Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie pracą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Hałas w środowisku pracy umysłowej jest jednym w czynników negatywnie wpływających na koncentrację uwagi, zdolność przetwarzania informacji, liczbę popełnianych błędów oraz wydajność i komfort pracy. Celem badań omawianych w artykule była ocena wpływu warunków akustycznych na odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych. Przedstawione wyniki odnoszą się do subiektywnej oceny (dokonanej przez grupę 39 osób w wieku od 20 do 34 lat) pracy wykonywanej w różnych warunkach akustycznych (wariant W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych, wariant W2 - dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego, wariant W3 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z cichą rozmową w języku polskim w tle, wariant W4 – dźwięki pochodzące od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu, wariant W5 – filtrowany szum różowy). Wyniki badań wskazują na istotne statystycznie większe rozkojarzenie (w wariancie W3) i zmęczenie (w wariantach W3, W4 i W5) oceniane według skali Grandjeana. Wyniki kwestionariusza NASA-TLX świadczą zaś o związanych z pracą: znacznym obciążeniu psychicznym, silnej presji czasu oraz wysiłku. Te wyniki nie były jednak istotne statystycznie.
EN
Noise in the office work environment is one of the factors that can negatively affect workers' ability to concentrate, cognitive abilities, number of errors made, productivity and comfort. The aim of the study was to determine the effects of acoustic conditions in the mental work environment on psychosocial load. The presented results refer to the subjective assessment (made by a group of 39 people aged 20 to 34) of work performed in various acoustic conditions (variant W1 - no presentation of acoustic stimuli, variant W2 - sounds from office equipment, variant W3 - sounds of office equipment with quiet conversation in Polish, variant W4 - sounds of office equipment with loud conversation in Polish, variant W5 - filtered pink noise). The results indicate a statistically significant greater separation (in the W3 variant) and fatigue (in the W3, W4 and W5 variant) assessed according to the Grandjean Scale. The data obtained using the NASA-TLX questionnaire indicate that the subjects rated highly psychosocial load, strong time pressure and work-related effort. However, these results were not statistically significantly different between the study variants.
2
Content available remote Civil aviation flight safety: pilot properties soft computing
EN
Commercial competition leads to aviation accidents. It forces airlines to reduce the cost of purchasing, leasing, and maintenance of aircraft. The air carrier saves on professional training of personnel, on an arbitrary increase in the workload standards, on the use of flight crews with minimal and untenable experience in chronic fatigue conditions. Theory and methods of the characteristics of specialists remain uncertain. Statistical data and expertise may be piecewise-defined, inaccurate, and inconsistent. It is necessary to establish indicators and values of acceptable accuracy using fuzzy measures to calculate the dependability of flight crews based on workload and experience. It is proposed soft computing, statistical and expert methods for calculating the properties of a person and social groups in the management of dangerous professions. It makes it possible to calculate the dependability of the pilot properties with an assessment of flight safety risk levels for making management decisions. The results of the work are new standards for the workload of flight crews recommended for civil aviation. Results are obtained in qualitative methods for calculating efficiency, security, and risk states in the management of organizational objects as airlines. Indicators for air transport risk management standards and decision-making tools were obtained. Calculated indicators of pilot dependability values are a model for developing the airline's strategy, for quantitative assessments of flight specialists, standardizing professional activities, and managing training costs.
EN
Insight of man-machine interfaces during mining machine operations, better co-ordinance with human efficiencies and suitable workload selection in underground mining machine operation are the main viewpoints of the study. Total 12 side discharge loader (SDL) and load haul dumper (LHD) operators [N = 12] have been taken as participants of the study. The methodology is divided into two parts first part is devoted to measuring and analyzing workload response of machine operation with polar heart rate monitor. Machine operator’s heart rate ratio (HR ratio) for the whole shift is recorded and metabolic rate (MR) has been analyzed. Additionally, fatigue sustainability (FS) and degradation of muscle force (MF) are recorded for each work cycles up to exposure time period (ETP) of 360 minutes. In the second part of the methodology, based on the HR ratio recorded during the mining operation, a workload simulation study is undertaken on a treadmill at the surface following BRUCE protocol. At treadmill, based on HR ratio, workload achieved from mines along with three different workloads i.e. low, moderate and high has been tested. Differences in FS and degradation rate of MF after each workload experiment have been recorded. A result from the underground operational study shows that there is about 43.2% and 32.4% of decreasing MF for SDL and LHD operators after end of spells at mines. Additionally, a negative correlation (r = -0.99) is found between ETP and MF. The workload simulation study shows that there are significant differences between FS (p < 0.05) and MF (p < 0.05) data of mining and treadmill experiment with the same workload. In comparison to an underground operation, FS rate of low, moderate and high workload is recorded 60%, 35%, and 15% higher respectively than of mine workload. Higher FS rate may achieve due to availability of good environment. Among the tested workload only low kind of workload is found suitable for mining machinery job as degradation of MF is found significantly (p < 0.05) low and FS is found significantly (p < 0.01) high in this kind of workload. Therefore, it can be concluded that in mining machinery operation better to adopt low workload for effective utilization of man shift (EUMS) as it gives comparatively low MF degradation and better FS during continuous work.
