Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultrasonic flowmeter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Two-Phase Flow Measuring with Ultrasonic Tomography
EN
The exact measurement of multiphase flow is an important and essential task in the oil and petrochemical related industries. Several methods have already been proposed in this field. In the existing methods, flow rate measurement depends on the fluid flow pattern. Flow pattern recognition requiring calibration has created instability in such systems. In this paper, a imple and reliable method is proposed which is based on ultrasonic tomography. It is free from calibration and instability problems that existing methods have. The obtained data from a 32-digit array of ultrasonic sensors have been used and the two-phase flow rate including liquid and gas phases have been calculated through a simple algebraic algorithm. Simulation results show that while applying this method the measurement technique is independent from the fluid flow pattern and the system error is decreased. For the proposed algorithm, the average amount of the spatial imaging error (SIE) for a bubble at different positions inside the pipe is about 5%.
PL
Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
EN
This Article applies stand for flow tests after hydraulic fittings, that disturb flow. The tests are carried out on special stand, adapted to use various types of flowmeter. All types of flowmeters used to on these stand are generaly use in industry, but to this time the measurement error is not specify when the mounting recommendations were not use. The aim of actually research is determine of measurement error of ultrasonic flowmeters with clamp-on sensor on pipeline, when measure in different after short radius bend 90° with radius is two nominal dimension. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic sensors around the circumference on the pipe. The heads are arranged on pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 and 330 degrees.
PL
Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
EN
The article concerns the ultrasonic method of measuring the flow of liquids. This method in recent years has gained great popularity due to the high accuracy of measurements and non-invasive. The problem in using this method is often the lack of the possibility of maintaining the required straight sections of the pipeline – especially when measurements are made on pipelines with large diameters. The measurements were to answer the question of whether you can perform flow measurements in non-standard measurement conditions (without observing the distance required in the standards)? Obtained results of tests performed behind an obstacle in the form of a throttle allowed to draw conclusions regarding the influence of the distance of the measuring place from the obstacle on the accuracy of the obtained results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad pomiarami przepływomierzem ultradźwiękowym z głowicami „Clamp-on” w niestandardowych warunkach przepływu. Badania przeprowadzono dla zaburzonego profilu prędkości przez trzy kolana i rozszerzenie przekroju rurociągu. Obejmowały one pomiary strumienia objętości w kilku odległościach od ostatniego zaburzenia, odmierzanych krotnością średnic, oraz dla dwunastu kątów ustawienia głowic na obwodzie rurociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest możliwy pomiar w odległości mniejszej niż standardowa z dobrą dokładnością.
EN
The paper presents the results of experimental studies on the ability to measure ultrasonic flowmeters with "Clamp-on" pipelines in conditions where it is not possible to apply the required straight sections before and after the measurement site. The study was carried out at a test rig where the speed profile disorder was characterized by a three-knee system and a rapid expansion of the pipeline cross section. Experimental studies consisted of measuring the volume flow with a reference flow meter placed in the pipeline with the required straight sections before and after the flow meter, and parallel measurements carried out with a second ultrasonic flowmeter assumed successively in cross-sections within the pipeline diameters (0 D, 1 D, 2 D 3 D, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 9 D and 15 D). In each of these sections, 12 measurements were taken at the changing angle of the heads in a surface perpendicular to the axis of the pipeline. Measurements were made at angles 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300° and 330°, taking an angle of 0° on the upper surface of the pipeline. The flow disturbances were in one surface corresponding to 0° and 180°. For ease of comparison the flow meters have a correction factor K which is the ratio of the reference flow meter to the flowmeter. As a result of the tests, it was found that with the distance the factor changes in a way that, just behind the disturbance, the flow is bigger than the standard for each angle, while the smallest deviation occurs for the angles 0 degrees and 180 degrees and the largest for 90 degrees and 270 degrees. With the distance from the disturbances the angel influence was smaller and the measured flow decreased to a minimum at a 2D distance where it was lower than the reference flow. By further increasing the distance, the measurement result would increase to, within the distance of 15D, be the same as the reference flow. It has been found that the accurate measurement is possible at a distance of 1D and for angles 0 degrees and 180 degrees.
