Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PET
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Badanie ciągłości kolumn w geotechnice
EN
The ecological issues posed in the land, air and water compartments of the environment by waste polyethylene terephthalate (PET) packaging materials linger to be a significant problem nowadays, strictly linked to the rise in consumption of PET packaging materials by the populations in developing countries. However, little efforts are involved in these parts of the world, in managing sources and impacts of waste PET packaging materials. Although the main raw materials, PET polymers, are not considered lethal, the residual monomers in the raw materials have been proven hazardous to the environment. Moreover, many chemicals used in the production of PET packaging materials, such as additives, are dangerous to the environment, along with some degradation products that may be released during the PET packaging materials life cycle. In view of the potential impacts by waste PET packaging materials in the environment, this paper highlights the sources, impacts and management of waste PET packaging materials. We involved extensive literature review on the waste PET packaging materials. It was concluded that the management of waste PET packaging materials by the sources generating them together with recycling, enlightenment, re-usage, ban, product replacement, and improved collection of waste will mitigate the impacts on the environment.
3
Content available remote Woski polietylenowe. Cz. 2, Metody modyfikacji fizycznej i chemicznej
PL
Dokonano przeglądu metod uszlachetniania wosku polietylenowego przez mikronizację, szczepienie, powierzchniowe utlenianie i emulgowanie.
EN
A review, with 40 refs., of methods for improving polyethylene wax by micronization, grafting, surface oxidn. and emulsifying.
EN
The transition to circular economy requires diversifying material sources, improving secondary raw materials management, including recycling, and finally finding sustainable alternative materials. Both recycled and bio-based plastics are often regarded as promising alternatives to conventional fossil-based plastics. Their broad application instead of fossilbased plastics is, however, frequently the subject of criticism because of offering limited environmental benefits. The study presents a comparative life cycle assessment (LCA) of fossil-based polyethylene terephthalate (PET) versus its recycled and bio-based counterparts. The system boundary covers the plastics manufacturing and end-of-life plastic management stages (cradle-to-cradle/grave variant). Based on the data and assumptions set out in the research, recycled PET (rPET) demonstrates the best environmental profile out of the evaluated plastics in all impact categories. The study contributes to circular economy in plastics by providing transparent and consistent knowledge on their environmental portfolio.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na gęstość, wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie po 2 i 28 dniach.
EN
The article discusses the possibility of using artificial waste as an additive to cement composites and their influence on the density, flexural and compressive strength after 2 and 28 days.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment) stanowi przykład analizy, w której wiarygodność uzyskanych wyników jest szczególnie istotna. W celu określenia poziomu wiarygodności uzyskanych wyników wykorzystano analizę Monte Carlo. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania rozkładu trójkątnego, szeroko stosowanego w ekologicznej ocenie cyklu życia w warunkach niepewności. Do oceny niepewności wyników wykorzystano program komputerowy Sima Pro oparty na arkuszu kalkulacyjnym. Użyte w pracy rozkłady prawdopodobieństwa oparto na zebranych danych przemysłowych.
EN
Processes for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) and polylactide (PLA) bottles were compared according to environmental life cycle assessment rules to det. the level of reliability of the rules. The Monte Carlo anal. was used. The possibility of practical use of log-normal probability distributions in eco life cycle assessment under conditions of uncertainty was demonstrated. The probability distributions were based on collected industrial data. The prodn. of PLA bottles had higher negative impact on the environment and human health than the process for prodn. of PET bottles.
PL
Dokonano oceny wpływu opakowań na środowisko naturalne. Głównym celem było przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA) butelki do napojów wykonanej z poli(tereftalanu etylenu) (PET). Za jednostkę funkcjonalną przyjęto łącznie 1000 szt. butelek PET o pojemności 1 L. Granica przyjętego systemu obejmowała kroki od momentu dostarczenia preform do zakładu produkcyjnego aż do ich prawidłowego ukształtowania w procesie produkcyjnym. Z systemu wykluczono dalsze etapy procesu produkcji (rozlewanie napoju, etykietowanie, magazynowanie, dystrybucja) oraz procesy związane z transportem i magazynowaniem surowca. Analizę LCA wykonano, wykorzystując program SimaPro 8.4.0. holenderskiej firmy Pre Consultants. Do interpretacji list emitowanych substancji chemicznych wybrano metodę ReCiPe 2016. Wyniki badań zostały przedstawione graficznie na wykresach słupkowych i poddane weryfikacji oraz interpretacji.
