Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pszenica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
EN
A model for calculating the maximal theoretical production of hydrogen from corn wastes is proposed. The model has been used to estimate the potential for hydrogen production from cereals wastes such as wheat, barley, and corn which are cultivated in Poland. The potentials for Pomorze and other regions of Poland are compared. The hydrogen produced from cereal wastes in Poland could potentially meet 47 % of national hydrogen demand.
EN
Wheat kernel is made up of structures of different apparent viscosities with varied ability to withstand stress and dissipate strain energy. Its complex mechanical behaviour determines technological susceptibility and is important for wheat quality assessment. The aim of the study was the examination of the Peleg and Normand model to characterize the overall stress relaxation behaviour of wheat kernel at varying loading conditions. The relaxation experiments were made with a help of a universal machine Zwick Z020 in compression at four distinct initial load levels, i.e., 20, 30, 40, and 50 N. The measurements were made for intact wheat kernels at seven levels of moisture content. Relaxation characteristics were approximated with the help of Peleg and Normand formula. An interactive influence of the load level and moisture on Peleg and Normand constants have been confirmed. The initial loading level had none or only slight effect on the model coefficients (Y(t), k1 and k2). The parameters of the Peleg and Normand model decreased with the increase of water content in kernels. For moist kernels, a higher amount of absorbed compression energy was relaxed, since less energy was necessary to keep the deformation at a constant level.
PL
Ziarniak pszenicy składa się ze struktur o różnych własnościach lepko-sprężystych, różnej wytrzymałości i zdolności do rozpraszania energii odkształcenia. Jego złożone zachowanie mechaniczne determinuje podatność technologiczną i jest ważne dla oceny jakości ziarna. Celem badań była analiza zmienności parametrów modelu Pelega i Normanda w różnych warunkach obciążenia początkowego. Pomiary przeprowadzono przy wykorzystaniu uniwersalnej maszyny Zwick Z020. Zastosowano test jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków dla czterech początkowych poziomów obciążenia, tj. 20, 30, 40 i 50 N. Badania wykonano dla siedmiu poziomów wilgotności. Charakterystyki relaksacyjne aproksymowano za pomocą równania Pelega i Normanda. Potwierdzono interaktywny wpływ poziomu obciążenia i wilgotności na stałe modelu. Początkowy poziom obciążenia nie miał żadnego lub wpływał tylko nieznacznie na współczynniki modelu (Y(t), k1 i k2). Parametry modelu Pelega i Normanda spadały wraz ze wzrostem zawartości wody w ziarniakach. W przypadku wilgotnych ziarniaków relaksacji podlegała istotnie większa wartość zaabsorbowanej energii, potrzeba było też mniej energii aby utrzymać odkształcenie na stałym poziomie.
EN
Three different types of nozzles (different wear rate) were used in this study. They are classified depending on the severity of their wear to three groups: new, worn and damaged nozzles. Those nozzles were spraying with the same application rate (303 l/ha) on two-year field trials; this was achieved by changing the spraying pressure for each group of nozzles in order to get the same application rate. This practice is usually done by operators of sprayers, who calibrate the sprayers on the same application rate every year without changing the nozzles, so they tend to reduce the spraying pressure in order to compensate the flow rate increase due to the nozzles yearly wear. Two types of plant growth regulators (PGR) agents were used in this study, namely: Moddus and Kelpak, they were applied to wheat plants field to reduce lodging. The results showed that applying PGR in the year 2015 produced an increase in the wheat yield and reduction in the plant height regardlessthe nozzle type, although there was not any occurrence of wheat lodging. In the year 2016, the new nozzles produced higher values of wheat yield than other two types of nozzles.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, w których wykorzystywano trzy różne rozpylacze sklasyfikowane w zależności od stopnia ich zużycia w trzech grupach: dysze nowe, zużyte i uszkodzone. Podczas dwuletnich badań polowych rozpylacze pracowały z zachowaniem takiej samej dawki aplikacji (303 l/ha), którą uzyskano przez zmianę ciśnienia rozpylania dla każdej grupy rozpylaczy. Praktyka ta jest zwykle wykonywana przez operatorów opryskiwaczy, którzy corocznie kalibrują opryskiwacze przy tej samej dawce bez zmiany rozpylaczy, więc mają tendencję do zmniejszania ci- śnienia rozpylania w celu skompensowania wzrostu natężenia przepływu z powodu zużycia rozpylaczy. W badaniu wykorzystano dwa rodzaje środków regulujących wzrost roślin (PGR): Moddus i Kelpak. Zastosowano je na polu pszenicy w celu zmniejszenia wylegania. Wyniki pokazały, że zastosowanie PGR w 2015 r. spowodowało wzrost plonu pszenicy i zmniejszenie wysokości roślin bez względu na rodzaj stopień zużycia rozpylacza, chociaż nie wystąpiło wyleganie pszenicy. W roku 2016 wykorzystanie rozpylaczy nowych przyczyniło się do uzyskania większego plonu, niż stosując pozostałe dwa rodzaje rozpylaczy.
