Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1778

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
PL
Opakowanie jest istotną częścią produktu spożywczego i może spełniać wiele funkcji, od ochronnej po informacyjną. Wprowadzenie substancji aktywnej umożliwia otrzymanie opakowania aktywnego, które może oddziaływać na żywność i otoczenie wewnątrz opakowania, przyczyniając się do wydłużenia przydatności do spożycia. Opakowania aktywne mogą posiadać różne właściwości, a ich cechy są zależne od zastosowanych substancji aktywnych, jak również od właściwości produktu spożywczego. Głównymi zaletami opakowań aktywnych są: utrzymanie jakości produktów (m.in. zapobieganie zmianom barwy, utracie jędrności lub migracji składników), spowolnienie procesów psucia się żywności, ochrona przed niepożądanymi zanieczyszczeniami bądź rozwojem drobnoustrojów oraz promieniowaniem UV. W pracy scharakteryzowano opakowania aktywne (w aspekcie jakości i ograniczenia marnotrawienia żywności), substancje o działaniu aktywnym w opakowaniach i zastosowanie w przemyśle spożywczym.
EN
Packaging is a crucial part of a food product and can exhibit many functions, from protective to informative. The introduction of an active substance makes it possible to obtain active packaging that can affect the food and the environment inside the packaging, contributing to extending the shelf life of the product. Active packaging may have various properties and their features depend on the active substances used, as well as on the properties of the food product. The main advantages of active packaging are maintaining the quality of products (e.g. prevention of color changes, loss of firmness or migration of ingredients), reducion of food spoilage, protection against undesirable contamination or the development of microorganisms and UV radiation. The paper characterizes active packaging in terms of quality and reduction of food waste, active substances and application in the food industry.
PL
Celem pracy była ocena parówek na podstawie składu deklarowanego na etykiecie produktu. Przeanalizowano dane obejmujące 64 asortymenty parówek. Poddano je analizie w zakresie stosowanych do produkcji surowców oraz wartości odżywczej gotowego wyrobu. Badania wykazały, że według deklaracji producentów 48,5% badanych produktów zawiera ponad 90% mięsa a 17,2% wyrobów powyżej 95%. Mięsem najczęściej wykorzystywanym do produkcji parówek jest wieprzowina i mięso z kurczaka. Według informacji zawartych na etykietach analizowanych produktów w ponad 80% wyrobów nie posiadało w składzie mięsa oddzielonego mechanicznie, a ponad 17% dodatków ujętych w unijnym wykazie dodatków do żywności. Z deklaracji wynika, że większość badanych produktów zawierała między 12% a 14% białka, 15-25% tłuszczu oraz 2,0-2,5% soli.
EN
The aim of the study was to evaluate the quality of homogenized sausages based on the composition declared on the product label. Data covering 64 assortments of sausages was analysed. They were analysed in terms of raw materials used for production and nutritional value of the finished product. The research have shown that, according to producers’ declarations, 48.5% of the tested products contained more than 90% of meat, and 17.2% of the products contained more than 95% of meat. The meat most often used for the production of sausages were pork and chicken. According to producers’ declarations, in more then 80% of the tested products mechanically separated meat was not used, and over 17% of the products were free from additives included in the EU list of food additives. The majority of the tested products contained 12% to 14% of protein, 15-25% of fat and 2.0-2.5% of salt.
PL
Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem ekstraktu z pofermentu bogatego w lewan do wytwarzania bezpiecznych i funkcjonalnych żeli do mycia twarzy. Opracowano receptury i wytworzono modelowe żele do mycia twarzy na bazie surowców pochodzenia naturalnego. Przygotowane prototypy kosmetyków zawierały różne stężenia ekstraktu (5, 10, 20 lub 40%). Prototypy kosmetyków oceniano pod kątem bezpieczeństwa stosowania (liczba zeinowa, test z albuminą wołową) oraz funkcjonalności (lepkość, roztwarzalność w wodzie, mętność, zdolność do emulgowania tłuszczu, właściwości pianotwórcze, analiza kolorymetryczna). Stwierdzono, że wprowadzenie do prototypów żeli do mycia twarzy ekstraktu z pofermentu bogatego w lewan spowodowało spadek lepkości i skrócenie czasu rozpuszczania w wodzie. Dodatek surowca roślinnego wpłynął na zmianę barwy próbek. W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu ekstraktu na pozostałe oceniane para- metry użytkowe kosmetyków. Wzrost stężenia ekstraktu w badanych próbkach przyczyniał się do zmniejszenia zdolności do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych w kosmetykach i wpłynął na zmniejszenie działania drażniącego kosmetyków na skórę.
