Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termoplasty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article has a theoretical and experimental character. It presents the characteristics of two main thermoplastics used in the aerospace industry – poly ether ether ketone (PEEK) and poly phenylene sulphide (PPS). The selected materials are compounds for the production of thermoplastic polymer matrix composites. The paper presents a literature review of the application of thermoplastic polymer matrix composite materials in aviation. Additionally, the paper focuses on the characteristics of carbon fibre-reinforced polymer (CFRP) which plays an important role in the production of aerospace components. Testing methods have been chosen on the basis of the type of composite matrix. The article contains the most important mechanical properties and general characteristics of thermoplastics used as a matrix for CFRP type composites used in the aerospace industry. Individual test procedures which allow for the evaluation of mechanical properties of composite materials on a thermoplastic polymer matrix, have been described. Mechanical tests such as static tensile test and bending of short beams were carried out in order to examine CFRP composites.
PL
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-eksperymentalny. Przedstawiono w nim charakterystykę dwóch głównych termoplastów, używanych w przemyśle lotniczym – PEEK (polieteroeteroketon) i PPS (polisiarczek fenylenu. Wybrane materiały stanowią komponenty do wytwarzania kompozytów o osnowie z polimerów termoplastycznych. W artykule przeprowadzono przegląd literaturowy zastosowania materiałów kompozytowych na osnowie z polimerów termoplastycznych w lotnictwie. Dodatkowo, w pracy skupiono się na charakterystyce kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym – CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers), które odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu elementów lotniczych. Metody badawcze wybrano w oparciu o rodzaj osnowy kompozytu. Artykuł zawiera najważniejsze właściwości mechaniczne oraz ogólną charakterystykę termoplastów używanych, jako osnowy na kompozyty typu CFRP stosowanych w przemyśle lotniczym. Opisano poszczególne procedury badawcze, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych na osnowie z polimerów termoplastycznych. Przeprowadzono testy mechaniczne takie jak statyczna próba rozciągania oraz zginanie krótkiej belki, w celu zbadania kompozytów CFRP.
EN
The article presents 'state-of-the art' on joining fibre reinforced thermoplastic composites with the use of resistance welding technique. Their welding process and potential difficulties connected with the process and quality control of a manufactured element arc presented. The structure of a typical thermoplastic composite welding stand was also presented. The main welding technology elements were characterized: structure of the resistance element, implementation of the thermal process and pressure application required for joining materials. The paper also presents the required calibration ranges for a technological process with the use of strength test types SLS, DCB, SBS and nondestructive testing of joint with the ultrasonic method.
PL
W artykule zaprezentowano aktualny stan wiedzy dotyczącej łączenia kompozytów o spoiwie termoplastycznym wzmacnianych włóknami syntetycznymi z użyciem technologii elektrooporowej. Przedstawiono proces ich zgrzewania oraz trudności związane z realizacją procesu i kontrolą jakości wytworzonego połączenia. Opisano budowę typowego stanowiska do zgrzewania kompozytów o spoiwie termoplastycznym. Scharakteryzowano podstawowe elementy technologii zgrzewania: budowę elementu oporowego, realizację procesu cieplnego zgrzewania oraz realizację docisku wymaganego do połączenia materiałów. W artykule przedstawiono zakres wymaganej kalibracji procesu technologicznego dokonywanej na podstawie badań wytrzymałościowych (próbki jednozakładkowej, podwójnej belki wspornikowej oraz zginanej krótkiej belki) oraz diagnostyki połączeń zgrzewanych metodą ultradźwiękową.
PL
W artykule wskazano na potrzebę wiedzy o zależnościach wielu parametrów technologicznych od jakości wytwarzanych elementów na drodze osadzanie topionego materiału - FDM. Zwrócono uwagę na ograniczenia związane z wykorzystaniem termoplastów do technologii FDM. Określono możliwe wystąpienie błędów kształtu wytwarzanego wyrobu przy zastosowaniu profesjonalnej drukarki. Obserwacja mikroskopowa powierzchni materiału wykazała powstałe w strukturze materiału (warstw oraz powierzchni) wady, wynikać one mogą z niedokładności posuwów wykorzystanego urządzenia drukującego, oraz z jakości filamentu. Widok powierzchni w obszarach początku nakładania warstw (zgniatania zmiękczonego ABS) jak też widoczne poszerzenia wymiaru i zmniejszenie grubości warstw mogły wynikać ze zmiennych warunków nakładania warstw, zmiennej prędkość posuwu lub ilości wyciskanego filamentu ABS.