PL
Bogatym źródłem związków przeciwutleniających jest ziarno pszenicy. Na zawartość polifenoli wpływają m.in. czynniki genetyczne (odmiana) i środowiskowe (rodzaj uprawy, warunki atmosferyczne, narażenie na stresy), a także procesy technologiczne. W związku z powyższym ważny jest dobór optymalnych parametrów procesu ekstrakcji polifenoli z ziarna pszenicy. Celem niniejszych badań było dobranie najbardziej optymalnych warunków do przeprowadzenia ekstrakcji związków fenolowych ogółem z ziarna pszenicy ozimej w celu oznaczenia ilościowego polifenoli ogółem metodą Folina-Ciocalteu. Materiałem badanym było ziarno pszenicy ozimej Muszelka (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikowie). Do ekstrakcji związków fenolowych przygotowano metanol oraz jego 90%, 80% i 75% roztwory wodne. Po przygotowaniu rozdrobnionej naważki pszenicy o masie 10 g zalewano ją 50 cm³ mieszaniny ekstrakcyjnej. Następnie poddawano mieszaninę działaniu ultradźwięków w 3 wariantach przez okres: 10, 20 i 30 minut. W kolejnych etapach próby sączono pod próżnią, supernant odparowywano na wyparce, a suche ekstrakty przenoszono za pomocą MeOH o czystości HPLC do fiolek i odparowywano do sucha w strumieniu azotu. Analizę związków fenolowych ogółem przeprowadzono stosując metodę Folina Ciocalteu. Zawartość polifenoli analizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis (Spectronic 200 Thermo Scientific) przy długości fali λ = 760 nm. Całkowitą zawartość związków fenolowych wyrażono w mg/kg, w przeliczeniu na kwas galusowy. Następnie stosując roztwór podstawowy ABTS, oznaczano spektrofotometrycznie (λ = 760 nm) aktywność przeciwutleniającą, którą wyrażono w μmol Trolox / 100 g próby, wobec krzywej wzorcowej. Uzyskane wyniki analizy aktywności przeciwutleniającej polifenoli pochodzących z ziarna pszenicy z różnych wariantów doświadczenia wykazują, że najbardziej skutecznym sposobem ekstrakcji było zastosowanie metanolu jako rozpuszczalnika i poddanie próby 30-minutowej ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami. Podobne rezultaty dała 90% mieszanina metanolu i wody, stosowana w tym samym czasie. Supernanty uzyskane podczas ekstrakcji z zastosowaniem 75% roztworu metanolu, wspomaganej ultradźwiękami przez okres 10 i 20 minut, cechowały się najmniejszą aktywnością przeciwutleniającą. Efektywność analizy mającej na celu określenie zawartości związków fenolowych ogółem dla metanolu podczas ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami przez 20 i 30 minut okazała się najwyższa. Z kolei ekstrakcja przeprowadzona przez okres 10 minut we wszystkich wariantach rozpuszczalników była najmniej skuteczna.
EN
The rich source of antioxidants is the wheat grain. The concentration of polyphenols in wheat grain is influenced by many factors, e.g. genetic, environmental and technological. Therefore, it is important to choose optimal conditions for extraction of polyphenols from wheat grain. The purpose of these studies was to select the most optimal conditions for the extraction of phenolic compounds from winter wheat grain. For this purpose a method was used Folin-Ciocalteu. The material studied was winter wheat seed Muszelka (Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR) - National Research Institute in Radzików). Extraction of polyphenols was used methanol and its 90%, 80% and 75% aqueous solutions. After preparation of 10 grams of wheat weight, it was poured 50 cm³ of extraction. Subsequently, ultrasound was performed in 3 variants for 10, 20 and 30 minutes. After filtered of the vacuum, the supernatant was evaporated on a rotary evaporator, dry extracts were transferred by HPLC to the vials and evaporated to dryness under a stream of nitrogen. Polyphenol content analyzed by method UV-Vis spectrophotometry (Spectronic 200 Thermo Scientific) at wavelength λ = 760 nm. Total phenol content expressed in mg/kg, calculated as gallic acid. A spectrophotometric confirmation (λ = 760 nm). An ABTS solution was used to determine the antioxidant activity. The antioxidant activity of polyphenols was expressed in μmol of the Trolox / 100 g sample, relative to the calibration curve. Data on antioxidant activity vary according to the variant of the sample. The best parameters were obtained using a 30 minutes ultrasonically assisted extraction with methanol. Total phenolic content of methanol using ultrasound-assisted extraction for 20 and 30 minutes was the highest. Whereas the extraction performed over 10 minutes period in all solvent variants was the least effective.
