Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria mechaniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents the results of experimental determination of the impact of floats on the aerodynamic characteristics of an OSA model in symmetric flow. The studies have been performed in the low-speed wind tunnel at the Military University of Technology (MUT, Warsaw, Poland). The aircraft model was examined at the dynamic pressure q = 500 Pa in the following angle of attack range α = -28⁰÷28⁰. The investigations have been performed for an aircraft model under plain configuration with floats and without floats. The influence of elevator and flap inclination on the aerodynamic characteristics of the model has also been analysed. The obtained values of aerodynamic drag coefficient, lift coefficient, pitching moment coefficient and lift-to-drag ratio have been presented in the form of tables and graphs. The studies performed demonstrated that the use of floats causes the increase of aerodynamic drag coefficient ϹD, maximum lift coefficient Ϲ Lmax as well as critical angle of attack α cr. The decrease of lift-to-drag ratio has also been observed. Its value in the case of the model with floats was up to 20% lower than in the model without floats. The studies also showed that the model equipped with floats had a lower longitudinal static stability margin than the model without floats.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu pływaków na charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu OSA w opływie symetrycznym. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym małych prędkości WAT. Model zbadano przy ciśnieniu dynamicznym q = 500 Pa w zakresie kątów natarcia α = -28⁰÷28⁰. Badania wykonano dla modelu samolotu w konfiguracji "gładkiej" w wersji z pływakami i bez pływaków. Zbadano również wpływ wychylenia usterzenia poziomego oraz klap na podstawowe charakterystyki aerodynamiczne badanego modelu. Uzyskane wartości współczynnika oporu aerodynamicznego, współczynnika siły nośnej, współczynnika momentu pochylającego oraz doskonałości aerodynamicznej przedstawiono w formie tabel i wykresów. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie pływaków powoduje wzrost wartości zarówno współczynnika siły oporu aerodynamicznego, maksymalnej wartości współczynnika siły nośnej jak i wartości krytycznego kąta natarcia α kr. Zauważalny jest także spadek wartości doskonałości aerodynamicznej która dla modelu z pływakami jest nawet o 20% mniejsza od doskonałości uzyskanej dla modelu bez pływaków. Badania pokazały również, że model wyposażony w pływaki ma mniejszy zapas stateczności statycznej podłużnej niż model bez pływaków.
EN
This paper presents the general principle of operation of delayed blowback small arms, their classification by the applied blowback delay, and a discussion of the existing designs. An analysis was carried out to rate the specific design solutions. The results of this work will be used in further investigations into and testing of delayed blowback firearms.
PL
W artykule przedstawiono ogólną zasadę działania broni strzeleckiej wykorzystującej odrzut zamka półswobodnego, dokonano jej podziału w zależności od rodzaju zastosowanego opóźnienia, a także omówiono występujące konstrukcje. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano oceny rozwiązań. Wyniki posłużą do dalszych rozważań i badań broni z zamkiem półswobodnym.
EN
This paper presents the concepts for an anti-collision system intended for trams. The purpose of the anti-collision system is to develop and provide information to support the driver’s decision to initiate the braking of a tram. The anti-collision system is based on the processing of data from multiple sources (obstacle detection, image processing, and visual light communication system) and an expert system. The information about the road situation is visually presented on HUD (Head-up Display) of the driver.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje systemu antykolizyjnego przeznaczonego dla pojazdów szynowych. Zadaniem systemu jest wypracowanie informacji wspomagającej motorniczego w podjęciu decyzji o rozpoczęcie procesu hamowania. System opary jest na wykorzystaniu informacji z wielu źródeł (układu wykrywania przeszkód, układu rozpoznania obrazowego, układu komunikacji świetlnej) i na podstawie algorytmu zaimplementowanego w systemie eksperckim, zobrazowaniu informacji dla motorniczego na wyświetlaczu przeziernym.
