Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic sorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zastosowanie tanich adsorbentów do uzdatniania wody
PL
W ciągu ostatnich kilku lat poszukiwanie nowych tanich sorbentów stało się ważnym, szeroko analizowanym zagadnieniem przez wiodące światowe ośrodki badawcze. Tematyka obejmuje adsorpcję: jonów metali ciężkich, barwników, fenoli i ich pochodnych, węglowodorów itp. Istotą problemu jest zastąpienie drogich tradycyjnych sorbentów tanimi, które często są produkowane z materiałów odpadowych. Ocena skuteczności naturalnych sorbentów wymaga przeprowadzania eksperymentów na konkretnej grupie związków i na wybranym sorbencie. Tanie naturalne sorbenty nie wymagają regeneracji, na przykład mogą być po procesie adsorpcji spalone, zeszkliwione, kompostowane etc. W artykule przedstawiono przegląd wykorzystania tanich sorbentów w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń z wody. Zaprezentowano usuwanie jonów metali ciężkich, barwników oraz węglowodorów przy wykorzystaniu naturalnych sorbentów. W pracy omówiono równowagę, kinetykę oraz dynamikę sorpcji na podstawie danych literaturowych i wyników badań własnych.
EN
The search for new low-cost sorbents for sorption is an important issue extensively analyzed by the world leading research centers in the last few years. This includes heavy metal ions, dyes, phenols and their derivatives, hydrocarbons, etc. The essence of the problem is to replace expensive traditional sorbents by means of low-cost ones which are often produced from waste materials. Evaluation of the effectiveness of these natural sorbents requires carrying out experiments on specific group of compounds and a selected sorbent. Low-cost sorbents do not require regeneration of sorbents as it may be, for example burnt in incinerators where exhaust gases mast must be treated at appropriate level. This paper presents an overview of the application of low cost sorbents to remove contaminants from water. The manuscript includes the removal of heavy metal ions, dyes, hydrocarbons, etc using low cost adsorbents. In the paper equilibrium, kinetics and dynamics of sorption are evaluated based on literature data and our own research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji barwnej zmodyfikowanego sorbentu węglowego oraz sorpcji dynamicznej, które polegały na impregnacji sorbentu węglowego R1Ex katalizatorami tlenku metali: pięciotlenkiem jodu oraz dwutlenkiem selenu. Wobec zmodyfikowanych powierzchni przeprowadzono badania reakcji na obecność wybranych par substancji organicznych takich jak: cykloheksan, benzen i toluen. Zbadano także zjawiska adsorpcji par wybranych substancji organicznych w warunkach dynamicznych. Wykazano, że czas ochronnego działania pochłaniaczy jest krótszy po modyfikacji. Jest to wyraźna zależność, obrazująca osłabienie zdolności sorpcyjnych modyfikowanych pochłaniaczy wobec badanych par substancji organicznych.
EN
The article presents results of the studies on the color reaction of a modified carbon adsorption as a result of impregnation the R1Ex carbon sorbent with metal oxides: iodine pentoxide selenium dioxide. Studies were conducted in order to determine the reaction of modified surfaces to the presence of vapours of selected organic substances: cydohexane, benzene and toluene. Adsorption of those vapors was also measured in dynamic conditions. It was shown that the duration of protection provided by an absorbent decreased after the modification. The dependence showing decreased ability of modified absorbents to vapors of organic substances adsorption.
3
Content available remote Aparatura do wyznaczania sorpcji dynamicznej
PL
Opisano aparaturę do wyznaczania parametrów sorpcji dynamicznej i badania procesów desorpcji. Aparatura zawiera niezależne systemy dozowania dwóch adsorbatów, termostatowaną kolumnę sorpcyjną oraz chromatograf gazowy.
EN
An equipment for the determination of dynamic sorption parameters and the investigation of desorption processes was described. The apparatus contains the independent systems of dosage two adsorbats, thermostated sorption column and gas chromatograph.
4
Content available remote Adsorpcja herbicydów fenoksyoctowych na naturalnych materiałach sorpcyjnych
PL
Wśród kilku tysięcy związków organicznych zidentyfikowanych jako zanieczyszczenia wód istotną grupę stanowią pestycydy, których obecność w wodzie powierzchniowej, podziemnej i wodociągowej jest stwierdzona i poparta wynikami badań na terenie Polski i innych krajów. Celowe okazało się podjęcie badań nad efektywnością usuwania herbicydów fenoksyoctowych z wody metodą sorpcji na węglu aktywnym. Zastosowano następujące rodzaje sorbentów produkowanych przez Zakład Produkcyjny GRYFSKAND Sp. z o.o. w Hajnówce: WD-ekstra. NP-5. Sorpcję statyczną realizowano według metodyki firmy Chemviron Carbon. Ich celem było wyznaczenie izoterm Freundlicha, pojemności sorpcyjnych sorbentów oraz wytypowanie najlepszego sorbentu w warunkach statycznych. Badania dynamiczne realizowano na kolumnach węglowych o średnicy 25 mm, wysokości 250 mm przy obciążeniu hydraulicznym od 3 do 25 m³/m² · h. Efektywność sorpcji statycznej wynosiła od 13 do 100%, zaś dynamicznej od 85 do 100%.
EN
Pesticides, which constitute a significant group among several thousand of chemical compounds identified as water pollutants, have been traced in surficial and underground waters as well as in water supply systems. Their presence has been identified and proved in Poland and other countries. The purpose of the project was to assess the efficiency of removal of phenoxyacetic pesticides from water by means of activated carbon sorption. The following kinds of sorbents have been applied: WD-extra, NP-5. Both of them were produced by GRYFSKAND Ltd., Hajnowka. The static research was conducted according to the Chemviron Carbon methodology. Its aim was to determine the Freundlich isotherm and sorption capacity, and to select the best sorbent in static conditions. The dynamic research was conducted in a carbon column system (diameter: 25 mm; depth: 250 mm) with hydraulic loading ranging from 3 to 25 m³/m² · h. The efficiency of static sorption ranged from 13 ÷ 100% while the range for dynamic sorption was 85 ÷ 100%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.