Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spółka górnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony szacowaniu kosztu kapitału własnego przy użyciu trzywskaźnikowego modelu Fama - French (3FM). Proponowany model, w odróżnieniu od modelu bazowego CAPM, jest bardziej wiarygodny, a wyniki są bardziej precyzyjne. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono jego cel. W drugiej części autor publikacji przedstawił trzywskaźnikowy model Fama - French, a mianowicie sposób ustalania kosztu kapitału własnego przy jego zastosowaniu. W kolejnej części opracowania przedstawiono wykorzystanie omawianego modelu dla wybranych polskich spółek górniczych. Zakładając, iż analizowany model jest bardziej wiarygodny aniżeli model tradycyjny, należy stwierdzić, iż koszt kapitału własnego wybranych polskich spółek górniczych przy wykorzystaniu modelu CAPM jest nieco zaniżony, niemniej jednak różnice te nie są znaczące. Ostatnia część artykułu to podsumowanie. Artykuł został zamknięty spisem literatury wykorzystanej do jego opracowania.
EN
The article was dedicated to estimate the cost of equity using the Fama and French Three Factor Model (3FM). The proposed model, unlike the base model CAPM, is more credible and the results are more accurate. Article consists of four parts. In the introduction to the article its purpose has been defined. In the second part the application of Fama and French Three Factor Model in determining the cost of equity capital has been presented. In the next part present the using of the model for selected Polish mining companies. The assumption that the analysed model is more reliable than the traditional model, at the same time should emphasize, that the cost of equity capital of selected Polish mining companies estimated with using the CAPM model, is a bit on the lower side, however, these differences are not significant. The last part of the article is a summary. The article ends with the list of literature used to write this paper.
2
EN
The company’s strategy that focuses on the growth of the company represented by the economic value added (EVA) requires the identification of factors affecting the size of the EVA. For this purpose, in the paper the formula for EVA was transformed in such a way as to reveal the determinants affecting its value. Three levels of disaggregation of EVA were assumed. At the first level EVA depends on the amount of invested capital (IC) and economic spread (EC). At the second level economic spread is expressed using the weighted average cost of capital (WACC) and the return on invested capital (ROIC). The third level takes into account the capital structure (wi), the cost of capital (ki), the profit margin (NOPAT/S) and invested capital turnover ratio (S/IC). Such disaggregation can be continued on the next levels of detail. Using the method of successive substitutions an analysis of the cause and effect of the mining company, was conducted. In this way, we can indicate which factors and to what extent affected negatively and positively the change of EVA in the analysed year compared to the previous year. Such analysis allows decision makers to determine a strategy directed to the increase of the mining company’s value.
PL
Obserwowana od ponad dwudziestu lat globalizacja rynków oraz rosnąca konkurencja sprawia, że zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zyskuje na coraz większej popularności, choć sama koncepcja VBM (value-based management) jest dużo starsza, bowiem sięga końca XIX w. Istotny wzrost zainteresowania zarządzania wartością odnotowuje się od momentu opublikowania książki autorstwa A. Rappaporta pt. „Creating Shareholder Value” w 1986 r. (tłum. polskie „Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora” WIG-Press Warszawa 1999). Od tego czasu definiuje się różne mierniki wartości, które pozwalają zarządzającym podejmować strategiczne i operacyjne decyzje zmierzające do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jednym z bardziej popularnych stał się miernik ekonomicznej wartości dodanej (EVA, economic value added) sformułowany przez Stern Stewart & Co, choć wykorzystuje się również takie mierniki, jak stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych (CFROI, cash flow return on investment), czy też zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC, return on invested capital). Wielkości te mają tę przewagę nad tradycyjnymi miernikami księgowymi, że uwzględniają koszt kapitału nie tylko obcego, ale również własnego jak też ryzyko, jakie podejmują inwestorzy i stopę zwrotu jakiej oczekują oni ze swoich inwestycji. Strategia przedsiębiorstwa ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa reprezentowanej przez EVA wymaga zidentyfikowania czynników mających wpływ na wielkość EVA. W tym celu w artykule formułę na ekonomiczną wartość dodaną przekształcono w taki sposób, by ukazać determinanty wpływające na jej wartość. Przyjęto trzy poziomy dezagregacji wartości EVA. Na poziomie pierwszym jest ona zależna od wielkości zainwestowanego kapitału (IC) i tzw. spreadu ekonomicznego (EC). Na poziomie drugim spread ekonomiczny wyrażany jest za pomocą średnioważonego kosztu kapitału (WACC) oraz zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC). Natomiast na poziomie trzecim uwzględnia się strukturę kapitału (wi), koszt kapitałów (ki), marżę zysku (NOPAT/S) oraz wskaźnik rotacji kapitału zainwestowanego (S/IC). Taką dezagregację można kontynuować na następne poziomy szczegółowości. Następnie przeprowadzono analizę przyczynowo-skutkową na przykładzie wybranej spółki górniczej, wykorzystując do tego metodę kolejnych podstawień. Dzięki temu, można było wskazać, które czynniki i w jakim stopniu oddziaływały negatywnie i pozytywnie na zmianę EVA w analizowanym roku w stosunku do roku poprzedniego. Taka analiza pozwala decydentom na określenie strategii zmierzającej do wzrostu wartości przedsiębiorstwa górniczego.
