Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 308

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crisis management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
In numerous definitions of energy security, an approach, which emphasises the importance of continuity of supply dominates. It takes into account the need for diversification and signals the necessity to protect the environment and keep energy costs under control. Noticeably, energy security is not only an issue of the state in strategic dimension, but it also embraces the management issues that can be comprehensively described through a classical, multi-level management approach using: strategic and operational levels. Furthermore, security in the dimension of needs is a response to threats. Therefore, the taxonomy of threats concerning the energy sector facilities may be useful in defining energy security in terms of management. This article is an attempt to define the features of energy security as a response to threats, within strategic, operational and tactical dimensions. The proposed herein approach aims to manage energy security in the scope of a diagnosis, an assessment, and taking action, as well as monitoring the current state.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokoł zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę przy wprowadzaniu stanow nadzwyczajnych. Autor stara się przedstawić uwarunkowania prawne towarzyszące wprowadzeniu poszczególnych stanow nadzwyczajnych przy jednoczesnym wskazaniu trudności spełnienia przyjętych rozwiązań, luk, niedopowiedzeń czy pozostawieniu pewnej dowolności interpretacyjnej przedmiotowych przepisow. W tle tych rozważań przywołuje uregulowania dotyczące zarządzania kryzysowego i wskazuje na cienką granicę pomiędzy działaniem organow władzy w sytuacji kryzysowej a w stanie nadzwyczajnym, zwłaszcza w stanie klęski żywiołowej.
EN
The issues presented in this article are focused on solutions adopted by the Polish legislator when introducing emergency states. The author attempts to present the legal conditions to introduce states of emergency while indicating difficulties to fulfill enacted requirements. The Author points out loopholes in legal provisions, ambiguous definitions, insufficiency and inaccuracy of the law concerning states of emergency. The author cites other regulations regarding crisis management and emphasizes the existence of a thin line between authorities’ actions during a crisis and during emergency states, especially in a state of natural disaster.
EN
The issues presented in this article are focused on solutions adopted by the Polish legislator when introducing emergency states. The author attempts to present the legal conditions to introduce states of emergency while indicating difficulties to fulfill enacted requirements. The Author points out loopholes in legal provisions, ambiguous definitions, insufficiency and inaccuracy of the law concerning states of emergency. The author cites other regulations regarding crisis management and emphasizes the existence of a thin line between authorities’ actions during a crisis and during emergency states, especially in a state of natural disaster.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokoł zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę przy wprowadzaniu stanow nadzwyczajnych. Autor stara się przedstawić uwarunkowania prawne towarzyszące wprowadzeniu poszczególnych stanow nadzwyczajnych przy jednoczesnym wskazaniu trudności spełnienia przyjętych rozwiązań, luk, niedopowiedzeń czy pozostawieniu pewnej dowolności interpretacyjnej przedmiotowych przepisow. W tle tych rozważań przywołuje uregulowania dotyczące zarządzania kryzysowego i wskazuje na cienką granicę pomiędzy działaniem organow władzy w sytuacji kryzysowej a w stanie nadzwyczajnym, zwłaszcza w stanie klęski żywiołowej.
EN
European Union being a complex organization has been launched in order to increase quality of the EU citizens’ life. Mainly aimed at building economic and social well-being through inclusivity and integrity processes which are regulated by the EU and its Member States [1]. The EU security is a natural and necessary condition for the postulated well-being of human kind. Therefore, the EU has been investing and regulating also internal security domain for many years now. There are several policies and instruments that were designed and implemented to meet the expectation of the ‘Europe which protects’. Different EU bodies administrate many of these mechanisms, although they are aimed at achieving the same goal – EU citizens safety and security. The article presents a review on the key EU policies and instruments in order to analyze them towards their EU internal security implications. Finally, it presents overall picture of the EU crisis response logic and synergy what is the aim of the article.