4
Content available remote Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing
EN
Product quality management refers to a set of activities, which allow checking the product quality and eliminating any inconsistencies. In eliminating incompatibilities its necessary to identify their root causes. It is possible by using the selected quality management techniques. As it was shown, it is very useful after analyses the incompatibilities identified by popular non-destructive tests (NDT), which are used to check an incompatible product. It was concluded that practice quality management techniques after NDT are necessary because NDTs are effective in finding incompatibilities in the product (without its destruction) but not identifying their causes. The aim of the study was the analysis of using the selected quality management techniques (Ishikawa diagram and 5Why method) to identify the source of the porosity which was detected by the fluorescent method. The problem was identified in an enterprise localized in the Podkarpacie region. But after identifying the incompatibility in the product, no further analyses to find the root cause of the problem occurrence were made. After the NDT (fluorescent inspection method) on the product (made from 410 steel) used in the aviation industry, the porosity was identified. Because the root cause of porosity was not known, the sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method was used. These methods were used in an adequate way (first the Ishikawa diagram and second the 5Why method) because only in this way it is possible to find the root cause of the problem. By the Ishikawa diagram, the potential causes and two main causes (i.e. inadequate preparation, water in molding sand) were identified. The source of the porosity (contaminated material) was found through the 5Why method. It was concluded that the selected quality management techniques (Ishikawa diagram and 5Why method) were useful in finding the root cause of the porosity of the product. Additionally, the paper proposed the use of the Ishikawa diagram and 5Why method after the NDT test, and this sequence was effective in finding the root causes identified by NDT tests, so it can also be used to solve other problems with incompatibilities.
EN
The analysis of product quality is an indispensable action in developing enterprises. In case of mechanical products, the non-destructive tests (NDT) are effective way to make control. Non-destructive tests allow making assessing product quality with-out destroying it. Due to the dynamically growing requirements of customers and necessary, the improvement actions for demanding organizations important is to make a complex analysis of quality products. Such an action was proposed to a production and service company located in Podkarpacie region of Poland. The aim was to analyze the quality of the mechanical lever and improvement the process of non-destructive tests, in order to identify the source of nonconformity with using quality management techniques. These activities were to demonstrate that the sequence (NDT and selected quality management techniques) would allow the detection of unconformities on the product surface and also identify the source of this unconformity. In the enterprise, the quality research of the product using fluorescent and magnetic-powder methods was made. After identified the unconformity on the product the additional actions which could point the source of unconformity were not practicing. The proposition of improvement in the NTD was use appropriately selected quality management techniques (Ishi-kawa diagram and 5Why method) after identified the unconformity. The mechanical lever was tested, which its surface using the magnetic-powder method was analyzed. After identified unconformity (scratch) using the Ishikawa diagram, the potential causes were identified and four main causes were selected (i.e.: uncleaned pattern, impurities during production, poor molding mass, poorly carried out product production method). It has been shown that sequence of NDT, Ishikawa diagram and 5Why method allows to identify the unconformity on product surface and source its creation. This sequence could be practicing to analyze other product in production and services enterprises.
EN
Meeting the required quality level of products taking into account customer requirements is the essence of thriving enterprises. In this context, it is necessary to make decisions that take into account mentioned the quality level but also the cost aspect relevant to both customer and producer. It was concluded that it is possible to make analyse in which connected the quality level with the cost aspect will condition the make the best choice. Therefore, the aim of work was to propose the pro-quality method of choice by using the ordered fuzzy numbers connected with cost-quality analysis (AKJ). The subject of the study were machines used in pad printing technique, so-called pad print, which choice resulted from their problematic choice to specific and often variable working conditions. As part of the method by using ordered fuzzy numbers, using the Fuzzy TOPSIS method (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) the most favorable machine by quality was determined. Subsequently, a pro-quality machine choice was made, and this choice combined the obtained quality level with the purchase cost through the use of cost-quality analysis. The proposed method is some kind of new approach to making the best decision, where the aspect of quality with the cost was connected. Therefore, the proposed method can be used to solve different types of decision problems in production and services enterprises.
