Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompensator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of flat compensator lapping in an assembly process
EN
An approach to analysis of lapping of flat compensator during the assembly of the structural connection was demonstrated. Machining main time and the costs of single-disc lapping process were presented.
PL
Przedstawiono sposób analizy docierania kompensatora płaskiego podczas montażu połączenia konstrukcyjnego. Wyznaczono czas główny obróbki i koszty operacji docierania jednotarczowego.
PL
Odpowiednio sterowany falownik napięcia lub – rzadziej – prądu, umożliwia skompensowanie w linii zasilającej składowych nieaktywnych prądu, związanych z pracą reaktancyjnego i/lub nieliniowego, niestacjonarnego, niesymetrycznego obciążenia. Znanych jest wiele metod sterowania takim urządzeniem. W szczególności może ono być sterowane sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia. Metoda taka pozwala na poszerzenie funkcjonalności kompensatora o możliwości regulacji przepływu energii pomiędzy linią a obciążeniem, jak również grupą obciążeń pracujących równolegle, z których część może okresowo przechodzić w tryb generacji energii. Taka dodatkowa funkcjonalność może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy obwodów zasilających. Przyjęcie wyznaczania sygnału konduktancyjnego metodą pośrednią, to znaczy na podstawie pomiaru zmian energii zgromadzonej w elementach reaktancyjnych kompensatora-falownika, czyni go urządzeniem niezależnym zarówno od rodzaju obwodu źródło – kompensator – obciążenie jak i rodzaju bazowego falownika. Dzięki temu może być on konstruowany zarówno przy użyciu falownika napięcia jak i falownika prądu, oraz – niezależnie – w obwodach zasilanych ze źródeł stałych, jak i sinusoidalnych jedno- oraz wielofazowych.
EN
A properly controlled voltage-source inverter, or – less frequently – a current-source inverter, allows to compensate for the non-active current components in the supply line current, related to the operation of the time-variable and/or non-linear and unbalanced load. Many methods of controlling such compenstors are known. In particular, they can be controlled by the use of the signal of the equivalent conductance of the load. This method allows the expansion of the compensator functionality with the possibility of regulating the energy flow between the line and the load, as well as the group of parallel loads, some of which may periodically switch to the energy generation mode. Such additional functionality may contribute to increasing the efficiency of power circuits. Implementation of the indirect method of determinig of the conductance signal, i.e. based on the measurement of the energy changes stored in the compensator-inverter reactance elements, makes it independent of the supply system, as well as the type of the inverter used. Thanks to this, the compensator can be constructed using both a voltage-source inverter or a current-source inverter, and – independently – the compensator can operate in DC or single-phase or three-phase three- or four-wire systems.
PL
W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne gumy EPDM i NBR o twardości 65 °ShA. Rezultaty w postaci jednoosiowego i dwuosiowego rozciągania stanowią niezbędne dane do przeprowadzenia analizy numerycznej odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do zaprojektowania kompensatora o zwiększonej wytrzymałości wykorzystano analizę numeryczną, bazującą na metodzie elementów skończonych. Numeryczny model kompensatora poddano złożonemu obciążeniu, wyznaczając sztywność w danym kierunku osi oraz dopuszczalne naprężenia gwarantujące bezawaryjną eksploatację kompensatora.
EN
The paper presents the mechanical properties of the NBR and EPDM 65 Shore A hardness rubber. The results in the form of uniaxial and biaxial tension are necessary data to preform numerical analysis of the elements made of rubber. To design of the rubber expansion joint with increased strength the numerical analysis based on finite elements method was used. The numerical model of the rubber bellow subjected to complex load as results determined stiffness in different axial direction as well as permissible stress guarantying its failure-free exploitation.
PL
Artykuł przedstawia uśredniony model kompensatora udarów mocy, budowany na podstawie falownika czteropoziomowego typu Diode Clamped i zasobnika superkondensatorowego, z przeznaczeniem do zastosowania w systemach elektroenergetycznych jednostek morskich. Opracowany model jest dedykowany do zadań związanych z syntezą i weryfikacją nadrzędnych algorytmów sterowania oraz symulacji izolowanych systemów elektroenergetycznych.