EN
Effect of the process for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) bottles on the natural environment was evaluated by the life cycle anal. The functional unit comprised a total of 1000 PET 1 L bottles. The adopted system included steps from the delivery of preforms to the prodn. plant, their properly shaping and forming the beverage bottles. Processes for the beverage bottling, labeling, storage, distribution and recyclingwere were excluded. The LCA anal. was performed by using the com. Pre Consultants SimaPro 8.4.0. program. The ReCiPe 2016 method was selected for the interpretation of lists of impacts.
8
Content available remote GATE Simulation Study of the Siemens Biograph mCT 20 Excel PET/CT System
EN
We used GATE simulation to study the effect of the coincidence time window (CTW) along with the block gap and the intercrystal gap on the count rate performance and the spatial resolution of the Biograph™ mCT 20 Excel. We ran simulations on our local cluster to reduce computation time. The task was split into several jobs that were then triggered simultaneously on the cluster nodes. The BiographTM mCT 20 Excel was validated using the NEMA NU 2-2012 protocol. Our results showed good agreement with experimental data. The simulated sensitivity, peak true count rate, peak noise equivalent count rate (NECR), and scatter fraction showed agreement within 3.62%, 5.77%, 0.6%, and 2.69%, respectively. In addition, the spatial resolution agreed within <0.51 mm. The results showed that a decrease in the coincidence time window and the block gap and an increase in the intercrystal gap increase the count rate performance and improve the spatial resolution. The results also showed that decreasing the coincidence time window increased the NECR by 27.37%. Changing the intercrystal gap from 0 to 0.2 mm and the block gap and from 4 to 0.4 mm increased the NECR by 5.53% and improved the spatial resolution at 1 cm by 2.91 % and that at 10 cm by 3.85%. The coincidence time window, crystal gap, and block gap are important parameters with respect to improving the spatial resolution.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na konsystencję i zawartość powietrza w zaprawie przed związaniem.
EN
The article discusses the possibility of using artificial waste as an additive to cement composites and its influence on the consistency and air content in mortar before setting.
EN
The paper discusses the use of multiclustering statistical analysis in the assessment of domestic wastewater filtration effectiveness. Calculations included data collected over four months of experiments with using waste as filling material of vertical flow filters for domestic sewage treatment. The effectiveness of pollutants removal was analysed in case of mechanically shredded waste in the form of PET flakes, PUR foam trims, shredded rubber tires and wadding. The organic compounds (CODcr, BOD5) removal, suspend solids, biogens (as NH4 +, PO4 3– ions) and oxygen saturation changing compared with sand filling was analysed. Multiclustering statistical analysis allowed to divide pollutants removal efficiency of analysed materials into 3 clusters, depending on the hydraulic loading. The first group consisted in quality parameters of treated sewage: the highest reduction of BOD5 and NH4-N. It included the values of quality parameters and indicators for the filtrates obtained at the lowest hydraulic load from columns filled with 60 cm of rubber tires or sand. The second group comprised the results for fillings containing foam, PET and rubber tires (the other hydraulic loads). It featured the highest reduction of total suspended solids and PO4 3–. Removal of easily biodegradable organic compounds was at a similar level in both cluster groups. The filter filled with polyester waste (wadding), which was as effective as 30 cm layer of sand, and the filters filled with 60 cm of sand working at the highest hydraulic load. Third group showed the lowest values of parameters and indicators for analysed filtrates.
