Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem 2017 r.
PL
Na rysunkach przedstawiono minimalne, średnie i maksymalne miesięczne temperatury powietrza w Warszawie Okęciu, Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Omówiono średnią roczną i roczną bez lata temperaturę powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Przedstawiono na rysunkach minimalną, średnią i maksymalną miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd (15oC) w Warszawie Okęciu w wieloleciu 1987-2017. Omówiono roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) oraz roczną Sd(15oC) bez lata w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz dla 5 miast Polski w wieloleciu 2005-2017.
EN
This paper presents average, minimal and maximal monthly air temperature for Warsaw Okecie, Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for Cracow in the year period 1996-2017. The figures give annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature in the year period 1987-2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo also for Cracow in the year period 1996-2017. The figures present average, minimal and maximal monthly heating degree days to base temperature 15oC for Warsaw Okecie in the year period 1987-2017 and annual heating degree days to base temperature 15oC and annual heating degree days without the June, July and August for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017. Author compares energy consumption changes for buildings heating in relation to energy consumption in the year 2017 for Warsaw Okecie and Gdansk Rebiechowo in the year period 1987-2017 and for 5 cities of Poland in the year period 2005-2017.
EN
Paper presents metrological characteristics of diaphragm gas meters determined at air of density 1,2 kg/m3. Author describes formulas to recalculating starting flow rate, minimal and maximal flow rate from air of density 1,2kg/m 3 to measured gas. Figures illustrate recalculated metrological characteristics of gas meter G4 for natural gas. Author analyses selection of gas meter to flow rate range of natural gas receivers. The formula defines the quick-running of gas meter and his influence to selection of gas meter. Figures present annual heating degree days Sd(15°C) in 2011 and 2013 year for selected cities of Europe and Russian Federation. Author presents relationship between heating degree days and selection of gas meter cyclic volume.
PL
Omówiono charakterystyki metrologiczne gazomierzy miechowych wyznaczone dla powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3. Podano wzory do przeliczania progu rozruchu oraz minimalnego i maksymalnego obciążenia z powietrza o masie właściwej 1,2 kg/m3 na odmierzany gaz. Na rysunkach przedstawiono przeliczone charakterystyki dla gazomierza miechowego G4. Omówiono dobór wielkości gazomierzy do zakresu obciążeń opomiarowanych odbiorników gazu ziemnego. Zdefiniowano szybkobieżność gazomierza i omówiono wpływ objętości cyklicznej na dobór gazomierza. Na rysunkach przedstawiono liczbę stopniodni grzania Sd (1 5°C) w wybranych miastach Europy i Federacji Rosyjskiej w 2011 r. i 2013 r. oraz omówiono wpływ klimatu na zużycie gazu na ogrzewanie i dobór objętości cyklicznej gazomierzy.
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią temperaturę powietrze w sezonach grzewczych od 1996/1997 r. do 2016/2017 r. oraz średnie, minimalne, maksymalne miesięczne temperatury powietrza w miesiącach sezonów grzewczych od 1996/1997 do 2016/2017 r. oraz w sezonie grzewczym 2016/2017 r. w Krakowie. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 2016/2017 r. dla wybranych 18 miast Polski. Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) dla temperatury bazowej tb=15°C oraz Sd(18°C, 15°C) obliczoną wg metody EUROSTAT-u w sezonie grzewczym 2016/2017 r. w 11 miastach. Przedstawiono procentowe różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków między tymi miastami względem najcieplejszego wojewódzkiego miasta Wrocławia oraz najcieplejszej regionalnie miejscowości Tarnowa. Na rysunku przedstawiono procentowe zmiany zużycia energii dla Rzeszowa Jasionki w okresie od sezonu grzewczego 2002/2003 do 2016/2017 r. względem najcieplejszego sezonu grzewczego.
