Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  process rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There are many graphical representations of separation results involving time as a crucial parameter determining the kinetics of a process. The graphical representations of results of separation are usually in the form of 2D plots relating two parameters which one of them is time. Time can also be utilized as a complex parameter such as a process rate. The plots involving time are called kinetic curves. Theoretically, the number of kinetic curves is infinite. The basic process kinetic curves, relating either yield (or recovery) and time can be modified to obtain numerous local and global efficiency curves. The global efficiency kinetic curves provide characteristic constants which do not change with the time and yield of a process. In this paper the local and global efficiency plots were created using experimental data which followed the so-called first order kinetics. It was shown that the integral 1st order kinetic equation provided the kinetic constant k which was numerically identical with the 1st order specific rate v, while their units were different (k, 1/min; v, %/(%·min). The global efficiency parameters plotted versus the maximum yield provided another type of plot, which can be called the limits kinetic curve. The limits kinetic curves are very useful for characterizing, quantification and classification of separation systems. The limits kinetic curves can be normalized providing one universal curve with a characteristic point, for instance, v50 indicating the specific rate (or kinetic) constant at the maximum recovery equal to 50%. The mathematical equation of the normalized limits kinetic curve was given in the paper.
PL
Stopień zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi wzrasta wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego ropy naftowej i jest ściśle powiązany z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz wzrostem jakości życia mieszkańców miast i gmin. Wykorzystanie procesów adsorpcyjnych stanowi bardzo dobrą metodę oczyszczania wód oraz ścieków ze związków pochodzenia naftowego z uwagi na ich wysoką efektywność oraz prostotę zastosowania. W pracy scharakteryzowano zjawisko adsorpcji pod kątem jego wykorzystania w oczyszczaniu wód oraz ścieków. Dokonano również przeglądu materiałów adsorpcyjnych, w którym omówiono naturalne i syntetyczne adsorbenty organiczne oraz nieorganiczne wykazujące duży potencjał sorpcyjny w zakresie usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych. Ponadto, porównano właściwości sorpcyjne adsorbentu na bazie węgla aktywnego z alternatywnym materiałem sorpcyjnym, wykazując duży potencjał zastosowania surowców odpadowych w procesach adsorpcji substancji olejowych.
EN
Degree of environmental pollution by petroleum hydrocarbons increases with the development of the petroleum mining industry and is closely related to the rapid development of civilization and an increase of the life quality the inhabitants of cities and communes. The use of adsorption processes is a very good method for water and wastewater purification from petroleum compounds due to their high effectiveness and simplicity of use. The paper characterizes the phenomenon of adsorption in terms of its application in water and wastewater purification. Besides, the review of sorption materials was performed. Natural and synthetic, organic and inorganic adsorbents which showing great sorption potential for petroleum compounds removal, were described. In addition, the sorption properties of active carbon and alternative adsorptive material were compared. It was proved that waste raw materials have high application potential at the oily substances adsorption.
3
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
PL
Analiza rynku cementowego w Europie wskazuje na systematyczny wzrost udziału cementów o wyższej zawartości dodatków mineralnych. Jest to szczególnie widoczne w zakresie wzrostu zużycia cementów wieloskładnikowych CEM V. Cementy te nadają szczególnie pożądane cechy betonom pracującym w środowisku korozyjnym, jak również betonom masywnym. Jednak mikrostruktura produktów hydratacji powstających w okresie dojrzewania, szczególnie w przypadku stosowania w produkcji betonu cementów CEM V/B, nie wykazuje zadowalającej odporności na procesy karbonatyzacji. Szybkość procesu karbonatyzacji może być zmniejszona na drodze „strukturalnej” poprzez zmniejszenie porowatości, jako efektu niższego stosunku w/c. Ocenie poddano szybkość procesów karbonatyzacji cementowych zapraw normowych (w/c = 0,5), jak również zapraw o stosunku w/c od 0,40 do 0,55. Badania przeprowadzono na zaprawach cementowych z cementu CEM V/A i CEM V/B oraz CEM I i CEM II/B-V, jako świadkach. Dodatkowo przeprowadzono badania mikroporowatości. Wyniki wskazują na znacznie większą szybkość karbonatyzacji zapraw z cementów CEM V w porównaniu do cementu CEM I. W przypadku zaprawy z cementu CEM II/B-V wyniki są zbliżone do rezultatów obserwowanych w przypadku zapraw z cementu CEM V. Potwierdzono pozytywny wpływ wydłużenia czasu wilgotnej pielęgnacji zapraw z cementów wieloskładnikowych zarówno na ich porowatość, jak również szybkość karbonatyzacji.
EN
Analyses of the cement market in Europe suggest a systematic growth in materials with a higher percentage of mineral additives. It is particularly worth noting the increasing consumption of blended cement CEM V in the last ten years. These cements are highly suitable for concretes working in a corrosive environment, as well as for massive concrete structures. However, the type and the microstructure of hydration products generated during the maturing if the blended cement of the CEM V/B type is used to produce concrete do not exhibit a fairly good resistance to carbonation process. The progress of carbonation can be retarded in the 'structural' way, by reducing the porosity as a consequence of lowering the w/c ratio. The rate of carbonation was investigated based on standard mortars (w/c=0.5), as well as mortars with the w/c ranging from 0.55 to 0.40. Mortars based on cement types CEM V/A and CEM V/B and reference cements CEM I and CEM II/B-V were tested. Additionally, the microporosity of these mortars was measured. The results show a significantly higher carbonation rate of CEM V mortars relative to mortars based on CEM I. The results tor CEM II/B-V are similar to those obtained for CEM V. The positive influence of 'wet' curing on the microporosity and the carbonation rate ot mortars containing high amounts of mineral additives was confirmed.
5
Content available remote Szybkość procesu w pneumatycznym nawęglaniu ciekłych stopów żelaza
PL
W artykule przedstawiono mechanizm nawęglania ciekłego metalu przy pneumatycznym wprowadzaniu sproszkowanego grafitu do kąpieli metalowej. Podjęto również próbę obliczenia szybkości nawęglania w zależności od parametrów strumienia dwufazowego.
EN
The article presents a mechanism of the liquid metal recarburisation with application of a pneumatic method of a powdered graphite injection into the liquid metal. There were undertaken trials of the recarburisation rate calculation in relation to a diphase stream parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.