6
EN
The paper presents analysis of the impact of irrigation dose on the winter wheat Bystra yield, which is recommended for cultivation in Poland. It is a low-growing high-yield wheat cultivar. A reel sprinkler equipped with a computer for control of parameters of its operation, which was supplied with pond water was used for irrigation. Test were carried out on five fields, where four irrigation doses were used: 15, 20, 25, 30 mm. A change of weather during research in May and June caused the need to irrigate a field four times. During research, the size of the irrigation dose was measured with rain gauges on each of the investigated fields in five measurement points. One of the fields was a control field, which was not irrigated. The investigated wheat was characterized during harvesting. Research proved that the size of the irrigation dose influences the wheat yield. The grain yield between a control field and a field with the highest irrigation dose increased by twofold. Moreover, analysis of costs incurred during sprinkling were analysed.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu wielkości dawki nawadniania na plon pszenicy ozimej Bystra, która jest rekomendowana do uprawy w Polsce. Jest odmianą pszenicy niskopiennej o wysokim plonowaniu. Do nawadniania użyto deszczowni szpulowej wyposażonej w komputer do sterowania parametrami jej pracy, którą zasilano wodą ze stawu. Badania przeprowadzono na pięciu poletkach, na których stosowano cztery dawki nawadniania: 15, 20, 25, 30 mm. Zmiana pogody podczas badań w maju i czerwcu spowodowała konieczność czterokrotnego nawadnianie pola. W czasie badań mierzono wielkość dawki irygacji za pomocą deszczomierzy na każdym z badanych poletek w pięciu punktach pomiarowych. Jedno z poletek było poletkiem kontrolnym, które nie było nawadniane. W czasie zbioru dokonano charakterystyki badanej pszenicy. Badania dowiodły, że wielkość dawki nawadniania ma wpływ na plon pszenicy. Plon ziarna między poletkiem kontrolnym, a poletkiem o największej dawce nawadniania wzrósł 2-krotnie. Dodatkowo dokonano analizy kosztów poniesionych w trakcie deszczowania.
EN
This article presents the results of tests which were carried out on a starch-protein biomaterial produced from wheat. The research was performed in order to assess optimal conditions for performing the chemical modification (acetylation and oxidation reactions) and its influence on the physico-chemical properties of the new biomaterial. Modifying agents were acetic acid anhydride with the presence of NaOH and K2CO3 activators as well as hydrogen peroxide, whose effects were catalysed with Cu2+ ions. Modified polymers with a degrees of substitution from 0.38 to 2.45 and oxidation from 1.0 to 35% were obtained in the process. The polymers obtained were characterized with various levels of starch degradation, minimal when the acetylation reaction activated with the K2CO3 method was used, moderate to high when the acetylation reaction was activated by NaOH, and maximal starch degradation was observed when oxidation was catalysed with Cu2+ ions. The modified polymers showed minor thermal granulation abilities and did not achieve thermoplastic abilities. Evaluation of the modification effects was carried out with absorption spectroscopy in infra-red radiation with the Fourier transformation (FTIR) technique, DSC, scanning electron microscopy and determining the boundary viscosity value.
PL
Poszukiwanie nowych materiałów przyjaznych środowisku skłania do przeanalizowania możliwości wykorzystania powszechnie występujących i prostych w pozyskaniu surowców roślinnych. Jednym z takich surowców jest materiał skrobiowo-białkowy. W artykule przedstawiono badania, którymi objęto biomateriał skrobiowo-białkowy wytwarzany w warunkach przemysłowych z pszenicy. Wykonane badania miały na celu określenie optymalnych warunków prowadzenia modyfikacji chemicznej oraz jej wpływu na właściwości fizykochemiczne nowego biomateriału. Badania zostały ukierunkowane pod kątem przydatności uzyskanego modyfikatu do wytwarzania materiałów termoplastycznych. Modyfikacja chemiczna obejmowała acetylację i utlenianie skrobi. Jako czynniki modyfikujące wykorzystano bezwodniki kwasu octowego w obecności aktywatorów NaOH i K2CO3 oraz nadtlenek wodoru stosowany w obecności katalizatora CuSO4. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano zmodyfikowane chemicznie produkty o szerokim zakresie stopni podstawienia (od 0,38 do 2,45 - w badaniach wstępnych 2,99) oraz utlenienia (od 1,0 do 35%). Charakteryzowały się one różnym stopniem degradacji skrobi, od niewielkiej w reakcji acetylacji bezwodnikiem octowym w obecności aktywatora K2CO3 do drastycznej, w reakcji utleniania nadtlenkiem wodoru katalizowanej CuSO4. Zmodyfikowane biopolimery wykazywały niewielkie zdolności do krystalizacji termicznej, nie uzyskały jednak właściwości termoplastycznych. Do oceny efektów modyfikacji wykorzystywano techniki spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), elektronowej mikroskopii skaningowej do oceny stopnia zdegradowania skrobi posłużono się wynikami badań granicznej liczby lepkościowej.