EN
Levan-rich digestate extract were added to model facial cleansing gels at concns. of 5, 10, 20 or 40%. The cosmetic prototypes were evaluated for their safety in use (zein number, bovine serum albumin test) and functionality (viscosity, dissolution time in water, turbidity, ability to emulsify fatty soil, foaming properties and colorimetric anal.). The addn. resulted in lower viscosity, reduction dissolution time in water and the color change of the gels. Increasing the concn. of the extract in the samples tested contributed to a decrease in the emulsifying ability of fatty soiling in the gel, but also to a decrease in the irritating effect of cosmetics on the skin.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań dotyczące identyfikacji wybranych czynników i oceny ich wpływu na jakość budynków mieszkalnych. Badania i analizy czynników wpływu ograniczono do fazy realizacji, którą poprzedzała szczegółowa analiza kompletności dokumentacji projektowej, przyjętych rozwiązań, zastosowanych materiałów oraz możliwości zrealizowania obiektu. Jako miarę jakości budynków mieszkalnych przyjęto liczbę i rodzaj wad stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów technicznych. Obliczono wartości współczynników korelacji rho Spearmana oraz określono wpływ zidentyfikowanych czynników na jakość.
EN
The article presents the results of research on the identification of selected factors and the assessment of their impact on the quality of residential buildings. Research and analyzes of the impact factors were limited to the implementation phase, which was preceded by a detailed analysis of the completeness of the design documentation, the solutions adopted, the materials used and the possibility of building the facility. The number and type of defects found during technical acceptance tests were adopted as a measure of the quality of residential buildings. The values of Spearman's rho correlation coefficients were calculated and the influence of the identified factors on the quality was determined.
EN
Keeping proper soil moisture is essential in growing good quality and efficient fruit yield. To that effect, soil moisture level must be controlled, to maintain proper watering. A smartphone application was developed to operate a smart farm watering system. It monitors the soil’s moisture and launches sprayers to water dried areas. The system’s architecture was built in a distributed client-server computing system, in a small computing grid. The grid was built across long range (LoRa) communication networks with the same ID, but different addresses. In terms of integration, the system was built using autonomous microprocessors, which consist of a server and five client microprocessors. A smartphone was used as the server of a central controller, and four moisture detection modules and a water spraying system module were used as autonomous clients. The server was inter-connected with the clients via a star-type topology network in the polling processes. Each client module autonomously analyzes the measured digital voltage of the moisture sensor plugged into the soil. When the server sends queries regarding the status of the moisture level, the client sends the request signal to the server using the LoRa communication technology. The communication between the server and the clients is based on the LoRa communication technology. The LoRa-to-Bluetooth converter is used to connect the Bluetooth and the LoRa signal. The field test was performed in a watermelon field, with an area of approximately 6600 m2. The water spraying system constructed with LoRa communication technology could successfully manage and control the moisture level in the field test.
PL
Utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby jest niezbędne do uzyskania dobrej jakości i wydajnego plonu. W tym celu należy kontrolować poziom wilgotności gleby. Do obsługi inteligentnego systemu nawadniania gospodarstwa opracowano aplikację na smartfona, która monitoruje wilgotność gleby i uruchamia opryskiwacze do podlewania przesuszonych obszarów. Architektura aplikacji została zbudowana w formie rozproszonego systemie obliczeniowego klient-serwer, na bazie małej sieci obliczeniowej dalekiego zasięgu (LoRa) o tym samym ID, ale różnych adresach. Do integracji system wykorzystuje autonomiczne mikroprocesory składające się z serwera i pięciu mikroprocesorów-klientów. Jako serwer centralnego sterownika wykorzystano smartfon, a jako autonomiczne klienty cztery moduły wykrywania wilgoci oraz moduł systemu zraszania wodą połączone z klientami za pomocą sieci o topologii gwiazdy. Każdy moduł kliencki autonomicznie analizuje zmierzone napięcie cyfrowe czujnika wilgotności umieszczonego w glebie. Kiedy serwer odpytuje o poziom wilgotności, klient wysyła sygnał do serwera za pomocą technologii komunikacji dalekiego zasięgu (Low-Range technology, LoRa). Komunikacja pomiędzy serwerem a klientami oparta jest na technologii komunikacyjnej LoRa i zintegrowana z Bluetooth za pomocą konwertera. Eksperyment polowy przeprowadzono na polu arbuzów o powierzchni około 6600 m2. System zraszania wodą skonstruowany w technologii komunikacji LoRa z powodzeniem kontrolował poziom wilgotności w teście polowym, i zarządzał nim.
