Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Mieszkańcy coraz częściej angażują się w projekty mające na celu tworzenie i dbanie o lokalną zieleń. To dla wielu ważny czynnik podnoszący jakość życia w mieście. Nie brak jednak przykładów bezmyślnej dewastacji czy powtarzających się kradzieży.
EN
In recent times the risk of SARS-CoV-2 infection remains increased, especially with direct contact or reduced distance to the infected person. This paper outlines the case study of pedestrian mobility in one of the residential estates in Wrocław, Poland. The pedestrian mobility was examined in gated community, which counts several hundred apartments. The entrance to the estate is provided by two wickets. Observations of pedestrian traffic were conducted for four weeks (October-November 2020) when the government introduced restrictions to limit virus transmission. Our research revealed that the limited number of entrances and fencing give the inhabitants sense of security, however it poses a threat in a pandemic period.
PL
Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przestrzeni osiedla jest możliwe, szczególnie w sytuacji zmniejszonego dystansu lub bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym. Wyniki badań przedstawiają studium przypadku mobilności pieszej jednego z wrocławskich zespołów mieszkaniowych. Analizie poddany został ruch pieszy mieszkańców grodzonego osiedla mieszkaniowego liczącego kilkaset mieszkań, na teren którego prowadzą dwie furtki. Obserwacje ruchu pieszego prowadzono przez cztery tygodnie, w okresie październik-listopad 2020 roku. Był to czas wprowadzania przez rząd restrykcji mających na celu ograniczenie transmisji wirusa. Jak wynika z badań - ograniczona liczba wejść i grodzenie osiedla daje mieszkańcom pozorne poczucie bezpieczeństwa, jednak w czasie pandemii stanowi zagrożenie.
PL
Współczesne, mocno zurbanizowane miasta są jak żywy organizm, sieć skompikowanych zależności, w których nie sposób mówić o procesach izolowanych. Mając świadomość, że jako jednostka miejska Zarząd Zieleni podejmuje działania wpływające na kształt miejskiej przestrzeni, właściwe wydawało się powołanie zespołu, który stałby się łącznikiem między urzędem a sercem każdego miasta, czyli mieszkańcami.
4
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
5
Content available remote Osoby z niepełnosprawnościami i starsze w przestrzeni miejskiej
PL
W artykule opisano problemy osób starszych z niepełnosprawnościami oraz wyzwania architektoniczne w przestrzeni miejskiej, ponieważ demografowie ostrzegają, że w 2020 roku zwiększy się znacząco populacja ludzi starszych, w tym z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być czasowa lub trwała; wrodzona lub nabyta. Zadaniem architekta jest ergonomiczne kształtowanie otaczającej człowieka przestrzeni w różnych skalach - od architektonicznej do urbanistycznej. Instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Domy Pomocy Społecznej (DPS) świadczą usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, opiekuńcze. Należy umożliwić pobyt we własnym mieszkaniu osobie starszej i z niepełnosprawnością do czasu, kiedy jest to możliwe. Pobyt w DPS-ie czasami źle wpływa na komfort psychiczny mieszkańca.
EN
The article describes the problems of elderly disabled people and the architectural challenges in the urban space, because demographers warn that in 2020 the population of older people, including those with disabilities, will increase significantly. Disability can be temporary or permanent; congenital or acquired. The architect’s task is to ergonomically shape the surrounding space on various scales - from architectural to urban. Government and self-government administration institutions provide assistance to people with disabilities and the elderly. Dom Pomocy Społecznej / DPS / provide services in the area of living needs, providing housing, food, clothing and footwear, maintaining cleanliness, caring. Elements of building a social welfare home and applicable standards. An elderly and disabled person should be allowed to stay in his own apartment until it is possible. A stay in a nursing home sometimes has a negative effect on the psychological comfort of a resident.
PL
Zagospodarowanie zabytku architektury stanowi jedno z najtrudniejszych zadań z perspektywy konserwatorskiej. Wiąże się ono z utrzymaniem zabytku w dobrym stanie oraz działaniem zmierzającym do zachowania jego wartości. Właściwe użytkowanie obiektu zabytkowego pozostaje w nierozerwalnym związku z doborem i przypisaniem mu odpowiedniej funkcji, ale też ze spełnieniem wymogów nakładanych przez współczesne normy życia i zmieniające się potrzeby. Celem artykułu jest omówienie problematyki przebudowy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku jako przestrzeni publicznej oraz zwrócenie uwagi, czy przy tego typu inwestycji możemy mówić o adaptacji zabytku, czy raczej o wprowadzeniu zmian do programu użytkowego przy zachowaniu istniejącej funkcji. Temat zostanie omówiony z perspektywy organu ochrony zabytków i w świetle obowiązujących przepisów. Punktem wyjścia do rozważań będzie odwołanie się do definicji adaptacji zabytku, a następnie omówienie metody i stanu badań oraz formy ochrony konserwatorskiej ulicy Świętego Ducha w Gdańsku. Część analityczną zamknie charakterystyka zakresu robót.