EN
The article indicates the need for knowledge on the dependency of many technological parameters of the quality of the produced pieces by the fused deposition modeling - FDM. The limitations associated with the use of thermoplastics for FDM technology have been highlighted. There have been identified possible shape errors of the product manufactured using a professional printer. Microscopic observation of the surface of the material showed defects in structure (layers and surface), that may result from inaccuracies of the used printing device feed and the quality of the filament. View of the surface in the areas of early layering (crushing softened ABS) as well as the apparent expansion of the dimension and reducing the thickness of the layers may be due to changing layering conditions, variable feed speed or the amount of extruded ABS filament.
PL
W artykule przedstawiono różne typy polimerów wykorzystywanych jako osnowy kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym (Carbon Fibre Reinforced Polymers. CFRP), mających zastosowanie do wytwarzania wyrobów lotniczych. Przedstawiono budowę polimerów stosowanych na osnowy kompozytów CFRP, w tym duroplasty oraz termoplasty. Przedstawiono ich temperatury charakterystyczne oraz wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne. Wskazano ich wady i zalety z uwzględnieniem parametrów7 krytycznych w procesach technologicznych. Opisano technologie produkcji wyrobów lotniczych z zastosowaniem kompozytów CFRP. Przedstawiono aspekty ekonomiczne i środowiskowa stosowania prepregów, w których użyto wysokotemperaturowych termoplastów (WTP) jako osnowy włókien węglowych w porównaniu z duroplastami.
EN
In the article different types of polymers used as a matrix of CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) applicable in the production of aircraft structures are discussed. Polymers structure used as a GFRP matrix includes thermoplastics and thermosets. The characteristic temperatures and their physical and mechanical properties are shown. Advantages and disadvantages of those materials are explained in terms of the critical technological parameters. The technology of aero structures manufacturing are presented with used of CFRP prepregs. Additionally the economic and the environmental aspects of use of the CFRP thermoplastic prepregs in comparison with thermoset prepregs are shown.
5
Content available remote Kleje termotopliwe – charakterystyka
PL
Kleje termotopliwe, których szkielet stanowi termoplastyczny polimer, cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem w różnych gałęziach przemysłu. Ich popularność wynika między innymi z szybkości tworzenia się złącza, prostoty nakładania (na rynku znajdziemy szereg urządzeń przetwórczych, które ułatwiają ich nanoszenie na różne materiały), braku w ich składzie lotnych substancji organicznych. Ich charakterystyka, która tłumaczy ich powodzenie, została przedstawiona w poniższej publikacji.
EN
A hotmelt adhesives whose main component is a thermoplastic polymer, recently gained huge interest in various industries. Their popularity is also due to the rate of formation of connections, the simplicity of applying (the market find a number of processing units, which facilitate their application to different materials), the absence in the composition of volatile organic compounds. Their characteristics, which explains their success, is presented in this publication.
PL
Tematem przeprowadzonych badań było tarcie spoczynkowego występujące w typowych skojarzeniach ślizgowych metal–polimer. W pracy opisano procedurę badawczą oraz wyniki badań statycznego współczynnika tarcia μ0. Polimery poddane badaniom to przede wszystkim polimery ślizgowe stosowane w budowie maszyn na łożyska, prowadnice i uszczelnienia. Wyselekcjonowane materiały opisane w pracy to: polieteroeteroketon (PEEK), polieteroeteroketon z włóknami węglowymi (PEEK BG), poliamid (PA 6), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), polioksymetylen (POM), polioksymetylen z 40% dodatkiem włókna szklanego (POM + 40GF), polioksymetylen z 10% dodatkiem proszku politertafluoroetylenu (POM + 10% PTFE), politetrafluoroetylen (PTFE), politetrafluoroetylen z 40% dodatkiem proszku brązu (PTFE +40% Brąz), politereftalanetylenu (PET) i polisulfon (PSU). W ramach badań współpracowały one ze stalami: C45, hardox 500 oraz AISI 316L. Badania prowadzono w ruchu liniowym, przemiennym dla węzła tarcia typu trzpień–płytka. Eksperyment uwzględniał stałą wartość chropowatości powierzchni elementu stalowego oraz czas spoczynku pomiędzy cyklami ruchowymi. Dla badanych par ślizgowych zostały wyznaczone charakterystyki zależności współczynnika tarcia statycznego μ0 od nacisku jednostkowego p w zakresie 0,1÷3,0 MPa. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują duży wpływ nacisku jednostkowego na wartość współczynnika tarcia statycznego.