PL
W artykule zaprezentowano projekt układu do rejestrowania położenia bezwzględnego z wykorzystaniem systemu GPS, który umożliwił przeprowadzenie badań nad wpływem poziomu zurbanizowania terenu na jakość wyznaczania pozycji. W tym celu dokonano rejestracji położenia w dwóch miejscach, w terenie zurbanizowanym oraz w dwóch w terenie niezurbanizowanym. Następnie dokonano analizy wyników w oparciu o parametr HDOP (ang. Horizontal Dilution Of Precision – współczynnik geometrycznej dokładności w płaszczyźnie poziomej) oraz liczbę widocznych satelitów.
EN
The article presents the design of the absolute position recording system with the use of the GPS system, which made it possible to conduct research on the influence of the level of urbanization of the area on the quality of determining the position. For this purpose, position registration was made in two places in urbanized areas and in two in non-urbanized areas. Then, the results were analyzed based on the HDOP (Horizontal Dilution of Precision) parameter and the number of visible satellites.
EN
Conducting research on the quality of service and customer satisfaction is currently necessary for the proper and effective functioning of any organization. One of the organizations that have changed in recent years is petrol stations. In this paper, the Customer Satisfaction Index (CSI) is used to measure the quality of services and customer satisfaction. This research was carried out with the use of a proprietary questionnaire in which the respondents assessed the level of service at petrol stations. The obtained results allowed identifying the most important areas for the customers of petrol stations. In addition, the developed quality map indicated areas that should be given special attention, improved and those that are least important to customers. The conducted analyzes indicate that the CSI method used in this study is a tool that enables the assessment of customer satisfaction in a complex organization such as a petrol station.
EN
Today, route planning requires freight forwarders to make a conscious effort to identify unloading points such that the transport process is both cost- and time-efficient. At the same time, operational parameters that help to determine the validity of the chosen route must also be considered. This article aims to present the key metrics and ways of attaining them to provide a reliable determination of a transport company’s performance. Based on a selected transport company, the authors collected data on the transport routes implemented in 2020. Interpretation and analysis of the extracted information of the concerned sections were carried out and followed by alternatives. We present in this article the results of research concerning the exploitation parameters of the vehicle set. The evaluation of a given route section was indicated using selected indicators adapted to the specificity of the enterprise. The results are aimed at locating the components that have a destructive impact on the entire process. The proposed solutions serve to introduce factors that will pave way for improving the services provided. An in-depth analysis of all sections and key parameters was performed. Because of the conducted studies, abnormal parameters were identified, efficient sections were distinguished and new routes were developed in the case of previous routes that were not highly efficient and which had a possible alternative corridor. The obtained results of the research can comprise, for logistics managers, vital elements in the transport process, to which attention should be given in the course of overseeing these processes.
EN
Purpose: The main aim of this paper is to show how the new, especially the current development in infrastructure in the urban setup, in this case, the capital city of Kenya, Nairobi, improves the movement within the city. Furthermore, it also examines the various ways in which these new infrastructures have improved or improved the quality of life of the city residents. Design/methodology/approach: Nairobi city was chosen as it is the biggest and largest city in east and central Africa. The literature theories used in this paper were gathered from various internet sources such as the website of Nairobi city authority and also from the website of different media companies. In addition to these, some literature sources and books were also used to gather information for the paper as well as audio-visual sources like YouTube. Personal experience about the country and the city was also used as the author comes from the country and the city being talked about in this paper. Findings: The outcome of this theoretical paper was that indeed the efficient mobility within a city depends on how well the infrastructures are efficient. These include transport, technology, environmental and social infrastructures. These infrastructures help to improve mobility to a higher level as compared to the previous ones. The new ones being implemented by the city authorities and the central government play a crucial role in improving the living standard of the city residents by easy and efficient movement within the city. The new infrastructures range from physical infrastructures, technologies, the organization to the management of the whole city as all must be combined for efficient mobility. Originality/value: This article deals with how the new infrastructures help in improving mobility within urban settings especially in a developing world like Kenya. It also looks at the past, current, and future plans for the city's infrastructural development to enhance mobility. These also include the political, social, and economic will of the authorities concerned.