PL
Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej.
EN
During the measurements the balance of machinery and power equipment operating in continuous mode is often necessary to measure the volume flow of the fluid flowing in the system. In these systems there are often large inner diameters of pipelines and it is therefore necessary to increase straight sections needed to carry out the measurement the flow and required by manufacturers of ultrasonic flowmeters. Due to the disturbances occurring in the presentation will be presented preliminary results of research on flow measurements in non-standard conditions using a non-contact ultrasonic method.
EN
This paper deals with CFD simulation and experimental study of ultrasonic flowmeters. A mathematical model of an ultrasonic flowmeter (USM) was built for studying the errors of flow measurement in disturbed flows. The method of defining the position coordinates of the acoustic paths and their weighting factors was improved based on the Gauss-Jacobi method of integration (i.e. the weighting function was improved) which provided the possibility to raise the accuracy of the turbulent flow velocity integration. The effectiveness of the improved method was verified using the Salami functions. New methodology for improving the mathematical model of USM is proposed. According to this methodology the dependence of the calibration factor on the Reynolds number is introduced into the model. A technique for studying the errors of USM in disturbed flows was developed on the basis of the proposed methodology. The developed technique was verified by comparing the CFD simulation results for a 3D model of an acting USM with the experimental results for this meter obtained by means of a reference test rig. The deviation of the simulation results from the obtained experimental data is not more than 1 %. Recommendations on defining the pipe straight lengths for the double-path chordal flowmeters were developed on the basis of the investigation results.
PL
Tematyka artykułu dotyczy ultradźwiękowych pomiarów strumienia objętości w badaniach bilansowych instalacji hydraulicznych. Rozpatrywanym problemem jest wykonanie pomiaru za dyfuzorem w różnych płaszczyznach rurociągu poziomego. Wykonano pomiar w różnych odległościach od dyfuzora oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane w pierwszej ćwiartce rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60 i 90 stopni. Wykonano obliczenia odchylenia standardowego oraz współczynnika poprawkowego eliminującego błędy wskazania przepływomierza, związane z występującymi zaburzeniami.
EN
This Article applies ultrasonic measurement of the flow rate in the study of balance sheet hydraulic system. Considered problem is to measure the diffuser in different planes of horizontal pipeline. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic probes around the circumference on the pipe. The heads are arranged in the first quadrant of the pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60 and 90 degrees. Taken calculate the standard deviation and coefficient of correction to eliminate errors indicate flowmeter related from occurring disorders.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było rozszerzenie przewodu przepływowego. Wykonano pomiary strumieni przepływu wody dla kilku odległości od początku rozszerzenia, jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w różnych miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono współczynniki poprawkowe, które eliminują błędy związane z wystąpieniem zaburzenia przepływu.
EN
The measurements of stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to flow line diameter extension. Measurements of the water flow have been carried out at various distances from the beginning of the extension. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors have been calculated to eliminate errors associated with flow disturbance.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące pomiaru przepływu dwufazowego ciecz-gaz przepływomierzem ultradźwiękowym w rurociągu pionowym o średnicy 50 mm. Stwierdzono, że w pomiarze przepływu dwufazowego odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru jest większe niż dla przepływu jednofazowego. Stwierdzono, że jest możliwy pomiar przepływu dwufazowego ciecz-gaz przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego po uwzględnieniu współczynnika poprawkowego.
EN
The article presents preliminary results of research on two phase gas-liquid flow measurement with ultrasonic flow meter. It was found that two-phase flow measurement standard deviation of a single measurement is greater than homogeneous flow. It has been found that it is possible to measure the flow of gas-liquid two-phase using an ultrasonic flowmeter having the correction factor.
