Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pedagogika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses the concept of mathematical education of pupils of a school and the results of pedagogical research. Being trained to solve the simplest tasks without a deep (thorough) understanding of the meaning of mathematical relationships is not conducive to the development of intellectual abilities and is quickly lost after completing the topic. It is experimentally confirmed that a student aspiring to attain a higher technical education, in addition to computational skills, needs to have an idea about mathematics and its methods, possess logical development, a graphic culture, develop a spatial imagination, independent work skills, the ability, if necessary, to use the appropriate directory to restore specific facts and obtain the necessary information. The research also looks into ways of solving problems with designing the learning environment and elaborating variable models of studying the natural and mathematical sciences with application of certain components of a computer-oriented learning system with the aim of upgrading pupils’ performance (a mass model, the main model and the creative model – an advanced level). The structuring of knowledge and the correct correlation of the selected types of knowledge develop the content of profile education, taking into account significant differentiation and the possibility of building an individual educational curriculum for schoolchildren, and also contributes to the filling of the three most important components of the content of profile training: basic invariant, profile variational and additional ones.
PL
Omówiono koncepcję edukacji matematycznej uczniów szkoły oraz wyniki pedagogicznych badań naukowych. Wyćwiczenie w rozwiązywaniu najprostszych zadań bez głębszego (świadomego) rozumienia sensu zasad matematycznych nie sprzyja rozwojowi zdolności intelektualnych i jest szybko zapominane po zakończeniu przerobionego tematu. Uczeń zamierzający uzyskać wyższe wykształcenie techniczne oprócz nawyków obliczeniowych powinien zdobyć wiedzę o matematyce i jej metodach, osiągnąć rozwój logiczny, kulturę graficzną, rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, nawyki samodzielnej pracy, umiejętność pozwalającą, w koniecznym przypadku, skorzystać z odpowiedniego źródła w celu ustalenia konkretnych faktów i otrzymać niezbędne informacje. Strategia realizacji nauczania profilowanego przewiduje oddzielenie poziomu ogólnokształcącego od poziomu profilowanego. W badaniu zostały również omówione sposoby rozwiązania zadań projektowania środowiska uczenia się i tworzenia modeli z zastosowaniem poszczególnych składników komputerowo-zorientowanego systemu kształcenia w celu poprawy wyników uczniów. Przeprowadzona strukturyzacja wiedzy i prawidłowe zestawienie wydzielonych typów wiadomości pozwalają na opracowanie treści nauczania profilowego, zakładającego znaczne zróżnicowanie i możliwość ułożenia dla uczniów indywidualnego programu nauczania (model masowy, model podstawowy i model twórczy – wyższy). W badaniu biorą udział metodycy w celu przeprowadzenia eksperymentów w szkolnej praktyce dla określenia zdolności intelektualnych, rezultaty są również analizowane na podstawie badań eksperymentalnych.
2
Content available remote Pedagogika w ochronie planety Ziemia
PL
Problem ochrony Planety Ziemia przed szkodliwą działalnością człowieka nie jest problemem nowym. Wynika on z faktu rozwoju technologicznego społeczeństw, a ten rozwój technologii rodzi negatywne skutki dla środowiska – zanieczyszczenia wody, gruntu i powietrza. Niektóre państwa i niektóre rządy, a przede wszystkim państwa Unii Europejskiej rozumieją powagę sytuacji. Natomiast gorzej jest z innymi wielkimi państwami, będącymi często potęgą technologiczną i militarną, które niestety nie dostrzegają w pełni powagi sprawy m.in. Chiny, Indie, Pakistan, Rosja, USA, itd. Oczywiście, na czele rządów państw stoją osoby o różnym wykształceniu i niestety z tego powodu nie wszyscy prezydenci i premierzy rozumieją powagę sytuacji i dlatego w szerokiej dyskusji, która odbyła się m.in. w grudniu 2015 roku w Paryżu w której uczestniczyło 179 głów państw, uzgodniono i podpisano rezolucje w wyniku której poszczególne państwa przyjęły kalendarz zmniejszenia emisji przede wszystkim CO2 do atmosfery. Artykuł ten nawiązując do powyższego faktu, zwraca uwagę, że warunkiem w przyszłości zrozumienia powagi sytuacji jest powszechna gruntowna edukacja w wszystkich państwach naszego globu i to wynikająca także nie tylko z wiedzy technicznej i technologicznej , ale z pewnego podejścia filozoficznego i mentalnego, które musi rodzic się już na etapie małego dziecka i to nawet w wieku przedszkolnym. Oczywiście, taką wiedzą trzeba przekazywać w ujęciu pedagogicznym na płaszczyźnie filozoficznej i zhumanizowanej, aby to weszło w nawyk już potem, gdy te dzieci w przyszłości dorosną i w przyszłości niektóre z nich wejdą do różnych form organizacji samorządowych, parlamentarnych bądź też towarzystw międzynarodowych i będą miały głosować, a więc decydować o postanowieniach i zarządzeniach dotyczących ochrony Planety Ziemia. Dlatego też artykuł ten skład się jak gdyby z części technicznej (punkt 1), części filozoficznej (punkt 2) oraz części pedagogicznej (punkt 3), który w konkluzji stanowi własny wniosek końcowy (punkt 4), że niewiedza zniewala, a edukacja (tu ekologiczna) prowadzi do wyzwolenia.
