Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeróbka plastyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.
EN
Concepts of four unconventional metal forming methods: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion, rolling with transverse rolls motion and incremental forging are presented in the paper. The methods enable manufacturing products with unique functional properties and significant reduction of the required press load. Industrial implementation of the presented metal forming techniques would allow to extend the assortment of many metal parts manufacturers.
2
Content available remote Anodowe powłoki tlenkowe na wyrobach z aluminium i jego stopów. Cz. 2
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w numerze 9-10/2018 czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” przedstawiono informacje dotyczące procesu wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak skład chemiczny stopu przeznaczonego do dalszej obróbki elektrochemicznej.
PL
Aktualnie wiele ośrodków badawczo-naukowych koncentruje swe prace w obszarze nowych stali wysokomanganowych z grupy AHSS. Stale te mogą stać się konkurencyjne w stosunku do stosowanych, tradycyjnych materiałów metalicznych. Występująca w tych stalach synergia właściwości mechanicznych stanowi nową jakość w stalowych materiałach konstrukcyjnych i istotnie zmienia możliwości projektowania i wytwarzania elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych. W pracy dokonano oceny struktury i właściwości dwóch gatunków stali wysokomanganowej austenityczno- ferrytycznej po odkształceniu plastycznym. Stale posiadały zróżnicowaną zawartość węgla, manganu i aluminium. Celem pracy było określenie wpływu parametrów odkształcenia w procesie ściskania na właściwości obu gatunków stali. Analizę struktury przeprowadzono wykorzystując techniki mikroskopii świetlnej i skaningowej. Oceny właściwości dokonano na podstawie pomiarów twardości.
EN
Recently many research centres focus in the area of new high manganese steel from the AHSS group. These steels can become competitive in relation to the traditional, metallic materials used. The synergy of mechanical properties existing in these steels constitutes a new quality in steel construction materials and significantly changes the possibilities of designing and manufacturing of construction elements of motor vehicles. In the paper, two grades of high-manganese steels after a plastic deformation were studied. Steel grades with an austenitic-ferritic structure with various contents of carbon, manganese and aluminum were selected for the studies. The main goal of the work was to determine the influence of deformation parameters on the properties of both examined steel grades. The structural analysis was carried out using optical and scanning microscopy techniques. The properties were evaluated on the basis of hardness measurements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 650ºC-750ºC wartość naprężenia uplastyczniającego dla stopów normowanych CW617N i CW612N jest znacznie wyższa niż dla stopów doświadczalnych.
EN
This paper presents the results compression tests of brass with modified chemical composition designed for forged of fittings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated. The changes of microstructure due to plastic deformation were also analyzed. It was found that in the temperature range 650ºC-750ºC value of flow stress for normalized alloys is much higher than for experimental alloys.
EN
Today’s metal forming industry is facing new challenges. We need to optimize existing, well-established technological processes and prepare them for the processing of new metals and alloys in order to be prepared for engineering challenges of 21st century. These challenges are quite different from those faced by our predecessors. The focus needs to be on high value added of specialized products that can successfully compete with less expensive metal castings and polymer parts. The future, as always, depends on proper education as well as an aggressive Research and Development (R&D) agenda.
PL
Przemysł przeróbki plastycznej metali stoi przed nowymi wyzwaniami. Musimy optymalizować istniejące procesy technologiczne i przygotować je do przetwórstwa nowych metali i stopów w celu przygotowania nas do inżynierskich wyzwań XXI wieku. Te wyzwania są znacznie różne od tych, które mieli nasi poprzednicy. Nacisk musi być skoncetrowany na wysokiej wartości dodanej wyspecjalizowanych produktów, które będa mogły owocnie konkurować z tańszymi odlewami metalowymi i częściami z polimerów. Przyszłość, jak zawsze, będzie zależna od odpowiedniego systemu edukacyjnego i agresywnych planów badawczo-rozwojowych.
6
Content available remote Stopy magnezu do przeróbki plastycznej
PL
W artykule opisano stopy magnezu przeznaczone do przeróbki plastycznej. Przedstawiono bardzo ważne aspekty przeróbki plastycznej stopów magnezu, takie jak: bliźniakowanie, formowanie i wpływ tekstury, odkształcenie na zimno i na gorąco. Opisano najważniejsze metody przeróbki plastycznej magnezu, takie jak: walcowanie, wyciskanie, kucie, podając najistotniejsze parametry procesów. Opisano również stopy magnezu serii Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr i Mg-Zn-Mn oraz kilka innych.
