Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje system prawny regulujący przemysł górniczy w Kanadzie jak również rolę nadzoru górniczego w zakresie nowelizacji przepisów bezpieczeństwa górniczego. Referat koncentruje się również na roli nadzoru górniczego w sprawowaniu kontroli nad prowadzonymi pracami jak również ochroną środowiska naturalnego. Struktury organizacyjne nadzoru górniczego i jego rola w strukturach państwa są również szczegółowo opisane.
EN
Article describes the legal system regulating the mining industry in Canada as well as the role of government agencies in developing and updating mining safety regulations. The paper also focuses on the procedure of overseeing new mining projects from the perspective of safety as well as protecting the environment. The organizational structures of government agencies supervising the mining industry in Canada are described in detail.
PL
System X-MAN opracowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG we współpracy z EMAG-SERWIS Sp. z o.o. jest jedynym jak do tej pory na świecie systemem umożliwiającym jednoczesne monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu górniczego. Jednak samo monitorowanie bez mechanizmów kontroli i interakcji z operatorem systemu nie zapewni bezpieczeństwa prowadzonych prac ani obiektu monitorowanego, jak również urządzeń systemu. System X-MAN jest wyposażony w wielopoziomowe mechanizmy zapewniające taką kontrolę, przy udziale zarówno człowieka, jak i procesów automatycznych.
EN
The X-MAN System was developed at the Institute of Innovative Technologies EMAG in partnership with EMAG-SERWIS Ltd. It is the only one so far in the world system enabling simultaneous monitoring of the roof support and the threat of methane in the underground mining plant. However, monitoring alone without control mechanisms and interaction with the system operator does not provide the safety of the work or object being monitored, as well as system devices. The X-MAN System is equipped with a multi-level mechanisms to ensure such control, with the participation of both human and automated processes.
4
Content available remote Technologia i ludzie, którzy sprawili, że niemożliwe stało się możliwe
PL
8 listopada w kopalni „Pniówek” zakończyła się eksploatacja ściany C-1, pierwszej w polskim górnictwie, która została wyposażona w zautomatyzowany kompleks ścianowy przeznaczony do eksploatacji pokładów o małej i średniej miąższości, pozwalającym osiągnąć znacznie wyższe wydobycie niż uzyskiwane dotychczas w ścianach o podobnych parametrach. Za tym sukcesem stała nie tylko technologia zawierająca szereg innowacyjnych rozwiązań, lecz również odpowiednio wykwalifikowani ludzie, którzy na co dzień ją stosowali. Zautomatyzowany kompleks ścianowy zostanie ponownie uruchomiony wiosną 2013 roku w nowej ścianie C-2, również zaliczanej do IV kategorii zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał.
5
Content available remote Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1
PL
W artykule zaprezentowano podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 przeznaczony do prac transportowych w chodnikowych wyrobiskach górniczych, poruszający się po trasach podwieszonych. Zaprezentowano budowę ciągnika oraz zakres jego zastosowania. Omówiono wpływ rozwiązania na poprawę warunków pracy załóg górniczych w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
EN
The paper presents PCA-1 suspended battery drivetrain, designed for transportation operations in mine roadways, which travels along the suspended routes. Design of the drivetrain and its possible use are given. Impact of the design solution on improvement of work safety and ergonomics is discussed.
PL
Jedną z najbardziej niebezpiecznych operacji w procesie wydobywczym jest zabezpieczanie stropów przed zawałem po wybraniu urobku z przestrzeni eksploatacyjnej. W kopalniach KGHM głównym sposobem zabezpiaczenia stropów jest ich kotwienie. Już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. wprowadzono mechanizację kotwienia stropów, stosując to tego celu samojezdne wozy kotwiące, wyposażone w wieżyczki pozwalające na wywiercenie otworu, a następnie zainstalowanie kotwy. Wprowadzenie nowej generacji wieżyczek kotwiących, wyposażonych w magazyn kotwi, umożliwiło wycofanie pomocnika operatora z niebezpiecznej strefy wiercenia, pod niezabudowanym stropem. Jednak nie pozwoliło na wyeliminowanie wszystkich zagrożeń.
7
Content available remote Powietrzno-wodna kurtyna zraszająca w systemach eksploatacji ścianowej
PL
W artykule przedstawiono opracowane pod przewodnictwem KOMAGU rozwiązanie zraszania powietrzno-wodnego, które zastosowano w kombajnach ścianowych produkcji Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych SA. Przedstawiono budowę i charakterystykę techniczną powietrzno-wodnej kurtyny zraszającej, jej zalety w aspekcie bezpieczeństwa wobec zagrożenia zapłonu metanu i wybuchu pyłu węglowego. Zwrócono uwagę na aspekt ograniczenia zapylenia generowanego przez organy urabiające oraz wykazano oszczędności wody zużywanej przez powietrzno-wodne instalacje zraszające w odniesieniu do standardowych instalacji wodnych. Przedstawiono przykłady aplikacji kurtyny w kombajnach ścianowych.
