Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Three-year observations made it possible to assess the degree of pollution and variability in quality of rainwater collected in two reservoirs in the Lublin agglomeration (south-eastern Poland). The studied objects are characterised by different construction, size, hydraulics and type of drained surface. In particular, a large variation in water quality indicators was observed for suspended solids, NH4+, NO3- and K+. Higher conductivity, NH4+, SO4- and Cl- was found in the reservoir receiving rainwater from the national road, compared to the water from the housing estate. In the second reservoir, a higher load of NO2-, PO4-, Fe+ and K+was observed. Among the analysed variables, the most disturbing values were recorded for conductivity, pH, suspended solids, oxygen indicators, NO2-, NH4+and PO4-. The liquid flowing into the reservoirs during snowmelt was characterised by high pollution. In the year with the highest sum of atmospheric precipitation, there was a reduction in medium concentrations of many quality variables (flushing effect, dilution of pollutants). An increase in oxygen demand and oxygen deficits were observed in warm seasons. An emission of inconvenient odors in the vicinity of the reservoir in the housing estate was also observed. These phenomena may be intensified in the case of improper use of the system (e.g. when bottom sediments are not removed) and further increase of air temperatures. Under such conditions, the possibility of using open rainwater reservoirs near human settlements becomes questionable.
PL
Na podstawie trzyletnich obserwacji dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia oraz zmienności jakości wód deszczowych gromadzonych w dwóch zbiornikach na terenie aglomeracji Lublina (Polska południowo-wschodnia). Badane obiekty charakteryzują się różną budową, wielkością, hydrauliką i rodzajem powierzchni odwadnianej. Szczególnie duże zróżnicowanie wskaźników jakości wody dotyczy zawiesiny, NH4+, NO3- i K+. W zbiorniku na wody deszczowe z drogi krajowej stwierdzano wyższą przewodność, NH4+, SO4- i Cl- niż w wodach z osiedla mieszkaniowego. W drugim zbiorniku obserwowano większe obciążenie NO2-, PO4-, Fe+ i K+. Wśród analizowanych zmiennych najbardziej niepokojące wartości osiągała przewodność, pH, zawiesina, wskaźniki tlenowe, NO2-, NH4+ i PO4-. Wysokim zanieczyszczeniem charakteryzowała się ciecz dopływająca do zbiorników w trakcie roztopów. W roku z najwyższą sumą opadów atmosferycznych nastąpiło zmniejszenie średnich koncentracji wielu zmiennych jakości (przemycie zlewni, rozcieńczenie zanieczyszczeń). W ciepłych porach roku obserwowano wzrost zapotrzebowania na tlen i pojawianie się deficytów tlenowych. Stwierdzono też emisję odorów w sąsiedztwie zbiornika w osiedlu mieszkaniowym. Przy niewłaściwej eksploatacji systemu (m.in. brak usuwania osadów dennych) i dalszym wzroście temperatur powietrza zjawiska te mogą nasilać się. W takich warunkach możliwość stosowania otwartych zbiorników wód deszczowych w pobliżu siedzib ludzkich staje się wątpliwa.
PL
Zagrożenia związane z nowymi substancjami i materiałami, które dotychczas nie były z różnych przyczyn regularnie monitorowane w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, są związane przede wszystkim z rozwojem technologicznym i wprowadzaniem do środowiska nowych, nieznanych dotychczas substancji oraz skalą tego zjawiska.
EN
The research on the physical and chemical properties of landfill leachates and migration of its hazardous components into hydrosphere and biosphere is a current problem in the global context. The object of the research is landscape-changing factors of the Lviv municipal landfill (Ukraine). It was defined that the largest part of oil products accumulates in the leachates at the south-western side of the landfill (23.6 mg/dm3) and it is 2.36 times higher than the value of the maximum permissible concentration (MPC) (10 mg/dm3); the most saline leachates with chlorides and sulfites are those accumulating at the foot and at the northwestern side; the phosphate content of the investigated leachate samples was the highest at the foot of the landfill and amounted to 12.8 mg/dm3, which exceeds the MPC (10 mg/dm3) by 1.28 times; high concentration of ammonium nitride was discovered in the leachates at the foot (76.1 mg/dm3) and at the northwestern side (46.3 mg/dm3), which exceeds the MPC (30 mg/dm3) by 2.53 and 1.54 times, respectively; the highest indicators of total iron are typical for basins nearby (at the foot – 68.2 mg/dm3, at the northwestern side – 56.3 mg/dm3) and exceed the MPC norms (2.5 mg/dm3) by 27.28 and 22.52 times, respectively. According to certain indicators, the content of hazardous components in the leachates, which accumulate at the foot and at the northwestern side, exceeds the MPC and is several times higher than in the natural basins at the distance of 800 and 1200 m.