EN
Figures illustrate the average air temperature in heating seasons from 1996/1997 to 2016/2017 years and mean, minimum, maximum monthly air temperature for heating seasons between 1996/1997 and 2016/2017 years and in heating season 2016/2017 years for Cracow. This paper shows mean monthly air temperature in heating season 2016/2017 years for select 18 cities of Poland. Figur presents monthly heating degree days Sd(15°C) for base temperature tb=15°C and Sd(18°C, 15°C) calculated according EUROSTAT method in heating season 2016/2017 years for 11 cities. Author presents percentage differences of heating energy consumption in buildings between these cities and the warmest province city Wroclaw and the warmest regional city Tarnów. Figure illustrates percentage changes between the heating energy consumption for Rzeszów Jasionka and the warmest hearing season in period from heating season 2002/2003 till 2016/2017 years.
PL
Na rysunkach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu, lutym i marcu oraz średnie temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1996/97 do 2016/17 r. Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C oraz liczbę stopniodni grzania w sezonie grzewczym Sd(15°C) dla Krakowa w sezonach grzewczych od 1996/97 do 2016/17 r. Dokonano analizy zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w analizowanych sezonach grzewczych względem średniego zużycia energii oraz względem najmniejszego zużycia w analizowanym okresie. W artykule porównano zużycie gazu ziemnego w realnym budynku w Krakowie w sezonie grzewczym na 1 m2 powierzchni ogrzewanej w sezonach grzewczych od 1996/97 do 2016/17 r.
EN
Figures illustrate the monthly air temperature for January, February and March and average air temperature in heating seasons from 1996/1997 to 2016/2017 years for Cracov. Figure presents monthly heating degree days Sd(15°C) for base temperature tb = 15°C and heating degree days Sd(15°C) in heating seasons from seasons 1996/1997 to 2016/2017 years for Cracov. Author presents percentage changes between the average heating energy consumption and the warmest heating season for Cracov in period from heating seasons 1996/1997 till 2016/2017 years. The paper then compares the natural gas consumption for real building in Cracov in heating season per 1 square metre of heating area of building in heating seasons from 1996/1997 to 2016/2017 years.
5
Content available CFD and FEM model of an underwater vehicle propeller
EN
Within the framework of the project for design and optimization of the Remotely Operated Vehicle (ROV), research on its propulsion has been carried out. The entire project was supported by CFD and FEM calculations taking into account the characteristics of the underwater vehicle. One of the tasks was to optimize the semi-open duct for horizontal propellers, which provided propulsion and controllability in horizontal plane. In order to create a measurable model of this task it was necessary to analyze numerical methodology of propeller design, along with the structure of a propellers with nozzles and contra-rotating propellers. It was confronted with theoretical solutions which included running of the analyzed propeller near an underwater vehicle. Also preliminary qualitative analyses of a simplified system with contra-rotating propellers and a semi-open duct were carried out. The obtained results enabled to make a decision about the ROVs duct form. The rapid prototyping SLS (Selective Laser Sintering) method was used to fabricate a physical model of the propeller. As a consequence of this, it was necessary to verify the FEM model of the propeller, which based on the load obtained from the CFD model. The article contains characteristics of the examined ROV, a theoretical basis of propeller design for the analyzed cases, and the results of CFD and FEM simulations.
PL
Podano wartości stałej k we wzorze Hitchin’a dla trzydziestu trzech miast Polski w 2013 r. Wyznaczono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 12°C, 13°C, 14°C 15°C, 16°C, 17°C i 18°C z wzoru Hitchin’a dla budynku w Zakopanem. Omówiono wyznaczenie temperatury bazowej w Zakopanem, Grudziądzu i Gdańsku oraz prostej regresji miesięcznego zużycia gazu ziemnego względem miesięcznej liczby stopniodni grzania. Przedstawiono prognozowane i rzeczywiste zużycie gazu ziemnego dla analizowanego budynku oraz dla mieszkania w budynku czteromieszkaniowym w Grudziądzu.
EN
This paper gives values of location specific constant k in the Hitchin’s formuła for 33 cities for different locations in Poland in the year 2013. The table gives monthly heating degree days to base temperatures 12°C, 13°C, 14°C 15°C, 16°C, 17°C and 18°C for use the Hitchin’s formula for the building in Zakopane. Author describes the estimating of building base temperature for the building in Zakopane, Grudziądz and Gdańsk and regression line between average monthly natural gas use in building and monthly heating degree days. Figures illustrate the forecasted and real natural gas consumption for the analysed building and for the apartment in the four-household building in Grudziądz.