EN
Purpose: The purpose of the study was to show the importance of measuring the effects of the execution of personnel processes within the framework of personnel function management in manufacturing enterprises. Design/methodology/approach: The development of the article required a critical analysis of the literature on the subject. A literature study of scientific publications, a survey, and face-to 16 face interviews were performed. Findings: Thanks to the realization of the survey it was found that, despite such high awareness of the importance and effectiveness of the use of KPIs, only less than 28% of the respondents declared the use of HR function measurements in a systematic way, and only 53% use only a few indicators, in an active way and not fully coordinated. Research limitations/implications: Future directions of activities will concern the realization of research in another research group (increased number of analyzed production and service enterprises) from the area of the southern part of Poland and the comparative analysis of obtained results. The limitation of the research may be the unwillingness of enterprises to cooperate. Practical implications: The results of the study indicate the possibility and at the same time recommend the implementation of KPIs for monitoring the effectiveness of development processes in enterprises. The obtained results will contribute to the implication of more KPIs and thus increase the level of effective management. Originality/value: Filling the research gap in the field of measuring the effects of personnel function with the use of selected KPIs. The study is addressed to the management staff of enterprises.
EN
The paper presents the definitions of the term quality quoted in the literature on the subject. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) methodology was presented. A reloading ramp was characterized as the subject of the study. A cause-and-effect analysis of non-compliance in the finished product was performed using the Pareto-Lorenz diagram, Ishikawa diagram and brainstorming. The FMEA analysis of the assembly table indicated the elements of the workstation causing the most frequently occurring non-conformities. Based on the obtained results, corrective actions were proposed to reorganize the assembly station. The implemented activities made it possible to reduce the critical RPN coefficients for the elements of the assembly table and to shorten the time necessary to make one piece of the finished product.
PL
W artykule przedstawiono definicje pojęcia jakość przytaczane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano metodykę FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Scharakteryzowano rampę przeładunkową jako przedmiot badań. Dokonano analizy przyczynowo-skutkowej powstawania niezgodności w wyrobie gotowym z wykorzystaniem diagramu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy i burzy mózgów. Dzięki przeprowadzonej analizie FMEA stołu montażowego wskazano elementy stanowiska powodujące najczęściej powstające niezgodności. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano działania korygujące, mające na celu reorganizacje stanowiska montażu. Wdrożone działania naprawcze umożliwiły obniżenie krytycznych współczynników RPN w elementach stołu montażowego oraz skrócenie czasu niezbędnego do wykonania jednej sztuki wyrobu gotowego na stanowisku montażu.
PL
Współczesna sytuacja mieszkaniowa w Polsce ulega systematycznej poprawie, czego dowodzą ilościowe dane statystyczne. Jednak często zdarza się, że nowe realizacje odbiegają od standardów jakościowych środowisk mieszkaniowych XXI wieku. Celem publikacji jest przedstawienie autorskiej analizy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Autorzy omówią tematykę w dwóch zagadnieniach badawczych: w sposób krytyczny analizując mechanizmy realizacji współczesnego budownictwa mieszkaniowego (w okresie po 2000 roku) oraz w sposób pozytywny na przykładzie oceny trzech przypadków wysokiej jakości środowisk mieszkaniowych zrealizowanych w Polsce. W pierwszej części badań zostały wykorzystane niereaktywne metody typu desk-research, natomiast w drugiej części badań autorzy zastosowali metodę wizji lokalnej omawianych przykładów, tj.: a) Riverview w Gdańsku, b) Fort Śliwickiego w Warszawie oraz c) Kurkowa 14 we Wrocławiu. Badania doprowadziły do przedstawienia rekomendacji mających na celu poprawę jakości środowisk mieszkaniowych w Polsce.