EN
The article presents an exploitation assessment of New Holland CX780 combine operation. Significant technical and technological progress is visible in modern harvesters. Inter alia, performance increased and elements improving the quality of work of harvesters appeared. The objective of the paper was to determine efficiency of the New Holland CX780 harvester operation including factors which affect its operation. Time structures of particular activities of combine operation and ratios of these times use were determined during tests. Yield value and moisture of collected seeds was determined. Studies proved that effective time of combine operation in the process of rapeseed and wheat grain harvesting was less than 50% and was caused by long preparation of a machine for operation. Preparation for operation of a combine influences its performance in the total time. It was 22% of the total operation time in case of wheat harvesting and 20% in case of rapeseed harvesting.
PL
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy kombajnu New Holland CX7080. W nowoczesnych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiając ich jakość pracy. Celem badań było określenie wydajności pracy kombajnu zbożowego firmy New Holland CX780 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jego pracę. Podczas badań wyznaczono struktury czasu poszczególnych czynności pracy kombajnu i współczynniki wykorzystania tych czasów. Określono także wartość plonów oraz wilgotność zbieranych nasion. Badania dowiodły, że efektywny czas pracy kombajnu w procesie zbioru nasion rzepaku i ziarna pszenicy wynosił niecałe 50% i spowodowany był długim czasem przygotowania maszyny do pracy. Wpływ na wydajność kombajnu w czasie ogólnym zmiany ma jego przygotowanie do pracy i wynosiło ono 22% całkowitego czasu pracy w przypadku zbioru pszenicy i 20% w przypadku zbioru rzepaku.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, na podstawie którego oceniano wpływ bionawozów z popiołu i kości oraz wodnego roztworu popiołu na tle superfosfatu i fosforytu na dynamikę wzrostu i akumulację biomasy oraz wybrane cechy fizjologiczne pszenicy jarej. Stwierdzono, że efekt działania bionawozów na akumulację biomasy nadziemnej pszenicy i tempo jej gromadzenia był porównywalny z nawozami tradycyjnymi, masa ziarna roślin nawożonych bionawozami była większa niż po zastosowaniu fosforytu, a podobna do osiągniętej na polach z superfosfatem. Bionawozy kształtowały intensywność fotosyntezy na takim samym lub wyższym poziomie jak nawozy tradycyjne, a proces transpiracji ograniczały silniej niż fosforyt.
EN
Bone and ash-based P biofertilizers and an aq. Suspension of ash were used for growing spring wheat and compared with phosphorite and superphosphate in growth dynamics, biomass accumulation and selected physiol. attributes of the plants in field expts. The grain mass increase in plants fertilized with the biofertilizer was higher than that fertilized with phosphorite and comparable to that fertilized with superphosphate. The photosynthesis intensity was at the same or at a higher level than after use of conventional fertilizers. The other growth parameters did not differ significantly.
PL
W doświadczeniu polowym z pszenicą jarą oceniano właściwości użytkowe bionawozów z popiołu i kości pod kątem ich oddziaływania na obsadę rośliny testowej po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, wyleganie łanu i nasilenie chorób grzybowych. Działanie bionawozów odnoszono do tradycyjnych nawozów (superfosfat, fosforyt), roztworu popiołu z wodą oraz obiektu bez nawożenia fosforem. Pod względem wpływu na wymienione cechy agronomiczne nowe bionawozy nie ustępowały nawozom komercyjnym. Zadowalającą skuteczność nawozową wykazywał również roztwór popiołu.
EN
Bone and ash-based biofertilizers and an aq. Suspension of ash from sewage sludge incineration were used for growing spring wheat in field expts. The test plants were studied for d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, standing corn lodging and intensity of fungal diseases. The new P-contg. Biofertilizers were as active as the com. ones (superphosphate, phosphorite). The ash suspension showed also a satisfactory fertilizing effectiveness.
