Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Business, legal and intellectual resources have been concentrated around the transformation of the electricity sector in Germany. The financial burden and risk have been redirected in large extent towards society. Despite one of the highest electricity fees for households in Europe, Germans accept the reform. Poland is facing serious challenges in the process of modernisation of power engineering. While observing the power sector of Germany, it is worth to draw lessons from their experience. In both countries, the differences in the power sector are significant, and the discrepancy in the purchasing power of money in these countries is relevant. Realized analysis made it possible to draw conclusions for Poland for the development of power generation and distribution of electricity.
PL
Celem artykułu było określenie, jakie czynniki wywierają wpływ na ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Badanie zostało przeprowadzone dla wybranych krajów Unii Europejskiej dla okresu 2004-2014. W badanym okresie Komisja Europejska podejmowała intensywne kroki by zliberalizować sektory elektroenergetyczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stworzyć wspólny rynek energii elektrycznej i zmniejszyć ujemny wpływ elektroenerge-tyki na środowisko naturalne. Celem tych działań była demonopolizacja rynku, niskie ceny energii elektrycznej i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak analiza wykazała, że w badanym okresie ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych rosły. W artykule przeprowadzono dekompozycję zmian cen detalicznych energii elektrycznej w okresie 2004-2014 dla wybranych krajów Unii Europejskiej, analizę regresji oraz analizę korelacji. Analiza wskazała, że ceny detaliczne w niewielkim stopniu były kształtowane przez czynniki rynkowe (mimo braku regulacji cen), a były kształ-towane głównie przez podatki i opłaty związane z prowadzeniem polityki energetycznej i klimatycznej.
EN
The aim of the paper was to determine the factors that impact on the end-user electricity prices. The research was conducted for selected EU Member States for the period 2004-2014. In the analyzed period, the European Commission has taken an intensive steps to liberalize electricity markets in the EU Member States, to create an internal electricity market and reduce negative impact of electricity sector on the environment. The purpose of these measures was to create demonopolisation of the market, lower electricity prices and increase use of renewable energy sources. However, the analysis showed that in the studied period end-users electricity prices grew. In the article the breakdown of the changes in retail electricity prices for selected EU Member States in 2004-2014 was examined, regression analysis and correlation analysis used. This analysis showed that retail prices were only slightly influenced by market factors (despite the absence of price regulation), and were driven mainly by taxes and fees related to energy and climate policies.
PL
Przedstawiono ideę modelowania niezawodnościowego wykorzystanego do oceny prawdopodobieństwa utraty/zatrzymania nabywcy energii elektrycznej, wykorzystując pewne analogie skojarzone z rozkładem Weibulla i jego zastosowaniem w technice. Swobodny wybór sprzedawcy energii oraz konkurencyjność na rynku opanowanym w Polsce przez 5÷8 głównych podmiotów, na tle około 50 wszystkich koncesjonowanych, ma charakter losowy i z tego powodu może podlegać regułom probabilistycznym. Sprzedawca powinien być zainteresowany oceną lojalności swojego klienta, aby poznać obecne szanse jego zatrzymania i prognozować je w przyszłości.
EN
The idea of the reliability modeling used to assess the likelihood of loss/detention the purchaser of electricity using some analogies associated with Weibull distribution and its application in technical life is presented. Free choice of energy supplier and competitiveness in the market governed in Poland by 5÷8 main operators, against about 50 of all licensed, is a random and therefore may be subject to the rules of probability. The seller should be interested in the assessment of the loyalty of its customer, to meet current opportunities for his detention and predict its behaviour in the future.
4
Content available remote Wybrane aspekty świadczenia usługi powszechnej na rynku energii elektrycznej
PL
Na wstępie należy zauważyć, że w ustawie − Prawo energetyczne nie funkcjonuje pojęcie usług powszechnych. Znają je natomiast zarówno Prawo telekomunikacyjne, jak i Prawo pocztowe. Nie jest więc pojęciem charakterystycznym tylko dla jednego, określonego sektora.
PL
W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające z emisji CO2. Dokonano analizy konkurencyjności technologii gazowych w stosunku do innych perspektywicznych technologii produkcji energii elektrycznej. Omówiono miejsce gazu w bilansie paliw dla energetyki w średnioterminowych prognozach rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego.
