Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
PL
Fotokataliza jest skuteczną metodą oczyszczania wody i ścieków, umożliwiającą degradację całego spektrum zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Pomimo intensywnych badań nad innymi fotokatalizatorami (np. ZnO, ZnS, kompozyty półprzewodnikowo-grafenowe, MoS2, WO3 i Fe2O3), tlenek tytanu(IV) (TiO2) pozostaje najpopularniejszym fotokatalizatorem ze względu na swój niski koszt, nietoksyczność i wysoką zdolność utleniania. Co więcej, fotokatalizatory TiO2 można łatwo unieruchomić na różnych powierzchniach i zastosować do oczyszczanie wody i ścieków na dużą skalę. Obecny przegląd ma na celu zwrócenie uwagi na najnowsze osiągnięcia w zakresie fotokatalizy z głównym naciskiem na wykorzystanie nanokatalizatorów. Omówiono wykorzystanie nanofotokatalizy do degradacji takich substancji niebezpiecznych, jak związki endokrynnie czynne (pestycydy, farmaceutyki fenole i inne), barwniki, mikroorganizmy oraz metale ciężkie.
EN
Photocatalysis is an effective method for water and wastewater treatment allowing degradation of a wide spectrum of organic and inorganic pollutants and microorganisms. Despite recent research into other photo-catalysts (e.g. ZnO, ZnS, semiconductor-graphene composites, MoS2, WO3 and Fe2O3), titanium dioxide (TiO2) remains the most popular photo-catalyst due to its low cost, non-toxicity and high oxidation capacity. Moreover, TiO2 photo-catalysts can be easily immobilised on various surfaces and used for large-scale in water and wastewater treatment. The present review aims to highlight the latest developments in photo-catalysis with the main focus on application of nano-catalysts. The use of photocatalysis for the degradation of hazardous substances such as endocrine active compounds (pesticides, phenols, pharmaceuticals and others), dyes, microorganisms and heavy metals is discussed.
PL
Odzysk celulozy ze ścieków jest nową technologią, która jednakże z powodzeniem została zastosowana w skali technicznej. Technologia ta dobrze wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Większość technologii wykorzystuje do oddzielenia celulozy ze ścieków mikrosita lub sita gęste. Oddzielony od ścieków materiał poddawany jest dalszej obróbce w celu uzyskana celulozy w postaci pelletu lub proszku. Celuloza pozyskana w ten sposób może być wykorzystana np. jako dodatek do asfaltów, do wytwarzania glukozy, do wytwarzania węgla aktywnego. Niezbędne są dalsze badania nad możliwościami zastosowania tego materiału. Zastosowanie odzysku celulozy ze ścieków lub osadów ściekowych wpływa na inne procesy oczyszczania ścieków lub przeróbki odpadów w oczyszczalniach, m.in. powoduje zmniejszenie ilości wydzielanego biogazu, ale zarazem zmniejsza ilość wydzielanego osadu nadmiernego. Powinno to zostać uwzględnione przy projektowaniu systemów stabilizacji odpadów.
EN
The recovery of cellulose from wastewater is a new technology that has been successfully applied on a technical scale. This technology fits well with the assumptions of the circular economy. Most technologies use micro or fine screens to separate cellulose from wastewater. The material, separated from the wastewater is further processed to obtain cellulose in the form of pellets or powder. Cellulose obtained in this way can be used, for example, as an additive to asphalts, for the production of glucose, for the production of activated carbon. Further research into the possible applications of this material are necessary. The use of cellulose recovered from wastewater or sewage sludge affects other wastewater treatment processes or waste stabilization in sewage treatment plants, e.g. reduces the amount of released biogas, but also reduces the amount of excess sludge. This should be taken into account when designing waste stabilization systems.
EN
Intensive striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) farming has recently expanded owing to its economic benefits but it has led to severe aquatic pollution. In this study, a batch surface-constructed wetland system cultivated with Hymenachne acutigluma grass was designed to treat wastewater collected from catfish ponds. The planted wetland system showed effective operation, as 81.7% of NO-3-N, 63.6% of NH+4-N, and 77.5% of PO3-4-P (w/w) in the wastewater were removed over four months. Besides, the wetland significantly decreased the chemical oxygen demand and total suspended solids from the wastewater. The absorption by the grass resulted in the removal of 20.3 and 22.2% of the total nitrogen (N) and phosphorus (P) from wastewater, respectively. The determination of the nutrient mass balance in the planted system showed that phosphorus in the wastewater was mainly removed through sediment deposition, while a large amount of nitrogen was not lost because of the sediment deposition and plant uptake. Moreover, H. acutigluma cultured in the system can serve as food for cattle. This study shows an ecofriendly approach for the effective remediation of wastewater obtained from the farming of intensive striped catfish.