PL
Występujące w przedsiębiorstwach niezgodności wyrobów powinny być analizowane w efektywny sposób, tak aby możliwe było zidentyfikowanie źródła powstania tych niezgodności. Jest to możliwe za pomocą odpowiednio dobranej sekwencji technik zarządzania jakością. Sekwencją tą jest diagram Ishikawy i metoda 5Why. Celem pracy było przeanalizowanie niezgodności wyrobu (wada płyty meblowej) i wskazanie źródła jej powstania za pomocą sekwencji technik: diagramu Ishikawy i metody 5Why. Problem z niezgodnością w płytach meblowych zidentyfikowano w przedsiębiorstwie zlokalizowanym na Podkarpaciu, w którym produkowano meble i fronty meblowe. Wybór niezgodności dotyczącej wady płyty meblowej uwarunkowany był częstotliwością występowania problemu (ponad 470 sztuk płyt meblowych/9 miesięcy). Z kolei dobór sekwencji technik diagramu Ishikawy i metody 5Why wynikał z ich potwierdzonej skuteczności do analiz niezgodności wyrobów w ramach wskazania źródła ich powstania. Za pomocą diagramu Ishikawy określono potencjalne przyczyny niezgodności dotyczącej płyty meblowej, spośród których wskazano trzy przyczyny główne (wyeksploatowana maszyna, złe magazynowanie oraz złe układanie płyt meblowych na paletach). Kolejno, za pomocą metody 5Why zidentyfikowano źródło analizowanej niezgodności (tj. zła organizacja pracy, brak okresowych TMP maszyny), po czym zaproponowano działania doskonalące. Zaproponowana sekwencja technik diagramu Ishikawy i metody 5Why może być praktykowana w innych przedsiębiorstwach zarówno do analiz różnego rodzaju wyrobów, jak i niezgodności.
EN
The incompatibilities of products that are occurring in enterprises should be analyzed in an effective way, so as to could identify the root of occurred these incompatibilities. It is possible by adequate selected sequence of quality management techniques. This sequence is the Ishikawa diagram and 5Why method. Therefore, the aim of the work was to analysed the incompatibility of the product (defect of furniture board) and identified the root of it occurred by using the sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method. The problem with the incompatibility of furniture board was identified in enterprise localized in Podkarpacie, in which the furniture and furniture fronts were produced. The choice of incompatibility of the furniture board was conditioned by the frequency of occurred the problem (above 470 pieces of furniture boards/9 months). In turn, the selection of the technique sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method was resulted from their proven effectiveness to analyze of incompatibilities of products as an indication of the source of their origin. By the Ishikawa diagram the potential causes of incompatibility of furniture fronts were identified, from which the three main causes were selected (worn out machine, bad storage, an incorrect arrangement of furniture boards on pallets). Subsequently, the source of the incompatibility was identified using the 5Why method (i.e. poor work organization, no periodic TMP machines), after which the improving actions were proposed. The proposed technique sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method can be practice in other enterprises to analyze different types of products and incompatibilities.
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
EN
Machinery faults are a problem that incorrectly diagnosed may result in the increase of waste. The fault mentioned in the article was identified at an opencast facility located in Podkarpacie. The purpose of the study was to analyse the defect identified on the excavator arm using quality management techniques. These techniques were the Ishikawa diagram and the 5Why method. In the plant, unit faults on various types of machines were detected. The fracture on the excavator arm was identified, however, the cause of the problem was not known. Potential causes of the fault and the main cause of the problem (material fatigue) were detected using the Ishikawa diagram. The root cause of the material fatigue, the long-term and repetitive operation of the excavator during the excavation of the deposit, was identified by the 5Why method. The proposed processes can be used to identify the root causes of various faults both in the mining industry as well as production and service plants.
EN
Refill friction stir spot welding (RFSSW) is a solid state joining technology that has the potential to replace processes such as the open-air fusion bonding technique and rivet technology in aerospace applications. Selection of proper RFSSW parameters is a crucial task which is important to ensure the mechanical strength of the joint. The aim of this paper is to undertake numerical modelling of the RFSSW process to understand the physics of the welding process, which involves large deformations, complex contact conditions and steep temperature gradients. Three-dimensional fully coupled thermo-mechanical models of RFSSW joints between Alclad 7075-T6 aluminium alloy sheets have been built in the finite-element-based program Simufact Forming. The simulation results included the temperature distribution and the stress and strain distributions in the overlap joint. The results of numerical computations have been compared with experimental ones. The numerical model was able to predict the mechanics of material flow during the joining of sheets of Alclad aluminium alloys using RFSSW. The predictions of the temperature gradient in the weld zone were in good agreement with the temperature measured experimentally. The numerical models that have been built are capable of simulating RFSSW to reduce the number of experiments required to set optimal welding parameters.