EN
The main goal of the experiments was to determine the value of a static friction coefficient for particular friction pairs. Each friction couple consists of a plastic sample and a steel countersample. Pairs of materials that were chosen for the tests are ones most frequently used for friction nodes in machine design and many another branches of industry. Understanding and ability to influence the value of COF allow the reduction of energy losses and the design of more robust products. This article contains the results of studies and the description of a static friction coefficient μ0 testing procedure. The selected plastics were PEEK, PEEK BG, PA 6, PE-UHMW, POM, POM + 40GF, POM + 10% PTFE, PTFE, PTFE +40% Bronze, PET and PSU (as a group of materials commonly used for bearings, guides and gaskets etc.); and during the investigations, they rubbed together with steels C45, Hardox 500, and AISI 316L. Each test consists in an induction of reciprocating movement between the friction pair pin-plate-type. The experiment assumed that the value of a steel element surface roughness and the rest time between the cycles are constant. Characteristics describing the dependence between the static friction coefficient and the unit pressure (of range 0.1 – 3.0 MPa) were prepared for all selected rubbing pairs. The results clearly indicate a meaningful influence of unit pressure on the value of static COF.
PL
W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych z polietylenu małej gęstości.
EN
The paper presents design assumptions, construction and operation prin-ciple of a feeder for the controlled sample displacement used in polymer material cutting processes. The relevance of undertaken constructional and executive activities was proven. Thanks to sample dosage automation, a small discrepancy of results of cutting force on the fixed and moving knives was obtained. The tests were carried out for injection moulded samples made of low-density polyethylene
8
Content available remote Rozwój konstrukcji wirników młynów nożowych
PL
W pracy przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych układów roboczych młynów nożowych, oraz dokonano oceny przyjętych rozwiązań w oparciu o relacje pomiędzy wydajnością rozdrabniania a zainstalowaną mocą silnika. Zaprezentowane analizy wskazały, że różnice w konstrukcji wirnika mają decydujący wpływ na przeznaczenie młyna nożowego.
EN
In the paper the analysis of rotor construction of cutting mills is present The aim of investigations was to determine an influence of rotor constr tion on the relation between cutting mill capacity and driving power. ( tained results indicated that rotor construction differences had a decis influence on cutting mill functioning.
9
Content available remote Analysis of cross-linking in processing of plastics
EN
The cross-linking is the most important reaction of polymers that significantly changes product properties. In the cross-linking, the molecules join together and create a functional net. By radiation in cross-linking thermoplastic changes into thermoset. Increasing density of cross-linking increases rigidity and hardness and decreases the degree of bulking. Investigation of properties change of thermoplastics as a consequence of cross-linking was carried on the PP and PA66 materials.
PL
Sieciowanie występujące w tworzywach polimerowych istotnie wpływa na zmianę właściwości wyrobów. Podczas sieciowania cząstki tworzywa łączą się, tworząc siatkę. Pod wpływem napromieniowania usieciowane termoplasty utwardzają się. Wzrost gęstości usieciowania skutkuje wzrostem sztywności i twardości oraz zmniejszeniem stopnia spęczenia. Badania zmian właściwości termoplastów na skutek sieciowania przeprowadzono dla dwóch tworzyw - polipropylenu PP oraz poliamidu PA66.
10
Content available remote Pulweryzacja mieszanin wybranych termoplastów podczas wytłaczania
PL
Z danych literaturowych wynika, że głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za występowanie zjawiska proszkowania są odpowiednia temperatura i szybkość ścinania. Ponadto stwierdzono, że ciśnienie nie jest warunkiem koniecznym występowania pulwery-zacji [13]. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają słuszność hipotezy, że jednym z istotnych warunków dobrej pulweryzowalności jest powstawanie struktury fazowej w czasie zestalania się stopu. Świadczy o tym między innymi fakt, że udało się spulweryzować mieszaninę zawierającą aż 80% PE-HD oraz 40% PS, które w stanie czystym praktycznie nie pulweryzują.