PL
Fosfor jest składnikiem ograniczającym wzrost w większości ekosystemów. Wprowadzenie fosforu, jak i azotu, do wód powierzchniowych prowadzi do eutrofizacji. Dlatego też usuwanie fosforu/azotu ze ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do odbiornika jest ważnym czynnikiem zrównoważenia środowiskowego. Obecnie preferowaną technologią do osiągnięcia stężeń limitowanych przepisami prawnymi w ściekach oczyszczonych jest biologiczne usuwanie fosforu. Jeśli jednak współczynniki ChZT/P w dopływie są zbyt niskie, wówczas konieczne jest wspieranie procesów biologicznych przez strącanie chemiczne w celu osiągnięcia wymagań dotyczących ilości fosforu.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Obserwuje się wprowadzenie nowych i obiecujących nanomateriałów do wytwarzania nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach antyfoulingowych i antyskalingowych. Membrany wykonane z tych materiałów pozwalają uzyskać znacznie wyższe strumienie wody/permeatu niż cienkowarstwowe membrany kompozytowe stosowane obecnie w procesach separacji membranowej. Nanomateriały, które są najczęściej stosowane do modyfikacji membran to: krzemionka, zeolity, metale (Ag, Zr i Ti) i tlenki metali (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), oraz materiały węglopochodne, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały na bazie grafenu. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyzwania związane z przygotowaniem membran wykonanych z nanomateriałów. Nowatorskie membrany kompozytowe można podzielić na dwie kategorie: (I) membrany wykonane wyłącznie z nanomateriałów, znane również jako membrany wolnostojące oraz (II) membrany polimerowo-ceramiczne modyfikowane nanomateriałami. Omówiono perspektywę rozwoju membran opartych na nanomateriałach w odniesieniu do efektywności oraz powiększenia skali.
EN
The introduction of novel and promising nano-materials for development of next generation of membranes of advanced antifouling and anti-scaling properties as well as for disinfection and photo-catalysis, have been observed. Membranes made of these materials enable to obtain significantly higher water/permeate fluxes than thin film composite membranes currently used in membrane separation processes. Nano-materials, which are the most often applied for membrane modifications are: silica, zeolites, metals (Ag, Zr and Ti) and metal oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), and carbon-based materials, i.e. carbon nanotubes (CNT) and graphene based materials. In the paper, the state of the art in progress and challenges related to preparation of membranes made of nano-materials is presented. Novel composite membranes can be divided into two categories: (I) membranes made of only from nano-materials also known as freestanding membranes and (II) polymeric/ceramic membranes modified with nano-materials. The future prospect of membranes based on nano-materials in regard to the final separation efficiency and commercial scaling up has been discussed.
PL
Współcześnie oczyszczalnie ścieków coraz częściej postrzegane są jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku tego na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów. Koncepcja odzysku biopolimerów w oczyszczalniach jest stosunkowo nowa, aczkolwiek sama technologia ekstrakcji PHA z czystych kultur bakteryjnych znana jest już od lat 50. XX wieku. Szacunki wskazują, że zastosowanie w tym procesie mieszanych kultur bakteryjnych pozwala na obniżenie kosztów procesu, które są obecnie jedną z głównych barier szerszego stosowania biopolimerów w gospodarce. Niezbędne są także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości zalet takiego rozwiązania. Dotychczas uruchomiono w oczyszczalniach ścieków kilka pilotażowych instalacji do pozyskiwania biopolimerów, a w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie pierwszej instalacji w skali technicznej o wydajności kilku tysięcy ton rocznie.
EN
Today, sewage treatment plants are increasingly seen as part of the circular economy. As a result, technologies that allow the recovery of various types of products, such as biopolymers, are gaining popularity. The concept of biopolymer recovery in sewage treatment plants is relatively new, although the technology of PHA extraction from pure bacterial cultures has been known since the 1950s. Estimates indicate that the use of mixed bacterial cultures in this process allows for the reduction of process costs, which are currently one of the main barriers to the wider use of biopolymers in the economy. Actions are also needed to increase public awareness of the benefits of such a solution. So far, several pilot installations for obtaining biopolymers have been launched in sewage treatment plants, and in the near future it is planned to launch the first installation on a technical scale with a capacity of several thousand tons per year.