EN
The analyses of the nonconformity of products are made in order to achieve the desired level of their quality. This is also the case in the analyzed enterprise located in south-eastern Poland. Due to production character in this enterprise to identify the incompatibilities of products the non-destructive tests are used. In the current approach to quality after identified the nonconformities the cause her arise were determined, it was noted in order to use by statistical analyzes. Unfortunately, no deeper qualitative analyzes were made which could specify the source of its creation. Therefore, it was considered that it is necessary to propose to use (near current actions according to nondestructive tests) the sequence of quality management instruments. In order to improve the quality control actions, the sequence of techniques which complement each other, i.e. non-destructive tests, Ishikawa diagram and 5Why method, was proposed. To demonstrate the effectiveness of the proposed sequence, the rear cover of the bearing turbine was selected as the subject of the analysis. The choice was conditioned by the unit character of production, which till now was discouraged a detailed analysis of sources of nonconformities. After analyzed the product with used the fluorescent method the nonconformities were identified on the rear cover of the bearing turbine, which was the porosity cluster. In order to identify the causes these nonconformities the Ishikawa diagram was drawn up. Next, the selected main causes (i.e. supplier of the product and nonconformities created during the production of the product) were analyzed the 5Why method in order to identify the source cause of the problem. In this case, it was the nonconformity material from the supplier. The proposed sequence, which uses the minimal resources let to show the wide range of information, which should be used to the improvement of quality. The presented the set of activities can be practised in each of the enterprises to analyze quality problems in order to identify the nonconformities and their causes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia pierścieni prowadzących w układzie kinematycznym standardowej docierarki jednotarczowej. Do analiz wykorzystano metodę sztucznych baz Vickersa.
EN
In the paper results of research on wear of conditioning rings in kinematics system of typical single-disk lapping machine are presented. Vicker’s artificial base method is used in the analysis.
PL
Omówiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich w układach jedno- i dwutarczowych. Przedstawiono opracowane modele standardowych układów kinematycznych. Wyznaczono zakresy zmienności prędkości docierania i wartości przyspieszeń w analizowanych układach kinematycznych.
EN
In the paper presented analysis of kinematics of plane surfaces lapping in single-disc and double-disc configurations. The models of standard kinematic systems have been demonstrated. The ranges of variability of machining speed and acceleration in the analyzed kinematic systems were determined.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu sekwencji występowania różnych wartości obciążenia na trwałość zmęczeniową elementów konstrukcji. Dokonano w nim analizy różnic w trwałości zmęczeniowej elementów przy obciążeniu blokami cykli o różnych amplitudach występującymi w różnej kolejności. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania prostej maszyny zmęczeniowej GUNT WP140 do badania wymienionych zjawisk w trakcie zajęć laboratoryjnych w procesie dydaktycznym. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły obserwacje opisane w analizowanej literaturze, dotyczące wpływu sekwencyjności obciążeń na trwałość zmęczeniową.
EN
The paper presents selected problems of the effects of load sequencing on the fatigue life of the structure. Authors performed an analysis of differences in fatigue life of elements for different order blocks of cycles with various stress amplitudes. The main goal of the work was to examine the possibility of using simple construction fatigue-testing machine GUNT WP140 for study abovementioned phenomena during laboratory classes in didactic process. Presented results confirmed the observations described in the analyzed literature related to effects of load sequencing on the fatigue life.