EN
The problem of protecting the Planet of Earth against harmful human activity is nothing new. It stems from the technological development of societies, and this technological development has an adverse impact on the environment – pollution of water, soil and air. Some countries and governments, and predominantly the members of the European Union, understand the seriousness of this very issue. However, the situation in other large countries is worse; those countries are often technological and military powers, which unfortunately fail to fully acknowledge the graveness of the issue. These countries include China, India, Pakistan, Russia, the USA, etc. Of course, the leaders of national governments vary in terms of education and, unfortunately, this is the reason why not all the Presidents and Prime Ministers understand the seriousness of the situation; therefore, during a wide discussion which took place in December 2015, as well as at other dates, and in which participated 179 heads of state, a resolution was signed under which individual countries adopted the calendar of decreasing the emission to the atmosphere mainly of carbon dioxide. In referring to the above fact, the article emphasises that a condition which will allow to understand the seriousness of the situation in the future is universal, thorough education in all the countries around the world, resulting not only from technical and technological knowledge, but also from certain philosophical and mental approach, which has to develop at a level as early as that of small children, even at a preschool age. Obviously, from the pedagogical point of view, such knowledge shall be communicated at the philosophical and humanized level, in order to develop a habit later on in the future, when those children grow up and when some of them enter various self-government organisations, parliamentary organisations or international associations, and when they vote, thus making decisions about resolutions and ordinances concerning the protection of the Earth. That is why this article somehow comprises a technical part (point 1), a philosophical part (point 2), and educational part (point 3), which constitute, in its summing up, its own final conclusion (point 4), stating that the lack of knowledge enslaves and education (ecological in this case) leads to liberation.
PL
W artykule przedstawiono autorskie doświadczenia wykorzystania potencjału pedagogicznych pomiarów w celu udoskonalenia kształcenia przyszłych nauczycieli. Otrzymane wyniki konstatowały, że właśnie zadania w testowej formie mogą stać się ważnym ogniwem nauki przyszłych specjalistów. Biorąc jako podstawę do opracowania zadań w testowej formie, prace E.Ł. Biełkina i teorię pedagogicznych pomiarów W. Awanesowa, według dyscyplin psychologiczno-pedagogicznego bloku, opracowano system zadań różnego stopnia złożoności, a także przedstawiono metodykę realizacji tego systemu w procesie zawodowego przygotowania pedagogicznych kadr. W artykule ukazano wyniki praktycznej realizacji opracowanego systemu w procesie przygotowania studentów Instytutu pedagogiki i psychologii Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia M.P. Dragomanowa (Ukraina) oraz Opolskiego Uniwersytetu (Polska).
EN
The article presents the author's experience in harnessing the potential of educational measurement to improve the quality of professional training of future school teachers. The results obtained stated that tasks in the test form can and should become the main means of training future professionals. Laying to the basis for development tasks in test form on cycle disciplines of psycho-pedagogical unit classification of independent work by E.L. Belkin and pedagogical theory of measurement B. Avanesova, authors developed a system of tasks of varying difficulty, the technique of implementing the system in the process of training teachers. The article presents the results of the practical implementation of the developed system in the practice of training students of National Pedagogical University (Ukraine), University of Opole (Poland).