PL
W KWK "Piast", w celu bezpiecznego zazbrojenia i przeprowadzenia rozruchu ściany 375-1353 w pokładzie 209 zaprojektowano iniekcyjne wzmocnienie pokładu przed jej czołem. Zastosowanie iniekcyjnego wzmocnienia czoła ściany, wyeliminowało przemieszczanie się skał z ociosu i stropu do przecinki ściany podczas zazbrajania i rozruchu ściany, a tym samym cel pracy został osiągnięty.
EN
In order to safely reinforce and perform the movement of the wall 375-1353 in the seam 209 in KWK "Piast", injectory firming of the seam before its face was designed. Applying the injectory firming of the wall's face eliminated movement of loose rocks from the cutting, and the roof to the wall's cross-cut during reinforcing and starting of the wall, and as a result of that the aim of work was achieved.
PL
Występujące w KWK "Piast" wody zmineralizowane powodują korozję obudowy wyrobisk korytarzowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzające iniekcyjne wzmacnianie górotworu w ich otoczeniu, zapobiegające zaistnieniu obwałów skał i skutkom tych obwałów. Przedstawiono przykładową technologię przebudowy rozwidlenia w KWK "Piast" na poziomie 500 m.
EN
The occurring mineral water in KWK "Piast" cause corrosion of the excavations' lining. In order to increase safety during rebuilding of dog headings' forks forthcoming injectory firming of the rock mass in its surrounding were applied, which prevents from occurring the fall of rocks and from the results of these fallings. An exemplary technology of fork rebuilding in KWK "Piast" at the level of 500 m was presented in the paper.
PL
Występujące w KWK "Piast" wody zmineralizowane powodują korozję obudowy wyrobisk korytarzowych. Z tego też powodu wykonywane są przebudowy tych wyrobisk. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzające iniekcyjne wzmacnianie górotworu w ich otoczeniu, zapobiegające zaistnieniu obwałów skał i skutkom tych obwałów. Przedstawiono również przykładową technologię przebudowy rozwidlenia w KWK "Piast".
EN
The occurring mineral water in KWK "Piast" cause corrosion of the excavations' lining. Because of that it is necessary to rebuild these dog headings. In order to increase safety during rebuilding dog headings junctions, there were applied forthcoming injectory firming the rock mass in its surrounding, which prevents from occurring the fall of rocks and from the results of these fallings. In the paper there was presented an exemplary technology of headings junctions rebuilding in KWK "Piast".
PL
Występujące w KWK "Piast" wody zmineralizowane powodują korozję obudowy wyrobisk korytarzowych. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie przebudów tych wyrobisk. Dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas prowadzenia przebudów skrzyżowań wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzające iniekcyjne wzmacnianie górotworu w ich otoczeniu, zapobiegające zaistnieniu obwałów skał i skutkom tych obwałów. Przedstawiono przykładową technologię przebudowy skrzyżowania z obudowy ŁP na skrzyżowanie typu POLYTRAB firmy Heintzmann w KWK "Piast".
EN
The occurring mineral water in KWK "Piast" cause a corrosion of the excavations lining. Because of that it is necessary to rebuild these dog headings. In order to increase safety during rebuilding crossing of excavations there were applied forthcoming injectory firming of the rock mass in its surrounding, which prevents from occurring the fall of rocks and from the results of these fallings. In the paper there was presented an example of crossing rebuilding technology from a lining LP to the crossing of the POLYTRAB type in the Heintzmann Company in KWK "Piast".
PL
W ZG "Piekary" zaistniała potrzeba wykonania przekopu łączącego 1 w pokładzie 506 przez strefę uskoku andaluzyjskiego w granicach obszarów górniczych "Brzeziny IV" i "Rozbark II". W celu uniknięcia szeregu problemów i zwiększenia bezpieczeństwa podczas przechodzenia przekopu przez strefę zaburzoną tektonicznie, zaprojektowano wyprzedzające za pomocą cementacji uszczelnienie i wzmocnienie górotworu przed jego czołem z wykorzystaniem otworów iniekcyjnych wierconych za pomocą wiertnic.
EN
In ZG "Piekary" there was a necessity to undertake a binding cross-cut 1 in the seam 506 through the Andaluzia Fall Zone in the range of the mining area "Brzeziny IV" and "Rozbark II". In order to avoid several problems and to increase safety during undergoing the cross-cut through tectonically distributed zone, there was designed advancing by cementation, sealing and firming of a rock mass in front of its head, using injectory holes drilled by drills.
EN
The study of effect of transformations in the Polish coal-mining industry on safety level gives a broad perspective on the natural hazards, revising to some extend the state of the art in the field. The key issue of this analysis is concentration of production and its effect on the work safety. The complexity of interrelations, variability of factors and random nature of events make the relation discussed impossible to express in the form of a descriptive equation. This is because the parameters that describe the level of hazard are not correlated with the observed accident rate. The results of the research have practical implication for implementation of innovative technical, organisational and legal solutions in the mining industry.