PL
W pracy omówiono wykorzystanie wieloklastrowej analizy statystycznej do oceny skuteczności filtracji ścieków bytowych. Obliczenia obejmowały dane zebrane w ciągu czterech miesięcy badań dotyczących wykorzystania odpadów jako materiału wypełniającego filtry z przepływem pionowym. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń została przeanalizowana na przykładzie odpadów mechanicznie rozdrobnionych w postaci płatków PET, skrawków pianki PUR, rozdrobnionych opon gumowych i owaty. Analizowano związki organiczne (CODCr, BOD5), zawiesiny ogólne, biogeny (jako jony NH4 + i PO4 3–) oraz stopień nasycenia tlenem w przypadku filtracji z zastosowaniem do tego procesu wymienionych odpadów i porównano te wyniki z uzyskanymi w filtrach z wypełnieniem piaskowym. Wieloklastrowa analiza statystyczna dała podstawy do podziału skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez materiały filtracyjne w zależności od obciążenia hydraulicznego na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmowała parametry jakościowe oczyszczonych ścieków – największą redukcję BZT5 i N-NH4 +. Znalazły się w niej wartości parametrów jakościowych i wskaźników dla filtratów otrzymanych w warunkach najmniejszego obciążenia hydraulicznego z kolumn wypełnionych odpadami gumowymi oraz piaskiem o miąższości 60 cm. Druga grupa obejmowała wyniki odnoszące się do wypełnień zawierających piankę poliuretanową, PET i gumę (dla pozostałych obciążeń hydraulicznych). Grupa ta charakteryzowała się największą redukcją zawiesin ogólnych i PO4 3–. Usunięcie łatwo ulegających biodegradowalnych związków organicznych było na podobnym poziomie w obu grupach klastrów. Filtr wypełniony odpadami poliestrowymi (owatą) był tak samo skuteczny, jak filtry wypełnione 30-centymetrową warstwą piasku i filtry wypełnione piaskiem o miąższości 60 cm (w warunkach największego obciążenia hydraulicznego). W trzeciej grupie znalazły się najmniejsze wartości wszystkich analizowanych parametrów i wskaźników dla przedmiotowych filtratów.
11
Content available Diagnostyka obrazowa okiem neurologa
PL
W diagnostyce chorób układu nerwowego dostępne jest szerokie spektrum metod diagnostycznych. Niektóre są wykonywane powszechnie, inne tylko w ośrodkach specjalistycznych. W opracowaniu poniżej omówiliśmy badania obrazowe stosowane w diagnostyce chorób neurologicznych. Szeroko omówiona diagnostyka w kontekście neurologicznym pozwala na uwypuklenie potrzeb, jakie istnieją w tym zakresie z punktu widzenia lekarza neurologa. Pokazano również wartości różnych badań dla różnych schorzeń neurologicznych. Praca ta nie może wyczerpać tematu, jakim jest diagnostyka obrazowa okiem neurologa, ze względu na rozległość tematyki. Założeniem jej jest dokonanie przeglądu dostępnych metod obrazowania i ukazanie ich wartości w leczeniu pacjentów.
EN
A wide spectrum of diagnostic methods are available in the diagnosis of nervous system diseases. Some are commonly performed, others only in specialist centers. In the study below, we discussed imaging tests used to diagnose neurological diseases. The broadly discussed diagnostics in the neurological context allow to highlight the needs that exist in this regard from the point of view of the neurologist. The values of various studies for various neurological diseases are also shown. This work cannot exhaust the topic of diagnostic imaging through the eyes of a neurologist due to the extent of the subject. Its assumption is to review the available imaging methods and show their value in treating patients.
12
Content available remote An overview on obtaining foamed PET by reactive extrusion
EN
Many methods are used to obtain functional polymer foams. This review focuses on reactive extrusion of poly(ethylene terephthalate). This process is based on the reaction between PET and the appropriate blowing agent. The next step is the creation of foam by closing gas cells in the polymer matrix. This method of modification allows material with higher molecular weight to be obtained and, therefore, higher melt strength. The use of different chemical modifiers and their concentration influences properties of created foam. The enhanced features of foamed PET allow it to be used in many areas of application such as transport, construction or general industry. Another big advantage of this technique is the possibility of using recycled materials as the source of PET.
PL
Do uzyskania funkcjonalnych pianek polimerowych stosuje się wiele metod. Niniejszy przegląd koncentruje się na reaktywnym wytłaczaniu poli(tereftalanu etylenu). Proces ten opiera się na reakcji pomiędzy PET i odpowiednim środkiem porotwórczym. Następnym krokiem jest wytworzenie piany przez zamknięcie komórek gazu w matrycy polimerowej. Ten sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie materiału o wyższej masie cząsteczkowej. Zastosowanie różnych modyfikatorów chemicznych i ich koncentracja wpływa na właściwości otrzymanej piany. Udoskonalone właściwości spienionego PET pozwalają na stosowanie go w wielu obszarach, takich jak transport, budownictwo lub przemysł. Inną dużą zaletą tej techniki jest możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako źródła PET.