7
Content available remote Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego
PL
W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypowych właściwościach użytkowych oraz istotne zmniejszenie wymaganych sił nacisku narzędzi kształtujących. Wdrożenie zaprezentowanych sposobów kształtowania plastycznego pozwoliłoby na rozszerzenie asortymentu produkcji wielu przedsiębiorstw działających w branży metalowej.
EN
Concepts of four unconventional metal forming methods: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion, rolling with transverse rolls motion and incremental forging are presented in the paper. The methods enable manufacturing products with unique functional properties and significant reduction of the required press load. Industrial implementation of the presented metal forming techniques would allow to extend the assortment of many metal parts manufacturers.
8
Content available remote Modelowanie numeryczne procesów przeróbki plastycznej
PL
W artykule przedstawiono możliwości modelowania numerycznego na przykładzie wybranych symulacji procesów przeróbki plastycznej, przeprowadzonych z wykorzystaniem programów opartych na MES. Zaprezentowano również możliwości wspomagania symulacji numerycznych, praktyczne problemy inżynierskie, analizę o charakterze wieloskalowym. Podejście takie umożliwia uzyskiwanie informacji o zjawiskach zachodzących na różnych skalach wymiarowych w rozpatrywanym materiale, w konsekwencji zapewniając szczegółową interpretację wyników zachowania się materiału w warunkach odkształcenia plastycznego.
EN
The capabilities of numerical modelling of metal forming processes on the basis of the finite element approach are presented in the first part of the paper. The second part is devoted to multi-scale modelling techniques that can support the development of modern manufacturing operations. The approach gives the possibilities to capture phenomena occurring at various length scales in the investigated steels. As a result, detailed investigation on both local and global material behavior during metal forming processes is possible.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń metodą elementów skończonych zmiany temperatury ścian pieca podczas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia w piecu komorowym. Przeprowadzono analizę wpływu konstrukcji obmurza pieca na ilość ciepła akumulowanego oraz oddawanego do otoczenia. Oceniono ilość energii akumulowanej przez wsad. Oszacowano zmianę wartości współczynnika wymiany ciepła w piecu dla zmiennego cyklu technologicznego. Określono typ konstrukcji, pozwalający osiągnąć najniższe wartości całkowitego ciepła zużytego na utrzymanie właściwej temperatury ściany w procesie nagrzewania. Obliczenia przeprowadzono dla stałego i zmiennego kroku czasowego.
EN
Charge heating for metal forming processes in the chamber furnaces is an energy consuming operation. Heat consumption results not only from charge temperature increase to the desired temperature at a level of 1200˚C and heat loses to the environment. Essential heat expenditure are required for elevating the furnace structure temperature to the operating temperature. Heat accumulated in the furnace walls depends on the heat capacity and mass of the insulating materials. Numerical simulations of the heat losses to the environment and heat accumulated in the furnace walls have been analyzed for various combinational of the insulating materials. The optimal furnace wall insulation has been proposed. Numerical issues concerning accuracy of the solution and the computation time has been addressed as well.
PL
W pracy przedstawiono model numeryczny oraz wyniki obliczeń nagrzewania wsadu w przemysłowym piecu komorowym opalanym gazem ziemnym. Pola temperatur wsadu i elementów konstrukcji pieca zostały wyznaczone pakietem numerycznym ANSYS - Fluent 14.5. Wyniki obliczeń zostały porównane z pomiarami przeprowadzonymi w trakcie nagrzewania wsadu w piecu komorowym przeznaczonym dla wsadu wielkogabarytowego do przeróbki plastycznej. Analizie poddano jednorodność pola temperatury wsadu oraz gradient temperatury w elementach konstrukcji pieca. Opracowany model pozwala na optymalizację procesu nagrzewania wsadu w piecu komorowym.
EN
Charge heating in the industrial furnaces is a difficult and complex process. There are many physical phenomena which influence heat transfer. At the charge surface heat transfer takes place by radiation and convection. In order to ensure correct operation of the technological system, it is necessary to achieve the required charge temperature in the whole volume and ensure its uniformity. This paper presents the numerical model and the results of calculations of charge heating in the industrial chamber furnace. The temperature field of materials and structural elements of the furnace have been performed using the commercial program ANSYS - FLUENT. The calculation results has been compared with results of hating in industrial furnace. The homogeneity of the charge temperature field has been analysed. Developed model allows to optimize the heating process in the furnace chamber.