PL
Współczesne badania wskazują na brak pozytywnego wpływu na zdrowie dużych obciążeń fizycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza w połączeniu z deficytem aktywności fizycznej rekreacyjnej w czasie wolnym od pracy. Kobiety, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, nie są w stanie wykonywać wszystkich czynności w pracy na równi z mężczyznami. Dotyczy to zwłaszcza prac związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. W przypadku kobiet starszych, oprócz fizjologicznych różnic podyktowanych płcią, dochodzą zmiany funkcjonalne zachodzące w organizmie ludzkim wraz z wiekiem, które również istotnie obniżają możliwość wykonywania pracy fizycznej. Lekceważenie przez pracodawców problemu ciężkiej pracy fizycznej prowadzi do niekorzystnych skutków, zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Nadmierne obciążenie i związane z nim zmęczenie pracownika jest przyczyną gorszej jakości i wydajności pracy oraz zwiększenia absencji chorobowej. Dlatego oczywista wydaje się konieczność dostosowywania stanowisk i warunków pracy do potrzeb pracownic fizycznych w starszym wieku.
EN
Contemporary studies indicate the lack of a positive impact of high physical effort in professional work on health, especially in connection with the deficit of recreational physical activity during leisure time. Women, due to physiological conditions, are not able to perform all activities at work equally with men. This applies in particular to work related to physical effort, transport of weights and forced body position. In the case of older women, apart from the physiological differences dictated by gender, functional changes occurring in the ageing human body, which also significantly reduce the ability to perform physical work, are added. The problem of employers disregarding hard physical labour leads to adverse effects for both them and their companies. Excessive work toad and, associated with it, fatigue of employees result in inferior quality and work efficiency and the increase in sick leave due to ailments and illnesses. Therefore, it seems obvious to adapt the work station and working conditions to the needs of older women that perform physical work.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
EN
The paper analyses the sustainability level of agricultural production in the ecological, social and economic aspect in 50 organic farms located in the southern Poland. Material and energy inputs, balancing the organic substance, work burdening and economic and production effects were assumed as the measures used for the assessment of those three categories of balancing the production process. Area of agricultural land was accepted as a comparative criterion. It was found out that the assumed criteria of sustaining the production process are met in majority in the investigated farm groups. Statistical analysis proved a significant relation between the area of agricultural land and the basic measures of the production sustainability and the Duncan test showed significant differences between the area groups.
PL
W pracy analizowano poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie ekologicznym, społecznym i ekonomicznym, w 50 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w regionie Polski południowej. Jako mierniki wykorzystane do oceny tych trzech kategorii zrównoważenia procesu produkcji przyjęto nakłady materiałowo-energetyczne, zbilansowanie substancji organicznej, obciążenie pracą oraz efekty ekonomiczno - produkcyjne. Za kryterium porównawcze przyjęto powierzchnię użytków rolnych. Stwierdzono, że przyjęte kryteria zrównoważenia procesu produkcyjnego są w większości spełnione w wyróżnionych grupach gospodarstw. Analiza statystyczna wykazała istotny związek między powierzchnią użytków rolnych a podstawowymi miernikami zrównoważenia produkcji, zaś test Duncana wykazał istotne różnice między grupami obszarowymi.
EN
Aim. The objective of the present study was to test the psychometric properties, reliability and validity of three job stressor measures, namely, the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Organizational Constraints Scale and the Quantitative Workload Inventory. Method. The study was conducted on two samples (N = 382 and 3368) representing a wide range of occupations. The estimation of internal consistency with Cronbach's α and the test–retest method as well as both exploratory and confirmatory factor analyses were the main statistical methods. Results. The internal consistency of the scales proved satisfactory, ranging from 0.80 to 0.90 for Cronbach's α test and from 0.72 to 0.86 for the test–retest method. The one-dimensional structure of the three measurements was confirmed. The three scales have acceptable fit to the data. The one-factor structures and other psychometric properties of the Polish version of the scales seem to be similar to those found in the US version of the scales. It was also proved that the three job stressors are positively related to all the job strain measures. Conclusions. The Polish versions of the three analysed scales can be used to measure the job stressors in Polish conditions.