EN
Paper presents continuous average model of power surge compensator, based on a four level diode clamped inverter. The model is suitable for synthesis of control algorithms, as well for simulation of ship’s power conditioning unit designed to an active power surge smoothing in isolated power plants.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania adaptacyjnego regulatora neuronowo rozmytego (ang. Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC) w strukturach bezczujnikowego wektorowego sterowania DTC-SVM i DFOC silnika indukcyjnego w charakterze tzw. kompensatora regulatora prędkości kątowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu bezczujnikowego w różnych warunkach pracy. Zwrócono szczególną uwagę na zakres niskich prędkości kątowych, w których napędy tego typu mogą pracować w sposób niestabilny. Do estymacji prędkości i strumienia wirnika/stojana wykorzystano estymator MRASCC. Badania eksperymentalne wykonano przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103.
EN
The possibility of application the Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC in the structure of sensorless vector controlled induction motor drive (DTC-SVM and DFOC) as a so-called neuro fuzzy speed compensator are presented in the paper. In the paper the experimental results of the vector controlled induction motor drive system under different conditions are presented. Drive operations in the low speed region are presented. To the rotor / stator flux and rotor speed reconstruction the MRASCC estimator is used. DS1103 card is applied in the experimental tests.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania stanu naprężenia i odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do modelowania wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Dokonano przeglądu najbardziej znanych modeli fenomenologicznych opisujących gęstość energii odkształcenia materiału hiperelastycznego. Przedstawiono rodzaje testów eksperymentalnych, które muszą zostać wykonane, aby poprawnie modelować materiał gumy. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnych dokonano weryfikacji przyjętych w procesie symulacji modeli materiałów. Podano przykład symulacji komputerowej, którą wykorzystano w procesie optymalizacji konstrukcji kompensatora gumowo-metalowego.
EN
Paper presents the modelling of the strain and stress state of the elements made of rubber. In modelling used Finite Element Method (FEM). Overview of the most popular phenomenological model of the strain energy density in hyperelastic material was presented. The test procedure which have to be carry out to define material model were explained and discussed. Verified and valid the numerical outcome was based on the experimental results. The useful example of the numerical simulation of the rubber component was shown based on design way of the rubber bellow.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania adaptacyjnego regulatora neuronowo rozmytego (ANFC – Adaptive Neuro-Fuzzy Controller) pracującego w charakterze kompensatora, w układzie bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym (DTC-SVM – Direct Torque Control)) silnika indukcyjnego o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Wykonano badania ilustrujące wpływ połączenia układu adaptacyjnego z klasycznym regulatorem liniowym typu PI w torze regulacji prędkości kątowej na jakość pracy napędu podczas zmiany topologii sterowania, wywołanej uszkodzeniem czujnika prędkości kątowej. Badania wykonano w środowisku Sim Power System.
EN
In the paper the fault tolerant drive system with adaptive neuro – fuzzy compensator (ANFC) is presented. The Direct Torque Control algorithm was applied and tested during the faulted conditions. Simulation results of the vector controlled induction motor drive with PI controller and ANFC during the topology changing is presented. To the flux and rotor speed reconstruction MRAS type estimator is used. Simulation results are performed in Sim Power System.
EN
This paper deals with electrical power systems (EPS) with power electronics interfaces. The EPS with switch mode converters (SMC) are of particular interest. In general, one of the phenomena of SMC topologies is the generation of signal perturbation and examples of such signal perturbation from test results are presented. A simplified equivalent circuit model of the common mode (CM) and differential mode (DM) voltage and current analysis in a three-phase system is introduced. Furthermore, many examples of experimental test results in EPS with SMC are presented.