EN
The adaptation of an architectural monument is one of the most difficult tasks from a conservation perspective. It is related to keeping the monument in good condition and towards preserving its value. The proper use of a historic structure is inseparable from the selection and assignment of an appropriate function and meeting the requirements imposed by modern living standards and changing needs. The aim of this paper is to discuss the restoration of Świętego Ducha Street in Gdańsk as a public space and to point out whether we can talk about the adaptation of a monument or about introducing changes to the utility program while maintaining the existing function in this type of project. The topic will be discussed from the perspective of the monuments protection authority and in the light of applicable regulations.1 The starting point for the discussion will be a reference to the definition of the monument adaptation, followed by an overview of the method and state of research as well as the form of conservation at Świętego Ducha Street in Gdańsk. The analytical part will end with the description of the scope of work.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.
EN
The dynamic development of computer technologies and multimedia systems has changed the way we learn about the world around us. Museums have undergone transformations, in which digital resources and multimedia exhibitions intensively supplant the 20th-century presentation methods based on passive contemplation. Contemporary exhibitions are spaces focused on evoking specific experiences, attractive to the recipient thanks to their immersion and interactivity, using multimedia and narrative structure. The article describes the observed changes and trends in the design of exhibitions and buildings in relation to the evolution of museum institutions. Objects constructed or designed over the past two decades have been presented, with particular attention devoted to new museums in Poland. The conducted analysis confirms that the museum object – its place in the city space, the architectural design of the functional arrangement, as well as the exhibition areas and the arrangement of the exhibitions themselves is evolving in parallel with changing technologies and new social needs.
PL
Pierwszy konkurs Smart Cities Challenge dla kanadyjskich miast rozstrzygnięto w 2019 r. Triumf święcił Montreal, otrzymując najwyższą dotację, bo 50 mln dolarów na realizację przedstawionego programu. Jako główne cele dalszego rozwoju inteligentnego miasta wskazano w nim poprawę mobilności i lepszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności. Uznano, że są to priorytetowe i uzupełniające się aspekty dla podniesienia jakości życia obywateli.
PL
Artykuł podejmuje próbę spojrzenia na problematykę retardacji przekształcania zasobów środowiska z punktu widzenia zawodu urbanisty. W tym zawodzie, kojarzonym z terminem „urbanizacji”, przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim działalność człowieka, dla której stan środowiska i przyroda stanowią najczęściej najistotniejsze tło. Człowiek w procesie rozwoju wywiera na nie presję, nasilającą się w zależności od różnych okoliczności, w tym specyfiki miejsca lub czasu. W takich sytuacjach należy poszukiwać określonych retardantów, czyli czynników redukujących presję, aby nie stracić istotnych wartości, które mogą umknąć uwadze w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
EN
The welfare growth causes the up-scaling of aspirations, needs and expectations concerning the living standards, in this of the quality of living space. There grows the social consciousness that satisfaction of such superficial needs can bring losses in the longer perspective, exceeding their immediate, often apparent advantages. The investment, spatial planning and urban design practice deliver examples of the inhabitants care for the environmental and landscape values, whereat often they concern the practical dimension of their living space, not only for the universal dimension of the environmental or climatic threats. This „practical thinking” about spatial values facilitates the initiation of ecological solutions within the transformations and the re-use of land. It moderates or mitigates the space appropriating processes and the investment pressure.
PL
Gospodarka współdzielenia i wspólna konsumpcja to kwestie coraz częściej poruszane we współczesnym dyskursie naukowym. Co niezwykle istotne to sieci społeczne są coraz częstszym inspiratorem zmian w otoczeniu. Na popularności zyskuje również stosunkowo młode zjawisko foodsharingu — czyli dzielenia się jedzeniem. Problem poruszany w niniejszym artykule dotyczy zidentyfikowania barier rozwoju oraz perspektyw powstawania foodsharingowych sieci społecznych w przestrzeni polskich miast. Celem artykułu jest zbadanie perspektyw i barier rozwoju foodsharingu w Polsce, jego scharakteryzowanie, analiza aktualnej sytuacji na rynku polskim, również w zakresie form aktywności opartych na rozwiązaniach peer-to-peer. Cel pracy jest realizowany na podstawie obserwacji bezpośredniej, analizy tekstu dokumentów, własnych badań ankietowych.
EN
Sharing economy and common consumption are issues that are increasingly addressed in the contemporary scientific discourse. What is extremely important is that social networks are an increasingly common inspiration for changes in the environment. Also relatively popular is the phenomenon of foodsharing — sharing food. The problem raised in this article concerns the identification of development barriers and the perspectives of foodsharing social networks in the space of Polish cities. The aim of the article is to examine awareness and understanding of the concept of foodsharing, its characterization, analysis of the current situation on the Polish market, also in terms of forms of activity based on peer-to-peer solutions. The aim of the work the author implements based on direct observation, analysis of the text of current documents, own surveys.