EN
At present there are two trends in the market of rail freight transportation in Russia: freight owners put forward higher demands to the transportation quality (promptness of delivery) in an effort to reduce storage costs by means of reducing the size of freight shipment; the structure of railcar traffic volume of the railways of Russia is getting more complex due to the reduction of the average shipment size and due to the transfer of railcar fleet ownership to a large number of operating companies. These trends significantly complicate operational management supervision of railway stations and transport nodes. Application of typical data from the information system about the railcar location at the transportation node is not enough for the dispatchers to make the best decision concerning the car traffic management. The dispatcher traffic control service needs some software-based models of efficient railcar distribution. The article is concerned with the description and development of the mathematical model of empty railcar distribution for loading at the railway transport node; this model will take into account the requirements of railcar owners in terms of their cars application, the operating work level of railroad stations of the transportation node and the possibility of adding the groups of empty railcars to the transfer trains, clean-up trains and industrial railway trains operating on a tight schedule. The developed model and the software package were implemented in the information system of the industrial railway of the major metallurgical enterprise - OJSC «Magnitogorsk Metallurgical Works», which processes up to two thousand of railcars belonging to different owners. This model made it possible to reduce the labour intensity of dispatcher operation planning the empty railcar distribution for loading and reduce the total time the railcars spend in the enterprise railway system.
RU
Двумя основными тенденциями рынка железнодорожных перевозок в России являются: повышение требований грузовладельцев к качеству (своевременности) перевозок, что, в частности, связано с их стремлением ксокращению складских издержек путем уменьшения размера транспортно-грузовых партий; усложнение структуры вагонопотоков на железных дорогах России, происходящее как по причине уменьшения среднего размера отправок, так и в результате передачи парка железнодорожных вагонов в собственность множеству операторских компаний. Отмеченные тенденции значительно усложняют оперативное руководство работой железнодорожных станций и транспортных узлов. Использование диспетчерами типовых данных информационной системы о местоположении вагонов в транспортном узле является недостаточным для выработки оптимального решения по управлению вагонопотоками. Диспетчерскому аппарату требуется программно реализованные модели оптимального использования вагонов. В статье рассматривается постановка и алгоритм реализации математической модели распределения порожних вагонов под погрузку в железнодорожном транспортном узле, учитывающей требования собственников вагонов на их использование, оперативный уровень загрузки железнодорожных станций узла и возможность включения групп порожних вагонов в состав передаточных, вывозных поездов и поездов, обращающихся по контактному графику. Разработанная модель и компьютерная программа реализованы в рамках информационной системы железнодорожного транспорта крупнейшего в мире металлургического предприятия – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ежесуточно перерабатывающего до двух тысяч вагонов, принадлежащих различным собственникам. Использование модели позволило значительно сократить трудоемкость оперативного планирования работы диспетчеров по распределению порожних вагонов под погрузку, сократить суммарное время нахождения вагонов на путях предприятия.
PL
W artykule opisano eksperyment, w którym podjęto analizę wpływu stresu psychicznego na jakość pilotażu śmigłowcem, przez szkolonych pilotów. W badaniu udział wzięła dwudziestoosobowa grupa podchorążych z WSOSP z Dęblina. Otwarta architektura symulatora pozwoliła na uzupełnienie istniejącego wirtualnego środowiska o dodatkowy element – slalom. Piloci wykonywali trzy przeloty slalomem w różniących się od siebie warunkach pracy. Oprogramowanie sterujące pracą symulatora umożliwiło szczegółową rejestrację parametrów lotu. Analiza zebranych parametrów lotu, pozwoliła na ocenę jakości wykonywania zadania pilotażowego względem przyjętych kryteriów lotu. Do oceny stresu psychicznego oddziaływującego na pilotów, została wykorzystana ankieta NASA TaskLoadIndeX (NASA TLX). Równolegle podczas eksperymentu, prowadzona była rejestracja sygnałów: EKG oraz impedancji skóry pilotów. Ocena zmian wartości rejestrowanych sygnałów HR oraz impedancji skóry uzupełniają wyniki z ankiet. W artykule opisano eksperyment, procedurę, metodologię pomiaru oraz wstępne rezultaty.