PL
Przedstawiono zróżnicowanie gatunkowe zachwaszczenia pszenicy jarej nawożonej bionawozami fosforowymi na tle nawozów standardowych (superfosfat, fosforyt) i obiektu bez nawożenia fosforem. Źródłem fosforu w bionawozach były popiół i kości, a do jego solubilizacji wykorzystano mikroorganizmy Bacillus megaterium. Wykazano dużą zbieżność bogactwa gatunkowego i składu florystycznego chwastów w pszenicy jarej nawożonej bionawozami w porównaniu z obiektami nawożonymi nawozami standardowymi. Gatunkami dominującymi pod względem liczebności i biomasy, niezależnie od wariantu nawozowego, były Chenopodium album i Fallopia convolvulus. Ograniczenie ich obfitości odnotowano na polach wzbogaconych fosforem z popiołu.
EN
Two P-contg. biofertilizers made of ash and bone-based suspensions were used for cultivation of spring wheat to study the biodiversity of weeds. No substantial differences in weed communities were obsd. when com. superphosphate and phosphorite fertilizers or ash in water were used for fertilizing.
12
Content available remote Biomasa z uprawy słonecznika oraz pszenicy jako substytut paliw konwencjonalnych
PL
Przedstawiono charakterystykę energetyczną wybranej biomasy, jak również dokonano porównania właściwości paliw alternatywnych (produkty z przerobu słonecznika, pszenicy) z właściwościami paliw konwencjonalnych (drewno, wierzba energetyczna, węgiel kamienny, miał węglowy). W wybranych paliwach określono zawartość wilgoci, suchą pozostałość, części lotne, ale przede wszystkim zbadano ich ciepło spalania za pomocą bomby kalorymetrycznej. Na podstawie uzyskanych wyników każde z analizowanych paliw można określić mianem paliwa alternatywnego, które może być wykorzystane w celach energetycznych w przedsiębiorstwach stosujących spalanie lub współspalanie paliw z odpadów.
EN
Combustion heats of waste products from processing the sunflower seeds (husk, husk briquettes, husk pellets, sharp and various types of oilcake) and wheat-growing (straw, straw pellets, various kinds of bran and by-products from the cleaning of grain) as well as of conventional fuels (wood pellets, sawdust, energy willow, coal and culm) were detd. by using a calorimetric bomb. For all the tested materials, the moisture, dry residue, ash, and volatiles matter contents were detd.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia ziarna oraz składu chemicznego zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni ziaren pszenicy jarej uprawianej w pobliżu składowiska odpadów komunalnych. Skład chemiczny zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni ziaren pszenicy wykonano za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300 techniką EDS. Przeprowadzone badania wykazały, że ziarno pszenicy uprawianej w pobliżu składowiska odpadów komunalnych może być zanieczyszczone metalami ciężkimi, a stopień zanieczyszczenia zależy od lokalizacji uprawy względem składowiska odpadów.
EN
The aim of this research was to evaluate the microbiological contamination and the chemical composition of contaminants present on grain surface of wheat cultivated in the vicinity of municipal landfill site. Chemical composition of contaminants present on grains surface was done with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Conducted analyses revealed that grains of wheat cultivated in the vicinity of municipal landfill site are contaminated with heavy metals and the extent of contamination is related to the localization of plots to the landfill site.
EN
The paper presents the results of comparative laboratory tests of three types of photoelectric sensors used for the control of seed sowing. The study aimed to determine the grain counting errors in terms of uneven dosing of wheat grain that occurs in row drills and single seeders in repeated sowing process. Grains were administered one by one at regular intervals and also in double or triple passes. A measure of the accuracy of the count is called visibility factor Pn, defined as the ratio of the number of counted seeds to the number of sown seeds. For individually dosed grains the visibility factor Pn the highest number was reached by the sensor III, while for wheat grains dispensed in triple passes, sensor II and III reached a similar rate of visibility factor (PnII = 79.2; PnIII = 77.5). Further studies are planned for other types of grains such as small canola grains to verify the usefulness of the sensor built on the basis of the image sensor.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań laboratoryjnych trzech typów fotoelektrycznych czujników ziarna, stosowanych w kontroli wysiewu. Badania miały na celu określenie błędów zliczania wysiewanych ziaren w warunkach nierównomiernego dozowania ziarna pszenicy, jakie występuje w siewnikach rzędowych oraz punktowych przy wielokrotnym wysiewie. Ziarna podawano pojedynczo w równomiernych odstępach czasu oraz podwójnie lub potrójnie. Miarą dokładności zliczania był tzw. współczynnik zauważalności Pn , zdefiniowany jako stosunek liczby nasion zliczonych do liczby nasion wysianych. Dla ziaren pszenicy dozowanych pojedynczo największy współczynnik zauważalności Pn osiągnął czujnik III, natomiast dla ziaren pszenicy dozowanych potrójnie czujniki II i III osiągnęły podobny współczynnik zauważalności (PnII = 79,2; PnIII = 77,5). Planowane są dalsze badania dla innych rodzajów ziaren, np. ziaren drobnych, jak rzepak, celem weryfikacji użyteczności oraz badania czujnika zbudowanego na bazie przetwornika obrazu.