PL
Największy rozwój w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw termoplastycznych przewiduje się na lata 2015-2020. Przewiduje się dalszy rozwój przetwórstwa głównie w oparciu o obecny stan technologii i techniki bez gwałtownych zmian. Obniżenia kosztów wytwarzania i rozwoju technologii energooszczędnych będzie wiodącym kierunkiem prac badawczych i wdrożeń przemysłowych.
PL
Badano wpływ rodzaju śladowej ilości prodegradanta (związku zawierającego Fe, Co lub Mn) na efektywność oksy-degradacji polietylenu małej gęstości (PE-LD). Procesy oksy- i fotodegradacyjne w wyniku starzenia w warunkach atmosferycznych monitorowano poprzez określenie zmian właściwości mechanicznych i chemicznych polimeru. Zastosowane związki metali przejściowych: żelaza, kobaltu i manganu okazały się efektywnymi prodegradantami procesów oksy-degradacyjnych. Obniżenie wartości indeksu karbonylowego oraz parametrów wytrzymałościowych folii poddanych kompostowaniu świadczy o tym, że produkty utlenienia są przyswajalne przez bakterie i inne mikroorganizmy.
EN
Degradation of abiotically aged low density polyethylene (LDPE) films containing trace quantities of a proper prooxidant (contain Fe, Co or Mn) was investigated. Degradation in the polymeric chain was monitored by measuring changes in the mechanical and structural properties. All transition metal additives have been reported to act as effective pro-oxidants for polyethylene. The microorganisms consume the oxygenated products leading to decrease in the carbonyl index and mechanical properties.
PL
Nowe regulacje rządowe dotyczące ochrony środowiska naturalnego wymuszają rozwój szerokiej gamy materiałów polimerowych przyjaznych środowisku. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej oksy-biodegradowalnych tworzyw sztucznych na bazie poliolefin z dodatkiem niewielkiej ilości prodegradantu (czynnika przyspieszającego foto- i termoutlenianie oraz rozszczepienie łańcucha na hydrofilowe niskocząsteczkowe fragmenty ulegające biodegradacji) dodawanego podczas konwencjonalnego procesu produkcyjnego. Tworzywa oksy-biodegradowalne zachowują cechy i zalety standardowej folii: wytrzymałość, elastyczność, przezroczystość, zgrzewalność, możliwość druku oraz nieprzepuszczalność wody.
EN
New environmental regulations and growing concern for the environment have led to the development of different types of polymeric materials that are compatible with the environment. The present review is aimed to provide comprehensible information about oxo-biodegradable polymers receive from polyolefines with small amount of pro-oxidant additives (factor which accelerating photo- and thermo-oxidation and polymer chain cleavage to hydrophilic low molecular products more susceptible to biodegradation) added during conventional production process. Oxo-biodegradable plastics have features and advantages of commercial films such as: strength, flexibility, transparency, printable and waterproof.
EN
The paper is the review of microcellular polymer materials (polyolefins, polycarbonates and other thermoplastics) and microcellular composites reinforced with mineral fillers or natural fibers. The effects of type of foamed material, kind of foaming agent used and the foaming process conditions on mechanical properties, morphology and useful properties of various plastics were evaluated. The examples of microcellular materials characterized with low density and simultaneously high dimensional stability, stiffness and good strength characteristics, in relation to weight, were given. These advantageous features promote the wide applications of microcellular polymer materials among others in automotive industry, industrial casings, sports equipment, transport as well as in decorative and textile industries.