EN
In this paper the study on mental stress impact on the pilot efficiency is presented. In the following experiment 20 pilots form WSOSP Dęblin have been involved. Open architecture of the flight simulator allowed to upgrade virtual environment with additional element – slalom, necessary to conduct experiment. Subjects had to repeat slalom trial three times, each time the work conditions were different. The simulator software allowed to register flight parameters during the experiment. The analysis of collected flight parameters was used to assess the flight efficiency of the task. Pilot’s mental stress level was measured with NASA Task Load IndeX (NASA TLX) survey. During the flights the ECG and skin impedance were measured. The analysis of the changes in HR signals and the skin impedance complete the TLX surveys. In the paper the study, methodology and some pre-results are presented.
PL
W niemniejszej pracy zbadano wydatek energetyczny dla sześcioosobowej grupy strażaków wykonujących pracę na drabinie bez końca (szybkość przesuwu 10 m/min) oraz cykloergometrze (obciążenie 150 W). Badania wykonano dla ratowników pracujących w ubraniu specjalnym spełniającym normę PN – EN 469: 2008 i porównano je do wyników osiąganych w stroju sportowym. Wykazano, iż ubranie specjalne z 10-cio procentowym prawdopodobieństwem popełnienia błędu istotnie wpływa na wydatek energetyczny podczas wykonywanych ćwiczeń zwiększając go o 16,2+/-8,1 % oraz 16,7+/-8,1 % w odniesieniu do pracy w stroju sportowym odpowiednio dla ćwiczeń na drabinie bez końca oraz cykloergometrze. Tak duże wartości wskazują niezbędność podjęcia prac nad ubraniami o obniżonej masie i posiadających lepszą wentylację.
EN
In the present work energy expenditure for a group of six firefighters who work on a ladder without end (feed rate of 10 m / min) and cycle ergometer (capacity 150 W) was investigated. The study was performed for rescuers working in the special garment which is agreed the standard PN - EN 469: 2008 and compared them to the results achieved in sports gear. It has been shown that special garment with 10-percent probability of error significantly affect energy expenditure during performed exercise increasing it 16.2 +/- 8.1% and 16.7 +/- 8.1% in relation to the work in sports clothing appropriate for exercise on a ladder without end, and a cycle ergometer. Such high values indicate the necessity of work to receive special garments with reduced weight and have better ventilation.
11
Content available remote Analysis of packers' workload on the packing line - a case study
EN
Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator are particularly prone to problems related to: discomfort, ensuring production quality and increases in training costs and absenteeism. Material and methods: The study was conducted in an establishment in the furniture industry, in the product packing department. The system under assessment included a position located at the conveyor belt. The aim of the study was to evaluate the load and the risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) among workers and conduct an analysis of risk factors. For the evaluation method, the Ovako Working posture Analysing System (OWAS) was used. The evaluated activities related to the sequential packing of furniture in positions located at the conveyor belt. Results: The result was 7 tasks qualifying for action category (AC) 1, 4 tasks for AC 2 and 5 activities for AC 4. The main risk factors influencing the negative assessment of posture were keeping the back sloped and twisted, work in a standing position and shifting weight onto one leg. Conclusions and recommendations: On each of the evaluated positions where AC 4 occurred, employees back and legs were particularly vulnerable while retrieving elements. Corrective action in these positions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to: reorganizing positions with particular emphasis on retrieving items as well as the storage of packed products; introduction of employee rotation on such positions to ensure load variation of the musculoskeletal system. After making changes on the test positions, reassessment with the OWAS method is recommended in order to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w zakładzie przemysłu meblarskiego na dziale pakowania wyrobów. W skład ocenianego systemu wchodziły stanowiska zlokalizowane przy taśmie transportującej. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSDs) u pracowników, analiza czynników ryzyka. Do oceny zastosowano metodę Ovako Working posture Analysing System (OWAS). Oceniono czynności związane z sekwencyjnym pakowaniem mebla na stanowiskach zlokalizowanych przy taśmie transportującej. Wyniki: Do kategorii działań (KD) 1 zakwalifikowano 7 czynności, KD 2 - 4 czynności, KD 4 - 5 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, praca w pozycji stojącej, przenoszenie ciężaru ciała na jedną nogę. Wnioski i rekomendacje: Na każdym z ocenianych stanowisk wystąpiła KD 4, szczególnie narażone były plecy i nogi pracowników podczas pobierania elementów stąd działania korekcyjne na stanowiskach powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeorganizowaniem stanowisk ze szczególnym uwzględnieniem pobierania elementów jak również składowania zapakowanych wyrobów; wprowadzeniem systemu rotacji pracowników na stanowiskach w celu zapewnienia zmienności obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Po dokonaniu zmian na badanym stanowisku zaleca się ponowną ocenę metodą OWAS w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
12
Content available remote A REBA-based analysis of packers workload : a case study.