PL
W artykule opisano metodę diagnostyki radioizotopowej PET. Nakreślono zarys wymogów dotyczących kontroli jakości skanerów do badań PET. Wymieniono i scharakteryzowano podstawowe testy jakości określone w normach NEMA i IEC, przedstawiono budowę i zasadę działania fantomów niezbędnych do ich wykonania. Zbadano przykładową metodę kontroli jakości z wykorzystaniem fantomu Jaszczaka w zakresie jednorodności, rozdzielczości oraz kontrastu.
EN
At the article the nuclear medicine medical imaging method known as a positron emission tomography was described. Outlined requirements for quality control of PET scanners. Basic quality tests NEMA and IEC standards were selected and described. The construction and operation principle of the necessary quality control phantoms were presented. En example of a method of quality control with the use of phantom Jaszczak in terms of uniformity, resolution and contrast were examined.
PL
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, w których prowadzone są badania nad otrzymywaniem nowych radiofarmaceutyków. Prace w tym zakresie prowadzi Pracownia Badań i Syntezy Radiofarmaceutyków pod kierownictwem prof. dr hab. Aleksandra Bilewicza. Tematyka prowadzonych badań jest ukierunkowana na opracowanie nowych metod produkcji radionuklidów oraz sposobów ich dostarczania do miejsc zmian patologicznych w organizmie człowieka. W artykule przedstawiono opisy badań realizowanych przez doktorantów tej Pracowni w ramach prac doktorskich. Wśród tych prac należy wymienić nanonośniki dla emiterów promieniowania alfa, badania nad inhibitorami cholinoesteraz, nowe metody wytwarzania 99mTc i 43Sc czy produkcję radiofarmaceutyków teranostycznych.
EN
The Institute of Nuclear Chemistry and Technology is one of the few institutions in Poland, where research on the acquisition of new radiopharmaceuticals is being conducted. The work in this area is carried out by the Laboratory of Research and Synthesis of Radiopharmaceuticals under the supervision of prof. dr hab. Aleksander Bilewicz. The research is focused on the development of new methods of radionuclide production and methods of their delivery to pathological changes in the human body. The article presents descriptions of research carried out by doctoral students as part of their theses. These include the nanocarriers for alpha-emitters, the study of cholinesterase inhibitors, new methods for the production of 99mTc and 43Sc, as well as the production of teranostatic radiopharmaceuticals.
PL
W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na wytrzymałość zapraw.
EN
In the article, the possibilities of using plastic waste as aggregate in cementitious composites have been discussed. Moreover, the mechanical properties of mortar have been determined.
16
Content available remote Ocena wpływu recyklatów z butelek PET NA wybrane właściwości betonu
PL
Omówiono wpływ odpadów politerftalenu etylenu (PET) na właściwości mieszanki betonowej i betonu. Przedstawiono wyniki badań dla betonów niemodyfikowanych i modyfikowanych dodatkiem rozdrobnionych zużytych butelek PET w ilości 5% masy cementu. Beton wykonano na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5R i mieszanki kruszyw bazaltowych i piasku. Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, iż beton, który w swoim składzie zawiera recyklat PET, może znaleźć zastosowanie między innymi w obiektach infrastruktury drogowej, np.: chodniki, podbudowy dla autostrad. Koncepcja produkcji betonu „przyjaznego dla środowiska” doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, który w obecnych czasach jest jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój gospodarczy.
EN
This article discusses the effect of polyethylene terephthalate (PET) waste on the properties of concrete mix and concrete. The results of tests for unmodified and modified concrete with 5% by weight of cement are used. Concrete is based on Portland cement CEM I 42.5R and mixes of basalt and sand aggregates. Based on the analysis of literature and experimental research, it was found that the concrete in its composition contains recycled PET, it can be used in inter alia in road infrastructure such as pavements, motorway infrastructure. The concept of “environmentally friendly” concrete is ideally suited to a sustainable development strategy that is one of the key determinants of economic development today.