PL
Artykuł dotyczy systemów elektroenergetycznych (SE) z interfejsami energoelektronicznymi. Szczególnie są to SE z przekształtnikami energoelektronicznymi (PE) o sterowaniu typu PWM. W ujęciu ogólnym, przedstawiono wyniki badań sygnałów zaburzeń, które są efektem stosowania PE w tych systemach. Wprowadzono model obwodowy systemu trójfazowego do analizy zaburzeń napięć i prądów typu CM oraz DM. Ponadto, przedstawiono wiele przykładowych wyników badań eksperymentalnych zaburzeń w SE z PE.
PL
Właściwości obwodów z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, nawet pozornie nierozróżnialnych ze względu na kształt napięcia i prądu na zaciskach odbiornika, mogą zasadniczo się różnić zależnie od tego, czy odkształcenie pochodzi znapięcia zasilania czy z nieliniowości lub niestacjonarności odbiornika. Rozróżnienie tych dwóch sytacji ma zasadnicze znaczenie zarówno dla opisu właściwości energetycznych obwodu jak i dla metod poprawy współczynnika mocy i redukcji odkształceń prądu i napięcia. W praktyce, obie te sytuacje są na siebie nałożone i teoria mocy oraz metody kompensacyjne muszą ten fakt brać pod uwagę. Niniejszy artykuł przedstawia opis takich układów za pomocą teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu, (CPC - Currents' Physical Components) oraz podstawy ich kompensacji w odniesieniu do obwodów jednofazowych.
PL
Niniejszy cykl artykułów poświęcony jest właściwościom energetycznym i kompensacji w obwodach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Jednak w przypadku obwodów trójfazowych rozważania trzeba zacząć od opisu właściwości energetycznych takich obwodów wtedy, gdy przebiegi te są sinusoidalne, gdyż znane równanie mocy, to jest relacja między mocą czynną, bierną i mocą pozorną, jest poprawne tylko wtedy, gdy prądy i napięcia są wzajemnie symetryczne. Gdy wielkości te nie są symetryczne, wówczas równanie to jest błędne, nawet wtedy, gdy prądy i napięcia są sinusoidalne. Jedna z przyczyn tej błędności wynika z rozbieżności w środowisku inżynierów elektryków odnośnie sposobu definiowania mocy pozornej S. W artykule przedstawiono analizę tych definicji i uzasadnienie dla poprawnego wyboru definicji tej mocy oraz wyprowadzono poprawne równanie mocy obwodów trójfazowych, oparte na teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu (CPC). Według teorii mocy Składowych Fizycznych Prądu, prąd odbiornika trójfazowego zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym napięciem, ma trzy składowe fizyczne: prąd czynny, prąd bierny oraz prąd niezrównoważenia. Właściwości energetyczne takiego obwodu określają nie dwie, lecz trzy moce: moc czynna, bierna i moc niezrównoważenia.
PL
Wzrost liczby i mocy odbiorników nieliniowych lub/oraz okresowo przełączanych powoduje wzrost odkształceń przebiegów prądu i napięcia w systemach rozdzielczych. Ponadto, coraz liczniejsze generatory napędzane odnawialnymi źródłami energii wprowadzają do systemu energię elektryczną zwykle poprzez przekształtniki energoelektroniczne, które tylko w przybliżeniu dostarczają napięć sinusoidalnych. Dzieje się to w warunkach wzrostu kosztów energii. Projektowanie aparatury elektrycznej pracującej w takich warunkach i nadzór nad nią staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla środowiska inżynierów elektryków. Niniejszy artykuł przedstawia historię badań nad przepływem energii w obecności odkształceń prądów i napięć oraz omawia szereg rozpowszechnionych błędów, dotyczących definicji mocy oraz interpretacji fizycznych zjawisk energetycznych.
13
Content available remote Designing of robust discrete regulators
EN
In this paper a new robust control strategy is presented. It is based on compensation of the nominal plant dynamics and the plant dynamics multiplicative perturbation respectively. Appropriate compensation of the nominal plant dynamics is performed with use of an inverse system calculated from plant impulse response established via plant identification using a modified correlation method. The plant multiplicative perturbation is compensated by main loop gain appropriate changes depending on a dynamical error between the output of the plant and the output of its nominal model. The proposed robust control method was applied to the DC motor drive with stepwise changing moment of inertia.