PL
Unia Europejska, stanowiąc złożoną organizację, została stworzona w celu ulepszenia jakości życia mieszkańcow UE. Głownym zamierzeniem jest budowanie dobrobytu gospodarczego i społecznego dzięki realizowaniu inkluzywności i integralności procesow, które są regulowane przez UE i jej państwa członkowskie [1]. Bezpieczeństwo UE to naturalny i konieczny stan dla postulowanego dobrostanu ludzi. Tak więc od lat UE inwestowała w dziedzinę bezpieczeństwa wewnętrznego i przyjmowała stosowne regulacje. Istnieje szereg polityk i narzędzi, ktore zostały zaplanowane i wprowadzone w celu spełnienia wymagań „Europy, która chroni”. Rożne organy UE zarządzają wieloma z takich mechanizmów, lecz mają one wszystkie na celu osiągnięcie tego samego celu – bezpieczeństwa i obronności obywateli UE. Artykuł przedstawia przegląd kluczowych polityk i instrumentów UE w celu przeanalizowania ich pod względem ich implikacji w stosunku do wewnętrznego bezpieczeństwa UE. Ponadto przedstawia ogólny opis logiki i synergii reagowania w sytuacjach kryzysowych UE, co stanowi zamierzenie niniejszego artykułu.
PL
Celem artykułu jest ukazanie aspektu działania państwa szwedzkiego, przez ujęcie jego możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, bądź zagrożenia bezpieczeństwa państwa lecz przede wszystkim w kontekście zagrożenia wojennego czy wręcz wojny. W szczególności analizie poddana została problematyka roli podsystemu obrony cywilnej w szerszym systemie obrony terytorialnej Szwecji, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom, odnosiły się do kwestii realizacji założeń prowadzenia całkowitej obrony państwa w dwóch zasadniczych filarach: militarnym i cywilnym przez obronę cywilną, którego zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej zagrożonej działaniami związanymi z: wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, a także działań podsystemu obrony cywilnej w sytuacji reagowania na potrzeby sfery społecznej (obywatelskiej). W toku procesu badawczego dokonano analizy miejscowych rozwiązań w zakresie współpracy sfery militarnej i cywilnej w aspekcie problematyki planowania cywilnego i koordynacji działań pomiędzy wojskowymi strukturami terytorialnej administracji wojskowej, a komórkami kierowniczymi sił obrony cywilnej oraz elementów pochodnych ze sfery organizacji pozarządowych.
EN
The main aim of this publication is the aspect of the Swedish state's of security, by including its capabilities of crisis management and civil protection in the event of a crisis situation or threat to the security of the state but primarily in the context of a threat of war or even war. In particular, the problem of the role of the civil defense subsystem in the foremost territorial defense system of Sweden was analyzed from the point of view of crisis management and civil protection in peace and during the war. The basic questions that guided the undertaken considerations referred to the issue of implementing assumptions of conducting total defense of the state in two main pillars: military and civil through civil defense, whose main goal is to ensure the protection of civilians threatened by related activities with: occurrence of an emergency situation, threat to national security or war, as well as activities of the civil defense subsystem in responding to the needs of the social (civic) sphere. In course of the research process, local solutions were analyzed in the area of cooperation between the military and civil sphere in the aspect of civil planning issues and coordination of activities between military structures of territorial military administration and management units of civil defense forces and derivatives from the sphere of non-governmental organizations.