PL
Jakość podejmowania decyzji, a tym samym właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z pozyskiwaniem ważnych informacji, którymi powinno dysponować kierownictwo firmy. Jedną z metod pozyskiwania takich ważnych informacji jest benchmarking. Znaczenie benchmarkingu jest na tyle ważne, że coraz więcej badaczy włącza go jako obowiązkową część składową działalności przedsiębiorstwa. W sferze gospodarki występują jednak trudności z wykorzystaniem tej metody zarządzania z powodu tajemnicy prawa handlowego. Szeroka grupa fachowców jest więc pozbawiona cennych informacji. Nasze opracowanie ma na celu przyspieszenie zmiany tej sytuacji wprowadzając zasady i pokazując efekty benchmarkingu dla wybranych spółek wydobywających wapienie. W ramach benchmarkingu wybrano największe spółki górnicze w Republice Czeskiej zajmujące się eksploatacją wapieni. Wybrane spółki obejmują obecnie 66% rynku. Wybrano więc: Ceskomorawsky cement a.s.; Cement Hranice a s.; LOMY MORINA, spol.s r. o; Holcim (Cesko) a. s., członek koncernu ; Velkolom Certovy schody, a. s. Podstawą badań benchmarkingu były wskaźniki finansowe (ROE, stopa zysku) i produkcyjne (koszty, wielkość produkcji DHM, wydajność pracy). Obliczenia tych wskaźników prowadzono dla lat 2008–2010. Ocena danych wykonywana była na podstawie analizy finansowej. Do przeprowadzenia analizy finansowej wybrano metodę matematyczno-statystyczną. Zastosowano metodę normowania zmiennych, której rezultatem było utworzenie rankingu przedsiębiorstw od najlepszego do najgorszego. Wykazano, że znaczenie benchmarkingu można zwiększyć przydzielając wskaźnikom, za pomocą których badany jest obiekt przemysłowy, odpowiednie wagi, zmieniające rangę wybranych wskaźników. W obliczeniach autorzy zdecydowali się zastosować metody Fulliera, a konkretnie trójkąt Fulliera. W dużej liczbie badanych przedsiębiorstw wydobywczych spółki „Cement Hranice” w podanym wyżej okresie, w najgorszej sytuacji znajdowało się przedsiębiorstwo Velkolom Certovy schody a.s.
EN
The validity of information available to managers influences the quality of the decision-making processes controlled by those managers. Benchmarking is a method which can yield quality information. The importance of benchmarking is strengthened by the fact that many authors consider benchmarking to be an integral part of strategic management. In commercial practice, benchmarking data and conclusions usually become commercial secrets for internal use only. The wider professional public lacks this valuable information. This paper tries to fill the gap regarding the operation of certain limestone extraction companies. It presents information and conclusions drawn from an independent benchmarking investigation. This study focused on major limestone producers in the Czech Republic which export their product abroad. These producers’ domestic market share is almost 66%. Specifically, the following companies were subjects of this benchmarking analysis: Českomoravský cement, a.s.; Cement Hranice, a.s.; LOMY MOŘINA, s.r.o.; Holcim (Česko) a.s.; and Velkolom Čertovy schody, a.s. The financial (ROE, profit margin) and production (return-on-investment, LTA, and labour productivity) ratios were the benchmarking’s starting point. These ratios were from company performance during the period 2008–2010. The mathematical and statistical methods of financial analyses provided for the data assessments namely, the standard variable method. The application of this method yielded results rating limestone producers in a best-to-worst sequence. The benchmarking information’s value can be increased if the ratios are weighted, which expresses the significance of individual ratios. This study applied the Fuller’s triangle method. Concerning the producers investigated, Cement Hranice, a.s. has been the best performer, and Velkolom Certovy schody, a.s. the worst.
4
Content available The analysis of mining company liquidity indicators
EN
The paper presents the analysis of liquidity indicators achieved by a mining company over the period of six subsequent years. The liquidity indicators serve the purpose of determining the enterprise's ability to meet the obligations it has to pay. The loss of liquidity constitutes one of the most frequent reasons for company bankruptcies. This article presents the values of the indicators serving the purpose of assessing the liquidity of a selected mining company. The analysis extends to the results achieved by the company over six subsequent years. The article also compares the achieved values in relation to the standards indicated as optimal in literature.
PL
W pracy przedstawiono analizę wartości wskaźników płynności finansowej osiąganych przez spółkę górniczą w ciągu sześciu kolejnych lat. Wskaźniki płynności finansowej służą określaniu zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań, które przedsiębiorstwo ma do spłacenia. Utrata płynności finansowej jest jedną z najczęstszych przyczyn upadłości przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł prezentuje wartości wskaźników należących do grupy wskaźników służących ocenie płynności finansowej wybranej spółki górniczej. Analiza obejmuje wyniki uzyskiwane przez spółkę w ciągu sześciu kolejnych lat. W artykule porównano także osiągane wartości w relacji do norm, które wskazywane są w literaturze jako optymalne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.