15
Content available remote Porównanie profilu kwasów fenolowych w różnych genotypach pszenicy
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości kwasu ferulowego, wanilinowego, syrynginowego i p- kumarynowego oraz waniliny w 45 próbach ziarna pszenicy ozimej należących do różnych genotypów. Stwierdzono, że spośród analizowanych kwasów w każdej próbie w najwyższym stężeniu znajdował się kwas ferulowy, a jego średnie stężenie wynosiło 1119 µg/g, drugim w kolejności pod względem zawartości był kwas p-kumarynowy (47,5 µg/g) najniższe stężenie stwierdzono dla waniliny i wynosiło ono średnio 4,5 µg/g.
EN
Fourty-five winter wheat genotypes of various origin were studied for contents of feruiic, vanillic, syringic and p-coumaric acids and vanillin. The feruiic acid content mean was the highest (1119 µg/g, p-coumaric acid was characterized by a lower mean concentration (47,5 µg/g), while the lowest and the vanillin mean content was the lowest (4,5 µg/g). Dendrograms for particular genotypes of Polish and European winter wheat seeds and a heatmap were developed.
16
Content available Cereals – Health or Disease
EN
As a result of appropriate interference in the agro-ecosystems, a man can control their productivity and increase the amount of produced biomass, which can be utilized as food for humans, feed for animals, and raw material for many industries, including fuels. Such agriculture combines the laws of nature and human activity into a single coherent system. FAO has drawn attention to the idea of food security for a long time, because sufficient amount of healthy food is a prerequisite for life. The issue of genetically modified cereals not only to increase the yields, but also to stimulate the consumer’s appetite, is still little discussed. Pervasive promotion of cereals praised as a healthy food set the trends and fashions in diet and surrendered them the agricultural markets and production fields. Growing the alternative crops, among others the amaranth, shows agriculture as an economic activity that combines natural laws with human interference into a single coherent system operating in accordance with the principles of sustainable development. In this way, resources of arable lands are exploited in a sustainable manner. Moreover, amaranth grains due to the high nutritional value, especially in view of special characteristics of protein, fat, and starch, are becoming more and more popular among producers, consumers, and the industry. Therefore, the aim of this study was to evaluate the usefulness of the forgotten plant species – amaranth (Amaranthus cruentus L.) to measure the impact of its raw materials and products on human health and in the context of wheat and its processed products dominance on agricultural markets.
PL
W wyniku odpowiedniej ingerencji w agroekosystemy człowiek steruje ich produktywnością i zwiększać ilość produkowanej biomasy, która może być spożytkowana jako pokarm dla człowieka, karma dla zwierząt i surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, z paliwowym włącznie. Takie rolnictwo łączy prawa przyrody i działalność człowieka w jeden spójny układ. FAO od dawna zwraca uwagę na ideę bezpieczeństwa żywnościowego, gdyż dostateczna ilość zdrowego pożywienia jest warunkiem koniecznym do życia. Jednak publicznie nie mówi się na temat zbóż zmienionych genetycznie nie tylko w celu zwiększenia plonów, ale również pobudzenia apetytu konsumenta. Wszechobecna promocja zbóż zachwalanych jako zdrowa żywność ustaliła trendy i mody w diecie oraz podporządkowała im rynki rolne i pola produkcyjne. Uprawa roślin alternatywnych, m. in. szkarłatu ukazuje rolnictwo jako działalność gospodarczą, która łączy prawa przyrody z ingerencją człowieka w jeden spójny układ działający zgodnie z zasadą ekorozwoju. W ten sposób eksploatuje się zasoby gruntów ornych w zrównoważony sposób. Ponadto nasiona roślin amarantusa (Amaranthus cruentus L.), z uwagi na wysoką wartość odżywczą, a zwłaszcza z uwagi na szczególne właściwości białka, tłuszczu i skrobi, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród producentów, konsumentów i przedstawicieli przemysłu. Dlatego celem niniejszej pracy była ocena przydatności zapomnianej rośliny jaką jest amarantus pod kątem wpływu surowców i produktów uzyskanych z tej rośliny na zdrowie człowieka i w kontekście dominacji pszenicy i jej przetworów na rynkach rolnych.