PL
Sytuacja międzynarodowa w 2020 roku związana z wybuchem kryzysu epidemicznego na całym Świecie spowodowała, że dotychczasowy porządek funkcjonowania poszczególnych państw został poddany ciężkiej próbie. Kryzys epidemiczny spowodował paraliż działalności zdecydowanej większości instytucji publicznych, w tym polskich, zarówno w wymiarze gospodarczym w skali makro oraz tej części gospodarki, gdzie kapitał prywatny pełni dominującą rolę. Celem niniejszego artykułu było ukazanie działań przeciwkryzysowych podjętych przez Polskę, gdzie wobec skali wyzwania zostały wykorzystane wybrane elementy podsystemu militarnego w postaci m.in. użycia Wojsk Obrony Terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako platformy łączącej środowisko militarne z cywilnym w sferze bezpieczeństwa. Autorzy artykułu zaprezentowali podjęte działania komponentu terytorialnego z punktu widzenia żołnierza tej formacji. Ma to pozwolić czytelnikowi poznać odpowiedź na pytania dotyczące: roli wojsk OT w strukturze bezpieczeństwa Polski czasu pokoju, kryzysu oraz wojny, poznania specyfiki formacji oraz jej elastycznej formy, mogącej się dostosować do zaistniałych potrzeb i realizacji zadań na rzecz składowych podsystemów: ochrony zdrowia, obrony cywilnej i ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego. W toku procesu badawczego, bazującego na danych zbieranych w trakcie własnych badań empirycznych w realnym środowisku bezpieczeństwa poddano analizie rozwiązania podjęte w trakcie realizacji zadań przeciwkryzysowych, w kontekście współpracy struktur wojskowych z administracją publiczną w aspekcie procesu planowania cywilnego, wsparcia pozostałych sił i służb w ramach zarządzania kryzysowego.
EN
The global situation in 2020, linked to the outbreak of an epidemic crisis around the world, has put the current order of operation of individual countries to a severe test. The epidemic crisis has paralysed the activities of the vast majority of public institutions, including Polish ones, both in economic terms on a macro scale and in the part where private capital plays a dominant role. The aim of this article was to show the anti-crisis actions taken by Poland, where in the face of the scale of the challenge, selected elements of the military subsystem were used in the form of, among others, the use of the Polish Territorial Defense Forces as a platform connecting the military and civil environment in the sphere of security. The authors of the article showed the activities of the territorial component from the point of view of the soldier of this formation. This is to allow the reader to know the answer to questions about: the role of territorial troops in the security structure of Poland's time of peace, crisis and war, getting to know the specificity of the formation and its flexible form, which can adapt to the existing needs and tasks for the benefit of the components of the subsystems: health protection, civil defence and civil protection, internal and external security. In the course of the research process, based on the data collected during empirical research in the real security environment, the solutions undertaken during the implementation of anti-crisis tasks were analysed in the context of cooperation of military structures. with the public administration in terms of civil planning process, support to other forces and services in crisis management.
PL
Artykuł został poświęcony kwestiom zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych, powiatowych struktur w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Autorzy dokładnie omówili zadania starosty oraz powoływanych przez niego zespołów. Najwięcej miejsca poświęcili jednak centrom zarządzania kryzysowego jako podmiotom odpowiedzialnym przede wszystkim za właściwy przepływ informacji, zarówno na etapie zapobiegania ewentualnym kryzysom, jak i w trakcie sytuacji kryzysowej, kiedy to przekazywanie aktualnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, nie tylko ułatwia koordynowanie prowadzonych działań, ale może mieć wręcz kluczowe znaczenie podczas próby opanowania sytuacji kryzysowej.
EN
The article was devoted to the issues of crisis management, with particular emphasis on local, county structures in the crisis management system in Poland. The authors thoroughly discussed the tasks of the foreman and the teams hecreated. However, they devoted the most space to crisis management centers, as entities responsible above all for the proper flow of information both at the stage of preventing possible crises and during a crisis situation, when the transmission of up-to-date, reliable and verified information not only facilitates the coordination of activities, but may have even crucial significance when trying to control a crisis situation.