EN
Today’s housing conditions in Poland are relatively improving, as proven by numerous quantitative statistical data. However, it often happens that new developments deviate from the quality standards of 21st century housing environments. The aim of the publication is to present the author’s analysis of the housing situation in Poland. The authors will discuss the problematic in two research issues: a critical way analyzing the mechanisms of the realization of today’s housing development (realized after 2000), and a positive way on the example of three case studies of high quality housing environments realized in Poland. In the first part of the research, non-reactive desk-research methods were used, while in the second part of the research, the authors applied a site inspection of the discussed residential environments, i.e.: a) Riverview in Gdańsk, b) Fort Śliwickiego in Warsaw, and c) Kurkowa 14 in Wrocław. The conclusion of the research presented recommendations to improve the quality of residential environments in Poland.
PL
Surowe kiełbasy dojrzewające stanowią bogate źródło pełnowartościowego białka i związków bioaktywnych takich jak peptydy, aminokwasy egzogenne i niezbędne kwasy tłuszczowe. Ich wartość odżywcza, jakość sensoryczna i bezpieczeństwo są uzależnione od świeżości użytych surowców, kompozycji substancji dodatkowych, składu ilościowego i jakościowego mikroflory kwaszącej i denitryfikującej oraz parametrów fizycznych dojrzewania. Właściwie ukierunkowane procesy rozkładu białek, tłuszczów oraz dalsze procesy przekształcania powstających sukcesywnie produktów tych reakcji umożliwiają wykształcenie unikatowego profilu lotnych związków zapachowych, atrakcyjnej barwy i odpowiedniej tekstury.
EN
Dry fermented sausages are a rich source of complete protein and bioactive compounds such as peptides, essential amino acids and essential fatty acids. Their nutritional value, sensory quality and safety depend on the freshness of the raw materials used, the composition of additives, the quantitative and qualitative composition of the acidifying and denitrifying microflora and the physical parameters of maturation. Properly directed processes of protein and fat decomposition as well as further transformation processes of successively formed products of these reactions enable the development of a unique profile of volatile aroma compounds, attractive color and appropriate texture.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych proszkowych surowców roślinnych otrzymanych innowacyjną metodą suszenia w niskich temperaturach z jednoczesną mikronizacją. Opracowano 3 receptury i wykonano prototypy suchych szamponów do włosów różniące się zastosowanym surowcem roślinnym w formie proszku (ostropest, młody jęczmień, nać selera). Stwierdzono, że właściwości fizykochemiczne, takie jak zawartość i aktywność wody, gęstość luźna i utrzęsiona, kąt zsypu i nasypu, współczynnik Hausnera i indeks Carra, wartości współczynnika korelacji prostoliniowej r Pearsona mogą stanowić bardzo ważne wyróżniki jakości tego typu produktów. Na podstawie wyników badania aktywności wody stwierdzono, że wytworzone szampony suche, podobnie jak surowce roślinne w formie proszku, charakteryzowały się odpowiednio dużą stabilnością mikrobiologiczną. Odnotowano wpływ zastosowanego surowca roślinnego na parametry fizykochemiczne suchych szamponów otrzymanych z ich udziałem. Na podstawie otrzymanych wartości współczynnika Hausnera dla surowców naturalnych w proszku oraz szamponu w proszku zawierającego nać selera zaobserwowano cechy spójnego proszku (dużą kohezyjność). Stwierdzono, że szampony suche z udziałem naci selera charakteryzowały się dużą kohezyjnością. Wszystkie oceniane produkty charakteryzowały się słabą sypkością.
EN
Powdered plant materials (thistle, young barley or celery root) were obtained by the drying at low temp. with simultaneous micronisation and then mech. mixed with microcrystalline cellulose, sarcosyl, Na Me cocoyl taurate, white clay, Mg stearate and potato starch. The obtained prototypes of dry shampoos differed only in the type of plant material. The water content and activity, loose and shaken d., chute and bulk angle, Hausner’s coeff. and Carr’s index, values of Pearson’s rectilinear correlation coeff. ‘r’, both for powdered plant materials and for dry shampoos contg. them, were detd. Plant raw materials in the form of powders and dry shampoos obtained with their addn. showed appropriately high microbiolog. stability. The type of plant raw material used had an impact on the loose and thickened d. of the prepared shampoos. The celery root shampoo was highly cohesive. All the assessed products showed the poor flowability.