PL
W artykule podano średnią miesięczną i roczną temperaturę powietrza i miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15 °C w 2013 r. dla 33 miast Polski. Podano roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15 °C bez miesięcy letnich w wybranych miastach w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. Dokonano analizy różnicy zużycia energii na ogrzewanie budynków w 2013 r. w 33 miastach Polski w stosunku do zużycia energii w najcieplejszym mieście Wrocławiu. Porównano warunki klimatyczne w 2013 r. z warunkami w 2012 i 2011 r. i opisano wynikające z nich różnice w zużyciu energii (paliw) na ogrzewanie budynków względem 2013 r.
EN
The paper presents average monthly and annual air temperature and monthly heating degree days to base temperature 15°C in the year 2013 for 33 cities in Poland. The annual heating degree days to base temperature 15°C are given without summer months for selected cities in 2010, 2011 2012 and 2013. An analysis has been carried out concerning the differences in heating energy consumption for buildings in 2013 for 33 cities of Poland in relation to the warmest city Wrocław. The climatic conditions in 2013 have been compared with those of 2012 and 2011. Resulting differences in energy (fuel) consumption for mentioned cities with regard to 2013 are given.
PL
Podano średnie miesięczne wartości temperatury powietrza w sezonie ogrzewczym 01.09.2013-31.05.2014 r. oraz średnie wartości temperatury powietrza w sezonach ogrzewczych 2011/2012 r., 2012/2013 r. i 2013/2014 r. w wybranych 34 polskich miastach. Omówiono liczbę stopniodni ogrzewania dla temperatury bazowej 15° C w tych miastach w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. oraz podano liczbę stopniodni ogrzewania w ostatnich ośmiu sezonach ogrzewczych. Przeprowadzono analizę różnicy w zużyciu energii do ogrzewania budynków w analizowanych miastach w sezonie ogrzewczym 2013/2014 r. względem najcieplejszego Wrocławia i względem średniej wartości liczby stopniodni ogrzewania. Omówiono zmianę zużycia energii do ogrzewania budynków w Krakowie od sezonu ogrzewczego 1996/1997 r. i budynków w Warszawa Okęcie od sezonu ogrzewczego 1999/2000 r. do ostatniego sezonu ogrzewczego 2013/2014 r.
EN
The energy market heavily depends on the weather conditions in the heating season. The paper presents average monthly air temperature in the heating season from September 1. 2013 to May 31. 2014 and average air temperature in the heating seasons 2011/2012, 2012/2013 and 2013/2014 for the selected 34 polish cities. Author estimates heating degree days for real base temperature 15° C for polish cities in the heating season 2013/2014 and gives heating degree days in the last 8 heating seasons. In the conclusion is analysis of differences of energy consumption for the heating of buildings between selected 34 cities in the heating season 2013/2014 and between selected heating season for Kraków from heating season 1996/1997 and for Warsaw from heating season 1999/2000 to last heating season 2013/2014.
PL
Omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2009/2010 r. dla dziesięciu miast. Zamieszczono w tabelach miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla Krosna dla lat 2006-2010 oraz dla Łodzi dla lat 2001-2010. Przedstawiono przebieg skumulowanej liczby stopniodni grzania w sezonie grzewczym dla Krosna. Dokonano analizy wzrostu zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla sezonów grzewczych po najcieplejszym sezonie w latach 2006/2007 r.
10
Content available remote Wpływ wiatru na zużycie paliw na ogrzewanie budynków
PL
Omówiono liniową zależność zużycia ciepła na ogrzewanie budynków od liczby stopniodni grzania i wpływ wiatru na wzrost tego zużycia. Podano wzór Hitchin’a do obliczenia stopniodni grzania ze średniej miesięcznej temperatury powietrza. Przedstawiono na przykładzie danych meteorologicznych dla PoznaniaŁawicy obliczone stopniodni grzania bez uwzględnienia Sd(tb) i skorygowane o wpływ wiatru WSd(tb) dla bazowych wartości temperatury od 12C do 18,3C. Omówiono miesięczne udziały zużycia paliw na ogrzewanie bez i z uwzględnieniem wiatru. Przedstawiono proste regresji miesięcznej sprzedaży ciepła c.o.+c.w. względem miesięcznej liczby stopniodni grzania Sd(15C) w 2006, 2007 i 2008 r. i WSd(15C) w 2007 r. dla małej kotłowni osiedlowej.