8
Content available remote Critical infrastructure in the shaping of national security
EN
Objectives: Critical infrastructure plays a key role in ensuring national security of a state, due to important functions thereof in military, economic, and public administration sectors. The destruction, damage, failure or other deprivation of critical infrastructure of its operational capabilities constitutes a direct threat to the structural and personal security of the state. Methods: The research methods and techniques implemented in the research process itself primarily hinge on critical analysis of acts of law and organisational and competence-related documents, subject-matter literature, synthesis and inference in order to reach the formulated objectives based on efficiency criteria. Results: The main findings indicate that critical infrastructure is perceived as a set of systems which exerts a substantial impact on the security of the state and, obviously its residents. The results advocate for a reflection that critical infrastructure embraces a number of facilities which appear to be remarkably diverse. They are buildings, structures, installations, equipment and services which, integrally, form cohesive systems which allow proper functioning of a given state. It is the state whose role is just to supervise and coordinate whereas the operators of critical infrastructure are the ones who are to protect it. Conclusions: The overall findings of this paper present the notion that safeguarding critical infrastructure is a task of crucial importance to national security of a state and, therefore, it would be worth reconsidering the intensification of rules which apply to the infrastructure of the national security and its efficient functioning.
EN
In the past, the main task of the Armed Forces was primarily to ensure military security in terms of defense of independence, sovereignty, and territorial integrity of the state. However, nowadays, in the national and international dimension, their scope of tasks has been expanded to include projects in the field of supporting public administration bodies and society in crisis situations. That is due to the fact that the Armed Forces have unique, unprecedented in other response forces, opportunities to take effective action in the event of various crises. Thus, they have become an important enhancement of the crisis management system and civil protection. They can often constitute the main element of support for public administration bodies (central and local government) in solving emerging crisis situations. An important factor in the effectiveness of their actions in helping the society is the so-called crisis management system in the Ministry of National Defense. The structure of this system is closely related to the functioning control and command system.
PL
W przeszłości głównym zadaniem sił zbrojnych było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa militarnego w ujęciu obrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Jednak współcześnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym ich zakres zadań zdecydowanie uległ poszerzeniu o przedsięwzięcia z zakresu wsparcia organów administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu, iż siły zbrojne, posiadają unikatowe, niespotykane w innych siłach reagowania możliwości podejmowania skutecznych działań w wypadku wystąpienia zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Tak więc stały się ważnym wzmocnieniem sytemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Często mogą one stanowić główny element wsparcia organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w rozwiązywaniu powstałej sytuacji kryzysowej. Ważnym czynnikiem skuteczności ich działania w ramach pomocy społeczeństwu jest tzw. system zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Struktura tego systemu jest ściśle powiązana z funkcjonującym systemem kierowania i dowodzenia.
EN
The two subsystems in the state defense system that make up the civil defense system and the crisis management system have specific tasks to fulfill. The two organizational structures, guided by their systemic approach, remain independent of each other, even though they share the same decision-making bodies, executive or executive bodies, subsidiary bodies, and executive entities. Inappropriate perception of them – even by decision-makers – leads to organizational irregularities, a lack of understanding of the responsibilities of the bodies and actors of these systems. It is also a source of misregulation in this area. A systemic perspective may require an appropriate approach and the development of new solutions to improve the process of activity in this area.
PL
Występujące w systemie obronności państwa dwa podsystemy, jaki tworzą system obrony cywilnej i system zarządzania kryzysowego mają do wypełnienia stosowne zadania. Dwie struktury organizacyjne kierując się swoim podejściem systemowym pozostają wobec siebie niezależne, nawet przy wspólności stosownych organów decyzyjnych, organów wykonawczych, organów pomocniczych i podmiotów wykonawczych. Niewłaściwe ich postrzegane – nawet przez decydentów – prowadzi do nieprawidłowości organizacyjnych, braku zrozumienia odpowiedzialności organów i podmiotów tych systemów. Jest przy tym źródłem błędnego stanowienia prawa w zakresie tej problematyki. Ujęcie systemowe wymaga być może stosownego podejścia i wypracowania nowych rozwiązań usprawniających proces działalności w tej dziedzinie.
EN
The emergence of the epidemic in Poland at the beginning of 2020 was reflected in the economic activity, including the operation of mining enterprises. Many of them were forced to take immediate measures to protect the health and life of employees and their families, as well as maintain financial stability in connection with the economic slowdown that took place in the initial period of the epidemic. Preventive measures taken by the management contributed to limiting the spread of the coronavirus among mine workers. The article presents the characteristics of the crisis caused by the epidemiological situation due to the SARS-Cov-2 virus, the challenges faced by mining enterprises during the pandemic, the directions of actions aimed at stopping the spread of the coronavirus among employees, and the epidemiological situation in one of the hard coal mining companies.