PL
Obecnie obiecującymi materiałami konstrukcyjnymi do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym są nowe stale z grupy Advanced High Strenght Steels (AHSS). Można do tej grupy zaliczyć stale wysokomanganowe, w których ujawnia się szczególny efekt pochłaniania energii w trakcie odkształcenia. Może on przebiegać poprzez tworzenie w strukturze odkształconego materiału mechanicznych bliźniaków w austenicie bądź poprzez przemianę fazową. Od takich materiałów wymaga się korzystnego połączenia właściwości zarówno mechanicznych, jak i plastycznych. W przyszłości materiały te będą mogły zastąpić stosowane obecnie konwencjonalne stale. W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości i mikrostruktury stali wysokomanganowej, poddanej próbie ściskania na gorąco. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów odkształcania plastycznego, takich jak temperatura i prędkość, na maksymalne naprężenie uplastyczniające i odpowiadające mu odkształcenie. Badano mikrostrukturę i substrukturę stali. Wykazano zależność maksymalnego naprężenia uplastyczniającego od prędkości i temperatury odkształcania. W mikrostrukturze ujawniono efekty charakterystyczne dla procesów dynamicznej rekrystalizacji w trakcie odkształcania na gorąco.
EN
Currently promising construction materials for applications in the automotive industry are new steels from Advanced High Strength Steels named AHSS. To this group can be included high manganese steels, which disclose the specific effects of energy absorption during deformation. It can take place through the creation of mechanical twins or through phase transformation in deformed austenite. Of such materials a favorable combination of both mechanical and plastic properties are required. In the future, these materials will be able to replace the currently used conventional steels. The article presents the results of investigation of properties and microstructure of one grade of high manganese steel subjected to hot compression test. The influence of plastic deformation parameters such as temperature and deformation rate, on maximum yield stress and strain equivalent were analyzed. The microstructure as well as the substructure were examined. The microstructure revealed the effects characteristic of the dynamic recrystallisation during hot deformation.
EN
This study presents the results of physical modelling of the processes of metal forming of bars made of magnesium alloy (AZ61) obtained using two research methodologies. The study employed the Gleeble 3800 testing system for simulation of metallurgical processes and a torsion plastometer. Depending on the research methodology used, the examinations were carried out in the temperature range of 200 ÷ 400°C and strain rate of (0.1 – 10 s-1 ). The results obtained in the study were used to determine the value of yield stress for AZ61 alloy for different strain procedures and different temperatures and strain ratios.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań modelowania fizycznego procesów przeróbki plastycznej prętów ze stopu magnezu (AZ61) otrzymane przy zastosowaniu dwóch metod badawczych. Do badań zastosowano symulator procesów metalurgicznych Gleeble 3800 oraz plastomer skrętny. Badania przeprowadzono w zakresie temperatury 200 ÷ 400°C, przy zastosowaniu prędkości odkształcania (0,1 – 10 s-1 ), w zależności od zastosowanej metody badawczej. Na podstawie otrzymanych wyników badań określono wartość naprężenia uplastyczniającego badanego stopu AZ61 dla różnych schematów odkształcenia oraz warunków temperaturowo-prędkościowych.
13
Content available remote Znaczenie tarcia w prowadzeniu procesów przeróbki plastycznej metali
PL
Wartość nacisków występujących w procesach przeróbki plastycznej dochodząca do 2500 MPa sprawia, że dochodzi do uplastycznienia jednego z materiałów pary trącej – w odróżnieniu od nacisków w węzłach maszyn, gdzie wartość nacisków wynosi 10-50 MPa. Zjawisko tarcia jest złożoną funkcją właściwości mechanicznych materiału, parametrów procesu, topografii powierzchni kształtowanego elementu i narzędzi oraz warunków kontaktu.
PL
W artykule przedstawiono trzy innowacyjne sposoby przeróbki plastycznej metali: ściskanie z oscylacyjnym skręcaniem, ściskanie z poprzecznym ruchem stempla oraz walcowanie z poprzecznym ruchem walców. W procesach tych w sposób zamierzony wprowadza się dodatkowy ruch narzędzi wywołujący w kształtowanym materiale wspomagające naprężenia styczne. Opracowano i wykonano przyrządy pozwalające na realizację określonych sposobów kształtowania plastycznego. Z uzyskanych dotychczas wyników badań można wnioskować, że kształtowanie wspomagane dodatkowymi naprężeniami stycznymi stwarza możliwości wytwarzania wyrobów o właściwościach użytkowych nieosiągalnych w konwencjonalnych procesach przeróbki plastycznej.