4
Content available Andragogika w służbie bezpieczeństwa państwa
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego postrzegania andragogiki i jej znaczenia w procesie harmonijnego rozwoju człowieka oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytania o skuteczność procesu edukacyjnego – jakie stosować zasady kształcenia i metody nauczania, które zapewnią osiągnięcie sukcesu pedagogicznego przez dorosłych. Wprowadzenie: Zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochrony przed realnymi i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych niebezpieczeństw powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikających z działań zbrojnych jest jedną z kluczowych funkcji współczesnego państwa. Zagwarantowanie bezpieczeństwa człowiekowi na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym staje się kluczowym wyzwaniem filozoficznym i edukacyjnym w XXI wieku. Wyzwania, przed którymi stanął świat, dotykają wszystkich dziedzin życia, w tym także edukacji. W artykule ukazano istotę i zastosowanie andragogiki jako nauki pedagogicznej, zajmującej się badaniem zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowywania dorosłych, zajmującej się człowiekiem dorosłym, pragnącym sprostać nowym wymaganiom w warunkach coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Metodologia: Na podstawie literatury przedmiotu opisano w artykule zasady i metody kształcenia, rozumiane jako naukowo opracowane sposoby przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia w celu wyposażenia ich w wiadomości, umiejętności i nawyki. Przedstawiono zalety stosowania metod problemowych z uwagi na to, że wymagają od uczestnika aktywności i zaangażowania, pozwalając jednocześnie na zdobywanie dodatkowych umiejętności, takich jak skuteczne komunikowanie się, współpraca w grupie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. W artykule przedstawiono także style uczenia się dorosłych: akomodacyjny, dywergencyjny, konwergencyjny i asymilacyjny. Wnioski: Znajomość podstaw andragogiki jest niezwykle istotna w procesie szkolenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, wykonywanie zadań obronnych, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższonej gotowości obronnej w czasie pokoju i podczas wojny. Profesjonalne i skuteczne działanie człowieka zależy od posiadanych przez niego różnorodnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw), które powinny mieć charakter dynamiczny, a więc być ciągle rozwijane i doskonalone.
EN
Aim: The purpose of this article is to present adult teaching strategies in the contemporary world and their impact on the harmonic development process of humans. Additionally, the author will attempt to address questions of effectiveness in the learning process, i.e. what teaching methods should be employed to achieve educational success by adults. Introduction: One of the key functions of a contemporary state is the provision of fundamental protection from real and potential threats associated with natural or man-made disasters, including consequences of military action. Safeguarding individuals at the local, national and international level becomes a philosophical and educational challenge of the XXI century. The challenges faced by today’s world impact on every aspect of our lives, including education. The article has identified adult teaching strategies as a pedagogic science encompassing research of learning issues, self-learning and educational development of adults who aspire to meet the demands of a fast changing world. Methodology: Based on literature dealing with the topic, the article describes principles and teaching methods, which are considered to be scientifically formulated methods of conveying educational knowledge to participants in order to equip them with information, skills and customs. The article highlights benefits of problem solving approaches in learning where participants are actively engaged in the learning experience and acquire additional skills such as: effective communication, group interaction, decision making and problem solving. Additionally, the article identifies adult learning styles including: accommodation, divergence, convergence and assimilation. Conclusions: The knowledge of adult teaching strategies is extremely important during training of staff responsible for: national security, those who perform defence tasks and those engaged with preparation of the national defence system for effective functioning during peace time alert state of readiness as well as war. Professional and effective performance of humans depends on how well they are equipped with a range of competencies such as: knowledge, skill and behaviour. All of these are characterised by dynamic features, hence, they need to be developed and improved.
PL
Artykuł dotyczy początków naszej wiedzy o naukach przyrodniczych, głównie geologii i jej związkach z pedagogiką, Analizie poddane zostały niektóre dzieła Jana Amosa Komeńskiego (1592 —1670), wybitnego dydaktyka, filozofa oraz teologa. Podobnie jak większość ówczesnych uczonych, obejmował swymi opisami całość otaczającej rzeczywistości, a zatem również nauki o Ziemi. O ile jednak Jego osiągnięcia w dydaktyce, dzisiaj na nowo są odkrywane i wzbudzają ogólny entuzjazm, o tyle Jego poglądy na zagadnienia przyrodnicze nie mogą wzbudzać entuzjazmu. Tym niemniej przekazywane, niekiedy z drugiej ręki informacje z zakresu geologii, geografii, a nawet górnictwa, wzbogacają naszą obecną wiedzę o ówczesne poglądy na temat powstawania niektórych skał i minerałów oraz ich charakterystycznych cech, a także zastosowania.