EN
Increasing the percentage of pea seeds from 40 to 80% had only a little impact on the yield of mixtures. Significantly larger yields were recorded only in 2012 with Tarchalska variety pea, when the percentage of pea amounted to 60%. Average yields of mixtures seeds with a semi-leafless variety Tarchalska and Wiato variety with bipinnate leaves were very similar. The percentage of pea seeds in the yield of mixtures (regardless of the foliage type) were much smaller than in the weight of the sown seeds. The seeds of pea of Wiato variety had a larger percentage in the mixtures yield compared to the seeds of pea variety Tarchalska. Increasing the pea percentage in the mixture resulted in an increase in the number of nodes with pods per plant and in the thousand seeds weight in both evaluated varieties, while with Tarchalska variety, it resulted in significant decrease in the weight and number of seeds per plant. Small changes in the height of pea plant as well as in the length of the fruiting part of steam, dry weight of the stem per plant and the weight of siliques were observed.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania mieszanek grochu z pszenicą jarą w zależności od odmiany grochu i jego udziału w masie wysiewanych nasion, uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w CDR Radom (gospodarstwo Chwałowice) w latach 2011-2012, w układzie losowanych podbloków (split-plot), w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu: Wiato (liście parzystopierzaste) i Tarchalska (wąsolist-na), a czynnikiem II rzędu udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80%. Określano plon nasion mieszanki, udział komponentów w plonie, masę tysiąca nasion oraz strukturę roślin. W badaniach wykazano, że zwiększanie udziału nasion grochu przy wysiewie z 40 do 80% miało niewielki wpływ na poziom plonowania mieszanek. Istotnie różnice zanotowano tylko w 2012 roku, w którym mieszanka z 60% udziałem grochu odmiany Tarchalska plonowała istotnie wyżej niż pozostałe mieszanki. Udział nasion grochu w plonie mieszanek (niezależnie od odmiany) był znacznie niższy niż w masie wysiewanych nasion. Większy udział w plonie stanowiły nasiona grochu odmiany o tradycyjnym ulistnieniu Wiato niż wąsolistnej odmiany Tarchalska. Zwiększenie udziału grochu w mieszance powodowało wzrost liczby węzłów ze strąkami i strąków na roślinie oraz MTN u obu ocenianych odmian, a u odmiany Tarchalska powodowało również istotne zmniejszenie masy i liczby nasion na roślinie. Małym zmianom ulegała wysokość roślin grochu, długość części owocującej łodygi, sucha masa łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn.
EN
The concept of construction and testing the slot dispensing assembly for pneumatic and mechanical drills appeared during implementation of the development project No. N R003 0021 06/2009 at Poznań University of Technology. The paper contains the results of laboratory studies aimed at clarifying the impact of such factors as the type of grain, use of mixers, pressure in the seed tank to the seed rate of wheat and oats in the slot dispensing assembly. Laboratory tests were performed on the prototype of the pneumatic drill constructed at the Department of Working Machines with a built-in slot-dispensing assembly. For the same width of the slot opening, the dispensed amount of wheat seeds is dosed almost twice than the oats seed grain. The tests proved that the dosage in the unit dispensing slot would be impossible without the use of a mixer. Further research is planned for the slot dispensing assembly for other types of grains, small grains such as rape, in order to verify the usability and scaling the amount of sowing the seeds for a given slot opening.
PL
Podczas realizacji na Politechnice Poznańskiej projektu rozwojowego nr N R003 0021 06/2009 powstała koncepcja zbudowania i przebadania szczelinowego zespołu dozującego dla siewników pneumatycznych i mechaniczno-pneumatycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mające na celu wyjaśnienie wpływu takich czynników, jak: rodzaj ziarna, zastosowanie mieszadła, zastosowanie ciśnienia w zbiorniku materiału siewnego na ilość wysiewanych nasion ziarna pszenicy i owsa szczelinowym zespołem dozującym. Badania laboratoryjne przeprowadzono na zbudowanym w Zakładzie Maszyn Roboczych prototypowym siewniku pneumatycznym z wbudowanym szczelinowym zespołem dozującym. Dla tych samych szerokości szczeliny, ilość dozowanych nasion ziarna pszenicy jest prawie dwukrotnie większa od dozowanych nasion ziarna owsa. W trakcie badań dowiedziono, że dozowania w szczelinowym zespole dozującym byłoby niemożliwe bez zastosowania mieszadła. Planowane są dalsze badania szczelinowego zespołu dozującego dla innych rodzajów ziaren np. ziaren drobnych jak rzepak celem weryfikacji użyteczności i wyskalowania ilości wysiewu tych nasion dla zadanego otwarcia szczeliny.