PL
Przemysł włókienniczy w Polsce posiada ogromne tradycje kulturowe i gospodarcze, w szczególności w regionie łódzkim. Należy zaznaczyć, że późniejsze lata ugruntowały znaczenie tego sektora, który przybierał różne nazwy takie jak przemysł lekki, włókienniczy i obejmował coraz szersze obszary działalności gospodarczej oraz odgrywał istotną rolę w kształtowaniu produktu krajowego brutto, zatrudnienia, eksportu, inwestycji i innych wielkości makroekonomicznych. Powyższe zmiany wywarły znaczący wpływ na proces zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego. W obecnych czasach wszelkie procesy globalizacyjne wprowadzają potrzebę ciągłych zmian w rynku wewnętrznym jak również w rynku zewnętrznym, wymuszając niejako potrzebę permanentnego przystosowywania się do funkcjonowania danej organizacji. Znamienną cechą obecnego otoczenia gospodarczego jest jego dynamiczna zmienność, niski poziom przewidywalności oraz mnogość zachodzących przemian. Umiejętność przystosowania się danej organizacji do tak zmiennego otoczenia wymusza na organizacji wprowadzania kompleksowego podejścia do zarządzania, w ujęciu społecznym, ekonomicznym a także normatywnym. W związku z tym istnieje potrzeba dostosowania się do obecnie istniejących warunków. Chcąc funkcjonować w sposób właściwy należy wdrożyć nowoczesne systemy zarządzania tj. TQM, który stanowi kompleksowy system zarządzania organizacją również w obszarze sektora włókienniczego. Rozwinięciu tej problematyki poświęcona jest dalsza część opracowania.
EN
The textiles in Poland has enormous cultural and economic traditions, especially in the Łódź region. It should be noted that the subsequent years only strengthened the huge importance of this sector, which assumed various terms such as the light industry, textile industry and covered more and more areas of economic activity, and played an important role in shaping the gross domestic product, employment, exports, investments, and other macroeconomic values. and the economic and social spheres. The above changes had a significant impact on the management process in enterprises in the textiles organizations. Nowadays, all globalization processes introduce the need for continuous changes in the internal market as well as in the external market, forcing somehow the need for permanent adaptation to the functioning of a given organization. A characteristic feature of the current economic environment is its dynamic changeability, low level of predictability, and the multitude of changes taking place. The ability of a given organization to adapt to such a changing environment forces the organization to introduce a comprehensive approach to management in social, economic, and normative terms. Therefore, there is a need to adapt to the current conditions and in order to function properly, modern management systems should be implemented, ie TQM, which is a comprehensive organizational management system also in the area of the textiles sector. The further part of the study is devoted to the development of this issue.
PL
Cel: Celem artykułu jest ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonujących w wybranym zakładzie z sektora owocowo-warzywnego na podstawie wyników z audytów wewnętrznych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badania zostały zrealizowane w jednym z zakładów z sektora owocowo-warzywnego na podstawie udostępnionej dokumentacji. Analizie poddano 16 procesów opisanych w procedurach opracowanych w ramach systemu zarzadzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000. Poszczególne działania były poddawane procesowi audytu wewnętrznego raz w roku, tj. zgodnie z planem audytów wewnętrznych. Wyniki/wnioski: W ramach badań dokonano analizy obserwacji i niezgodności najczęściej stwierdzanych podczas audytów wewnętrznych przeprowadzonych w latach 2018-2019. W okresie objętym badaniami wyznaczono tylko jedną niezgodność, która dotyczyła procedury Nadzorowanie procesu produkcji, oraz 20 obserwacji. Należy podkreślić, iż w drugim roku badań stwierdzono mniejszą liczbę uchybień, co wynikało niewątpliwie z zastosowania się przez zakład do zaleceń i wprowadzenia działań poaudytowych. Pozytywnie należy zatem ocenić rolę przeprowadzonych audytów wewnętrznych w procesie doskonalenia systemu, jak również funkcjonowania całej organizacji. Ograniczenia: Ograniczenia mogą dotyczyć dostępu jedynie do raportów z audytów wewnętrznych przekazanych przez badaną organizację. Zastosowanie praktyczne: Podstawą każdego systemu zarządzania, w tym bezpieczeństwem żywności, jest ciągłe doskonalenie. Wyniki audytów wewnętrznych stanowią znaczący element w tym zakresie, dostarczając każdej organizacji cennych informacji i wskazówek na temat funkcjonowania systemu. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawione w artykule wyniki dotyczą organizacji z sektora owocowo-warzywnego.