EN
Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, systemdependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which can affect production quality and increase training costs and absenteeism. The aim of this study was to assess the workload and risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) in the process of order fulfillment for the position of packer and to conduct an analysis of risk factors. Methods: The Rapid Entire Body Assessment (REBA) evaluation method was used. Activities related to the fulfillment of an order were assessed for three workstations. Results: Five postures qualified for action category (AC) 2, seven postures for AC 3 and one posture for AC 4. The main factors affecting the risk of a negative assessment of posture were keeping the back bent and twisted, keeping the arms raised above the trunk, working in a standing position and the weight of packaged carton. Conclusions: Packers working on research positions face a high level of exposure to the risk of MSD's, therefore corrective actions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to redesigning workstations and methods of working. After making changes to the research workstations, re-evaluation using the REBA method is recommended to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia mięśniowo-szkieletowego dyskomfortu (MSDs) w procesie realizacji zamówień na stanowiskach pakowacza, analiza czynników ryzyka. Metody: Do oceny zastosowano metodę Rapid Entire Body Assessment (REBA). Oceniono czynności związane z realizacją zamówienia na trzech stanowiskach. Wyniki: Żadną z występujących czynności nie zakwalifikowano do AC 0 i AC 1; do AC 2 zakwalifikowano 5 czynności, AC 3 - 7 czynności, AC 4 - 1 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, utrzymywanie ramienia odchylonych od tułowia, praca w pozycji stojącej, oraz ciężar zapakowanego kartonu. Wnioski: Pakowacze pracujący na badanych stanowiskach w znacznym stopniu narażenie są na ryzyko MSDs, stąd działania korekcyjne powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeprojektowaniem stanowisk oraz metod pracy. Po dokonaniu zmian na badanych stanowiskach zaleca się ponowną ocenę metodą REBA w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
13
Content available remote Badania obciążenia pracą dyżurnych ruchu
PL
Artykuł dotyczy tematyki obciążenia pracą operatorów sterujących ruchem pojazdów szynowych: dyżurnych ruchu, nastawniczych, dyspozytorów Metra Warszawskiego. Przedstawiono trzy punkty widzenia na ocenę obciążenia psychicznego pracą oraz przykłady metod szacowania takiego obciążenia. Opisano metody stosowane w Wielkiej Brytanii (ODEC i IWS), Republice Czeskiej, Republice Południowej Afryki i Polsce. W dalszej części podano wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2010 roku na trzech wybranych posterunkach ruchu: nastawni w Koluszkach, nastawni w Mińsku Mazowieckim i nastawni na dworcu Poznań Główny. Badania dotyczyły pomiaru liczby realizowanych w ciągu doby przebiegów pociągowych i manewrowych. Powyższe badania i analizy stały się podstawą do sformułowania nowej propozycji metody szacowania obciążenia pracą.
EN
The article is devoted to workload of operators managing railway traffic: signalman, Warsaw Metro dispatchers. Three points of view of workload evaluation and examples of assessing methods are presented. Methods used in Great Britain (ODEC and IWS), Czech Republic, Republic of South Africa and Poland are described. In the second part results of researches are presented that were made in 2010 year at three selected signal boxes in Koluszki, Mińsk Mazowiecki and Poznań Główny. Researches were connected with amount of daily set routes for trains and for shunting. Those researches and analyses are the bases for proposed new workload assessment method.
PL
Przedstawiono koncepcję komputerowego testu do szacowania obciążenia pracą umysłową, a także jego wersję użytkową. Test polega na wykorzystaniu matematycznych obliczeń wyświetlanych na ekranie komputera i wprowadzaniu wyniku obliczeń za pomocą klawiatury. Ilość popełnianych błędów i czas wykonania testu są wskaźnikami obciążenia pracą.
EN
The paper presents a concept of a computer test for estimation of loading with intellectual work, and its usable version. The test involves making use of mathematical calculations being displayed on computer screen and entering obtained results using a keyboard. Number of errors being made and test execution time are the workload indicators.
15
PL
W artykule przedstawiono zasadnicze przyczyny nadmiernego obciążenia pracą kierowców autobusów miejskich. Zaproponowano działania, które powinny ograniczyć poziom tego obciążenia.