PL
Do wody, która jest dobrym rozpuszczalnikiem, przechodzą różne substancje pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Proces ten dodatkowo potęgowany jest faktem, iż woda bardzo łatwo przemieszcza się w środowisku. Nagły wzrost liczby ludności, rozwój gospodarczy, a zwłaszcza różnych gałęzi przemysłu powodują przedostawanie się do wód naturalnych różnych niebezpiecznych mikroorganizmów i substancji chemicznych. Ścieki komunalne, a w szczególności ze szpitali, jak również ferm hodowlanych, są nośnikami patogennych mikroorganizmów. Wśród nich należy wymienić Escherichę Coli, Salmonellę typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, Mycobacterium Tuberculosis. Wśród wirusów wspomnieć należy grupę enterowirusów, spośród których najgroźniejsze są poliwirusy odpowiedzialne za chorobę Heinego-Medina. W wodach zanieczyszczonych ściekami typu fekalnego wykrywa się też jaja pasożytów, takich jak glista ludzka, włosogłówka, glisty psiej i kociej. Oprócz zagrożeń biologicznych w ściekach komunalnych zrzucanych do wód powierzchniowych znajdują się również niebezpieczne substancje chemiczne. Szkodliwość ścieków bytowo-gospodarczych może być zwiększona poprzez dopływ ścieków przemysłowych zwiększających zawartość związków toksycznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water moves around in the environment very easily. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into the natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms, are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses, a group of enteroviruses should be mentioned, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged to surface waters, hazardous chemical substances are also found. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
PL
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym obserwuje się coraz większe zanieczyszczenie środowiska wodnego farmaceutykami. Długa ekspozycja organizmu na NLPZ może skutkować ryzykiem wystąpienia zmian patologicznych w tkankach narządów, przede wszystkim tych, które są odpowiedzialne za metabolizowanie leków. Diklofenak cechuje też duża toksyczność dla fitoplanktonu i zooplanktonu. Jednak najbardziej toksyczne są mieszaniny wszystkich NLPZ. Kwas acetylosalicylowy w połączeniu z diklofenakiem, naproksenem i ibuprofenem tworzą toksyczną mieszaninę, powodując zaburzenia rozrodczości wielu gatunków organizmów wodnych. Efekt oczyszczania ścieku z ibuprofenu, naproksenu i diklofenaku z zastosowaniem osadu czynnego w pierwszym etapie wynosił odpowiednio 25÷53%, 17÷55% i 9÷21%. Natomiast po etapie doczyszczenia wyniki wskazują na usunięcie ibuprofenu w 99%, naproksenu w 99% i dla diklofenaku w 92÷98%. Biologiczne metody oczyszczania ścieków są skuteczne w usuwaniu np. ibuprofenu i aspiryny w ponad 90%. Biotransformacja diklofenaku przebiegała w 100% w obecności Actinoplanes w ciągu 5 godz. Grzyby z gatunku Cunninghamella elegans, Beauveria bassiana i Cunninghamella echinulata przekształcały 100% diklofenaku w czasie 120 godz.