EN
Purpose: The aim of the study was to assess the effectiveness of food safety management systems operating at a selected plant in the fruit and vegetable sector on the basis of the results of internal audits. Design/methodology/approach: The study was carried out at a plant in the fruit and vegetable sector on the basis of documentation that was made available. Sixteen procedures developed within the safety management system in accordance with ISO 22000 were analysed. Individual procedures were subjected to internal audit once a year, in accordance with the internal auditing plan. Findings/conclusions: The analysis included identification of the most frequent errors and inconsistencies in the years 2018-2019. Only one inconsistency was identified during this period, concerning the procedure ‘Oversight of the production process’, as well as 20 observations. It should be emphasized that in the second year of the study, a smaller number of inconsistencies was found, which undoubtedly resulted from the company’s compliance with the recommendations and the implementation of post-audit measures. Therefore, the role of internal audits in the process of improving the system and the functioning of the entire organization should be positively assessed. Limitations: Limitations may only apply to access to internal audit reports provided by the audited organization. Practical implications: The basis of an management system, including food safety, is a continuous improvement. The results of internal audits constitute a significant element in this respect, providing each organization with valuable information and guidance on the functioning of the system. Originality/value: The results presented in the article concern organizations from the fruit and vegetable sector.
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza wymagań w zakresie świadomości wpływu pracowników na jakość wyrobu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy IATF16949:2016 oraz prezentacja i weryfikacja narzędzia służącego do sprawdzania poziomu tej świadomości. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu zostało zweryfikowane w badaniu ankietowym. Badaniem pilotażowym objęto pracowników, którzy w okresie przeprowadzania badania przebywali w przedsiębiorstwie i dobrowolnie wyrazili chęć do wzięcia udziału w badaniu. Wyniki/wnioski: W wyniku badania pilotażowego kwestionariusz ankietowy został oceniony jako czytelne oraz zrozumiałe narzędzie. W przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzono badanie, można stwierdzić, iż występuje wysoki poziom świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. Prawie wszyscy pracownicy objęci badaniem znają cele jakościowe przedsiębiorstwa oraz uważają, że ich praca ma bardzo duży lub duży wpływ na kształtowanie jakości wyrobu i procesu. Ograniczenia: Badanie docelowe, ukierunkowane na poznanie poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, powinno zostać dokonane dla wszystkich pracowników, co może stanowić wyzwanie dla dużych organizacji. Zastosowanie praktyczne: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników może zostać zastosowane w organizacjach branży wyrobów motoryzacyjnych, które chcą spełniać wymagania normy IATF 16949:2016. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach części teoretycznej dokonano analizy tematu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. W ramach części praktycznej zaproponowano narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, spełniając wymagania normy IATF 16949:2016.
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyze the requirements for awareness of employees’ impact on the quality of an automotive product and to present and verify a tool for checking the level of this awareness. Design/methodology/approach: The tool created to study the level of awareness of employees’ impact on creating product quality was verified in a pilot study. The pilot study included employees who were in the company during the study period and voluntarily expressed their willingness to take part in the study. Findings/conclusions: In the context of the pilot study, the questionnaire was assessed as a clear and understandable tool. In the company where the study was conducted, it can be concluded that there is a high level of awareness of the impact of employees on creating quality of a product. Almost all employees surveyed know the company’s quality objectives and believe that their work has a very large or large impact on creating a quality of a product and process. Research limitations: The target study, aimed at understanding the level of awareness of employees’ impact on creating quality of a product, should be made for all employees, which can be a challenge for large organizations. Practical implications: The tool created by the author of the article to verify the level of employees’ awareness can be used in automotive organizations that want to meet the requirements of IATF 16949:2016 standard. Originality/value: This article has a theoretical and practical character. In the theoretical part, an analysis of the subject of employees’ awareness of the impact on the quality of the product was carried out. In the practical part, a tool was proposed to verify the level of awareness of the impact of employees on creating quality of the product, meeting the requirements of IATF 16949:2016 standard.