EN
This paper describes fundamental causes of bus drivers excessive workload's, and presents the suggestion concern of level workload decreasing.
16
Content available remote Czynniki optymalizacji ergonomicznej na stanowiskach montażu ręcznego
PL
Dążenie do wysokiej techniczno-ekonomicznej i organizacyjnej efektywności działania przedsiębiorstw nadal często pozostaje w sprzeczności z dążeniem do ergonomicznej optymalizacji obciążenia pracą. Tymczasem tendencje humanizacyjne sprawiają, że niepodważalne są już twierdzenia o dominującej roli czynnika ludzkiego we wszelkich przedsięwzięciach związanych z procesami pracy. Konieczne zatem jest opracowanie warunków tej optymalizacji, zwłaszcza w przypadku stanowisk pracy powodujących szczególne rodzaje uciążliwości dla zatrudnionych na nich ludzi. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe spostrzeżenia niezbędne do identyfikacji warunków, a następnie do wytypowania kryteriów pozwalających na ergonomiczną optymalizację obciążenia pracą na stanowiskach montażu ręcznego.
EN
Ergonomie optimization of work load on manual assembling workstation should refer to numerous factors. Those factors refer to work process, as well as to social and material work environment and human abilities. This creates a necessary condition of such optimization, which is election of most significant factors, elaboration of diagnostic and design criterions for this optimization; and accustoming actions ergonomically work load, but synchronously assuring a satisfactory economic efficiency of the project.
EN
Thirty healthy trammers were examined in underground haulage mines during their normal activity. Physiological strain in terms of heart rate (HR) varied between 101.6 and 104.7 beats/min with mean net cardiac cost of 33.06 and 34.06 beats/min for younger and older groups respectively. The average relative cardiac cost was lower for younger subjects than for older ones. Oxygen consumption (VO2) was measured with an Oxylog-II machine (UK); subsequently values were estimated. Maximum aerobic capacity was estimated with an indirect method following a standard step test protocol. The responses revealed that the average VO2 during the activity was 0.75 and 0.8 L/min, which corresponded to energy expenditure (EE) of 3.8 and 3.97 Kcal/min for younger and older subjects respectively. The workload in terms of HR and EE was moderate, whereas the aerobic strain experienced by aged workers was above the acceptable level.
PL
W artykule przedstawiono pracochłonność oraz fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach. Badaniami objęto 3 gospodarstwa, prowadzące uprawę pod osłonami lub szklarniową, w których pracowało łącznie 17 osób. Czas pracy podczas poszczególnych czynności badanych osób określono na podstawie chronometrażu, a obciążenie pracą na podstawie pomiarów tętna i wskaźnika wykorzystania rezerwy tętna.
EN
The article presents the labour demand and physiological workload in glasshouses. Three farms using glasshouses in which 17 people worked, took part in the study. Working time for individual operations performed by those surveyed was established based on timekeeping, and the workload by measuring heartbeat and the heartbeat reserve usage factor.
EN
The aim of the study was to develop a theoretical indicator of upper limb musculoskeletal load based on repetitive task parameters. As such the dimensionless parameter, Integrated Cycle Load (ICL) was accepted. It expresses upper limb load which occurs during 1 cycle. The indicator is based on a model of a repetitive task, which consists of a model of the upper limb, a model of basic types of upper limb forces and a model of parameters of a repetitive task such as length of the cycle, length of periods of the cycle and external force exerted during each of the periods of the cycle. Calculations of the ICL parameter were performed for 12 different variants of external load characterized by different values of repetitive task parameters. A comparison of ICL, which expresses external load with a physiological indicator of upper limb load, is presented in Part 2 of the paper.
EN
The aim of the study was to compare the theoretical indicator of upper limb load with the physiological indicator of musculoskeletal load, which is present while performing a repetitive task (a normalized electromyography [EMG] amplitude recorded from the muscles of the upper limb involved in the performed task). In an experimental study of a repetitive task, the EMG signal from 5 main muscles of the shoulder girdle, arm and forearm was registered: extensor carpi radialis longus, flexor carpi ulnaris, deltoideus anterior, biceps brachii caput breve and trapezius descendent. The results of the study showed a strong correlation between the theoretical indicator (Integrated Cycle Load) and the physiological indicator (root mean square of a normalized EMG amplitude from the 5 muscles). This proves that the developed theoretical indicator can be accepted as an indicator of upper limb musculoskeletal load during a work task.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.