PL
Wprowadzenie stanu epidemii na terenie Polski na początku 2020 roku miało swoje odzwierciedlenie w działalności gospodarczej, w tym działalności przedsiębiorstw górniczych. Wiele z nich zostało zmuszonych do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników oraz ich rodzin, a także utrzymania stabilności finansowej w związku ze spowolnieniem gospodarczym jakie miało miejsce w początkowym okresie epidemii. Działania profilaktyczne, podjęte przez zarządy spółek górniczych, przyczyniły się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników kopalń. W artykule przedstawiono charakterystykę kryzysu wywołanego sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-Cov-2, wyzwania, ja¬kim musiały sprostać przedsiębiorstwa górnicze w czasie pandemii, oraz kierunki działań spółek górniczych mających na celu zaha¬mowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników, a także sytuację epidemiologiczną w jednej ze spółek górniczych wydobywających węgiel kamienny.
PL
W artykule przedstawiono opis metodologii Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, która pozwala szczegółowo ocenić każde zagrożenie osobno, w sposób numeryczny. W metodologii FEMA wykorzystuje się cztery kryteria: historię zdarzenia, podatność, prawdopodobieństwo oraz maksymalne zagrożenie. Określono cel i metodę badań oraz dokonano szacunkowej analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń w powiecie częstochowskim na podstawie metodologii FEMA. Przeprowadzone badanie pozwoliło zwrócić uwagę na zalety i wady metodologii FEMA.
EN
The article presents a description of the methodology of the Federal Emergency Management Agency, which allows for a detailed assessment of each threat separately, in a numerical manner.The FEMA methodology uses four criteria: history of the event, vulnerability, probability and maximum threat. The aim and method of research was determined and the risk analysis of threats in Częstochowa County was estimated on the basis of FEMA methodology. The conducted research allowed to draw attention to the advantages and disadvantages of the FEMA methodology.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wnioski z przebiegu ćwiczeń współdziałania służb ratunkowych, policji, instytucji ochrony sanitarnej i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę aglomeracji śląskiej w Polsce obejmującej około 3,5 mln mieszkańców. W październiku 2018 roku przeprowadzono eksperyment w formie ćwiczenia symulacyjnego pod kryptonimem Kryzys 2018. Obrazował on incydent ataku terrorystycznego na wodociągi miejskie mający na celu skażenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone według własnego scenariusza autorskiego ćwiczenie symulacyjne miało na celu sprawdzenie skuteczności procedur stosowanych w takich sytuacjach. Zaangażowano jednostki straży pożarnej, policji, służb sanitarnych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowych oraz przedstawicieli administracji rządowej odpowiadającej za bezpieczeństwo publiczne. Symulacja dotyczyła ataku terrorystycznego polegającego na skażeniu wody poprzez zatłoczenie substancji szkodliwych bezpośrednio do wodociągu magistralnego. Stwierdzono, że stanowi to poważne zagrożenie, z uwagi na trudność wykrywania, szybkość i skutki oddziaływania. Dotychczas nie opisywano takiego rodzaju ataku terrorystycznego. Uzyskane wyniki motywują do przyjęcia nowych zaleceń i korekty stosowanych procedur. Stwierdzono, że reakcja służb ratunkowych może być spóźniona. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń obejmujących współdziałanie różnych instytucji, służb w obiektach w zakresie zarządzania kryzysowego pozwala na praktyczne sprawdzenie przyjętych procedur i przyczynia się do ich ciągłego doskonalenia. Przedstawiona w niniejszym artykule metodologia opisuje etap przygotowania i przeprowadzenia oraz spotkanie analizujące. Umożliwia to przeprowadzenie analogicznych symulacji w innych krajach. Wnioski z obserwacji współdziałania służb i instytucji w czasie wspólnych ćwiczeń posłużyć mogą doskonaleniu planów ochrony i procedur ratowniczych oraz poprawić przygotowanie przedsiębiorstwa wodociągowego na ewentualne zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
EN
The article presents the conclusions from the excercise of rescue services, the police, the institutions responsible for sanitary security and companies responsible for providing water for the Silesia Region in Poland, inhabited by approximately 3.5 mln people. In October 2018, the simulation excercise code-named ‘Crisis 2018’ was carried out. It involved an incident of a terrorist attack aiming at infecting drinking water in the Municipal Water Works. The simulation excercise carried out on the basis of the proprietary script was meant to check the effectiveness of the procedures expected to be used in such situations. It was established that contamination of water by pouring hazardous substances directly into the main waterwork is a serious danger due to the difficulty in its detection, pace and its impact. The conclusions motivate to accept new recommendations and introduce modifications of the secure procedures for critical infrastructure. The monitoring system of an extensive critical infrastructure should be equipped with the remote notyfing system informing about a possible interference. The duty to notify the area owner/ administrator, the Sanitary Inspection and the City Council about the suspicion of water contamination in order to turn off the relevant parts of a pipeline should be introduced to the notifying instruction used on the command post. The conclusions drawn from the observation like this could also make the water company better prepared for possible terrorist attacks in the future.