14
Content available Estrogen removal from wastewater
EN
Currently, a significant problem of water and sewage management is the presence of human hormones, especially estrogens and progestagens, consumed by women in contraceptives and then excreted from the body. While other drugs are used by a small part of the population and rather sporadically, hormonal contraception is used by a large number of women, which contributes to their high concentration in sewage. Even relatively low estrogen concentrations (compared to other drugs) can have harmful effects on the body, disturbing the hormonal balance and leading to various endocrine disorders. In this paper the types of individual estrogen groups were characterized. Next, different methods of their removal from wastewater were presented. The parameters of estrogen removal efficiency depend on which parameters. Next, the effectiveness of each method was compared, also taking into account economic aspects. The work was summarized with appropriate conclusions.
PL
Obecnie istotnym problemem gospodarki wodno-ściekowej jest obecność w ściekach ludzkich hormonów, a zwłaszcza estrogenów i progestagenów, spożywanych przez kobiety w preparatach antykoncepcyjnych i wydalanych następnie z organizmu. O ile po inne leki sięga niewielka część populacji i to raczej sporadycznie, o tyle z antykoncepcji hormonalnej korzysta olbrzymia liczba kobiet, co przyczynia się do wysokiego ich stężenia w ściekach. Nawet stosunkowo małe stężenie estrogenów (w porównaniu z innymi lekami) może mieć szkodliwe skutki dla organizmu, zaburzając w nim równowagę hormonalną i prowadząc do różnych schorzeń endokrynologicznych. W pracy scharakteryzowano rodzaje poszczególnych grup estrogenów. Następnie przedstawiono różne metody ich usuwania ze ścieków. Przedstawiono, od jakich parametrów zależy efektywność usuwania estrogenów. Następnie porównano skuteczność każdej z metod, biorąc również pod uwagę aspekty ekonomiczne. Pracę podsumowano odpowiednimi wnioskami.
EN
Municipal WWTP are exposed to the inflow of toxic substances, which may impede their proper functioning, especially of the biological part. In the case of combined or hybrid sewer systems, additionally, in wet weather, there may appear a rapid inflow of a mixture of domestic and industrial sewage, and stormwater in an amount exceeding the capacity of the devices, causing the need to discharge parts of not fully treated wastewater through the bypass channel. In such situations, the receivers are exposed to an inflow of increased amounts of pollutants. The article presents the concept of a monitoring, early warning and sustainable management system for the Lodz wastewater treatment plant, which will allow minimizing pollutant emissions to the aquatic environment.
PL
Miejskie oczyszczalnie ścieków są narażone na napływ substancji toksycznych, które mogą utrudniać ich prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza części biologicznej. W przypadku ogólnospławnych lub mieszanych systemów kanalizacyjnych dodatkowo w czasie pogody mokrej może pojawić się gwałtowny dopływ mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz wód opadowych w ilości przekraczającej przepustowość urządzeń, powodując konieczność zrzutu części nie w pełni oczyszczonych ścieków przez kanał ominięcia. W takich sytuacjach odbiorniki są narażone na napływ zwiększonych ilości zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania łódzką oczyszczalnią ścieków, który pozwoli zminimalizować emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego.
PL
Badano podatność na rozkład związków organicznych (w tym związków fenolowych) obecnych w retentatach uzyskanych po ultrafiltracji i odwróconej osmozie oczyszczonych ścieków miejskich, stosując dwustopniowy proces ozonolizy i fotolitycznego utleniania. Wykazano, że podczas ozonolizy i fotolizy związki te zostają usunięte, przy czym stopień usunięcia zależał od czasu ekspozycji matrycy na czynnik utleniający. Skojarzenie ozonolizy i fotolizy umożliwiło zwiększenie efektywności usuwania badanych zanieczyszczeń, przy czym niektóre z nich (np. związki fenolowe) były usuwane w zadowalającym stopniu już w procesie jednostopniowym, po ozonolizie.
EN
Real retentates from the treated wastewater were studied for content of total, org. and inorg. C, total N, PhOH index and absorbance at 254 nm. Samples were taken after 30 min exposure to O₃ and after 15, 30, 60, and 120 min long irrdn. with UV. A decrease in total C content, PhOH index and absorbance was obsd. The combination of ozonolysis and photolysis resulted in increasing the effectiveness of wastewater treatment.