EN
With the development of civilization, there is an increasing pollution of the aquatic environment with pharmaceuticals. A long exposure of the body to NSAIDs may result in the risk of pathological changes in the tissues of organs, above all those that are responsible for the metabolism of drugs. Diclofenac is also highly toxic to phytoplankton and zooplankton. However, mixtures of all NSAIDs are the most toxic. Acetylsalicylic acid combined with diclofenac, naproxen and ibuprofen forms a toxic mixture causing reproductive disorders of many species of aquatic organisms. The effect of wastewater treatment with ibuprofen, naproxen and diclofenac with the use of activated sludge in the first stage was 25÷53%, 17÷55% and 9÷21% respectively. However, after the purification step, the results indicate the removal of ibuprofen in 99%, naproxen in 99% and for diclofenac in 92-98%. Biological methods of wastewater treatment are effective in removing for example ibuprofen and aspirin in over 90%. Diclofenac biotransformation was performed in 100% in the presence of Actinoplanes within 5 hours. Mushrooms of the species Cunninghamella elegans, Beauveria bassiana and Cunninghamella echinulata transformed 100% of diclofenac in 120 hours.
PL
W ochronie wód podziemnych odróżnia się dwa główne rodzaje emisji zanieczyszczeń trafiających do gruntu i dalej wędrujących do warstwy wodonośnej – emisję punktową i emisję obszarową. W artykule przedstawiono problem zanieczyszczeń wód podziemnych w wyniku incydentalnych zdarzeń emisji punktowej oraz przykłady permanentnej emisji punktowej i obszarowej. Pozwalają one zrozumieć przebieg i rozmiary skażenia wód jakie się wydarzyły, dotychczas bardzo skromnie lub pobieżnie opisywanych w naszej literaturze specjalistycznej.
EN
The research concerned the Wapienica dam reservoir, which is located in the Polish Carpathians, near the city of Bielsko-Biala. The dam closes the flow of water from the 11.1 km2 catchment. The forests cover about 90% of the catchment area, while the rest of the catchment constitutes grassland areas. The reservoir has a capacity of 1.05 million m3. The collected water is intended for supplying a water supply system. The catchment is treated as semi-natural, because within its borders the only works related to forest management are carried out. The aim of the research was evaluation of the water quality in this reservoir, including trophic status, based on the analyses carried out in 2015. It was found that the water was of good quality in basic physicochemical terms (e.g. suspension ≤13 mg∙dm-3,CODCr ≤11 mgO2∙dm-3, conductivity ≤82 µS∙cm-1, phosphates <0.05 mg∙dm-3, nitrates ≤5.1 mg∙dm-3, dissolved iron ≤0.12 mg∙dm-3). The contamination with heavy metals was not ascertained, with the exception of the zinc. The assessed sanitary indicators are worse – the bacteria of the Coli group and periodically also enterococci were observed in the reservoir water. The reservoir is not homogeneous in terms of biological production (the trophy degree). It is low in the upper part (oligotrophy generally) and increases in the part near the dam (mesotrophy, also eutrophy). The established presence of dangerous bacteria and symptoms of the reservoir eutrophication are disturbing in the context of the opinion on the purity of uninhabited mountain areas.
EN
Abandoned mining sites are largely responsible for the release of heavy metals into water systems. This study assessed heavy metals in the water collected from the mine sumps and bore-wells of an abandoned copper mine in Lasail, northern Oman. Other physiochemical parameters of the water were also evaluated. The waters were extremely acidic with very high electrical conductivity. Aluminium (Al), boron (B), copper (Cu), iron (Fe), mercury (Hg), manganese (Mn) and zinc (Zn) were in very high concentrations, well above the limits recommended by Oman and World Health Organisation (WHO) standards. The principal component analysis (PCA) explained 93% of the variability. The impact of mining on the water quality of Lasail area is presented and remediation measures are recommended.
9
Content available remote Kolektory pod Wisłą naprawione : a co z budową nowego rurociągu?
PL
Półtora miesiąca, dwa rurociągi, ponad 125 podpór, 100 zespawanych złączy, 120 osób – tak w skrócie można podsumować naprawę kolektorów w tunelu pod Wisłą w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisano 2 października, a 16 listopada ścieki do oczyszczalni Czajka popłynęły naprawionymi pod dnem rzeki przewodami.
10
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
11
PL
W związku z systematycznym przyrostem długości sieci wodociągowej miasta Krakowa, jej zróżnicowanym wiekiem i stanem technicznym, co roku wzrasta ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody. W pracy przedstawiono wybrane czynniki wpływające na pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej, do których w szczególności należą przedłużający się czas przebywania wody w sieci, gromadzenie się osadów, tworzenie biofilmu oraz zanik chloru wolnego w odległych od miejsca wtłaczania wody do sieci punktach miasta. Dokonano wstępnej analizy zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa w aspekcie wybranych parametrów ściśle związanych z tzw. wtórnym zanieczyszczeniem wody.