EN
Three innovative metal forming techniques: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion and rolling with transverse rolls motion are presented in the paper. Additional, oscillatory motion of forming dies is intentionally introduced in these processes in order to induce supporting shear stresses in a workpiece. Devices for conducting the mentioned forming processes have been developed and constructed. It can be drawn from the research results obtained so far that forming aided by additional shear stresses enables manufacturing products with functional properties unattainable in conventional metal forming processes.
PL
W pracy zaprezentowano rozwój metod obliczeniowych wykorzystywanych do wspomagania projektowania procesów przeróbki plastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod analizy wieloskalowej. Metody wieloskalowe umożliwiają opis zjawisk zachodzących w materiale, niemożliwych do przewidywania tradycyjnymi metodami modelowania. W pracy dokonano klasyfikacji metod na dwie grupy różniące się założeniami do modelowania w różnych skalach oraz do interakcji między nimi. Pierwsza z nich, to grupa metod hierarchicznych, która bazuje na reprezentatywnym elemencie objętości. Druga grupa, to metody modelujące dane zjawisko w całej lub w części objętości badanego materiału równocześnie w kilku skalach wymiarowych. Przyjęto nazywać je podejściami hybrydowymi. Przykłady tworzenia i wykorzystania modeli hierarchicznych i hybrydowych w zastosowaniu do symulacji zjawisk zachodzących w materiale podczas odkształcania przedstawiono bazując na połączeniu metod automatów komórkowych i elementów skończonych oraz elementów skończonych z elementami skończonymi.
EN
Progress in numerical techniques commonly used for development of new metalforming operations is presented within the paper. Particular attention is put on applications of multiscale modeling techniques and on classification of these multiscale methods into two groups is provided. The first is the upscaling group based on representative volume elemenvol. The second is concurrent computing group, where the method used to describe the fine scale is usually applied to a part of the whole domain of the solution. These two groups are presented on the basis of the multi scale models developed by the Authors. The upscaling solution is based on the combination of the cellular automata and finite element method while the concurrent solution is a combination of two finite element models.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania prętów z nowych gatunków stali wysokomanganowych technologią walcowania na gorąco. Proces walcowania prętów o końcowej średnicy 12 mm prowadzono w TU Bergakademie Freiberg w zakresie temperatury 1150÷950°C w walcarce duo. Analizowano rozkłady temperatury oraz sił w trakcie procesu walcowania oraz dokonano oceny właściwości mechanicznych prętów. W wyniku walcowania, przy określonych parametrach kalibrowania, dla badanych stali otrzymano dobrej jakości pręty o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych.
EN
The paper presents results of investigations on the forming of new species bars high manganese steel hot rolling technology. The rolling process was carried out on the final dimension ∅ 12 mm in the temperature range 1150 ÷ 950°C at the rolling mill duo at TU Bergakademie Freiberg. Were analyzed the temperature distribution and the forces during the rolling process as well as an assessment of mechanical properties of the steels. As a result of rolling the specific calibration parameters obtained for all quality steel bars of the assumed section. The study of the mechanical properties of the obtained bars proved very favorable combination of mechanical properties and plasticity of tested steels.
EN
Microstructure evolution model for the austenitic steel based on the distribution of dislocation density function is described in the paper. The parameters of the model were identified on the basis of results of two experiments using Gleeble 3800 simulator. Results of plastometric tests were used for identification of coefficients in the hardening and recovery models. Relaxation tests were used to identify coefficients in the recrystallization part of the model. Results of the numerical tests performed with the complex model are presented in the paper. Capabilities of the model to predict realistically the metadynamic recrystallization in austenitic steels are demonstrated.