EN
This paper presents the origins of our knowledge on natural sciences, mainly those concerning geology and its relations with pedagogics. Some works of the eminent educator, philosopher and theologist, Jan Amos Komenski (1592 — 1670) have been analyzed. Like many contemporary scientists, he was encompassing the whole reality, including Earth sciences. As long as his achievements in didactics are nowadays coming into light, still arousing enthusiasm, his views on natural science issues can't be admired. On the other hand, the transferred information, sometimes second-hand information in the field of geology, geography and even mining industry is enriching our knowledge on the opinions of how some rocks and minerals were forming, what characteristics did they take and for what application did they serve.
6
PL
W artykule przedstawiono związek filozofii i pedagogiki oraz praktyki edukacyjnej w kontekście historycznym, charakterystyczne dla naszego kręgu kulturowego współczesne poglądy, wyobrażenia, wartości (nowa faza dziejów określanych nazwą postmodernizm albo ponowoczesność) oraz ich skutki dla pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
This paper presents the relationship of philosophy and pedagogy and educational practice in the historical context, specific to our culture current opinions, ideas, values (a new phase of history defined by the name of postmodernism or postmodernity) and their implications for education and education for road safety.
7
Content available remote Podstawy edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono w skrótowym ujęciu związek filozofii i pedagogiki oraz praktyki edukacyjnej w kontekście historycznym, charakterystyczne dla naszego kręgu kulturowego współczesne poglądy, wyobrażenia, wartości (nowa faza dziejów określanych nazwą postmodernizm albo ponowoczesność) oraz ich skutki dla pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na fundamentalną zmianę polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego („safe system approach”), której najważniejszą cechą jest zmiana w sposobie postrzegania problemu odpowiedzialności użytkownika drogi. Należy przy tym mieć na uwadze, że użytkownik drogi jest najsłabszym elementem w systemie transportowym, jego zachowanie jest nieprzewidywalne i pomimo prowadzonych działań edukacyjnych i kampanii społecznych nie można oczekiwać od niego bezpiecznego zachowania. Biorąc także pod uwagę charakterystyczne dla czasu ponowoczesności poglądy, zasady i wartości wyznawane przez część społeczeństw naszego kręgu kulturowego warto zdadać sobie pytanie o nowy kształt edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
This article presents in brief, the relationship of philosophy, pedagogy and educational practice in a historical context, characteristic to our culture circle current opinions, values (a new phase of history determined the name of postmodernism or post modernity) and their implications for road safety pedagogy and education. Attention is drawn to a fundamental change of policy on road safety ("safe system approach"), whose most important feature is the change in the perception of the problem of responsibility of the road user. It should be born in mind that the road user is the weakest element in the transport system, his behaviour is unpredictable and despite conducted educational and social campaigns one can not expected a safe conduct from him. Taking also into account the ideas characteristic for the time of post modernity, principles and values of the part of societies belonging to our culture circle, it is worth to ask a question about a new form of education for the road safety.
EN
This work presents a new pedagogical approach in learning electronic engineering which includes the use of active and interactive learning techniques. Interactive tasks are developed with the basic aim to make it easier for students to acquire practical knowledge in the field of digital hardware design and design implementation in complex programmable logic circuits. The multimedia application with interactive tasks is mainly developed using Adobe Flash software. The paper describes the model and architecture of a multimedia environment for the realization of interactive tasks by Bayesian approach. The interactive tasks were designed in the academic year 2011, to support the implementation of teaching the subject Programmable logic devices in the Moodle environment. On the basis of surveys carried out at the end of the semester it can be seen that the students’ first experience is very positive.
PL
W artykule przedstawiono nowy system interaktywnej nauki elektrotechniki. Wprowadzone zadania moją na celu przybliżenie studentom techniki programowania układów CPLD. Aplikacje multimedialne wykonano, korzystając z Adobe Flash. Opisane środowiska, wykonane zostało w oparciu o formułę Bayes’a.
