Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cechy konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the technical features of a CLAAS ARION agricultural tractor that have weighed on the choice of this type of tractor for the adaptation into a roadrail vehicle. Technical parameters, load-bearing characteristics and working hydraulics are presented.
PL
W artykule zaprezentowano atrybuty techniczne ciągnika rolniczego CLAAS ARION, które zdecydowały o wyborze tego typu modelu ciągnika do prekonstruowania na pojazd szynowo-drogowy. Przedstawiono parametry techniczne, cechy struktury nośnej oraz hydrauliki roboczej.
EN
The paper presents construction and analysis of wave drives based on Harmonic Drive type example. The main exploitation parameters were defined from the point of view of their application, first of all, in mechatronic devices and machines, where requirements of positioning are very high. Examples of test results of such parameters of professional wave drive are shown. It was confirmed, basing on obtained results of investigation, that angle aceuracy of positioning about 0,020 [°], that means 1,2′, is available. Such precision may be obtained for a very simple stepper motor wit open loop control and this precision can be satisfying in many practical applications.
PL
W artykule przedstawiono budowę i działanie przekładni falowych na przykładzie przekładni Harmonie Drive. Zdefiniowano parametry eksploatacyjne takiej przekładni, które decydują o jej przydatności, zwłaszcza w urządzeniach i maszynach o wysokich wymaganiach odnośnie do dokładności pozycjonowania. W artykule zamieszczono także przykładowe wyniki badań tych parametrów dla konkretnej przekładni falowej. Stwierdzono, na przykładzie przeprowadzonych badań, że do osiągnięcia jest dokładność pozycjonowania kątowego na poziomie 0,020 [°], co odpowiada ok. 1,2′. Tę dokładność uzyskuje się dla prostego sterowania otwartego z silnikiem skokowym. Taka wartość dla wielu praktycznych zastosowań jest całkowicie wystarczająca
3
Content available remote Analysis of stress state of toothed ring of flexspline by means the BEM
EN
Purpose: The paper presents an analysis of the influence of design features of the flexspline in a harmonic drive, such as the relative radial deformation, the relative coating thickness and the design features of the basic rack tooth profile, on stress values in the bottom lands of a toothed ring. Design/methodology/approach: In numerical calculations, the software developed at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology was used. The program automatically generates a profile of the flexspline and a boundary elements mesh on the grounds of the flexspline and working tool assigned parameters. In the analysis of the state of stress, the boundary element method (BEM) was applied. Findings: A decreased value of the curve radius of the head of the basic rack tooth profile results in a change in the width of the tooth bottom land, shortening of the transition curve in the tooth base and a reduction of the tooth thickness at its base, which in turn leads to increased values of stress. Yet, the influence of the relative curve radius of the head of the basic rack tooth profile on the stress value is insignificant. The increase of the torque and relative coating thickness for different value of the curve radius of the head of the basic rack tooth profile cause an increase of stress in the bottom lands of the toothed ring. Research limitations/implications: The paper presents strength calculations for the teeth in toothed ring of a flexspline of a double harmonic drive by means of boundary elements method (BEM). The results of numerical calculations correspond in terms of their quality to the results presented in the literature, which were calculated by finite element method (FEM). Originality/value: In the analysis of the state of stress of toothed ring of flexspline, the boundary element method (BEM) was applied.
PL
Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych krążników przenośników taśmowych stosowanych do transportu węgla brunatnego oraz nadkładu. Wyznaczono zakres obciążeń roboczych, którym poddawane są krążniki w trakcie prowadzonej odstawy urobku. Przeprowadzono szereg analiz dotyczących m.in. oceny możliwość występowania zmian wzajemnego położenia piasty względem płaszcza, poprawności doboru tolerancji przyjętych pasowań, wielkości występujących koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych oraz analizę kształtu piasty.
EN
The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate geometrical and material parameters of belt conveyor idlers for the high capacity coal and overburden transportation in lignite surface mines has been presented. The distribution of operational loadings in the mine has been identified. Several analysis, including but not limited to the possibility of alternative positioning of a hub within a coating, accuracy of assumed tolerance, stresses concentration in welded joints and shape of hub analysis.