EN
Due to the systematic increase in the length of the water supply network of the city Krakow, its diverse age and technical condition, the risk of secondary water pollution increases every year. The paper presents selected elements affecting the deterioration of water quality in the water supply network, which in particular include the prolonged residence time of water in the network, sediment accumulation, biofilm formation and the disappearance of free chlorine in network located far from water injection points. A preliminary analysis of changes in water quality in the water supply network of the city of Krakow of selected parameters closely related to the secondary water pollution.
PL
Europejska i amerykańska polityka wodna oparta jest głównie na aktach prawnych dotyczących ochrony wód, której kluczowym elementem jest osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona wód morskich. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem jest też oparta na zarządzaniu wodą w dorzeczach. Obecna polityka ochrony wód związana jest głównie z ochroną jakości wód, jednakże przyszłościowa polityka wodna będzie związana z realizowaniem ochrony jakości wody przy najmniejszym koszcie, spowodowanym przez innowacje i wprowadzane nowe koncepcje.
EN
The European and the United States water policy is based mainly on water pollution control acts and its main goal is to achieve a good status of the inland surface waters and groundwaters, as well as to protect the marine waters. Water pollution control is also based on water management in river basins. The current policy of water pollution management is first and foremost related to the protection of the water quality; however, a future water policy will also include the water quality control at the least cost due to innovations and introduction of new concepts.
PL
W celu oceny wpływu działalności człowieka na wody podziemne, analizie poddano skład chemiczny wód podziemnych występujących na obszarach o różnorodnych sposobach użytkowania terenu. Do badań wykorzystano wyniki analiz fizyczno-chemicznych wód podziemnych wykonywanych w ramach monitoringu krajowego w latach 1995–2017, w podziale na różne stopnie izolacji opróbowanych poziomów wodonośnych. Najbardziej są zanieczyszczone wody pochodzące z otworów monitoringowych zlokalizowanych na obszarach przemysłowych w poziomach o swobodnym zwierciadle wody. W wodach pobranych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz na obszarach występowania gruntów ornych stwierdzono wysokie zawartości azotanów i siarczanów, a na obszarach miejskich podwyższone są także stężenia fosforanów i cynku. Najmniej zanieczyszczone są wody z punktów monitoringowych umiejscowionych na terenach zieleni miejskiej. Chemizm wód podziemnych w analizowanych punktach monitoringowych zależy zarówno od czynników naturalnych, jak i charakteru użytkowania terenu. Podwyższone stężenia NO3 –, HPO4 – lub SO4 2– są ewidentnie wynikiem działalności człowieka, podczas gdy podwyższone stężenia Na, Cl i NH4 + mogą być zarówno pochodzenia antropogenicznego, jak i skutkiem naturalnych procesów hydrogeochemicznych. Stężenia Ca i Mg w badanych wodach podziemnych są głównie efektem procesów naturalnych.
EN
The chemical quality of groundwater beneath the different types of land use areas was examined to evaluate the effects of human activities on groundwater. The study of the results of groundwater quality tests conducted as part of the Polish National Monitoring in 1995–2017 was performed in order to evaluate the effects of human activities on groundwater in the aquifers of different levels of isolation. The most polluted waters are those collected at monitoring points located within unconfined aquifers of industrial areas. The waters taken from monitoring points located in rural areas and arable lands show a high level of nitrates and sulphates. In urban areas, also phosphate and zinc concentrations are elevated. The least polluted waters were collected from points located in urban green areas. The groundwater chemistry in analyzed monitoring points depends on both natural factors and the nature of land use. Elevated concentrations of NO3 –, HPO4 – or SO4 2– are evidently the result of human activity, while the increased levels of Na, Cl and NH4 + come from both anthropogenic sources and natural processes. Ca and Mg concentrations in the studied waters are mainly the result of natural processes.