EN
Many risks as a result of accidents, catastrophes and natural disasters can contribute to crisis situation, which according to the definition means a set of circumstances, both external and internal, that affect a given system through changes. Crisis situations are usually the result of natural disasters. Where such phenomena occur, it is important to ensure communication both at regional and national level. This is particularly important in areas affected by disasters caused by force majeure, such as earthquakes. The main aim of the article is to provide an overview of the architecture of contemporary information systems including satellite links, in order to present information on the potential possibilities of their use in the case of crisis situations.
PL
Wiele zagrożeń wynikających z wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych może przyczynić się do powstania sytuacji kryzysowych, przez które zgodnie z definicją rozumie się zbiór okoliczności, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mających wpływ na dany system poprzez zaistniałe zmiany. Sytuacje kryzysowe są zazwyczaj wynikiem klęsk żywiołowych. W przypadku wystąpienia takich zjawisk ważne jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Jest to szczególnie istotne na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi spowodowanymi siłą wyższą, takimi jak trzęsienia ziemi. Głównym celem niniejszego artykułu jest przegląd architektury współczesnych systemów informacyjnych, z uwzględnieniem sieci satelitarnych, w celu przedstawienia informacji na temat potencjalnych możliwości ich wykorzystania na potrzeby komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
EN
The paper is devoted to the importance of crisis management in improving the safety and security of border areas residents and the development of border regions. The authors first present the essence and stages of the crisis management process, and then describe several programmes implemented jointly by the Police, Fire Brigade, Border Guard and other uniformed services. These include such joint Polish-Czech projects as “Safe Borderlands”, cross-border cooperation between the Fire Brigade and the Police, combating drug crime and cybercrime, as well as the “Joint Facility in Chotěbuz”. The article contains fragments of three in-depth individual interviews conducted personally with the commander of the District Police Headquarters in Cieszyn, the deputy director and an employee of Hasíčský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, and the head of the Chotěbuz centre.
PL
W pierwszym tegorocznym numerze Technologii Wody oraz na stronie internetowej Portalu Samorządowego ukazał się artykuł pt. Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego. Teoria a praktyka, który zdaniem Autorek nie oddaje w sposób właściwy idei zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, propagowanej od ok. 30 lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Idea ta w ciągu tych lat była stale rozwijania, co jest widoczne w poszczególnych wydaniach Wytycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
17
Content available Use of expert systems in crisis management
EN
The today’s change in climatic conditions results in weather phenomena occurring increasingly more frequent in Poland that can lead to crisis situations. Also the growing number of high or increased risk of serious industrial failure establishments causes greater probability of adverse and harmful effects for the environment and the population. A response to the need for minimization of those and other threats is effective crisis management. This management should be supported by IT solutions. The paper proposes to use a selected artificial intelligent method - expert systems - in the crisis management process. An expert system is a computer program adopting the knowledge and reasoning mechanisms to solve problems that require experience and expertise. The idea of expert systems is to transfer the knowledge held by a domain expert into a knowledge base, which is applied by the reasoning mechanism. The article presents some results from surveys carried out in selected local government entities of the Silesian voivodeship as regards the interest in implementation of artificial intelligence in the discussed field, and proposes an expert system for a particular crisis situation.