EN
The circumstances that can decide on natural gas use to electricity production in Poland were discussed in the paper. The electricity production structure in the Polish power system was presented. The prognosis of increases of electricity consumption by the year 2030 were also presented. The need of energy mix changes in the power system was emphasized in the paper. The restrictions of CO2 emission were pointed. The analysis of natural gas technologies competitiveness against alternative perspective electricity generation technologies was presented. The role of natural gas in the future energy mix for the Polish power sector was discussed.
PL
Komisja Europejska coraz częściej podkreśla potrzebę dalszej liberalizacji rynku detalicznego energii elektrycznej w UE. W Polsce działania liberalizacyjne były głównie kierowane w odniesieniu do rynku hurtowego oraz rynku detalicznego w obszarze segmentu przedsiębiorstw, zaś w mniejszym stopniu do segmentu gospodarstw domowych. Z tej przyczyny przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki tego rynku, zwłaszcza pod kątem poziomu konkurencji. Analiza wykazała, że rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce jest mocno skoncentrowany, a w segmencie sprzedaży do gospodarstw domowych w zasadzie nadal funkcjonuje monopol. Celem artykułu była ocena, jakie skutki dla odbiorców końcowych niesie nadmierna siła rynkowa przedsiębiorstw elektroenergetycznych na rynku detalicznym w Polsce. Dokonano pomiaru strat w dobrobycie ekonomicznym spowodowanych brakiem konkurencji czy też nadmierną koncentracją na badanym rynku.
EN
The European Commission more and more often underlines the need for further liberalization of the retail electricity market in the EU. In Poland, the liberalization actions were targeted mainly at the corporate segment, and to lesser extent for households. For this reason, the subject of analysis in this paper was the retail electricity market in Poland. The paper presents characteristics of this market, especially in terms of the level of competition. The analysis showed that the retail electricity market in Poland is highly concentrated, and for households still operates basically a monopoly. The purpose of this article was to assess the impact to end users caused by excessive market power of the electricity companies in the retail market in Poland. It measured the loss of economic welfare due to the lack of competition or excessive market concentration in the studied market.
PL
Dane statystyczne dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii wskazują, że nadeszła nowa era rozwoju wykorzystania energii odnawialnej w elektroenergetyce Unii Europejskiej. Wiąże się to z niespotykaną do tej pory skalą inwestycji w nowe moce wytwórcze, które od przeszło trzech lat stanowią ponad połowę powstających mocy wytwórczych. Uwarunkowania rozwoju inwestycji do roku 2020 zasadniczo nie powinny ulec pogorszeniu, a stosowane w poszczególnych krajach mechanizmy wsparcia powinny być utrzymane, co oznacza, że dynamiczny rozwój wykorzystania wspomnianych źródeł w skali całej Unii Europejskiej będzie kontynuowany. Wydaje się, że największe problemy z utrzymaniem wysokiego tempa rozwoju sektora mogą mieć kraje, które do tej pory były liderami w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie, takie jak Dania i Niemcy. Analiza warunków rozwoju inwestycji w źródła odnawialne po roku 2020 jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony wspomniany rozwój może zostać przyhamowany przez takie czynniki, jak ograniczenie w czasie polityki wspierania wykorzystania źródeł odnawialnych wynikające z ogólnych zasad prowadzenia polityki przemysłowej, ograniczona w skali globu wielkooeć potencjału ekonomicznego zasobów energii odnawialnej (w danej jednostce czasu np. w ciągu roku) oraz stopniowy spadek poparcia społecznego dla coraz bardziej radykalnej polityki Unii Europejskiej w zakresie walki ze zmianami klimatu (w elektroenergetyce planuje się prawie 100% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050). Z drugiej strony rozwojowi wykorzystania ww. źródeł sprzyja stosunkowo szybki postęp technologiczny (przynamniej w obszarze niektórych technologii), ambitne plany Unii Europejskiej w zakresie budowy elektroenergetycznych sieci transgranicznych w obszarach nadmorskich na północy i po- łudniu Europy oraz rosnące koszty produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (dzięki wzrostowi cen tych paliw i dodatkowymkosztom związanymz emisją gazów cieplarnianych). Zdaniem autora, bardziej przekonywujące są argumenty potwierdzające tezę, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii po roku 2020 ulegnie spowolnieniu.