EN
The paper presents linear relationship between energy consumption for building heating and heating degree days with wind influence on the fuel consumption. The paper gives Hitchin's formula for heating degree day estimation from average monthly air temperature. Author shows the calculated values of heating degree days with WSd(tb) and without Sd(tb) wind influence for base temperatures for 12 C to 18,3 C for city Poznań-Ławica. Author discusses the monthly fuel consumption rate for building heating with and without wind influence. The graphs illustrate regression lines between monthly energy sales for space heating and water heating and monthly heating degree days Sd(15C) in the years 2006, 2007, 2008 and WSd(15C) during 2007 for little settlement heating station.
PL
Przedstawiono podstawowe definicje stopniodni grzania. Podano średnie dobowe temperatury powietrza w 2003 r. dla woj. pomorskiego i obliczone z definicji miesięczne liczby stopniodni grzania dla temperatury bazowej 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 18,3 oC, przyjęte dalej jako wartości poprawne. Omówiono obliczenie miesięcznej liczby stopniodni grzania ze średniej miesięcznej temperatury powietrza z pomocą wzoru Hitchin’a. Oszacowano wartość stałej k we wzorze Hitchin’a dla woj. pomorskiego z porównania stopniodni grzania obliczonych z definicji i ze wzoru Hitchin’a.
EN
Basic definitions of heating degree- days are presented. Average 24 hours’ air temperatures for the Pomeranian Province in 2003 are given and monthly number of heating degree - days for base temperatures 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 18,3 ° C, further assumed as the correct values, is calculated from the definition. The calculation of the monthly number of heating degree- days from monthly average air temperature according to the Hitchin formula is discussed. The constant k value in the formula for the Pomeranian Province was estimated on the basis of comparison between calculated heating degree-days according to the definition and Hitchin formula.
EN
Indicators of gas consumption effectiveness for a flat and a detached house. Analysis of indicators of a building's energy effectiveness showing the possibility of diminishing energy consumption through modernization (additional heat-keeping layers on walls and ceilings, installing screens behind heaters, rational use of ventilation).
PL
Skargi odbiorców gazu ziemnego na wysokie rachunki niemal od zawsze wpisują się w relacje cywilno-prawne z jego dostawcami. Z reguły ich autorzy twierdzą, że należne kwoty są zawyżone ze względu na gorszą jakość dostarczanego gazu. Czy rzeczywiście mają oni podstawy do reklamacji? Autor w rozważaniach zwraca uwagę m.in. na takie właściwości usług jak: stopniodnie grzania, prognozowanie zużycia gazu ziemnego, wskaźniki efektywności zużycia gazu, praktyczne oszacowanie wskaźników efektywności zużycia gazu oraz porównanie zużycia gazu w różnych okresach roku.
PL
Polskie przepisy definiują „normalny metr sześcienny gazu (m3)” jako ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101325 Pa i temp. 0°C. Taki stan termodynamiczny gazu nazywa się warunkami normalnymi. Rozliczenia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą powinny odbywać się w normalnych metrach sześciennych, ponieważ takie warunki rozliczenia przyjęto w taryfach spółek gazowniczych w Polsce. W artykule o normowych i rzeczywistych warunkach pomiaru gazu niezależnych od użytego do rozliczeń gazomierza. Autor zwraca uwagę na błędy wskazań gazomierzy miechowych, błędy rozliczania dostaw gazu na zewnątrz budynku, błędy rozliczania dostaw oraz błędy rozliczania dostaw gazu wewnątrz budynku. Ponadto w tekście przywołany został sposób rozliczania dostaw gazu wg zaleceń norm niemieckich.