9
Content available remote Podstawowe koncepcje wychowania i paradygmaty filozofii pedagogiki
EN
Having defined external conditions of development routes of contemporary pedagogy philosophy in Four Pillars of Education in UNESCO Report and pressure to change the knowledge paradigm of traditional education, the authors point at universal tendencies in paradigms of education knowledge. According to them, these are paradigms built basing on Socrates’ and Plato’s idealism as well as Aristotle’s realism. Having differentiated two fundamental versions in each paradigm, the authors argue that the latest concept of education for security can be legitimately mixed in the ideology of constructive educational idealism – the ideology of uncovering the hidden treasure (according to J. Delors’ UNESCO report), dialogue and education in order to be happy and safe through knowledge, activity, and cooperation. Thus, in the authors’ view, global educational space defined by the Four Pillars of the “hidden treasure” of “cognitive civilisation” is the education for security space, a new paradigm deriving from such earlier paradigms as conservative education ideology (education for Love), revolutionary ideology (education for Fight), and liberal ideology (education for Freedom).
10
Content available remote Refleksje nad nauczycielem w zmieniającej się rzeczywistości
PL
Pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury I gospodarki, szkoły potrzebują nauczycieli dobrze przygotowanych. W nowym paradygmacie edukacji zmianie ulega rola nauczyciela i ucznia. Zmieniający się świat i edukacja modyfikują oczekiwania społeczeństwa wobec nauczyciela. Zatem w zmieniającej się szkole potrzebny jest nauczyciel o wysokich kompetencjach interpersonalno - komunikacyjnych, kreatywnych, współdziałania, pragmatycznych i informatyczno - medialnych oraz pożądanych cechach osobowościowych, umiejący organizować działania uczniów w kierunku zmian w ich osobowości zgodnych z interesami jednostki i społeczeństwa. Miarą wartości szkoły i pracy nauczyciela jest to, w jakim stopniu absolwenci potrafią afirmować pragnienie samorealizacji w różnych sferach aktywności.
EN
Under the influence of social expectations and demands of today's culture and economy, schools need well-prepared teachers. The role of the teacher and the student is changing in the new paradigm education. The changing world and education modify the society's expectations of the teacher. Thus, the changing school needs a teacher with high interpersonal and communicative, creative, cooperative, pragmatic, IT and media, competencies, and the desired traits to personality, able to organize the activities 01 students in direction 01 changes in their personalities compatible with the interests of the individual panel the society. The extent to which graduates are able to affirm their desire for self-realization In various spheres 01 activity is a measure of the value to the value of the school and of the teacher.
11
Content available Źródła informacji i ich istotność w pedagogice
PL
Artykuł dotyczy pedagogiki jako nauki powiązanej z innymi dziedzinami wiedzy oraz różnych rodzajów źródeł informacji. W treści artykułu przedstawiono czym jest pedagogika, jakie są jej działania wychowawcze i dydaktyczne oraz czym jest źródło informacji, jakie są jego rodzaje i jaki wpływ mają na edukację. Uwzględnione zostały również formy źródeł oraz podział na tradycyjne i współczesne. Poruszony został problem dotyczący zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z informacji multimedialnych, które mają niekorzystny wpływ na młodego odbiorcę.
EN
The article concerns pedagogy as a science linked to other branches of knowledge and various types of sources of information. In the article, the author presents what pedagogy is, what its educational and teaching activities are, and what a source of information is, what its different types are as well as what impact they have on education. In addition, the article takes account of other forms of sources and the classification into traditional and contemporary ones. The article also mentions the issue of threats resulting from an incompetent use of multimedia information which have a malign influence on a young recipient.
12
Content available remote Pedagogika autorytarna wobec zmian w myśleniu i wychowaniu w wojsku
EN
The subject of the article refers to the problem of military education process. Its aim is to analyse selected viewpoints concerning pursuing the assumptions of authoritarian pedagogy in the military education process. The author wants to answer the following question: is there any connection between authoritarian pedagogy elements and the process of shaping and functioning of education subjects’ personality in the military? The authoritarian personality is characterised by radical viewpoints, intolerance for any weaknesses (relating to both the subjects and the others), strong tendency towards punishment, suspicion and extraordinarily strong respect for the authority. Therefore the prime components of authoritarianism include aggression, obedience, submission and passivity. It must be underlined that education based on authority stemming from fulfilling the function of a superior dominates in the process of military; education, and training. This process also contains elements of humanistic pedagogy referring to dialogue, purpose of education, mutual shaping of opinions, searching for the truth about oneself. Thus it must be stated that the connection of authoritarian pedagogy in military environment is dominant but not sole.