17
Content available remote Osady po koagulacyjnym oczyszczaniu ścieków z produkcji chemii budowlanej
PL
Ścieki surowe (SS) o pH 9,1–12,9 i zawartości zawiesin ogółem 611,3–4190,8 g/m³, biochemicznym i chemicznym zapotrzebowaniu na tlen odpowiednio 295,5–1522,0 i 1729,0–9407,7 g/m³, pochodzące z produkcji wyrobów chemii budowlanej poddano wstępnemu oczyszczaniu w dwóch identycznych konfiguracyjnie instalacjach pracujących w trybie sekwencyjnym. Zastosowano koagulację jednostopniową z wykorzystaniem reagentów żelazowych PIX® (110, 113, 116) lub glinowych PAX® (16, 18, 25), a także ALK® i flokulację (0,3-proc. roztwór FLOPAMTM FO 4800 SNF Floerger). Przy końcowym pH 7,8±0,4 pozwoliło to na uzyskanie zadowalających poziomów zmniejszenia wartości wielkości wskaźnikowych charakteryzujących ścieki podczyszczone oraz szlamy poprocesowe, które poddano odwadnianiu i ocenie. Zastosowano dwie techniki odwadniania: (i) ciśnieniową oraz (ii) grawitacyjną. Ocenę odwodnionych osadów oparto na TCLP (toxicological characteristic leaching procedure) i wykorzystaniu techniki ICP-OES do analizy zawartości metali ciężkich w ekstraktach z tej procedury (Ex(TCLP)). Zależnie od zastosowanego koagulanta w oczyszczaniu SS i techniki odwadniania szlamów poprocesowych oznaczane stężenia Cr, Cu, Ni i Zn w Ex(TCLP) były zróżnicowane ilościowo: niskie (poniżej 4,7 mg/dm³) po procesie (i) oraz śladowe (poniżej 1,6 mg/dm³) po (ii).
EN
Crude wastewater from prodn. of paints, adhesives and plasters was treated in 2 identical installations operating in the sequential mode. Single-stage coagulation with com. coagulants and flocculation were used. Post-process sludge was dehydrated by gravity and pressure techniques. The content of heavy metals in the sludge was low (< 4.7 mg/L) after pressure filtration and very low (traces, < 1.6 mg/L) after gravity dewatering.
PL
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/741 z 25 maja 2020 r.1, możliwe będzie ponowne wykorzystanie wody pochodzącej ze ścieków uprzednio oczyszczonych w rolnictwie. Takie rozwiązanie będzie mogło być stosowane od 26 czerwca 2023 r.
PL
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) została utworzona w 2014 r. Dokument przedstawia analityczny proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B + R + I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Jest to dokument otwarty, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności procesu Fentona w oczyszczaniu wybranych ścieków z przemysłu odlewniczego, które wstępnie poddano koagulacji. W procesie koagulacji wydzielono ze ścieków zanieczyszczenia występujące zarówno w fazie zawieszonej, jak i koloidalnej. Dobór korzystnego przebiegu procesu Fentona prowadzono pod względem następujących parametrów: pH ścieków, dawki nadtlenku wodoru, stosunku masowego Fe2+/H2O2 oraz czasu procesu. Dobrane parametry procesu Fentona wynosiły odpowiednio: pH ścieków 2,5, dawka nadtlenku wodoru 5,00 g/dm3, stosunek masowy Fe2+/H2O2 = 0,3 oraz czas procesu 120 min. Dla podanych parametrów wykazano wysoką skuteczność procesu Fentona w obniżeniu chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) badanych ścieków z przemysłu odlewniczego. W ściekach obniżyło się również stężenie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (NSPC).
EN
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the Fenton process in the treatment of selected wastewater from the foundry industry, which was initially coagulated. In the coagulation process, contaminants found in the suspended and colloidal phase were separated from the wastewater. The selection of the favorable course of the Fenton process was carried out with the following parameters in mind: wastewater pH, hydrogen peroxide dose, Fe2+/H2O2 mass ratio and process time. The selected parameters of the Fenton process were: wastewater pH = 2.5, hydrogen peroxide dose 5.00 g/dm3, Fe2+/H2O2 mass ratio = 0.3 and process time 120 min. For the given parameters, high efficiency of the Fenton process in lowering the chemical oxygen demand (COD) of the treated wastewater from the foundry industry was demonstrated. In wastewater, the concentration of non-ionic surfactants (NSPC) also decreased.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.