PL
W artykule podano definicje wskaźników efektywności zużycia energii w gospodarstwach domowych. Są one często stosowane jako miary sprawności energetycznej i do oceny zmian tej sprawności w czasie. Artykuł podaje zużycie energii na mieszkanie i zużycie energii na ogrzewanie z uwzględnieniem klimatu. Stopniodni grzania, powierzchnia mieszkania i liczba osób w gospodarstwie domowym są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zużycie energii w gospodarstwach domowych. Istnieje korelacja szczególnie między miesięczną liczbą stopniodni grzania i zużyciem energii (gazu ziemnego) do ogrzewania mieszkań w USA. Artykuł podaje średnie roczne zużycie energii na gospodarstwo domowe i roczne zużycie energii na ogrzewanie w gospodarstwie domowym na 1 m2 powierzchni mieszkania i 1oCdzień grzania. Autor omówił trendy zmian wartości wskaźników zużycia energii w Polsce, Europie, USA i Kanadzie.
EN
This paper first takes a definitions of household energy-intensity indicators. Indicators are often used as a measure of energy efficiency and its change over time. The paper presents the energy consumption per dwelling and the energy consumption for space heating per dwelling with climate corrections. In residential energy use, heating degree days, average floor area per dwelling and average number of persons per household are the most important variables influence on the energy consumption. A high correlation exists especially between monthly heating degree days and the natural gas use per household for residential space heating in U.S. The paper gives annual average energy consumption and annual energy use for space heating per households and 1 m2 of dwelling floor area and 1oCday. Author discusses the trends of this energy-intensity indicators values in Poland and Europe.
PL
Metoda stopniodni grzania jest stosowana do prognozowania zużycia energii na ogrzewanie podczas sezonu grzewczego. Liczbę stopniodni grzania oblicza się z maksymalnych i minimalnych temperatur dziennych powietrza i założonej temperatury bazowej równej 18,3oC (65oF). Omówiono proste regresji średniego miesięcznego zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych stanu Illinois, Ohio, Michigan, Nebraska, Pensylwania, New Jersey, Nowy Jork, Washington i USA względem miesięcznej liczby stopniodni grzania oraz proste regresji miesięcznej sprzedaży gazu dla odbiorców domowych i komunalnych względem miesięcznej liczby stopniodni grzania dla Ohio i Kanady. Przedstawiono możliwości prognozowania miesięcznej sprzedaży gazu ziemnego poprzez porównanie stopniodni grzania i sprzedaży gazu z poprzedniego roku z liczbą stopniodni grzania bieżącego miesiąca. Liczba stopniodni grzania może być dobrym narzędziem dla spółek gazownictwa do prognozowania sprzedaży gazu ziemnego na ogrzewanie domów.
EN
The heating degree days (HDDs) are used to estimate the amount of energy required for residential space heating during the cool season. HDDs are calculated by using daily maximum and minimum air temperature and then compared with an determined basic air temperature equal 18,3oC (65oF). The paper presents regression line for relationship between natural gas use in households and heating degree days weighted by population for state Ohio, Michigan, Nebraska, Illinois, Pensylvania, New Jersey, Washington, New York and United States. Figures illustrate the regression line for relationship between natural gas sale for residential customers and buildings sector for Ohio and Canada. The author presents the forecasting of monthly natural gas sale in Ohio and Canada. Heating degree days can be a useful tool to engineers, in forecasting the residential and commercial natural gas consumption.
PL
Ilość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorców domowych powinna być rozliczana w warunkach normalnych (0oC, 101325 Pa). W praktyce gaz ziemny jest odmierzany przez gazomierz przy bieżącej temperaturze i ciśnieniu różnym od normalnego. Na błąd rozliczenia dostaw składają się błędy wskazań gazomierza oraz błędy od temperatury i od ciśnienia. Omówiono błędy wskazań gazomierzy miechowych w warunkach odniesienia, stabilność ich błędu wskazań w użytkowaniu oraz zależność od temperatury odmierzanego gazu. Przedstawiono analizę błędu rozliczenia dostaw gazu ziemnego w przypadku opomiarowania ich gazomierzami miechowymi zainstalowanymi na zewnątrz budynku oraz wewnątrz w miesz-kaniu, korytarzu i piwnicy. Omówiono niemieckie przepisy G 685 4/93 dotyczące rozliczania dostaw gazu i skutki ich potencjalnego wprowadzenia w Polsce. Zaproponowano podział Polski na 9 stref wysokości geodezyjnej i przyjęcie dwóch temperatur bazowych 0oC i 15oC w celu ograniczenia błędu rozliczenia dostaw do wartości od -2,6% do 2%.
