Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych zagadnień inżynierii wiatrowej i śniegowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych. Omówiono wybrane badania modelowe przeprowadzone w tunelu aerodynmicznym Politechniki Krakowskiej.
EN
A general characteristics of contemporary issues of wind and snow engineering and a role of model tests in wind tunnels were presented. Selected model tests carried out in wind tunnel at the Cracow University of Technology were discussed.
4
Content available remote Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rozwiązania pionowej izolacji obwodowej (krawędziowej) w budynkach ze ścianami jednowarstwowymi na parametry charakteryzujące mostek termiczny połączenia budynku z gruntem.
EN
The article presents the analysis of the impact of vertical dampproof courses (edge courses) in buildings with single wythewalls on the parameters of the thermal bridge of slab-on-ground.
PL
W artykule przedstawiono jedno z rozwiązań posadowienia na płycie fundamentowej jako przeznaczonego do budownictwa energooszczędnego. Przeanalizowano główne parametry mostka termicznego, tj. liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg,e oraz współczynnik temperaturowy ƒRsi dla budynków w dwóch standardach: o niskim zapotrzebowaniu na energię i pasywnych
EN
The article presents one of the solutions for foundation slab setup dedicated to low-energy construction. The main parameters of the thermal bridge have been analyzed, i.e. the linear heat transfer coefficient ψg,e and the ƒRsi temperature coefficient for buildings developed to two standards: low energy buildings and passive buildings.
6
Content available remote Nośność kotew chemicznych w elementach wapienno-piaskowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew chemicznych (wklejanych) osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno-piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
EN
The article shows the results of measurements of the performance of bonded anchors (adhesive anchors) set in vertically drilled lime and sand blocks. Testing covered the cases of anchors mounted in various sections of these blocks, namely in the solid wall part, in the symmetry axis, and at the edge of the vertical opening. The effects of anchor setting locations on the formation of resin to block material joints were investigated. The primary focus was put on determination of the impact of the assembly location on the load-carrying capacity of anchors.
7
Content available remote Analiza propagacji pęknięć w próbkach betonowych za pomocą systemu ARAMIS
PL
Układy optyczne ARAMIS to przydatne narzędzie do badań nad procesami inicjacji pęknięć zarówno w elementach betonowych, jak i próbkach sześciennych. System ten jest przeznaczony do analizy optycznej przemieszczeń i deformacji zachodzących w próbkach testowych i elementach betonowych. Znaczące zalety systemu to możliwość analizy rozwoju początkowego pęknięcia w próbce betonowej obciążonej, jak również możliwość obserwacji propagacji pęknięcia. W artykule przedstawiono badania i analizy propagacji pęknięć próbek betonowych. System Aramis może być zastosowany do analizy rozwoju propagacji pęknięć, jak również na określenia wytrzymałości betonu.
EN
ARAMIS optical systems are useful in studying crack initiation processes in concrete elements and cube-shaped samples. This system is designed for optical analysis of displacement and deformation within test specimens and concrete components. The significant advantages of the system include the options to review the development of the original cracking of a concrete specimen under a load, as well as to observe the propagation of cracks. The article presents the studies and reviews on crack propagation within concrete specimens. The Aramis system can be used for analysis of crack propagation development as well as determining the strength of concrete.
10
Content available Historia prac badawczych w projektowaniu graficznym
EN
Research work in graphic design have become a quintessential element of the design process, particularly in those cases when the explicit role of the consumer must be taken into account. The research in design helps to discover and to create the knowledge by pushing in a particular direction. These processes are systematic and conscious approach to solve a posted problem. There are two kinds of research in this aspect: the bibliographic research to retrieve sources of existing knowledge, and the empirical research to create the new knowledge. The methodology of research depends on the needs and the character of the projects, while the research goals remain unchanged in both cases. The most important goals are: information retrieval and gathering, specification of design problems, answering questions, systematic verification of assumptions and hypotheses. Research allows building robust design tools and effective solution synopsis or suggestion.
11
Content available remote Droga naukowa i zawodowa
PL
Poniżej zamieszczono informację, jaką o swojej drodze naukowej i zawodowej przedstawił prof. dr hab. inż. Robert Sikora na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Red.).
PL
W artykule przedstawiono wkład specjalistów z CNTK w rozwój polskiego kolejnictwa w latach 1956-2010, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ruchu kolejowego i przewozów. Scharakteryzowano najważniejsze prace badawcze dotyczące m.in. współpracy transportu drogowego i kolejowego, zwiększenia zdolności przewozowej, poprawy organizacji jakości i przewozów towarowych i pasażerskich, mechanizacji prac przeładunkowych, kontenerowego systemu transportowego, przewozu osób niepełnosprawnych, kształtowanie ofert przewozowych, a także przewozów dużych prędkości.
EN
The article presents contribution made by the CNTK specialists to the development of the Polish railways in 1956-2010, with particular attention drawn to the railway traffic and transport services. The most significant research projects concerning co-operation of road and rail transport services, increase in transport capacity, improvement of quality and organization of passenger services and freight traffic, mechanization of handling operations, transport of persons with reduced mobility, preparation of transport offers, as well as, high speed traffic - have been characterized.