EN
Statistical data concerning investment in renewable energy sources indicate that new era of development of renewable energy sources for electricity production in the European Union has come. It is related with so far unparalleled scale of investment in new production capacities, which has constituted over a half of the new capacities last two years. In general investment conditions till 2020 should not worsen and existing support mechanisms are likely to be maintained, so the dynamic growth of before mentioned renewable energy sources is very likely to continue. High dynamics of renewable sector development may be difficult to maintain in countries such as Denmark and Germany, which were leaders in renewable energy development so far. The analysis of development conditions after 2020 is more difficult. On one hand the developmentmay be hampered by such factors as time constraints of renewable electricity promotion policies resulting from general rules of making industrial policy (so called “sunset clause”), limited sources of renewable energy in global scale (in a given period of time e. g. a year) and gradual lack of social acceptance for even more radical climate change policy of the European Union (power sector is planned to reduce greenhouse gas emission of almost 100% till 2050). On the other hand the development may be supported by relatively fast technological progress (at least in the field of some renewable energy technologies), ambitious plans of the European Union authorities concerning construction of the trans-European electricity grids in the north and south of the continent and growing electricity production costs from fossil fuels (resulting from the growth of fossil fuel prices and additional costs related to greenhouse gases emission). In author’s opinion, more convincing are the arguments supporting the view, that the fast pace of development will not be maintained after 2020.
PL
Sesja SC C5 paryskiego kongresu CIGRE skupiała się na zagadnieniach zawartych w trzech tzw. tematach preferowanych, a mianowicie "Systemy informatyczne i komunikacyjne w deregulacji sektora energii elektrycznej" (PS 1), "Zachęty do inwestowania w wytwarzanie i przesył w środowisku rynku energii elektrycznej" (PS 2) oraz "Interakcje pomiędzy zasadami bezpieczeństwa systemu a zasadami rynku" (PS 3). W niniejszym artykule przedstawiony będzie przegląd podstawowych problemów i wnioski zawarte w 30. referatach przyjętych na sesję.
EN
The SC C5 Paris session of CIGRE was organized around three preferential subjects, namely: PS 1 "Information and Communication Systems in the Deregulation of the Electric Sector", PS 2"Incentives for Ivesting in Generation and Transmission in a Electricity Market Environment" and PS 3 "Interactions between System Security and Market Rules", with a total 30 papers. In the report short overview of the session' topics and conclusions are presented.
9
Content available remote Rynek a regulacja: rola modelowania procesu energii
PL
Autor analizuje strategię zaopatrzenia Europy w energię elektryczną, ograniczenia rynków energii i zastanawia się nad przyszłością europejskiej polityki energetycznej. Odnosi się też do nowych wyzwań - stworzenia ponadnarodowej polityki energetycznej zarówno w krajach UE jak i na świecie.
EN
The electricity sector in a global regional and national scale is facing critical challenge of selecting optimal benchmark of sustainable development. EU countries has experienced a restructuring and liberalization process of energy sectors resulted in a market oriented model opposed to the traditional paradigm of vertical integration and centralized energy planning. Although markets are adequate instruments to achieve an efficient allocation of resource and to promote private investments in a short time horizons the resolution of the sustainability challenge requires other complementary instruments of the state interventionism and indicative energy planning.
11
EN
At the present time, electricity sectors reforms are commonly questioned as their capacities to have an effect on price and on incitements to invest. Our purpose is to begin to determine a framework to analyse the institutional feasibility of electric reforms, which would permit to study the public powers capacity to plant a regulation structure of governance in institutional endowment. Once identified main characteristics of those structures of governance, we will discuss their reach and notification in terms of credibility.
PL
Reformy sektorów energetycznych są obecnie powszechnie kwestionowane ze względu na możliwości wpływu na cenę energii oraz na skłonność do inwestowania w te sektory. Postawionym w artykule celem jest określenie schematu pozwalającego zanalizować instytucjonalną efektywność reform energetycznych. Według tego schematu przeprowadzono implementację struktur zarządzania w instytucjonalnej formie w sektor publiczny. Po zidentyfikowaniu głównych cech tych struktur przeprowadzono dyskusję na temat ich wiarygodności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.