EN
The acquisition of positron emission tomography (PET) pulses introduces artifacts and limits the performance of the scanner. To minimize these inadequacies, this work focuses on the design of an offset compensated digital baseline restorer (BLR) along with a two-stage hybrid interpolator. They respectively treat the incoming pulse offsets and limited temporal resolution and improve the scanner performance in terms of calculating depth of interactions and line of responses. The offset of incoming PET pulses is compensated by the BLR and then their interesting parts are selected. The selected signal portion is up-sampled with a hybrid interpolator. It is composed of an optimized weighted least-squares interpolator (WLSI) and a simplified linear interpolator. The processes of calibrating the WLSI coefficients and characterizing the BLR and the interpolator modules are described. The functionality of the proposed modules is verified with an experimental setup. Results have shown that the devised BLR effectively compensates a dynamic range of bipolar offsets. The signal selection process allows focusing only on the relevant signal part and avoids the unnecessary operations during the post-interpolation process. Additionally, the hybrid nature allows improving the signal temporal resolution with an appropriate precession at a reduced computational complexity compared to the mono-interpolationbased arithmetically complex counterparts. The component-level architectures of the BLR and the interpolator modules are also described. It promises an efficient integration of these modules in modern PET scanners while using standard and economical analog-to-digital converters and field-programmable gate arrays. It avoids the development of high-performance and expensive application-specific integrated circuits and results in a costeffective realization.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (PE-HD, PET) biorąc pod uwagę aspekt techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie specjalnych kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych opakowań w oparciu o kompleksową ocenę jakości, stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.
EN
The article presents comparative analyses of selected plastic packaging (PE-HD, PET) taking into account the technical, promotional and ecological aspects. The technical aspect of the package has been examined by marking the properties of the packaging material during static stretching and by determining the material's resistance to high temperature in the shrink test. The determination of the aspect of the promotional and ecological value of the packaging was made by developing special evaluation cards. Finally, a comparative analysis of selected packages was carried out based on a comprehensive quality assessment, constituting the sum of partial grades together with the relevant coefficients.
EN
Elaborating composites containing waste materials requires study of basic mechanical properties and assessment of their structure quality. The subject of investigation was PPC concrete where aggregate was substituted with PET remaining after beverages bottles grinding. Substitution was done up to 25% (by volume). Waste material was fractioned and applied in various granulations. The main goal was to indicate the influence of such modification on the composite mechanical properties and to examine composite structure quality at macro level. Since PET and quartz differ greatly in density, to perform such examination it was possible to apply the nondestructive ultrasonic method, one of the most common NDT techniques used in material science and industry. The paper presents the effects of substitution of quartz with PET on ultrasonic wave propagation in PCC. The ultrasonic test results (measurements of wave velocity) compared with results of destructive tests (flexural and compressive strength) showed great correlation.
PL
Opracowanie nowego kompozytu zawierającego komponenty odpadowe wymaga nie tylko przeprowadzenia badań jego cech technicznych, ale też oceny jakości jego struktury. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule był beton polimerowo-cementowy (PCC), w którym kruszywo częściowo (do 25% objętości) zastąpiono odpadem ze zmielonych butelek PET. Odpad był frakcjonowany i dodawany do mieszanek w różnej zawartości i granulacji. Celem badań było określenie wpływu takiej modyfikacji na właściwości mechaniczne oraz makrostrukturę kompozytu. Z uwagi na dużą różnicę w gęstościach kwarcu i poli(tereftalan etylenu) możliwe było zastosowanie metody ultradźwiękowej – jednej z najpowszechniej stosowanych w badaniach i przemyśle metod nieniszczących (NDT). W artykule zaprezentowano efekty substytucji kwarcu odpadem PET na propagację fal ultradźwiękowych w betonie PCC. Analiza statystyczna wyników pomiarów prędkości fali oraz wartości wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej poszczególnych kompozytów wskazuje na ich bardzo silną korelację.
EN
The bend and compression mechanical properties of 3D-printed polyethylene terephthalate (PET) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) rectangular and cylindrical specimens (fully-dense and with circular, hexagonal, and rectangular perforations) are presented. In three-point bending, fully-dense PET flexural strength was 69 MPa, yield stress was 48.9 MPa, and yield stress from compression was 31.4 MPa. For ABS, these values were 59, 41.7, and 51.2 MPa, respectively – not significantly different from those of polymers manufactured by common techniques. Whereas perforation reduced density, the strength values were significantly lower, decreased for the circular perforation to a value of 20% strength for the fully-dense specimen. Specific strengths dropped quite significantly for the specimens tested in bending, whereas they did not differ significantly when tested by compression.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.