EN
The paper presents comparison of average static values of external friction coefficients of single caryopses of wheat of Naridana cultivar with caryopses in the-so called stabilised system at their various orientation towards the motion direction on a steel base. The research was carried out on the research position with an optielectronical system of lift angle of the plane arm. It was found out that average values of static friction coefficients of single wheat caryopses and caryopses in the stabilised system depend on the manner of their arrangement during measurements. For single caryopses, a significantly lower value of this parameter was reported in case of caryopses contact with a base with a back side up and their arrangement with longitudinal axis perpendicular towards the movement direction, whereas for caryopses in the stabilised system - at their arrangement with the back side on a steel plate and with a longitudinal axis in parallel to the motion direction. Moreover, it was determined that average values of static friction coefficients for single caryopses are considerably higher than for caryopses in the stabilised system at their identical arrangement during measurements.
PL
W pracy przedstawiono porównanie średnich wartości statycznych współczynników tarcia zewnętrznego pojedynczych ziarniaków pszenicy odm. Naridana z ziarniakami w tzw. układzie stabilizowanym, przy różnej ich orientacji w stosunku do kierunku ruchu po podłożu ze stali. Badania przeprowadzono na stanowisku z optoelektronicznym układem pomiaru kąta uniesienia ramienia równi. Stwierdzono, że średnie wartości współczynników tarcia statycznego pojedynczych ziarniaków pszenicy i ziarniaków w układzie stabilizowanym zależą od ich sposobu ułożenia w trakcie pomiarów. Dla pojedynczych ziarniaków istotnie niższą wartość tego parametru odnotowano w przypadku styku ziarniaków z podłożem stroną grzbietową i ułożeniu ich podłużną osią prostopadle w stosunku do kierunku ruchu, zaś dla ziarniaków w układzie stabilizowanym - przy ułożeniu ich stroną grzbietową na stalowej płytce i podłużną osią równolegle do kierunku ruchu. Stwierdzono również, że średnie wartości współczynników tarcia statycznego dla pojedynczych ziarniaków są znacznie wyższe niż dla ziarniaków w układzie stabilizowanym, przy identycznym ich ułożeniu podczas pomiarów.
PL
W pracy przedstawiono przebieg i wyniki dwuletnich badań prowadzonych w celu określenia wpływu zużytego wypełnienia filtrów adsorpcyjnych (kory sosnowej wzbogaconej azotem amonowym), zmniejszających emisję amoniaku z obiektów produkcji zwierzęcej, na plon i kondycję pszenicy jarej. Badania prowadzono metodą wegetacyjnych badań wazonowych. Korę sosnową, jako źródło azotu, w ilościach 0,32 i 0,56 g N·wazon-1 (80 i 140 kg N·ha-1), wprowadzono do gleby torfowo-murszowej i mineralnej (glina lekka) po 4- i 16-miesięcznym okresie jej kompostowania oraz z pominięciem tego procesu. W próbach kontrolnych stosowano korę sosnową (naturalną), a azot dostarczono w postaci mocznika. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku pszenicy, bez względu na rodzaj gleby, w których azot zaaplikowano w formie amoniaku zaadsorbowanego na korze sosnowej niekompostowanej. Podobne wyniki, różniące się nieistotnie od powyższych, uzyskano na obiektach kontrolnych.
EN
Paper presents the course and results of two years’ investigations concerning the effect of pine bark with adsorbed ammonia on the rate of yielding and condition of the wheat crop. The bark originated from the worn packing of adsorbent filters, which decrease ammonia emission from the livestock buildings. The method of vegetation pot experiment was used. Pine bark, as a source of nitrogen in amounts of 0.32 and 0.56 g N per pot (80 and 140 kg N·ha-1), was put into muck-peat and mineral (light-loam) soils, after 4 and 16 months of their composting, and without such processing. In control objects the natural pine bark was applied, with the nitrogen supplied in form of carbamide. Best results were obtained in case of the wheat on both types of soil, where nitrogen was used in form of ammonia adsorbed by uncomposted pine bark. Similar results, at insignificant differences, were obtained in control objects.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.