PL
W pracy przedstawiono model rozwoju mikrostruktury w stali austenitycznej wykorzystujący rozwiązanie różniczkowego równania opisującego ewolucję funkcji rozkładu gęstości dyslokacji w czasie obróbki cieplno-plastycznej. Parametry modelu zostały wyznaczone na podstawie dwóch doświadczeń przeprowadzonych na Gleeble 3800. Wyniki badań plastometrycznych zastosowano do identyfikacji współczynników w modelach umocnienia i zdrowienia. Próby relaksacji naprężenia użyto do identyfikacji części modelu odpowiadającej za rekrystalizację statyczną. W artykule przedstawiono wyniki numerycznych testów wykonanych z wykorzystaniem pełnego modelu. W pracy przedstawiono ponadto możliwości modelu w zakresie przewidywania rozwoju mikrostruktury, w szczególności w wyniku rekrystalizacji metadynamicznej w stali austenitycznej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań blachy ze stali P265GH platerowanej tytanem technicznym Grade 1 poddanej obróbce cieplnej, tłoczeniu i zwijaniu. Badano wpływ parametrów obróbki cieplnej i stosowanej ochrony powierzchni plateru na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne blachy. Na podstawie wyników badań określono parametry obróbki cieplnej krążków wyciętych z blach platerowanych, z których wykonano tłoczone na gorąco elipsoidalne dna przeznaczone na elementy zbiornika dla przemysłu chemicznego. Przedstawiono doświadczenia zebrane w trakcie realizacji opracowanej technologii tłoczenia na gorąco oraz wyniki badań metalograficznych i właściwości mechanicznych próbek pobranych z wykonanych elementów. Ponadto przedstawiono wyniki badań elementów rurowych wykonanych metodą zwijania na zimno z blach platerowanych tytanem. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano przydatność opracowanych technologii obróbki cieplnej, tłoczenia den na gorąco oraz zwijania rur na zimno do wytwarzania elementów zbiorników z blach platerowanych tytanem pracujących w środowisku silnie korozyjnym. Na podstawie przeprowadzonych badań den oraz elementów rurowych wykonanych z blach stalowych platerowanych tytanem stwierdzono, że proces wyżarzania materiału do tłoczenia (800°C/40 min) oraz zwijania na zimno nie spowodował znaczących zmian w mikrostrukturze blachy stalowej ani plateru tytanowego (rys. 4÷8) oraz wpłynął na poprawę plastyczności blach. Procesy technologiczne tłoczenia na gorąco oraz zwijania na zimno nie spowodowały rozwarstwienia blachy platerowanej. Właściwości mechaniczne próbek wyciętych z dna tłoczonego oraz ze zwiniętego odcinka rury są wyższe od właściwości blachy P265GH, na którą nałożono plater tytanowy i spełniają wymagania stawiane przez konstruktorów.
EN
In the paper, the test results of grade P265GH steel plates cladded with Grade 1 CP titanium and subjected to heat treatment, hot forming and cold rolling were presented. The influence of the heat treatment parameters and the used clad surface protection on the microstructure and mechanical properties of the plates was investigated. Based on the test results, the heat treatment conditions for vessel elements, made of cladded plates destined for forming, in particular for hot forming of ellipsoidal heads were defined. Practical experience obtained during the realization of the elaborated hot forming technology, metallographic test results and mechanical properties of samples taken from the manufactured heads were presented. Additionally, the test results of cold rolled piping elements made of titanium cladded plates were shown. Based on the obtained test results, the suitability of the elaborated technology of heat treatment, hot forming of heads and cold rolling of pipes for usage in the manufacturing of vessel elements made of titanium cladded plates for working in highly corrosive environments were demonstrated. On the basis of the performed tests of the heads and pipe elements made of steel plates cladded with titanium, it was found that the annealing process of material for forming (800°C/40 min) and cold rolling did not cause significant changes in the microstructure either of the steel plate or of the titanium cladding (Fig. 4÷8) and induced an improvement in the plate plasticity. The technological processes of hot forming and cold rolling did not cause delamination of the cladded plate. The mechanical properties of specimens cut out of a formed head and rolled section of pipe was higher than the properties of the titanium cladded P265GH plate and meet the requirements specified by the constructors.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zmiany mikrostruktury i wybranych właściwości dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla po procesie przeróbki plastycznej na gorąco. Przedstawiono możliwości uzyskania dodatkowego efektu umocnienia spowodowanego obecnością węgla oraz zastosowaniem połączonych zabiegów przesycania i starzenia. Przesycanie i starzenie po uprzednim odkształcaniu plastycznym na gorąco powodowało uzyskanie znaczącego, dodatkowego umocnienia wytworzonego stopu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla.
EN
The paper presents changes in the microstructure and selected properties of the two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V-0.7C with a higher carbon content subjected to the processes of hot plastic working. The potentials for additional strengthening due to the presence of carbon and the use of combined solution treatment and aging were presented. Heat treatment processes of the alloy after hot working showed the possibility of significant, additional strengthening.
EN
This article deals with renovation of tools for volume forming. It analyzes the current state of the solved problems of renovation of tools for volume forming and possibilities of rationalizations and cost reduction by using non-destructive detection technologies for examination of inside defects.
PL
Praca dotyczy renowacji narzędzi do obróbki objętościowej. Prowadzono analizę metod i zagadnień związanych z renowacją narzędzi do kształtowania objętościowego oraz możliwości ich racjonalizacji. Uwzględniono zmniejszenie kosztów przez zastosowanie metod nieniszczących do oceny wad wewnętrznych narzędzi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.