EN
The aim of this study was to examine the changes in the chemical composition of shallow groundwater and its quality that have occurred in the last decade in an agriculturally used, heavily populated and characterized by a complex geological structure, catchment of the Stara Rzeka river, located in the flysch part of the Outer Carpathians. Water samples were collected during 2013 from 19 still operating wells. Analyses of pH, electrolytic conductivity and chemical composition by ion chromatography were conducted. The obtained results were compared with the results of studies conducted in 2003 for the same wells. The quality of groundwater and its suitability for consumption was assessed based on the regulations currently existing in Poland. 21% of the wells still do not meet the requirements for drinking water in terms of at least one component. However, there was a decrease in the concentration of mineral forms of nitrogen and phosphorus in most of the wells and their mean concentration as compared to 2003 was reduced. In terms of physical and chemical characteristics groundwater of this region is typical of the hypergenic zone of the temperate climate. The highest concentrations were observed for Ca2+ and HCOˉ3 - ions, while K+ and Clˉ were characterized by the largest variability. Principal Component Analysis (PCA) demonstrated that the factors determining the quality and chemical composition of the analyzed waters include the composition of bedrock (mineralogy of the rock environment) and human economic activity, and that they have not been significantly changed over the past decade.
PL
Celem opracowania jest zbadanie zmian składu chemicznego płytkich wód podziemnych i ich jakości jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w użytkowanej rolniczo, silnie zaludnionej, cechującej się skomplikowaną budową geologiczną zlewni Starej Rzeki, położonej we fliszowych Karpatach Zewnętrznych. W 2013 roku z 19 nadal użytkowanych studni pobrano próbki wody i poddano je analizie pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego oraz składu chemicznego metodą chromatografii jonowej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań z 2003 roku dla tych samych studni. Jakość wody podziemnej i jej przydatność do spożycia przez ludzi oceniono na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. 21% studni nadal nie spełnia wymogów stawianych wodzie do picia w zakresie przynajmniej jednego składnika, jednakże zaobserwowano spadek stężenia mineralnych form azotu i fosforu w większości studni oraz zmniejszenie się ich stężenia średniego w stosunku do 2003 r. Pod względem cech fizycznych i chemicznych wody podziemne tego regionu są typowe dla strefy hipergenicznej klimatu umiarkowanego. Najwyższe stężenia miały jony Ca2+ i HCOˉ3-, a najwyższą zmiennością cechowały się natomiast jony K+ i Clˉ. Analiza składowych głównych (PCA) dowiodła, że czynnikami decydującymi o jakości i składzie chemicznym wód są skład podłoża skalnego oraz gospodarcza działalność człowieka i nie uległy one znaczącym zmianom w minionym dziesięcioleciu.
PL
Gwałtowny wzrost liczebności populacji oraz dynamiczny rozwój przemysłu nie pozostaje bez wpływu na stan zanieczyszczenia globalnych zasobów wody. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii oczyszczania i kontroli jakości oczyszczanych ścieków.
PL
W 1897 w laboratorium firmy Bayer w wyniku oczyszczenia kwasu salicylowego i jego soli powstała aspiryna. Mimo postępu w leczeniu bólu i wprowadzania na rynek nowych preparatów, NLPZ wykazują dużą skuteczność, są często stosowane i mają dużą rolę w strategii leczenia bólu. W wyniku zwiększonej produkcji, konsumpcji i łatwej dostępności NLPZ wzrasta zanieczyszczenie środowiska tymi substancjami, które nierzadko w niezmienionym składzie trafiają do ścieków, a stamtąd do wód. Działanie NLPZ polega na blokowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX), który bierze udział w przekształceniu kwasu arachidonowego w prostaglandyny. W Polsce w 2000 r. stwierdzono spożycie ibuprofenu w ilości 58 ton, w Niemczech 300 ton, a w Anglii 120 ton. W próbkach pobranych na terytorium Polski wykazano obecność diklofenaku w stężeniu 17÷486 ng/l, ketoprofenu 6÷48 ng/l, naproksenu 25÷87 ng/l i ibuprofenu w ilości 17÷76 ng/l. Do oznaczenia takich związków organicznych, jak: ibuprofen, diklofenak, naproksen i kwas acetylosalicylowy, najbardziej sprawdza się technika GC-MS (chromatografia cieczowa i spektrometria masowa).
