki zaburzeń opisano podając wartości głównych parametrów elektrycznych i mechanicznych, obliczonych na podstawie danych zarejestrowanych w systemie nadzoru bloku energetycznego. Na rysunkach pokazano podstawowe charakterystyki pracy silników wentylatorów, mające ścisły związek z zaistniałą sytuacją zamiany źródła zasilania energią elektryczną w trakcie ich pracy. Omówienie zdarzenia ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą się pojawić w sytuacji zakłóceń w pracy tego typu urządzeń i przedstawienie koniecznych działań zapobiegawczych.
EN
Discussed is the influence of a power source change on the work of two mechanically coupled asynchronous motors driving a flue gas fan in case when one of he motors is supplied from a rigid network and the other would switch to a dynamic source of supply. Described are effects of disturbances by presenting values of main electrical and mechanical parameters, calculated on the basis of data registered in a power unit control system. Figures show basic characteristics of fan motors work, having a close connection with the situation of changing the electrical energy source of supply during their operation. Description of this incident aims to turn attention to threats that can occur in the situation of disturbances in operation of such equipment and to present the necessary preventive measures.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30 [1]. Przedstawiono zastosowanie analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Przebadano wrażliwość algorytmu k-średnich na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The application of cluster analysis as a tool which lead to division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The sensitivity of the K-means algorithm to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was tested. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.