EN
As part of continuous quality improvement in well-managed enterprises, identifying unconformity should initiate actions to find their causes. Therefore, it was proposed to the enterprise located in Podkarpacie to use in the sequential way the Ishikawa diagram and 5Why method. The aim was to analyse of unconformity (porosity cluster) on the turbine outlet nozzle and identify the root of its creation. In the enterprise, the quality analysis of the products with a fluorescent method was carried out, but after identifying the unconformity, non-analysis of their reason for their occurrence was not practiced. Therefore, it was intentional to propose the use of sequence i.e. Ishikawa diagram and 5Why method to identify the root of unconformity. The subject of study was the turbine outlet nozzle, on which the fluorescent method the porosity cluster was identified. With the use of the Ishikawa diagram, the main cause of the problem was pointed (unconformity during production), and by the 5Why method the root cause of the problem, i.e. unconformity material from the supplier, was identified. The proposed method sequence is a simple and effective way to make analyses of unconformities and it can be used in different products and service enterprises.
EN
The research of railway track surfaces is aimed at improving the quality of railway infrastructure and providing the chance of improving the safety of driving. Therefore, it is advisable to constantly monitor track surface, but the research itself is not innovative because it is based on a known procedure. The crucial element are the techniques that allow to delve into the sources of problems. The aim of the article is to use the selected instruments of quality management to analyze the causes of track twist at high (180 km/h) speed of driving. The analysis of the causes of track twist was done on the basis of results from the measurement of one kilometer track section of the Krakow Glowny - Medyka route, which was made by using the TEC measuring device in April 2018. It was inferred that it is impossible to reach 180 km/h without track twist. In order to identify the causes of track twist it was proposed to use the selected sequence of quality management instruments, i.e.: brainstorming, Ishikawa diagram and the 5Why method. The identified causes of track twist include the abrasion of rail, scratches and exploitation point. The analysis and conclusions drawn from it may be useful in the analysis of other problems in railway transport as well as production and service industries.
EN
The paper presents a preliminary concept of an unmanned aerial vehicle (UAV) designed with a form of the Kasper wing (known in Polish as the ‘Kasprzyk wing’) and intended for aerial patrolling and monitoring of large water basins, mass gatherings, ground traffic, state borders, and other applications. Considering the potential uses resulting from the applications, the UAV defined in this preliminary concept would have to operate with high-value onboard data acquisition equipment. This is why this paper focus specifically on the problems of security and protection of the onboard data acquisition equipment the purchase costs of which can be several times higher than the costs of building the UAV airframe. This problem brought the authors to the main assumption of the work presented herein: to develop an UAV design which would provide maximum security and protection of the onboard mission loadout even in conditions of complete loss of propulsion and guidance control. The capability of safe emergency unpowered landing of the UAV enabled the application of an reflex airfoil based on the Kasper wing design. In the event of a propulsion power loss, the UAV could automatically begin a low advance velocity flight to reduce the risk of UAV failure upon touchdown. This was how the objective of this work was identified: to study the design criteria and select the materials for the fabrication of the UAV. The fabrication materials were selected to minimise the risk of failure or sinking of the UAV and its high-value onboard loadout in the event of emergency alighting on water. The behaviour of an UAV model at various loads which simulate real-life flight conditions required a multi-faceted analysis; the second part of the work discusses a selection of experimental methods (including an optically active layer method and a digital image correlation method) which will enable testing the strength properties of the fabricated structural elements of the UAV.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wstępną koncepcję bezzałogowego statku powietrznego (BSP) zbudowanego na planie skrzydła Kasprzyka, którego zadaniem miałoby być monitorowanie z powietrza rozległych akwenów wodnych, a także patrolowanie dużych zgromadzeń, ruchu drogowego, granic itp. Z uwagi na powyższe zastosowania, projektowany BSP miałby transportować drogi sprzęt do akwizycji danych, dlatego też szczególną uwagę zwrócono na kwestie bezpieczeństwa i ochrony przenoszonej aparatury, której cena może wielokrotnie przekraczać koszt budowy samego płatowca. Wynika stąd główne założenie prowadzonych prac, którym jest stworzenie konstrukcji bezzałogowego statku powietrznego zapewniającej maksymalną ochronę sprzętu, nawet wtedy kiedy całkowicie straci on napęd i sterowanie. Możliwość bezpiecznego wylądowania bez zasilania daje zastosowanie profilu samostatecznego, zbudowanego w układzie skrzydła Kasprzyka. Po utracie zasilania BSP mógłby automatycznie przechodzić w lot o małej prędkości postępowej, co zmniejszałoby ryzyko jego uszkodzenia w trakcie przyziemienia. W ten sposób wyłoniono cel pracy, którym była analiza założeń konstrukcyjnych oraz dokonanie doboru materiałów do wykonania bezzałogowego statku powietrznego. Materiały konstrukcyjne dobrano tak, aby w przypadku awaryjnego wodowania zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub zatonięcia aparatu latającego wraz z kosztownym wyposażeniem. Zachowanie modelu BSP przy różnych obciążeniach symulujących rzeczywiste warunki jego lotu musi być poddane wszechstronnej analizie, dlatego też w drugiej części pracy zostały omówione wybrane metody doświadczalne (metoda warstwy optycznie czynnej oraz metoda cyfrowej korelacji obrazu), które umożliwią zbadanie właściwości wytrzymałościowych wykonanych elementów konstrukcyjnych.