PL
Artykuł stanowi przegląd publikacji o mikroporowatych materiałach polimerowych (poliolefiny, poliwęglany oraz inne termoplasty), jak również o mikroporowatych kompozytach wzmocnionych napełniaczami mineralnymi i włóknami naturalnymi. Oceniono wpływ rodzaju spienianego materiału, typu używanego środka spieniającego i warunków prowadzenia procesu na właściwości mechaniczne (rys. 1), morfologię (rys. 2-4) i właściwości użytkowe (rys. 5) różnych tworzyw. Podano przykłady materiałów mikroporowatych charakteryzujących się małą gęstością, a jednocześnie wysoką stabilnością wymiarową wyrobów, sztywnością i wysokimi w odniesieniu do wagi wskaźnikami charakterystyk wytrzymałościowych. Te korzystne cechy sprzyjają szerokim zastosowaniom mikroporowatych materiałów polimerowych między innymi w przemyśle samochodowym, obudowach instalacji przemysłowych, sprzęcie sportowym, transporcie jak również w przemyśle dekoracyjnym i włókienniczym.
PL
Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość skutecznej modyfikacji termoplastów takich jak: PA6, PA6.6, PP, PS poprzez mieszanie ich w stanie lepkoplastycznym z niewielkimi ilościami PWP. Określono wpływ typu polimeru matrycy, zawartości składników mieszaniny i warunków jej sporządzania na morfologię i właściwości fizyko-mechaniczne. Uzyskano pozytywny wynik przy sporządzaniu mieszaniny PA6/PP z udziałem PWP i ustalono warunki wytwarzania mieszanin o obiecujących właściwościach PS[plus]PWP. Osiągnięte wyniki pozwolą na wyciągnięcie szczególnych wniosków określających kierunki i zakres przetwórstwa i wykorzystania wytworzonych materiałów o specjalistycznych cechach charakterystycznych.
EN
The obtain results confirm the possibility of effective modification thermoplastic polymers of such as: PA6, PA6.6, PP, PS across mixing of their in state the viscoplastic with little the PWP addition. The influence on morphology and properties the physics - mechanical type of polymer of matrix, content of components of mixture and conditions preparing was qualified. The positive result was got near preparing mixture PA6 / PP with part PWP and the production of mixtures was made terms about promising proprieties PS + PWP. The reached results will permit on extraction the special denominative the directions and range of processing conclusions and the utilization of produced materials about characteristic specialist feature.
PL
Znaczenie mikroporowatych tworzyw termoplastycznych uwarunkowane jest wzrastającym zainteresowaniem tymi materiałami do zastosowań technicznych. Swoją atrakcyjność wzbudzają dzięki możliwości zmniejszenia technologicznych kosztów wytwarzania i oszczędności materiałowych jak również polepszenia właściwości użytkowych. Ważnym aspektem determinującym właściwości materiałów mikroporowatych jest uzyskana redukcja wagi wyrobu, która waha się w granicach 5-15% oraz wielkość i przestrzenne rozmieszczenie mikroporów. Uzyskanie znacznie większych oszczędności materiałowych, polepszenie jakości powierzchni wyrobu umożliwia połączenie procesu miroporowacenia wraz z precyzyjnym otwieraniem formy i przeciwciśnieniem w formie. Następstwem tych procesów jest uzyskanie równomiernie mikrospienionej struktury wyrobu i maksymalnej średnicy mikroporów sięgającej 10[mi]m.
EN
Microcellular polymeric foams hold tremendous promise for engineering applications as substitutes to their solid analogs in light of reduced manufacturing/materials costs, improved properties and simplifications in process control. One of the most important properties is also pore diameter, their distribution and the weight reduction of the part which can be achieved in range of 5-15%. The higher weight reduction and better surface quality can be obtain through combination the microcellular moulding process with precision opening and gas counter pressure. Effect of this process combination is the uniform microfoam structure with a maximal pore diameter of less than 10[mi]m.
PL
W badaniach starzeniowych termoplastów i tworzyw termoutwardzalnych wskaźnikami do oceny starzeniowej materiału mogą być zmiany przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych. Z wyników badań wykonanych przez autorów wynika, że zmiany te są znacznie większe niż zmiany wytrzymałości elektrycznej (napięcia przebicia). Mogą one być podstawą do wyznaczania wskaźników temperaturowych trwałości materiałów termoplastycznych.
EN
Changes of permittivity and dielectric dissipation factor could be used for evaluation of thermal degradation thermoplastics and thermosetting plastics. The results of testing of polyacetal has been presented. These results show that change of permittivity and dielectric dissipation factor values are larger than changes of value of electric strength (breakdown voltage). These changes could be the base of temperature indices determination for thermoplastics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.