EN
The amount of natural gas supplied to a residential and commercial consumers is calculated as though the volume of gas passing through the gas meter had been measured at the standard temperature of 0 degrees centigrade and the standard pressure of 101325 Pa. In practice the natural gas will, of course, be measured at the actual temperature and pressure of the gas at the gas meter. The account error of the gas deliveries consists of error of gas meter, the so called temperature error and pressure error dependent on the number of metres of elevation of the meter location above sea level. The paper presents the indication errors of residential diaphragm gas meters, stability of metrological characteristic in use and error changes as the effect of gas temperature. This paper shows the analysis of account accuracy of gas deliveries for diaphragm gas meters measured the gas outside of dwelling-house and inside in the apartment, corridor and cellar. The paper presents the German regulation G 685 4/93 about the gas metering and the effect of temperature and pressure. Author proposed zonation the territory of Poland into 9 zones and using two following base temperature 0 degrees centigrade and 15 degrees centigrade. By means of this proposal the account error of the gas deliveries shall be from -2,6% to 2% of the true amount of gas supplied.
19
Content available remote Wskaźniki efektywności zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych
PL
Artykut podaje zużycie energii na mieszkanie i zużycie energii na ogrzewanie mieszkania z korektą wpływu klimatu. Liczba stopniodni grzania stosowana jest do prognozowania zużycia energii na ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych podczas sezonu grzewczego. Liczbe stopniodni grzania oblicza się z maksymalnych i minimalnych wartości temperatury dziennej powietrza i założonej temperatury bazowej powietrza równej 18,3C (65F). Artykuł podaje liczbę stopniodni grzania dla różnych miejscowości i krajów Europy i podaje zależności między rocznym zużyciem gazu ziemnego w gospodarstwach domowych dla krajów Europy i USA a ważona zaludnieniem liczbą stopniodni grzania. Tabele podają średnie roczne zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych i średnie roczne zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych na 1 m2 powierzchni mieszkania i jeden stopniodzień. Autor analizuje wartości wskaźników efektywności całkowitego zużycia gazu ziemnego i na ogrzewanie mieszkań w Polsce, Niemczech, Holandii, Kanadzie i USA. Rysunki ilustrują historyczny trend zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych na 1 m2 stopniodzień w Holandii, Niemczech i USA. Przedstawiono graficznie zużycie gazu ziemnego w sektorze komunalnym na jeden stopniodzień w USA dla lat 1986-2004 służący do prognozowania zużycia gazu ziemnego. Liczba stopniodni grzania może być dobrym narzędziem dla inżynierów do prognozowania zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie domów i stosowana do analiz klimatu i zanieczyszczeń miast.
EN
The paper presents the energy consumption per dwelling and the energy consumption for space heating per dwelling with climate corrections. The heating degree days (HDDs) are used to estimate the amount energy required for residential space heating during the cool season. HDDs are calculated by using daily maximum and minimum air temperature and then compared with an experimentally determined basic air temperature equal 18,3C (65F). This paper gives HDDs for different locations and countries of Europe and shows relationships between annual per-household consumption of natural gas for each country of EU-15 and United States and heating degree days weighted by population. The table gives annual average natural gas consumption per household and annual natural gas use in households per 1 m2 of dwelling floor area and 1 HDDs. Author discusses the value of this efficiency indicators of natural gas use and natural gas use for space heating in Poland, Germany, Netherlands, Canada and United States. Figure illustrates the historical perhousehold natural gas consumption per 1 m2HDDs trends for Netherlands, Germany and United States. The graphical presentation of buildings sector natural gas consumption per heating degree day for U. S. 1986-2004. HDDs can be a useful tool to engineers, in estimating the domestic heating natural gas consumption, as well as in applied climate studies and urban air pollution.
EN
„Heating degree/day" as a quantity used to define energy demand for the heating of buildings. Regression line of natural gas consumption in households regarding heating degree/day compared to the number of inhabitants. The need to calculate heating degree/day compared to the number of inhabitants for regions supplied by Polish Gas Companies in order to estimate future gas demand.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.