Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźnik wypadków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The construction industry in India is the second most important contributor to its gross domestic product. However, high rate of accidents and fatalities have tarnished the image of industry in India. Although the industry contributes significantly to the Indian economy, safety management is the primary concern alongside with frequent workplace accidents. The role of safety management is vital to improve safety performance of an organization. The functions of safety management include planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating safety activities with an aim to minimize accidents/injuries. Safety trainings, employee participation, compliance of safety procedures and motivational schemes are part of safety management which influences the overall safety performance. Several metrics were developed to measure the safety performance of an organization but not a single measure will reflect the overall performance. The present study considered parameters pertaining to the safety management which have influence on the safety performance of a construction organization in India. The parameters are analyzed by formulating a goal programming model. The results of the study suggests that much improvement is needed in the area of safety trainings and the revised targets were established.
PL
Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych, które systematycznie powinny być analizowane. Przy ocenie tej warto zastosować wskaźniki wypadków dotyczące danych urządzeń i sytuacji niebezpiecznych. W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn i skutków wypadków przy pracy operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w latach 2011-2017. Do najcięższych w skutkach wypadków doszło na skutek utraty stateczności wózka na zakręcie, przygniecenia wózkiem, uderzenia ładunkiem, uderzenia wózkiem Najwięcej obrażeń powstało w wyniku najechania podczas cofania, najechania na nogę, przygniecenia wózkiem bądź ładunkiem, uderzenia wózkiem. Stwierdzono, że poprawia się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków pod dozorem pełnym. Nasilają się biedy w eksploatacji wózków, co wymaga częstszej weryfikacji umiejętności operatorów i zwiększania ich świadomości zagrożeń.
EN
The increase of the number of forklifts is associated with the elevated threat of accidents and dangerous situations that should be systematically analyzed. On the occasion of the assessment, it is worth using accident ratios for given devices and dangerous situations. The article presents the results of research into the causes and effects of accidents at work of forklift trucks' operators in 2011-2017. The most serious accident occurred in the case of: loss of stability of the forklift truck at the bend, crush caused by the truck, impact by the truck's load, impact by the truck itself. Most injuries arose in the case of: overturning when reversing the truck, overrunning employees' leg, crush by the truck or its load, impact by the truck. The safety of work of the forklift trucks operators under full supervision has improved. Errors in the operation of trucks increased, which requires more frequent verification of operators' skills and the increase of their awareness of hazards.
3
EN
Introduction and aim: The paper presents the problem of accident rate at work with taking into consideration the particular safety at electrical equipment. They point out, that the main cause of accidents at work is the human being. On the grounds of examples they present the manner of shaping the safe behaviours of employees at the operation of electrical equipment. Material and methods: The material is selected issues from the literature. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: In the paper was defined, that about 85% of all accidents are a result of human errors, of which 85% constitute a violation of safety rules, and the remaining 15% are a result of errors committed on account of inattention, forgetfulness or ignorance. Therefore a prophylactic success to a considerable extent depends on an efficient influencing the motivation to a safe conduct at the operation of electrical equipment. Conclusion: The problematique of training Polish electricians within the scope of work safety in relation to the process of changes, which take place on the educational market and labour market, is entangled in a chain of diversified personality, social, and material-technical factors. The consequence of the changing attitudes is an improvement of the conditions of work and reduction of the frequency of adopting dangerous conducts.
PL
Wstęp i cele: W artykule przedstawiono problem wypadkowości w pracy w szczególności z uwzględnieniem bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych. Zwrócono uwagę, że główną przyczyną wypadków przy pracy jest człowiek. Na podstawie przykładów zilustrowano sposób kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w pracy urządzeń elektrycznych. Materiał i metody: Materiałem są wybrane zagadnienia z literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W pracy określono, iż około 85% wszystkich wypadków są wynikiem błędów ludzkich, z czego 85% stanowią naruszenie zasad bezpieczeństwa, a pozostałe 15% są wynikiem błędów popełnionych z powodu nieuwagi, zapomnienia i niewiedzy. Dlatego też profilaktyczne sukces w znacznym stopniu zależy od skutecznego wpływu na motywację do bezpiecznego prowadzenia w pracy urządzeń elektrycznych. Wniosek: Problematyka treningu elektryków polskich w zakresie bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do procesu zmian, które odbywają się na rynku edukacyjnym i rynku pracy, jest zaplątana w sieć zróżnicowanej osobowości, społeczne i techniczne czynniki materialne. Konsekwencją zmieniających się postaw jest poprawa warunków pracy i zmniejszenie częstotliwości przyjmowania niebezpiecznych przepustek.
PL
Badania wskaźników wypadków na drogach w Polsce prowadzone są od roku 2012. W wielu krajach wskaźniki wypadków pozwalają na powiązanie ich z wieloma czynnikami między innymi z charakterystykami powierzchniowymi nawierzchni drogowej, geometrią drogi, rodzajem wypadków wraz z warunkami na drodze, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. W Polsce tekstura nawierzchni drogowych jest pomijana w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa ruchu. Tekstura nawierzchni drogowych nie może być pominięta. Jednak dzięki miernikom określonym w tych dokumentach, takim jak wskaźniki wypadków powinna być rozpatrywana łącznie z odpornością na poślizg. Powiązanie stanu nawierzchni i wskaźników wypadków pochodzących od tekstury będzie stanowić kompletny system oceny nawierzchni drogowej; w tym przypadku w odniesieniu do tekstury.
EN
Research accident rates on the roads in Poland have been conducted since 2012. In many countries, accident rates allow linking them to a number of factors, inter alia, the characteristics of the pavement surface, the geometry of the road, a kind of accidents along the road conditions, especially in the wet. In Poland, the road surface texture is ignored in the documents relating to traffic safety. Road surface texture can’t be ignored. But because of displays, set out in these documents, such as accident rates should be considered in conjunction with skid resistance. Linking the surface condition and accident rates derived from the texture will be a complete system for assessing road surface; in this case, with respect to texture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.