EN
In 1897, in the Bayer laboratory, aspirin was formed as a result of the purification of salicylic acid and its salt. Despite advances in the treatment of pain and the marketing of new NSAIDs, they are highly effective, are often used and have a large role in pain management strategies. As a result of increased production, consumption and easy availability of NSAIDs, pollution of the environment is increased by these substances, which are often sent to the sewage in unchanged composition, and from there to waters. NSAIDs work by blocking cyclooxygenase enzyme (COX), which is involved in the transformation of arachidonic acid into prostaglandins. In Poland in 2000 58 tons of ibuprofen were consumed, compared to 300 tons in Germany, and 120 tons in England. In samples collected in Poland, the presence of diclofenac in the concentration 17÷486 ng/l, ketoprofen 6÷48 ng/l, naproxen 25÷87 ng/l and ibuprofen in the amount of 17÷76 ng/l was demonstrated. The GC-MS technique (liquid chromatography and mass spectrometry) is the most suitable for the determination of organic compounds such as ibuprofen, diclofenac, naproxen and acetylsalicylic acid.
PL
Dezynfekcja wody ma na celu zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów patogennych oraz ochronę sieci dystrybucyjnej przed ich ponownym rozwojem. Podczas reakcji chloru z występującymi powszechnie w wodzie substancjami organicznymi powstają halogenowe związki organiczne. Do najczęściej spotykanych ubocznych produktów dezynfekcji wody należy zaliczyć trójhalometany (THM), kwasy halogenooctowe (HAA), halogenoacetonitryle (HA), halogenoketony (HK) chloropikryna (CP) i wodzian chloralu (CH). Jakość wody dopływająca do odbiorcy jest wypadkową procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących podczas przepływu przez sieć przesyłową oraz początkowych parametrów jakości wody wprowadzonej do systemu wodociągowego. Procesy tam zachodzące w istotny sposób mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. Wpływa na to bezpośrednio staranność wykonania sieci wodociągowej, czas i warunki eksploatacji, rodzaj zastosowanego materiału, a także stan przyłączy oraz stan instalacji wewnętrznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water is very easy to move around in the environment. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses one should mention a group of enteroviruses, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged into surface waters, there are also hazardous chemical substances, e.g. antibiotics. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
PL
Celem prowadzonych badań była analiza jakości i wartości użytkowej wody w studni kopanej położonej na terenie zagrody wiejskiej w zlewni Jeziora Wydmińskiego. Badania prowadzono w okresie od czerwca 2016 do maja 2018 roku w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sucholaski (województwo warmińsko-mazurskie). Jest to studnia kopana o głębokości 3,75 m, która w minionym okresie była używana jako ujęcie wody pitnej, a obecnie jest tylko dodatkowym źródłem wody wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa (podlewanie roślin i pojenie bydła). Przeprowadzone badania wykazały, że w wodzie ujmowanej ze studni występują wysokie stężenia zanieczyszczeń mineralnych, wśród których dominowały, m.in. azotany(V) oraz jony potasu. Złą jakość wody potwierdzają również wskaźniki określające ogólną ilość składników chemicznych zawartych w wodzie, tj. przewodnictwo elektrolityczne właściwe (EC) oraz suma składników rozpuszczonych (TDS). Świadczy to o niewystarczającym zabezpieczeniu studni i przenikaniu zanieczyszczeń do wody z najbliższego jej otoczenia. W przeszłości studnia była źródłem wody pitnej, jednak ze względu na wysokie stężenia zanieczyszczeń chemicznych obecnie woda czerpana z tego ujęcia jest niezalecana do spożycia. Ponadto długotrwałe nawadnianie gleby i roślin analizowaną wodą może pogorszyć warunki glebowe oraz zmniejszyć potencjał plonotwórczy upraw. Wynika to w głównej mierze z bardzo dużych stężeń jonów potasu.