PL
W artykule przedstawiono prace badawcze, których celem było stworzenie komputerowej bazy danych typowych budynków mieszkalnych oraz klasyfikacja ich cech. Opisano procedurę inwentaryzacji obiektów, wyszczególniono i scharakteryzowano gromadzone dane oraz przedstawiono komputerową bazę danych służącą do ich przechowywania i udostępniania. W drugiej części artykułu opisano statystyczną metodę generacji klas budynków oraz opisano metodę wa-lidacji modeli symulacyjnych budynków reprezentatywnych dla klas przy pomocy analiz termowizyjnych.
EN
The paper presents a research work aimed at producing a computerised database of typical residential buildings and classification of their characteristics. The procedure for the inventory of objects is described, and accumulated data are listed and charaeterised. The computer database used to store and share them is included. Tn the second part of the paper, a statistical method is described for generation of building classes, and thermal anaiysis methods for validating simulation models of buildings, representative for respective classes, are given.
PL
W artykule opisano szczególne cechy użytkowe wyczynowych silników przyczepnych stosowanych w sporcie motorowodnym. Przedstawiono ich najważniejsze cechy konstrukcyjne oraz wskazano na zakres najczęściej stosowanych modyfikacji konstrukcji w zależności od klas i serii motorowodnych, a także na wymagania regulacyjne wynikające z charakteru poszczególnych wyścigów. Omówiono ważniejsze modyfikacje silników w zakresie układów: wymiany ładunku, zasilania i układu korbowo-tłokowego oraz charakter najczęstszych uszkodzeń. Przeprowadzono porównanie wskaźników operacyjnych wyczynowych silników zaburtowych z silnikami innych zastosowań.
EN
This article presents special usable features of attached high-performance engines used in water motor sports. It presents the most significant design characteristics as well as indicates the scope of most frequently used modifications of construction depending on water motor classes and series and legal requirements resulting from a character of particular races. This article discusses more important modifications of engines with respect to exchange of charge, fuel supply and the piston assembly as well as their most frequent malfunctions. The authors compared operating indexes of high-performance outboard engines to engines with other applications.
PL
W artykule omówiono systematykę i cechy konstrukcyjne silników zewnętrznych stosowanych do napędu małych jednostek pływających. Przestawiono krótki rys historyczny rozwoju konstrukcji polskich silników zaburtowych oraz scharakteryzowano ich ważniejsze cechy konstrukcyjne. Zwrócono uwagę na występujące kierunki rozwoju takich silników i wartości wskaźników pracy w silnikach współczesnych.
EN
The paper presents the systematics and major engineering characteristics of outboard engines used to power small vessels. It also includes a brief outline history of the structural and design development of Polish outboard engines and their major design features. The development trends and rating of contemporary engines were pointed out.
8
EN
The empirical-analytic model of milling in a ring-ball mill has been presented. It concerns the interaction of the basic design features of the grinding unit (geometry, rate of grinding and thrust of the balls) on the maximum efficiency of the mill. The production of pulverized coal was expressed by the product of the flux of material drawn in by the balls and the so-called "grinding effect of the balls" (defined by the increase of the mass fraction of dust in its flux). The kinematic quantities (among others, the flux of loose material drawn in by the balls) have been calculated on the basis of a simple analytical description of the flow of particles and some parametrical assumptions. The grinding properties of coal have been determined making use of laboratory tests of its cruising by the rollers. Some verifications of the grinding model on the experimental test stand with a ring-ball mill have been presented. The test stand is installed at the Institute of Power Engineering and Turbomachinery of the Silesian University of Technology.