PL
W artykule przedstawiona została metoda realizacji odpornego układu regulacji polegająca na kompensacji dynamiki obiektu sterowania o nominalnych wartościach parametrów oraz kompensacji multiplikatywnej perturbacji tej dynamiki. Kompensacja dynamiki nominalnego modelu obiektu realizowana jest poprzez wykorzystanie regulatora o odpowiedzi impulsowej uzyskanej na drodze identyfikacji korelacyjnej obiektu sterowania, natomiast kompensacja niepewności obiektu osiągana jest poprzez zmienne wzmocnienie toru głównego układu regulacji uzależnione od dynamicznego odchylenia wyjścia obiektu rzeczywistego od wyjścia modelu nominalnego. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie proponowanej metody do sterowania układem napędowym z silnikiem prądu stałego o zmiennym momencie bezwładności.
EN
The problems presented in the paper deal with a three-phase four-wire system. The considered system is composed of: the three-phase asymmetrical voltage source with periodical nonsinusoidal waveforms, inner impedances of the voltage source and asymmetrical linear three-phase loads. In contrast to earlier approaches the voltage source is not symmetrical. In the paper a method of symmetrization of these systems has been proposed. After symmetrization it is possible to obtain symmetrical line currents of the system.
PL
Problem prezentowany w artykule dotyczy symetryzacji układu trójfazowego czteroprzewodowego, złożonego z asymetrycznego nieidealnego źródła napięcia okresowego odkształconego z impedancją wewnętrzną oraz trójfazowego liniowego odbiornika. Zaproponowana symetryzacja uwzględnią asymetrię źródła, a jej przeprowadzenie umożliwia uzyskanie symetrycznych prądów przewodowych źródła napięcia.
15
Content available remote Stan naprężeń i przemieszczeń w ciśnieniowych łącznikach elastycznych
PL
Praca przedstawia analizę metodą elementów skończonych łączników elastycznych (kompensatorów). Celem łączników elastycznych jest tłumienie drgań wywołanych przez pompy, sprężarki i dmuchawy, przenoszone na instalację rurową. Łączniki są zbudowane z materiału kompozytowego, składającego się z warstw kordu pokrytego gumą w osnowie gumy. Konstrukcja łączników i zastosowane materiały cechuje wysoka wytrzymałość i odporność zmęczeniowa. W celu ulepszenia konstrukcji kompensatorów i poprawy ich efektywności i trwałości wykorzystano metodę elementów skończonych do oceny wytrzymałościowej. W modelowaniu zastosowano powłokowy wielowarstwowy element kompozytowy.
EN
The paper deals with the strength finite element analysis for the elastic pressure connectors, and it focusses on fiber reinforced composites composed of fibers embedded in a matrix. The structure of the connectors and the applied materials are featured by a high tensional strength and fatigue resistance. In order to improve the structural design of the connectors the use is made of the finite element method to determine the stresses and displacements for the connectors designed as a typical composite material.
PL
Obszar Górnego Śląska bez wątpienia kojarzy się z górnictwem podziemnym. Ma ono swój wymiar zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej, niejednokrotnie światowej. Dlatego w tym środowisku, tak bardzo wspieranym przez mieszkańców, niełatwo funkcjonować dostawcom innych nośników energetycznych, a w szczególności operatorom sieci gazowych. Wymiar szkód górniczych jest niczym wobec tego, co może wydarzyć się w następstwie ich oddziaływania na gazociągi. W tak trudnych i wyjątkowych warunkach muszą funkcjonować bez zakłóceń, a jedynymi bezpośrednimi sposobami zabezpieczania ich przed wpływami deformacji terenu są kompensatory i ich układy oraz rury polietylenowe - w aspekcie ich właściwości. Duże znaczenie ma profesjonalizm pracowników, operatorów sieci gazowych oraz prawidłowo prowadzona profilaktyka, która ma na celu wykrycie miejsca zagrożenia na wczesnym jego etapie i oczywiście świadomość ludzi związanych bezpośrednio i pośrednio z gazownictwem.