EN
The aim of the research was to analyze the quality and utility value of water in a dug well located in the farmstead in the Wydminskie Lake catchment. The analysis of chemical indicators of water in a backyard well located on the rural area was conducted from June 2016 to May 2018 in a farmstead in Sucholaski (Warmian-Masurian Voivodeship). It is a dug well with a depth of 3.75 m. Once it was used as a drinking water intake, now it is an additional source of water used for the needs of the farm. The research carried out showed in the water drawn from the well there are high concentrations of mineral pollutions, among which dominated, nitrates(V) and potassium ions. Poor water quality is also confirmed by indicators determining the total amount of chemical components contained in water e.g.: electrolytic conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS). This indicates insufficient protection of the well and penetration of pollution to water from the environment. In the past, the well was a source of drinking water, however, due to high concentrations of chemical pollution, currently the water drawn from this intake is not recommended for consumption. In addition, long-term irrigation of soil and plants with the analyzed water may worsen soil conditions and decrease crop yield potential. This is mainly due to very high concentrations of potassium ions.
EN
The paper has analyzed the presence of antibiotics in crude (hospital, medicine production and municipal) waste water, treated waste water, surface water and drinking water across the world. The concentrations of antibiotics in medicine production waste water reached a level of up to 900 µ/dm3; in hospital waste water, up to 124 µ/dm3; and in municipal waste water, up to 64 µ/dm3. Antibiotic concentrations in treated waste water approached 260 ng/dm3. The presence of antibiotics in surface water has also been covered. The most often identified medicines were: Ciprofloxacin, Erythromycin, Norfloxacin, Sulfamethoxazole and Trimethoprim. The maximum antibiotic concentrations in surface water are as high as up to 2 µg/dm3. In the majority of cases, identified antibiotics occurred in concentrations from several to several dozen ng/dm3, and less often in several hundred ng/dm3. The presence of antibiotics in drinking water, similarly as for waste water, was identified worldwide, e.g. in China, USA, Germany, Canada, France. Very high antibiotic concentrations were noted in Guangzhou, China, which reached a level of up to 679.7 ng/dm3 (Ciprofloxacin), but also in the USA (Triclosan) – 734 ng/dm3). In the majority of instances, antibiotics are present in water in much lower concentrations. The consequence of environmental contamination with antibiotics is the drug resistance of many bacterial strains with the resultant deaths of 25 000 people in the European Union and 700 000 people across the globe. The other effects of the presence of antibiotics in the natural environment are not fully understood yet. For example, carcinogenic, teratogenic or mutagenic effects are attributed to these contaminants.
PL
W pracy przeanalizowano obecność antybiotyków w ściekach surowych (szpitalnych, z produkcji leków, komunalnych), oczyszczonych, wodach powierzchniowych i wodzie pitnej na świecie. Stężenia antybiotyków analizowane w ściekach z produkcji leków dochodziły do 900 µ/dm3, w ściekach szpitalnych do 124 µ/dm3 i komunalnych do 64 µ/dm3. Stężenia antybiotyków w ściekach oczyszczonych dochodziły do 260 ng/dm3. Przedstawiono również obecność antybiotyków w wodach powierzchniowych. Najczęściej identyfikowanymi lekami były: ciprofloxacin, erytromycyna, norfloxacin, sulfamethoxazole i trimethoprim. Maksymalne stężenia antybiotyków w wodach powierzchniowych dochodzą nawet do 2 µg/dm3. W większości przypadkach identyfikowane antybiotyki występowały w ilości od kilku do kilkudziesięciu ng/dm3, rzadziej w ilości kilkuset ng/dm3. Obecność antybiotyków w wodzie pitnej jest identyfikowana, podobnie jak w przypadku ścieków na całym świecie np. w Chinach, USA, Niemczech, Kanadzie, Francji. Odnotowano bardzo wysokie stężenia antybiotyków Chinach w Guangzhou dochodzące do 679,7 ng/dm3 (ciprofloxacin ), ale również w USA (triclosan – 734 ng/dm3). W większości przypadków antybiotyki w wodach są w znacznie niższych stężeniach. Konsekwencją zanieczyszczenia środowiska antybiotykami jest lekooporność wielu szczepów bakterii i w konsekwencji coroczna śmierć 25 000 osób w Unii Europejskiej i około 700000 na całej kuli ziemskiej. Nie do końca poznane są inne skutki obecności antybiotyków w środowisku. Przypisuje się temu zanieczyszczeniu właściwości rakotwórcze, teratogenne lub mutagenne.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.