PL
Tematyka artykułu dotyczy bezinwazyjnych metod pomiaru strumieni płynów dwufazowych woda – powietrza za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych. Przepływy takie występują często w instalacjach przepływowych np. w wyniku zjawiska kawitacji. W takim przypadku pomiary strumieni przepływu obarczone mogą być błędem systematycznym, który należy uwzględnić jako poprawkę do wyniku pomiaru. W artykule przedstawiono wpływ przepływu dwufazowego woda - powietrze na wskazania dwóch wybranych przepływomierzy ultradźwiękowych: prosonic flow 92 i portaflow 330. Pokazano, przykładowe sygnały pomiarowe rejestrowane przez przepływomierze i obliczono odchyłki pomiarowe w przypadku występowania w rurociągu drugiej fazy.
EN
This paper considers non-invasive methods for measuring two-phase flows (e.g. water - air) using ultrasonic flowmeters. Such flows are often present in the flow systems as a result of e.g. cavitation. In this case, the measurements of the flow rate may be subject to systematic error, which should be included as a correction to the measurement result. There was tested the influence of two-phase flow (water – air) on indication of two ultrasonic flowmeters: Prosonic Flow 92 and Portaflow 330. The examples of recorded signals were analysed and measurement deviations were calculated in the case of the second phase presented in the pipeline.
11
Content available Ultrasonic flow measurement with high resolution
EN
The ultrasonic flowmeter which is described in this paper, measures the transit of time of an ultrasonic pulse. This device consists of two ultrasonic transducers and a high resolution time interval measurement module. An ultrasonic transducer emits a characteristic wave packet (transmit mode). When the transducer is in receive mode, a characteristic wave packet is formed and it is connected to the time interval measurement module inputs. The time interval measurement module allows registration of transit time differences of a few pulses in the packet. In practice, during a single measuring cycle a few time-stamps are registered. Moreover, the measurement process is also synchronous and, by applying the statistics, the time interval measurement uncertainty improves even in a single measurement. In this article, besides a detailed discussion on the principle of operation of the ultrasonic flowmeter implemented in the FPGA structure, also the test results are presented and discussed.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów wody przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładkami separującymi czujniki od wysokiej temperatury czynnika. Przepływomierz zainstalowany został w miejscach na rurociągu pomiarowym, w których nie zostały spełnione warunki dotyczące odpowiedniej długości odcinków prostych przed i za przepływomierzem i w miejscach w których producent nie zaleca wykonywania pomiarów np. na rurociągu opadowym. Dla takich sposobów zamontowania przepływomierza wyznaczono poprawki i współczynniki poprawkowe strumieni przepływu wody w zależności od strumienia przepływu i liczby Reynoldsa.
EN
The subject of the study concerns the fluid flow measurement by means of ultrasonic flowmeter equipped with pads to provide thermal insulation from high temperature fluid. The flowmeter was installed in measuring pipe, in places where the conditions for appropriate length of the straight section upstream and downstream of flowmeter were not met. The measurements were also carried out in the places do not recommended by manufacturer e.g. in drop pipes. For such measuring systems, both corrections and correction factors of water flow rate depending on the flow rate and Reynolds number have been determined.
13
Content available remote Przeglądowa ocena urządzeń do pomiaru przepływu ścieków
PL
Pomiar przepływu należy do najczęściej wykonywanych i najważniejszych pomiarów w gospodarce wodno-ściekowej. Pomiary te dokonywane są od miejsca poboru wody, aż do jej odprowadzenia w formie ścieków do oczyszczalni. Każdy obiekt gospodarki wodno-ściekowej powinien być objęty pomiarami objętości odprowadzanych ścieków, a wynika to z obowiązujących aktów prawnych: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 m z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 130/01, poz. 1453); Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
EN
Flow measurement is both the most frequently performed and the most important measurement in water and sewage management. These measurements are made from the place where water is collected to its runoff in the form of wastewater. Every facility of water and sewage management should be covered by the measurements of sewage runoff volume. Knowledge of the actual volume of sewage produced is very important, because it enables the proper design, exploitation, modernization of sewerage system, pumping stations, sewage treatment plant and other objects of sewage management system. In many cases, the need of sewage flow measurement is forced by institutions which objective is environmental protection. It is also connected with other requirements, e.g. when applying for water-legal permission, fee determination connected with the entry of wastewater to sewerage system, or control of this wastewater due to the harmful substances during the direct and indirect entry of wastewater into the sewerage system.