PL
Przedstawiono empiryczno-analityczny model mielenia w młynie pierścieniowo-kulowym. Ujmuje on oddziaływanie podstawowych cech konstrukcyjnych takich jak: geometria zespołu, prędkość kątowa i nacisk elementów mielących,. Wydajność młyna wyrażono iloczynem strumienia węgla wciąganego przez kule i tzw. efektu mielenia kul (jednostkowego przyrostu frakcji pyłowej w tym strumieniu). Wielkości kinematyczne (w tym strumień węgla wciąganego przez kule) wyznaczono na podstawie analitycznego opisu ruchu materiału sypkiego i pewnych założeń parametrycznych. Właściwości węgla względem rozdrabniania określono na podstawie laboratoryjnych badań jego miażdżenia pod elementami walcowymi. Przedstawiono wybrane weryfikacje modelu w doświadczalnym młynie pierścieniowo-kulowym zainstalowanym w IMiUE Pol. Śl.
9
Content available remote The choice of design features for ring-ball mills.
EN
The paper discusses a way of choosing the design features (geometry, the rate of grinding and thrust) of ring-ball mills. Various methods of calculating the optimal rate of grinding have been compared. Basing on experimental investigations on the pilot-plant and industrial scale, the influence of the angular velocity and the thrust on the mill have been verified, and the independence between the rate of grinding and the thrust of the grinding elements have been explained.
PL
W artykule przedstawiono sposób doboru cech konstrukcyjnych (geometrii, prędkości mielenia, nacisku) młynów pierścieniowo-kołowych. Porównano różne metody obliczeń optymalnej prędkości mielenia. Na podstawie badań eksperymentalnych, pilotowych i przemysłowych, zweryfikowano wpływ prędkości kątowej i docisku kul na wydajność młyna. Wyjaśniono wpółzależność prędkości mielenia - nacisk elementów mielących. Zalecono zmniejszenie prędkości obrotowej zespołu napędowego dla poprawy cech eksploatacyjnych młyna.
PL
Duża liczba dyspozycyjnych parametrów konstrukcyjnych przekładni pasowych z pasami klinowymi powoduje, że istnieje wiele wariantów rozwiązań takich przekładni, które spełniają stawiane im wymagania. Komputerowe wspomaganie umożliwia szybkie wygenerowanie zbioru możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, z których dia przyjętych kryteriów można wybrać rozwiązanie optymalne.
EN
A greal number of design parameters contribute to the fact that many variants of V-belt transmissions meet the specifications. Computer aided calculations make it possible to generate a set of design solutions for a given V-bell transmission and to choose an optimal one according to the established critenons.
11
Content available remote Resistances in rolling motion inside special ball bearings
EN
One-track vehicles are very popular and important means of transport. For instance over 20 million of bicycles are manufactured worldwide each year. Because their source of motive energy is human, problem of energy conversion, as measured by their resistance to motion, is critical. The bearings used in bicycles are made of different materials and construction quality to the bearings used in other applications. This paper is intended to provide an indication of the phenomena influencing the resistance to motion and loss of energy of these bearings. The most important there are: macro- and microsliding, strain hysteresis. The main aim of the worked out experiments was to find a mathematical models describing the relation between resistance to motion and durability of the bicycle bearing and some of the constructional features: geometrical coefficient, axial load and hardness of raceways in given test conditions. The experiments were made on an original bearing's test stand. Its construction and principles of operation were also described. Optimization procedure of constructional features of bearing elements was presented too. In this procedure, the values of regression function M(f) were minimized, while those of function L(n)(10) were maximized. Optimization procedure took account the fact that the functions' values were loaded by random errors.
PL
Pojazdy jednośladowe są bardzo popularnym i ważnym środkiem transportu. Dla przykładu na całym świecie produkuje się ponad 20 milionów rowerów. Ponieważ ich źródłem energii jest człowiek, krytyczny staje się problem zamiany energii na opór ruchu. Łożyska używane w rowerach wykonywane są z odmiennych materiałów niż spotykane w innych zastosowaniach oraz są konstrukcji o różnej jakości. Artykuł ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących zjawisk wpływających na opór ruchu i straty energetyczne łożysk. Najważniejsze to makro- i mikropoślizgi oraz histereza naprężeń. Głównym celem przeprowadzonych eksperymentów było znalezienie modeli matematycznych opisujących zależności pomiędzy oporem ruchu a trwałością łożyska rowerowego oraz jego cechami konstrukcyjnymi: współczynnikiem kształtu, obciążeniem osiowym oraz twardości bieżni w danych warunkach badawczych. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym. Została opisana jego konstrukcja oraz zasada działania. Zaprezentowano także procedurę optymalizacji cech konstrukcyjnych elementów łożyska. W procedurze wartości funkcji regresji Mf zostały zminimalizowane, podczas gdy wartości funkcji L(n)(10) zostały maksymalizowane. Procedura optymalizacji uwzględnia fakt, że wartości funkcji zawierają błędy losowe.