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest wskazanie inspirującej roli Profesora Romualda Kolmana w rozwoju prac naukowych i aplikacyjnych skupionych na zagadnieniach oceny produktów, w szczególności w obszarze tematycznym uwzględniającym ich cykl życia. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wspomniane wyżej rozważania mają swoje źródło w zauważanych w otoczeniu, nie tylko w odniesieniu do obiektów technicznych, przemianach jakościowych, które to przemiany winny być analizowane i oceniane w całym cyklu życia produktów. Wyniki/wnioski: Analiza dostępnych materiałów publikacyjnych autorstwa Profesora Romualda Kolmana i innych autorów wskazuje, iż był on pierwszą osobą w polskim środowisku naukowym wskazującą na konieczność oceniania produktów w perspektywie ich cyklu życia, to jest od projektowania do likwidacji. Ograniczenia: Z racji językowego zasięgu oddziaływania publikacji Profesora Romualda Kolmana (publikacje w języku polskim) analizę oddziaływania tych publikacji ograniczono głównie do opracowań w języku polskim. Zastosowanie praktyczne: Podjęta w artykule problematyka jest praktycznym wyrazem doceniania twórczej działalności Profesora Romualda Kolmana, będąc przy okazji 100-lecia urodzin wyrazem uznania dla tej działalności. Oryginalność/wartość poznawcza: Do analizy dokonanej w tym artykule podjęto niewskazywane do tej pory, wybrane dokonania jednego z pionierów rozwijania problematyki kwalitologicznej w Polsce, ujawniające się aktualnie w tak intensywnie rozwijanej tematyce, kryjącej się pod hasłem „zarządzania cyklem życia" (Life Cycle Management).
EN
Purpose: The main goal of this paper is to indicate the inspiring role of Professor Romuald Kolman in the development of scientific and applied works on evaluation of products, especially in problem area taking into consideration their life cycle. Design/methodology/approach: The above mentioned considerations have their source in observed, not only in relation to technical objects, quality transformations, which should be analyzed and evaluated throughout the whole life cycle of products. Findings/conclusions: The analysis of publications of Professor Kolman and other authors indicates that he was the first Polish scientists to show the necessity of evaluating products in the perspective of their life cycle, i.e. from design to final disposal. Research limitations: Because of the Polish language range of Profesor Kolman publications, the analysis of effects of these publications is limited to Polish language. Practical implications: The issues discussed in the article are practical expression of appreciation of creative activities of Professor Kolman, being on the occasion of the 100th anniversary of his birth a form of special recognition of this activity. Originality/value: For the analysis performed in this article, selected, not indicated so far achievements of one of the pioneers in the development of quality science in Poland, which are currently being revealed in such an intensively developed scientific problem area named „Life Cycle Management” were undertaken.
PL
Cel: Przedstawienie oceny jakości usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badanie przeprowadzono na próbie N=169 za pomocą kwestionariusza ankiety. W realizacji celu badania wykorzystano metody: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystyczne. Wyniki/wnioski: Stwierdzono, że ogólny poziom zadowolenia konsumentów na rynku telefonii komórkowej wynosi 3,0. Wykazano, że istnieje korelacja między oceną poziomu zadowolenia respondentów a wiekiem, wykształceniem i miejscem zamieszkania. Ograniczenia: Struktura i kryteria modelu jakości usług. Zastosowanie praktyczne: Badania poziomu jakości usług w sektorze telefonii komórkowej. Oryginalność/wartość poznawcza: Określenie determinant oceny poziomu jakości usług telefonii komórkowej.
EN
Purpose: Presenting an assessment of the quality of services provided by mobile operators in Poland. Design/methodology/approach: The study was conducted on a sample of N=169 using a questionnaire. The following research methods were used: literature analysis, analysis and logical construction, and statistical. Findings/conclusions: The overall level of satisfaction of mobile users with the services provided was 3.0. There is a correlation between the assessment of the level of satisfaction and the age, education and place of residence of the respondents. Research limitations: Structure and criteria of the service quality models. Practical implications: Research on the level of service quality in the mobile telephony sector. Originality/value: Determinants of the assessment of the quality level of mobile telephony services.
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.