PL
Doświadczenia w zakresie restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego wskazują, że są to procesy złożone i trudne, w sposób istotny oddziaływujące także na sferę bezpieczeństwa pracy. W sposób szczególny uwidacznia się to w odniesieniu do podstawowych zagrożeń naturalnych takich jak gazowe, tąpaniowe, pożarowe i klimatyczne, z których większość posiada cechy zagrożeń katastrofogennych. Podkreślić należy stosunkowo wysoki poziom potencjalnego stanu powyższych zagrożeń w polskich kopalniach węgla kamiennego. Aktualnie 12% zasobów przemysłowych zalega w obszarach o najwyższym ich poziomie. Analiza wpływu procesów restrukturyzacyjnych na poziom bezpieczeństwa pracy wyróżnia pozytywne i negatywne elementy tego procesu. Niewątpliwie do pozytywnych należy zaliczyć znaczące uproszczenie struktury kopalń, zmniejszenie ich liczby, mniej frontów wydobywczych, a także ograniczenie liczby pracowników zatrudnionych pod ziemią. Powoduje to wyraźnie obniżenie potencjalnego ryzyka wystąpienia zdarzeń wypadkowych poprzez zmniejszenie ilości miejsc zagrożonych i pracowników narażonych na występujące zagrożenia. Podane dane ilościowe ilustrują wpływ tych zjawisk, który przejawia się, między innymi, wyraźną poprawą wskaźników opisujących stan wypadkowości, np. liczbą wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem. Niekorzystne oddziaływanie procesów restrukturyzacyjnych na poziom bezpieczeństwa pracy dostrzega się natomiast w nie zawsze racjonalnie rozumianej i realizowanej ekonomizacji produkcji. Obserwowano w analizowanym okresie pogarszanie się warunków środowiska pracy. Badanie przyczyn i okoliczności zaistniałych zdarzeń wypadkowych wskazują, iż często u ich podłoża leży wieloletnie niedoinwestowanie kopalń, nawarstwiające się nieprawidłowości i zaniedbania w sferze doskonalenia techniki i technologii górniczych oraz utrzymywania należytego poziomu uzbrojenia kopalń w maszyny i urządzenia górnicze. Kolejnym negatywnym efektem restrukturyzacji, mającym niewątpliwie istotny wpływ na aktualny poziom bezpieczeństwa pracy w kopalni, jest odejście od pracy dużej liczby pracowników, zwłaszcza osób kierownictwa i dozoru, o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu w ruchu zakładów górniczych. Odnosząc badany problem do relacji pomiędzy procesami restrukturyzacyjnymi a poziomem podstawowych zagrożeń naturalnych szczególną wagę należy zwrócić na zjawisko koncentracji produkcji. Na pewno powinna ona być ważną cechą nowoczesnego górnictwa i niezbędnym elementem poprawy wydajności pracy i obniżania kosztów wydobycia. Z drugiej strony, co potwierdzają wyniki badań i doświadczenia praktyczne, jest ona czynnikiem w sposób istotny oddziaływującym na poziom występujących zagrożeń naturalnych. Oddziaływanie to w przypadku takich zagrożeń jak: gazowe (metanowe), sejsmiczne i połączone z nim zagrożenie tąpaniami ma charakter negatywny, co oznacza, że istnieje krytyczna wielkość koncentracji produkcji, charakterystyczna dla danych warunków geologiczno-górniczych, przekroczenie której wyraźnie zwiększa poziom zagrożenia i ryzyko jego wystąpienia. Należy jednak podkreślić, że w przypadku takich zagrożeń jak pożarowe, wodne, radiacyjne wpływ koncentracji produkcji może posiadać charakter pozytywny, a dla zagrożenia pyłowego i klimatycznego relacja pomiędzy ich poziomem a koncentracją nie posiada jednoznacznego charakteru. Na podstawie uzyskanego materiału obserwacyjnego, obejmującego pełny okres realizacji procesów restrukturyzacyjnych w polskich kopalniach węgla kamiennego, zestawiono ilościowe charakterystyki wypadkowości związanej z podstawowymi zagrożeniami naturalnymi o charakterze katastrofogennym (metanowe, tąpaniami i pożarowe). Określono również kierunki dalszych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem specyfiki analizowanych zagrożeń naturalnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów fizjologicznych, (tętna i temperatury wewnętrznej - rektalnej), ratowników górniczych w komorze klimatycznej. Wyznaczono średnie prędkości przyrostów tętna (przyspieszenia tętna) PUS i temperatury wewnętrznej PTR, jakie występowały w trakcie badań. Określono wartości graniczne przyspieszenia tętna i prędkości przyrostu temperatury wewnętrznej, będące wartościami odniesienia podczas analizy bezpieczeństwa termicznego pracowników. Parametry PUS i PTR mogą być nowymi wskaźnikami oceny zagrożenia klimatycznego pracowników i ratowników górniczych.
EN
This paper presents the rescue service worker's physiological parameters such as pulse and the body temperature - rectal temperature measured during the carried out researches in the climate room. Average velocity of pulse increase (PUS) and of inner temperature increase (PTR), which occurred during the tests have been estimated. The maximal safe rate of the pulse acceleration was assumed. The PUS and PTR parameters could be the new innovative indicators of the climate indicators assessment for Rescue Service Workers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.