PL
W materiale zaproponowano uogólniony model rozwoju techniki głębiowej, rozumianej jako środki techniczne umożliwiające penetrację i eksplorację głębin oceanów. Model opracowano na podstawie wcześniej zaproponowanego modelu bifurkacyjnego. Podstawę i punkt wyjścia do opracowania modelu stanowiła analiza piśmiennictwa. Proponowany model wskazuje, że niezależnie od tego jakie rozwiązanie techniczne umożliwiające penetrację głębin zostało opracowane w czasie minionym, będzie należało do jednego z trzech zdefiniowanych nurtów rozwojowych tej techniki. Ponieważ proponowany model ma charakter potokowy i jest bardziej ogólny od modelu bifurkacyjnego zaproponowano jego nazwę jako uogólniony amnistyczny model rozwojowy techniki głębinowej.
EN
The material proposes a generalised model for the development of underwater technology, understood as a technical means of penetrating and exploring the depths of the oceans. The model was developed on the basis of the previously proposed bifurcation model. The basis and starting point for the development of the model was the analysis of literature. The proposed model indicates that regardless of which technical solution for underwater penetration was developed in the past, it will belong to one of the three defined developmental ‘streams’ of this technique. Since the proposed model has the characteristic of a flowing stream and is more general than the bifurcation model, its name has been proposed as a generalised amnistic developmental model of the underwater technique.
PL
Materiał jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w PHR nr 3(52)2015 dotyczącego metodyki wyboru strategii poszukiwań podwodnych realizowanych w celach procesowych. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie jednej z metod optymalizacji decyzji do wyboru właściwego sposobu postępowania w takich przypadkach.
EN
This material is a continuation of the article published in the PHR no. 3(52)2015 concerning the methodology of selecting underwater exploration strategies for process development purposes. The article proposes to use one of the methods of decision optimization for the selection of the appropriate course of action in such cases.
20
Content available Wygarniacz portalowy
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wygarniacza portalowego, przewidzianego do zastosowania w branży energetycznej, głównie w magazynach gipsu instalacji odsiarczania spalin lub magazynach żużla piecowego. Oprócz wykorzystywania wygarniacza do dostarczania materiału sypkiego na linię produkcyjną może on pełnić rolę wstępnego mieszania materiałów sypkich. Składowany materiał może bowiem stanowić mieszaninę dużej ilości warstw o zróżnicowanym składzie chemicznym. W artykule przedstawiono budowę oraz opisano proces rozładunku materiału niehomogenizującego przez wygarniacz portalowy dwuramieniowy. Składowany materiał do dalszego wykorzystania jest pobierany z obu boków pryzmy.
EN
The concept of portal stacker-reclaimer to be used in the power industry, mainly in the gypsum storehouses for exhaust gases desulphurisation or in the furnace slag storehouses is presented. Apart using the portal stacker for delivery of loose materials to the production line, it can play a role of the initial mixer of loose materials. The stored material can be a mixture of many layers of different chemical composition. Design of the portal stacker is presented and the process of using two-arm portal stacker for unloading the material, which do not require homogenization, is described. The stored materials are taken from both sides of the prism.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.