12
Content available remote Propozycja wyboru cech konstrukcyjnych na podstawie wyników badań
PL
Opisano działania umożliwiające dokonanie wyboru cech konstrukcyjnych ze względu na minimalizację wpływu ich odchyłek na wybraną właściwość projektowanego urządzenia w warunkach, gdy liczba cech konstrukcyjnych jest ograniczona, liczba pomiarów jest znaczna i nie stawia się ostrych wymagań co do rozkładu zmiennych.
EN
The algorithm has been described which enables the selection of design features, that minimize an influence of their deviations on a chosen characteristic with respect to design features. The form of approximation function and the way of choosing it have been discussed in circumstances, when the number of different values of design features is limited, the number of data is large and there is no categorical requirement concerned the distribution of variables.
PL
Odpowiednie zamodelowanie przedmiotu oraz budowa mechanizmów do problemowo zorientowanej wymiany danych o przedmiocie są podstawowymi wymogami decydującymi o pełnej integracji systemów Komputerowo Wspomaganego Projektowania/ Komputerowo Wspomaganego Projektowania Procesów Technologicznych i Komputerowo Wspomaganego Wytwarzania (CAD/CAPP/CAM). W referacie przedstawiono model przedmiotu obrabianego zbudowany w oparciu o analizę prac z zakresu sformalizowanego opisu i metodologii projektowania procesów technologicznych. Przedmiot zorientowany na cechy technologiczne uzyskiwany jest poprzez przekształcenie za pomocą funkcji fR modelu zorientowanego na cechy konstrukcyjne. Omówiony został również mechanizm wymiany informacji pomiędzy systemem modelowania przedmiotów a pozostałymi systemami pracującymi w środowisku współbieżnego projektowania procesów technologicznych.
EN
Adequate workpiece modeling and (he development of mechanisms for process planning oriented exchange of information about workpiece form the basic requirements for achieving the full CAD/CAPP/CAM integration. The workpiece model created on the basis of the results of the works on formalized description and of process planning is presented in the paper. Manufacturing feature oriented workpiece model is the outcome of the function fR processing the design feature oriented workpiece model. The mechanism for information exchange between work piece modeling system and process planning system by means of messages distributed through the communication bus is also presented in the paper.
14
Content available remote Badania własności przepływowych rozpylaczy do silnika o zapłonie samoczynnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ustalonego przepływu paliwa przez rozpylacze DSL 150A38 do silnika AD3.152UR. Pomiary wykonano dla zbioru 21 rozpylaczy. Opisano ich parametry i zasady selekcji na grupy. Przedstawiono wyniki badań, których celem było przeanalizowanie zmian zastępczego przekroju przepływowego rozpylaczy w funkcji wzniosu iglicy i ciśnienia paliwa. Określono zmiany parametrów przepływowych rozpylaczy po początkowym okresie pracy na silniku oraz zbadano korelację wyników pomiarów równoważnego przekroju przepływowego rozpylaczy przeprowadzonych za pomocą hudraulicznych i pneumatycznych urządzeń pomiarowych.
EN
Investigation results are presented of constant flow of fuel through a DSL150A38 sprayer for an AD3.152UR engine. Measurements were carried out for 21 sprayers. Theirs parameters and selection principles on groups are described. The aim of investigation was analysis of variation of effective flow cross-section of the sprayers as a function of the spear lifting and a fuel pressure. Variation of the sprayer flow-through parameters after initial interval of the engine operation were determined and correlation was investigated of the measurement results of equivalent the flow-through cross-section of the sprayer, carried out with the aid of hydraulic and pneumatic measurement instruments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.