13
Content available remote Uwaga o pracy
PL
Antycypacje chrześcijańskiej koncepcji pracy obecne są w "Księdze Rodzaju". Związki problematyki edukacji i pracy rozwijane były w filozofii polskiego romantyzmu, zwłaszcza w "Chowannie" B. Trentowskiego. Do problemu pracy w kontekście edukacji i wychowania nawiązują prace Karola Wojtyły - "Osoba i czyn" and "Laborem exercens".
EN
The anticipations of Christian concept of work are present in the Genesis. The relation between education and work was developed by philosophy of Polish Romanticism, particulary in "Chowanna" of B. Trentowski. The works of Karol Wojtyła-"Osoba i czyn" and "Laborem exercens" also touch the problem of work in the context of education.
15
PL
W literaturze przedmiotu kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli są interpretowane w sposób dość różnorodny. Nierzadko utożsamiane są z poziomem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą. W nowszych opracowaniach coraz częściej opisywane są w kategoriach kompetencji czy standardów kompetencji. W artykule dokonano przeglądu proponowanych przez autorów komponentów kwalifikacji pedagogicznych współczesnych nauczycieli. Charakteryzują się one dużą wielowymiarowością i interdyscyplinarnością w zakresie wynikających z nich wymagań. Autorzy zwracają uwagę na konieczność wzbogacania kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli o nowe kompetencje, do których zaliczają kompetencje psychologiczne, interpersonalne i ogólnopedagogiczne, a także kompetencje pragmatyczne, komunikacyjne, współdziałania, kreatywne, metodyczne, informacyjno-medialne i moralne oraz postulacyjne i realizacyjne. W zakończeniu przedstawiono wnioski dotyczące kształcenia i doskonalenia kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli. Wśród treści programowych powinny się znaleźć te wszystkie zagadnienia pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne oraz z teorii komunikowania społecznego i obszaru dydaktyki innowacyjnej bazującej na heurezie myślenia i działania ludzkiego, które umożliwią współczesnym nauczycielom funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-zawodowej oraz twórcze jej przeobrażanie.
EN
Qualifications of teachers are interpreted in various ways in the literature related to the subject. It is not very rarely that they are identified with the level of knowledge and skills necessary to work with young people. In latest texts, to describe them, notions of competence or standards are more and more often used. The paper reviews the components of pedagogic qualifications of contemporary teachers listed by the authors. They are characterized by complexity and interdisciplinary approach. The authors pay attention to the necessity of enriching pedagogic qualifications of teachers with new competences, including psychological, interpersonal, and pedagogic ones, as well as those related to pragmatic performance, communication, cooperation, creation, methodology, informationmedia, morale, postulate and realization-based competences. The concluding part includes conclusions related to training and improving qualifications of teachers. The subject matter should include all the issues concerned with pedagogy, psychology, sociology, theory of communication and the area of innovation didactic based on heuristics of human thinking and doing, which will allow contemporary teachers to function in ever changing reality as well as to change it.
16
Content available remote Viznacenna funkcij zmistu programi z trudovogo navcanna
EN
Function of labour education program contents have been studied and determined. Approaches to education contents determination and realization have been presented. The very problem has been analysed. Main and specific functions of labour education program with beads wicker-work specialization have been determined.
17
Content available remote Teoreticni zasadi modeluvanna pedagogicnih procesiv
EN
Methodology of the modeling of the pedagogical processes, which plays a principal role in the context of managing changes, which defermine the character of the university's development.
EN
It is considered the conditions answer to a actual problems of socialization the personality of the experience of the past in particular pedagogical ideas of Janusz Korczak, which is assist professional and social raising and self-upbringing.
EN
In clause is given the analysis of approaches to definition of the maintenance licnostno-orientirovannogo the approach during profile training pupils of the senior school. Results of the comparative analysis of traditional and self-guided training are sent. Principles self-guided are concretized.
20
Content available remote Profesijna kul'tura inzeneriv i psihologo-pedagogicni aspekti ii formuvanna
EN
In high technology conditions and its constant renovation in order to achieve vital success, professional and career increase, at present day high professionalism in its traditional meaning is insufficient. Integral part of it became not only knowledge, skills and habiits but also value perseption of expert his professional activities, his high general and professional culture. In this article were considered issues of forming professional culture of future engineers. Unfortunately, at present day neither pedagogical theory nor real practice in high school do not give to this problem enough consideration.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.