Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulating oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano zarejestrowane metodą spektrofotometrii optycznej rozkłady widmowe promieniowania emitowanego przez wyładowania elektryczne generowane w mineralnym oleju elektroizolacyjnym. Pomiary przeprowadzono dla trzech układów iskierników: układ ostrze-ostrze, układ ostrze-płyta i układ do wyładowań powierzchniowych.
EN
The article presents the spectral distributions of optical radiation emitted by electrical discharges generated in electroinsulating mineral oil measured by optical spectrophotometry methods. Measurements were carried out for three basic forms of electrical discharges generated in a pointpoint system, point-plane system and a system for surface discharges.
EN
Insulating oils are the coolants of the transformer winding. During the operation, they are subjected to numerous and diverse extortion; they accumulate destruction of a variety of products of structural elements of the transformer in themselves and, as a result they change their own properties. The systematic analysis of composition and characteristics of the insulating oil provides information about the condition of the whole transformer. The article presents the results of an investigation of insulating oil condition during operation of a transformer, and it proposes actions to monitor the insulation oil and prolong its service life. Regular tests allow the regeneration of oil (e.g. by vacuum treatment, drying) at the right time, which eliminates the need for costly oil exchange in many cases. Monitoring of the insulating oil also has a large impact on the technical safety, which is related to risk mitigation of major accidents, such as electric shocking or even transformer explosions. The obtained results confirm the validity of the insulating oil regeneration process as a method for decreasing operating costs, which is simultaneously efficient and environmentally friendly.
PL
Oleje elektroizolacyjne są czynnikiem chłodzącym uzwojenie transformatora. Podczas pracy urządzenia poddawane są one licznym i różnorodnym wymuszeniem, gromadzą w sobie różnorodne produkty destrukcji elementów konstrukcyjnych transformatora i, w efekcie, zmieniają swoje właściwości. Systematyczne badanie składu i właściwości oleju elektroizolacyjnego dostarcza więc informacji o stanie technicznym całego transformatora. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu oleju elektroizolacyjnego w trakcie eksploatacji transformatora oraz zaproponowano działania, mające na celu kontrolę stanu izolacji olejowej i wydłużenia czasu jej eksploatacji. Regularne badania pozwalają na regenerację oleju (np. poprzez wirowanie, osuszanie) we właściwym czasie, co w wielu przypadkach eliminuje konieczność kosztownej wymiany oleju. Monitoring właściwości oleju elektroizolacyjnego ma również duży wpływ na bezpieczeństwo techniczne, związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia poważnych awarii, takich jak przebicia elektryczne, a nawet wybuch transformatora. Uzyskane rezultaty potwierdzają zasadność procesu regeneracji oleju elektroizolacyjnego jako metody obniżającej koszty eksploatacji, a przy tym efektywnej i przyjaznej środowisku.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tendencji do elektryzacji mineralnego oleju izolacyjnego w funkcji jego przyspieszonego czasu starzenia. Badania wykonano w układzie z elektrometrem wirującym, gdzie czynnikami wpływającymi na wielkość generowanego prądu elektryzacji była prędkość obrotowa tarczy. Uzyskane wyniki badań w układzie tarczowym wykazały, że procesy starzeniowe w sposób zasadniczy wpływają na generację elektryczności statycznej. Mierzone prądy elektryzacji zmieniały się zarówno, co do znaku jak również wartości bezwzględnej. Prędkość obrotowa tarczy powodowała nieliniowy wzrost wartości prądu elektryzacji.
EN
The article presents the results of the trend towards electrification of mineral insulating oil as a function of aging time. The study was performed in the system of rotating electrometer, where the factors affecting the size of the generated current electrification was the disc speed. The results obtained in the system disc showed that the aging process in a way that fundamentally affect the generation of static electricity. The measured currents of electrification varied both as to the character as well as the absolute value. Disc speed caused a linear increase in the current electrification.
4
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
6
Content available remote Oleje transformatorowe – stan aktualny i perspektywy rozwoju
PL
Omówiono zastosowania cieczy elektroizolacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem olejów transformatorowych. Omówiono wymagania techniczne dla mineralnych i estrowych olejów transformatorowych. Przedstawiono informacje dotyczące transformatorowych olejów mineralnych, a także olejów otrzymywanych zarówno z wykorzystaniem syntetycznych olejów estrowych, jak i estrów naturalnych, pochodzenia roślinnego. Omówiono korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tych cieczy w transformatorach. Przedstawiono perspektywy rozwoju elektroizolacyjnych olejów transformatorowych.
EN
There were discussed applications of insulating liquids with a special consideration of transformer oils. There were discussed technological requirements for mineral and ester transformer oils. The information about transformer oils, transformer oils obtained according to synthetic ester oils as well as natural vegetable esters, was presented. There were described benefits and limits resulting from applying these liquids in transformers. There were presented development perspectives of insulating transformer.
7
Content available remote Badania kawitacji w olejach izolacyjnych
PL
W artykule zawarto wybrane wyniki analizy spektralnej sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas pobudzania ultradźwiękami szklanej okrąglo-dennej kolby wypełnionej nowym olejem izolacyjnym. Przy odpowiednich wartościach wartości skutecznej i częstotliwości sygnału zaobserwowano pęcherzyki kawitacyjne. Implodujące pęcherzyki są odpowiedzialne za występowanie szerokopasmowego szumu w widmie sygnału emisji akustycznej. Na podstawie wyznaczonych widm zaproponowano wskaźnik kawitacji reprezentujący intensywność zjawiska.
EN
The paper presents some spectral analysis results of acoustic emission observed during ultrasound driven round bottomed fiask with fresh insulating oil inside. At suitable value of signal rms value and freąuency many of cavitation bubbles were observed. Collapsing bubbles were responsible for broadband noise included In acoustic emission signal spectra. To represent the cavitation intensity a simple cavitation indicator based on power spectral densities of acoustic emission signal was proposed. (lnvestigation of cavitation in insulating oils).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.