PL
Przepływomierze ultradźwiękowe mierzące różnicę czasu przelotu impulsu przez medium stanowią jedną z dwóch najbardziej rozpowszechnionych grup przepływomierzy. W artykule tym została przedstawiona konstrukcja systemu pomiaru odcinka czasu zaimplementowanego w strukturze programowalnej FPGA jak również metoda kalibracji i wyznaczenia rozdzielczości przetwornika czas/cyfra w trakcie pomiaru. Takie rozwiązanie zapewnia niewrażliwość układu na czynniki zewnętrzne (temperatura), oraz skrócenie czasu pomiaru, a tym samym redukcję poboru energii, co jest atutem przy zasilaniu bateryjnym.
EN
The ultrasonic flowmeter market is the fastest-growing market in any flowmeter type, and transit-time flowmeters have the largest share in that market. One of the fundamental parts of a transit-time ultrasonic flowmeter is a time measurement circuit, often implemented in CMOS ASIC. This paper describes an application of a low-power FPGA device to the transit-time flowmeter time measurement circuit. The main problem discussed in this work is calibration of a delay line in TDC implemented in a FPGA device. The time- and resource-consuming code density testing is undesirable for mass production devices. In this paper a fast and simple method for calibration is proposed. The method is based on measurement of the clock period length [5] and analysis of the data; therefore, it does not require implementation of any additional circuits in the device. A resolution of TDC is estimated by (2), when I_T is the largest state of a decoder in measurement series, and T_0 is clock period. The method uncertainty is larger than that of the code density test, but the method requires virtually no resources and takes less time - under certain conditions the calibration can be performed simultaneously with the measurement. At the end the measurement results and the conclusions are presented.
PL
Jedną z zasadniczych części przepływomierza ultradźwiękowego jest układ elektroniczny mierzący czas przejścia impulsu pomiędzy przetwornikami ultradźwiękowymi. Minimalna wartość mierzonego strumienia przepływu zależy od rozdzielczości pomiaru czasu. W referacie przedstawiono metody pomiaru czasu w przepływomierzach ultradźwiękowych wykorzystujących metodę pomiaru odcinka czasowego. W szczególności przedstawiono koncepcję układu scalonego CMOS dedykowanego do pomiaru czasu w przepływomierzach ultradźwiękowych, mających zastosowanie w pomiarach małych strumieni przepływu.
EN
One of a most important parts of ultrasonic flowmeter is electronic circuit, which measures transit time of the ultrasonic signals. Minimal value of measured flow rate depends on resolution of time-to-digital converter. In this paper methods of time-interval measurement in ultrasonic flowmeter are described. Implementation of chosen method in CMOS technology is discussed. Expected quantization error of time-to-digital converter is 174 ps and expected resolution of transit - time measurement using sing-around method is 15 ps.
PL
Przedstawiono sposób pomiaru strumienia przepływu przy wykorzystaniu przepływomierza ultradźwiękowego FLOWSIC 100. Pomiary przeprowadzono dla wartości parametrów różniących się od podanych przez producenta, wyznaczono współczynnik przepływu i określono błąd pomiaru strumienia przepływu.
EN
The procedure of air flux measurement with FLOWSIC 100 ultrasonic flowmeter has been presented in this paper. The measurements were conducted for parameter values different from these given by producer. The flowmeter ratio C has been determined and volumetric flow measuring error has been calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.