EN
The article concerns urban spaces highly responsible for climate change in the country, Europe, and the world. This topic is now of major importance because it reflects on every citizen of Europe and the world in that we all confront the necessity of climate protection and adaptation also in law, to climate change in urban areas. It is associated with a radical change of lifestyle in the world’s cities, mainly in terms of energy consumption and its methods of production. The research results presented in the article indicate the need to adapt current methods for slowing down adverse climate change into functional and spatial systems of urban development and their economic, legal, and social conditions affecting the pace of implementation of new technologies for climatefriendly sources such as low-carbon, energy-saving, and renewable energy. Attention was also paid to the possibility of ecological revitalization of the existing urban structure of buildings, among other things, in order to significantly reduce greenhouse gas emissions adversely affecting the climate. On the other hand, modern ideas for an Eco-City and solutions for a Green-City and Solar-City, presented in the article, implemented through sustainable development in the field of planning activities and energy management methods, can be additional indicators of the direction of sustainable development for Polish cities for climate protection and adaptation to its changes.
PL
Rozwój miast jest nieunikniony - stąd tak ważne jest zbudowanie przestrzeni miejskich, w których ludzie będą się czuli komfortowo, bezpiecznie i będą mogli funkcjonować w zgodzie z naturalnymi cyklami.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Kiedy władze Toronto zdecydowały się ogłosić konkurs na rewitalizację poprzemysłowych, niedostępnych dla mieszkańców nabrzeży jeziora Ontario, projektanci z renomowanych pracowni West 8 i DTAH odpowiedzieli na to wyzwanie, kreując spójny i czytelny wizerunek przestrzeni publicznej.
PL
W ostatnim czasie na mapie Polski pojawiło się sporo inwestycji z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Wśród realizacji można znaleźć zarówno te znakomite, jak i te bardzo złe.
PL
Być może kiedyś będziemy musieli sadzać drzewa na wodzie, przynajmniej w niektórych rejonach Europy. Wyjście na przeciw takiemu wyzwaniu było jednym z celów, jakie przyświecały autorom niecodziennego porjektu "Pływającego lasu" w Rotterdamie. Drugim z nich była artystyczno-ogrodnicza ekspresja i wprowadzanie nowatorskiech rozwiązań do zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
PL
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez internetu. Gdy poszukujemy konkretnej informacji, w kilka sekund otrzymujemy tysiące rekordów z przeglądarki, gdy nie wiemy, co nam dolega – z pomocą przychodzi „doktor Google”, gdy chcemy dowiedzieć się co u znajomych, sięgamy po Facebooka, a gdy chcemy wpłynąć na wygląd naszego otoczenia – możemy sięgnąć po aplikacje mobilne.
PL
Piesi najbardziej odczuwają potrzebę porusznia się w przyjaznej bezpiecznej przestrzeni miejskiej.
PL
W wielu krajach zachodniej i południowej Europy bambusy na dobre rozgościły się w przestrzeni miejskiej. W Polsce ich popularność w ogrodach przydomowych z roku na rok rośnie, jednak w zieleni publicznej wciąż należą do rzadkości. Tymczasem warto zwrócić na nie baczniejszą uwagę, gdyż mają szereg niepodważalnych zalet.
20
Content available remote Street furniture in urban spaces, taking as an example, the city of Częstochowa
PL
Artykuł dotyczy wybranych przykładów przestrzeni publicznej na terenach śródmiejskich miasta Częstochowa. Autorka zwraca uwagę na przestrzenie publiczne położone wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta - alei NMP. Tworzenie przestrzeni miejskich wzbogaconych o formę wyposażenia ulic jest sposobem na poprawę jakości struktury urbanistycznej miasta. Znalezienie lub stworzenie optymalnych warunków do zapewnienia miejsca do wypoczynku, rekreacji i spotkań jest zadaniem, które wymaga właściwej interpretacji samego miejsca i społeczności, która z niego korzysta. Działania urbanistyczne na obszarach śródmiejskich zmuszają architektów do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ciasnymi, przenikającymi się przestrzeniami (plac przy ratuszu) i tworzenia dużych przestrzeni publicznych (plac Biegańskiego). Elementem rozwoju współczesnego miasta są charakterystyczne miejsca, które dają możliwość ich kreatywnego wykorzystania. W projektowaniu takich miejsc ważnym elementem jest forma wyposażenia ulic. W dalszej części artykułu przedstawiono prace studentów wykonane w trakcie warsztatów w ramach „Koła naukowego architektury”. Tematem zadania było tworzenie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem małej architektury.
EN
The article, referring to selected examples, discusses the condition of public spaces in the center of Częstochowa. The author draws attention to locations found along the Avenue of the Blessed Virgin Mary in the center of the city, as well as courtyards, open courtyards and town squares. The author undertakes a critique of the presented examples in terms of architectural and material solutions. In addition, it tackles the topic of perception and acceptance of urban space by individual groups of users. The rest of the article presents the program of workshops organized at the Częstochowa University of Technology. Workshops organized for students concerning the problems related to creating public spaces using small-scale architecture.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.