EN
The Upper Silesia area is a place of intensive mining activity. This activity has large impact on the area relief and on forming the subsidence process, which influence the pipeline integrity. This paper describes theoretical aspects of forming the subsidence basins. The examples of mining damage related to subsidence process has been shown. The preventive action of pipeline compensator has been demonstrated. The long term impact of exchange of medium pressure distribution network from steel to polietylene has been discussed.
PL
Artykuł dotyczy układów N-fazowych (N+1)-przewodowych z sinusoidalnymi źródłami napięcia i bezinercyjnymi odbiornikami nieliniowymi. W modelu źródła napięcia zostały uwzględnione jego impedancje wewnętrzne. Rozwiązanie problemu oparte jest na dziedzinie częstotliwości. Prezentowana metoda może być stosowana dla układów z elementami bezinercyjnymi, które pobierają moc czynną dla podstawowej harmonicznej napięcia źródła, oraz w których prądy układu są okresowe. Wspomniana moc czynna stanowi dodatkowy warunek optymalizacji.
EN
The paper deal with the N-phases (N+1)-wire systems with sinusoidal voltage sources and inertialess nonlinear loads. In the model of the electrical network the parameters of transmission lines have been included. The solution of this problem is based on the frequency domain. This method can be used for systems with inertialess elements, which consume the active power of the basic harmonic of the voltage source and where the currents of the system are periodical. The above mentioned power is an additional condition of the presented optimization.
PL
Referat dotyczy możliwości zastosowania przekształtników matrycowych w systemach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów FACTS oraz układów generatorów wirujących. Przedstawiono zasadę działania, właściwości i wybrane topologie takich przekształtników, w tym również tzw. układów pośrednich i wielokomórkowych. Pokazano i przeprowadzono wstępną ocenę wybranych elektroenergetycznych aplikacji przekształtników matrycowych, odniesioną do innych stosowanych układów energoelektronicznych.
EN
Paper presents properties and possibilities of the matrix converters application in electric power systems. Advantage and limit possibilities for application this converters in transmission and distributed lines were considered. Some aspects concerning work were talked over and most important topologies of the converters, as well indirect and multi-cell matrix converters. Possibilities of usage matrix converters arrangements with traditional compensators in distributed networks were considered.
PL
W artykule dokonano analizy skuteczności kompensacji odkształceń prądu sieci za pomocą 1- fazowego kompensatora równoległego - w odniesieniu do konkretnych przypadków odbiorników nieliniowych. Na podstawie modelu sygnałowego dokonano analizy stabilności układu. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań symulacyjnych modelu kompensatora.
EN
In the paper analysis of current distortion compensation effectiveness with aid of 1-phase power electronic shunt compensator has taken place. The analysis has been done with reference to most characteristic of non-linear receivers. Next, on the base of signal model, stability analysis has taken place. Selected investigation results of simulation model of compensator are presented too.
PL
W artykule na przykładzie układu dostarczania powietrza wtórnego do komory paleniskowej zasygnalizowano wybrane problemy występujące podczas eksploatacji fluidalnych kotłów energetycznych, związane z kompensowaniem odkształceń cieplnych urządzeń wspomagających pracę kotła. Zaprezentowano metodykę, która na drodze symulacji komputerowej pozwala na prawidłowy dobór parametrów kompensatorów, co w dalszej konsekwencji pozwala na ich bezawaryjną eksploatację.
EN
In the article the chosen problems that occur during the operation of the fluidized power boiler concerned with thermal deformations compensation of the equipment supporting the boiler run were signalized based on the instance of supplying system of the return air to the combustion chamber. Paper presents the methodology that on the way of computer simulations enables the correct selection of compensator's parameters, which in further consequence enables operating without failure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.