EN
The critical infrastructure (CI) has an important place in Polish security system. The article discusses legal acts and characterises the notion of critical infrastructure as an element essential for the functioning of the society. As a result of the entry into force of the Anti-terrorism Act from 10 June 2016 (Journal of Laws [Dz. U.], item 904), the current procedure of security plan acceptance was extended to include participation of the Internal Security Agency through the requirement to submit a so-called anti-terrorist attachment. The article is an analysis of the constituent parts of the document and procedures it covers. Moreover, the authors present conclusions and recommendations resulting from the analysis of AT attachments of CI facilities and other facilities subject to mandatory protection. The empirical system of reference is based on facilities located in Silesia. The authors described their experiences related to the process of preparation and acceptance of AT attachments as well as conclusions based on employee trainings conducted in workplaces where anti-terrorism procedures are in force.
19
Content available remote The role of social media in emergency management during the 2019 flood in Poland
EN
Objectives: The aim of this article is to discuss the role of social media platforms, Facebook and Twitter, during the floods that took place in Poland in May 2019. The following research questions guided the study: (1) How is social media used by different actors at various stages of the disaster management cycle? (2) To what extent were social networking sites used during the 2019 floods in Poland? Methods: The study employed social media analytic tools to analyze social media data published on Facebook and Twitter qualitatively and quantitatively in the period from 1 March to 10 June 2019. Results: Social Media is used during emergencies by various actors for different purposes: emergency services use it to broadcast weather alerts and situational updates; authorities communicate weather alerts and offer assistance; mass media outlets share up-to-date information; individual users connect and share their experiences of the disaster as well as express political views; organizations spread general comments, situational updates and political comments. Conclusions: Despite several drawbacks, such as the chaotic spread of messages, their unreliability and the politicization of the news- feed, social networking sites support disaster management. Therefore, they should be incorporated as an additional communication channel during emergencies.
EN
Ensuring security is one of the fundamental existential goals of nations. It is among the most important needs of every human being. Without satisfying the need for security, we can hardly speak of the existence, survival, development and ordinary everyday functioning of society. A world full of possibilities and diversity can also be a cruel world, creating a sense of threat. The implementation of state tasks in the field of national security depends, among other things, on effective crisis management. The Armed Forces of the Republic of Poland, as the executive agent of the crisis management system, take an active part in counteracting and combating crisis situations. The purpose of this work is to characterize the crisis management system in Poland, present the legal bases and procedures for the use of the Armed Forces of the Republic of Poland in crisis situations and analyze the legitimacy and effectiveness of the use of military units and troops in this type of incidents.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych celów egzystencjalnych narodów. Jest ono jedną z najistotniejszych potrzeb każdego człowieka. Bez zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa nie można mówić o istnieniu, przetrwaniu, rozwoju oraz zwyczajnym, codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Świat pełen możliwości oraz różnorodności może być również światem okrutnym, stwarzającym poczucie zagrożenia. Realizacja zadań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego zależy między innymi od efektywnego zarządzania kryzysowego. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmiot wykonawczy systemu zarządzania kryzysowego, biorą czynny udział w przeciwdziałaniu i zwalczaniu sytuacji kryzysowych. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, prezentacja podstaw prawnych i procedur użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych oraz analiza zasadności i efektywności wykorzystania pododdziałów i oddziałów wojska w tego typu zdarzeniach.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.