13
Content available remote Natryskiwanie cieplne - rozwój, potencjał, rynki
PL
Dla oceny obecnego potencjału i możliwości rozwoju procesu natryskiwania cieplnego, Stowarzyszenie Spawania i Pokrewnych Technologii (DVS) w Niemczech zleciło wykonanie na ten temat pracy studyjnej. Współautorem tej pracy przeprowadzonej w formie szeroko zakrojonej ankiety było Stowarzyszenie Metalizatorów w Niemczech (GTS), jako największe stowarzyszenie działające w technologii natryskiwania cieplnego. W wyniku tej ankiety dokonano analizy aktualnej sytuacji rynkowej technologii natryskiwania cieplnego oraz wytyczono kierunki prac badawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), dużych przedsiębiorstw (DP) i instytutów naukowo-badawczych (INB). Analiza ta umożliwi optymalne ukierunkowanie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, w zależności od tendencji rozwoju technologii i zapotrzebowania rynku.
EN
To estimate current potential and possibilities of development of the thermal spraying process, the Association of Welding and Similar Technologies (DVS) in Germany has ordered working out a study on that subject. Coauthor of that study carried out in the form of a far-flung poll was the Association of Metal Engineers in Germany (GTS), as the biggest association acting in technology of thermal spraying. As a result of that poll an analysis of current market situation of the thermal spraying technologies was carried out and directions of research work for small and medium enterprises (SME), large enterprises (LE) and research and development institutes (RDI) were laid out. That analysis will allow for optimum orientation of industrial research and development work, depending of tendency of technology development and market demand.
14
PL
W AGH kształcącym, specjalistów dla przemysłu górniczego, hutniczego i pokrewnych nie sposób nie uczyć o ekologii. Problemy związane z ochroną środowiska przekazywane są studentom niemal w całym procesie kształcenia. Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii tą tematyką w szczególności zajmuje się Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych (KETP). Priorytetem w działalności KETP jest problematyka odpadów, jako że towarzyszą one każdego rodzaju działalności człowieka - od przemysłu do życia codziennego. Ze względu na stale wzrastającą ilość odpadów, stały się one jednym z ważniejszych elementów środowiska, wymagającym coraz to nowych rozwiązań. W KETP prowadzone są badania w zakresie opracowywania Planów i Programów Gospodarki Odpadami oraz technologii utylizacji odpadów i opracowywania standardów badań odpadów. W artykule przedstawiono dorobek KETP w zakresie uprzydatniania i wykorzystania odpadów mineralnych i niemineralnych, komunalnych i niebezpiecznych.
EN
At the AGH University of Science and Technology, which educates specialists for mining, metallurgy and similar industries it is virtually impossible to omit the issue of ecology teaching. The problems connected with environmental protection are taught throughout the whole process of education. At the Faculty of Mining and Geo-engineering it is The Department of Ecology of Industrial Areas which specialises in this field. Within the Department activities the top priority is dedicated to the waste issues, as they are an inseparable element of every human activity - from industry to everyday life. Due to constantly growing quantities of waste materials, they have become one of the most crucial elements of the natural environment. An element which constantly requires new solutions. The Department conducts research on developing Waste Management Plans and Programs, waste utilization technologies as well as working out standards in waste research. The output of the Department in the range of utilization and use of mineral and non-mineral, municipal and dangerous waste is presented.
15
Content available remote Od przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnego
PL
W artykule ukazano wpływ informatyzacji na rozwój systemów pomiarowych i obserwacyjnych. Przedstawiono ewolucję przyrządów pomiarowych od przyrządów analogowych, poprzez przyrządy cyfrowe, inteligentne przyrządy pomiarowe aż do wirtualnych przyrządów pomiarowych. Opisano także systemy pomiarowe i obserwacyjne, które mają lub mogą mieć zastosowanie w górnictwie w zakresie kontroli i sterowania procesów technologicznych oraz monitorowania zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa pracy w kopalni. Omówiono wirtualne laboratoria, które łącząc i wykorzystując przedstawione wcześniej systemy i technologie, umożliwiają zdalne wykonywanie pomiarów, prowadzenie obserwacji, badań polowych i laboratoryjnych oraz wzajemną współpracę między ośrodkami badawczymi znajdującymi się w różnych geograficznie miejscach na świecie. Zaprezentowano także prace nad Geotechnicznym Laboratorium Wirtualnym.
EN
Influence of information science application on the measurement and observational systems is portrayed. Evaluation of measuring instruments, from analogue instruments through digital instruments, intelligent measuring instrument up to virtual measurement instruments, is presented. Measurement and observation systems, which are or can be applied in mining in the range of technological processes check and control as well as hazards monitoring and ensuring work safety in the mine, are described. Virtual laboratories are discussed, they - joining and using the above presented systems and technologies - enable remote measurements, observations, field and laboratory research as well as mutual cooperation of the research centres located in geographically different places all over the world. The works on the Geo-technical Virtual laboratory are also presented.
PL
Artykuł jest krótkim podsumowaniem dotyczącym sprawozdań i odbiorów prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i wspierających działalność badawczo-rozwojową realizowanych w latach 2005 - 2007.
EN
The article is short recapitulation and report concerning scientific and research works realized in CNBOP in years 2005-2007.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem i konstrukcją generatora sygnału mikrofalowego z liniową modulacją częstotliwości.
EN
Some selected problems on the designing of the microwave signal generator with linear frequency modulation are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.