Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  management strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This research aims to analyze whether Human Resource (HR) disclosure relates to the competitive success that proxied by firms performance and bankruptcy risk. This research uses 400 observations of 234 firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2014 to 2015. The analysis technique used in this research is Ordinary Least Square Regression analysis model processed with STATA 14.0 software. First, the results show positive associations between HR disclosure and firm performance. Further analysis from subsamples shows that larger firms with higher disclosure on HR are more likely to have better future performance than smaller firms. The next finding shows that firms with higher bankruptcy risk are more likely to have a lower level of HR disclosure. Interestingly, the authors find that firms with high and low bankruptcy risk have opposite disclosure behavior. For the investor, human resource disclosure can be one of the indicators of firms’ characteristics for an investment decision. This study provides new insight into the effect of the firms’ human resource disclosure as we believe there is no prior study that investigates the relationships between future performance and bankruptcy risk, especially in the Indonesian context.
PL
Niniejsze badanie ma na celu analizę, czy ujawnienie danych dotyczących zasobów ludzkich (HR) odnosi się do sukcesu konkurencyjnego, który jest zbliżony do wyników firm i ryzyka upadłości. W badaniach wykorzystano 400 obserwacji 234 firm notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych (IDX) w latach 2014-2015. Techniką analizy wykorzystaną w tym badaniu jest model analizy regresji metodą najmniejszych kwadratów przetwarzany za pomocą oprogramowania STATA 14.0. Po pierwsze, wyniki pokazują pozytywne powiązania między ujawnianiem zasobów ludzkich a wynikami firmy. Dalsza analiza z podpróbek pokazuje, że większe firmy z większym ujawnieniem na temat HR mają większe szanse na lepsze wyniki w przyszłości niż mniejsze firmy. Kolejne odkrycie pokazuje, że firmy o wyższym ryzyku bankructwa są bardziej narażone na niższy poziom ujawnień HR. Co ciekawe, autorzy stwierdzili, że firmy o wysokim i niskim ryzyku bankructwa zachowują się odwrotnie. Dla inwestora ujawnienie zasobów ludzkich może być jednym ze wskaźników charakterystycznych dla firm przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. To badanie zapewnia nowy wgląd w skutki ujawniania zasobów ludzkich przez firmy, ponieważ uważamy, że nie było wcześniejszych badań, które badałyby związki między przyszłymi wynikami a ryzykiem bankructwa, szczególnie w kontekście indonezyjskim.
EN
Bullying and harassment in higher education sector impacts negatively on wellbeing of those who participating in these episodes and also gives wide-ranging negative consequences for every institution and for whole sector. It is necessary to develop an instrument that can reliably identify incidents of bullying and harassment and would contribute to setting targets for intervention and provide a basis for effective management of this phenomenon. The purpose of this research was to verify the dimensions and the methodological characteristics of the new tool. The survey employed a specially constructed questionnaire, which covers the following dimensions: communication, personal reputation, student’s reputation, experienced harm, intervention measures at higher education institution. Psychometric properties of the questionnaire were assessed in a sample of 623 studets. Verification of the methodological and psychometric characteristics of the questionnaire Bullying and Single Cases of Harassment in Higher Education Institutions (B-SCH-St) confirmed its validity and reliability. Also study revealed that in Lithuanian higher education institutions effective bullying and harassment management activities are not carried out.
PL
Zastraszanie i nękanie w sektorze szkolnictwa wyższego negatywnie wpływa na samopoczucie osób uczestniczących w tych odcinkach, a także ma daleko idące negatywne konsekwencje dla każdej instytucji i dla całego sektora. Konieczne jest opracowanie instrumentu, który będzie w stanie wiarygodnie identyfikować przypadki prześladowania i nękania oraz przyczyniłby się do ustalenia celów interwencji i stanowiłby podstawę skutecznego zarządzania tym zjawiskiem. Celem tych badań była weryfikacja wymiarów i cech metodologicznych nowego narzędzia. W ankiecie wykorzystano specjalnie skonstruowany kwestionariusz, który obejmuje następujące wymiary: komunikacja, reputacja osobista, reputacja studenta, doznana krzywda, działania interwencyjne w szkole wyższej. Właściwości psychometryczne kwestionariusza oceniono na próbie 623 studentów. Weryfikacja metodologicznych i psychometrycznych cech kwestionariusza Zastraszanie i pojedyncze przypadki nękania w szkołach wyższych (B-SCH-St) potwierdziła jego ważność i wiarygodność. Badanie wykazało również, że w litewskich szkołach wyższych nie prowadzi się skutecznych działań związanych z nękaniem i prześladowaniem.
PL
W obecnej sytuacji na rynku, charakteryzującej się dynamicznymi zmianami, wysoką konkurencyjnością i wzrostem oczekiwań interesariuszy, tworzą się wielkie wyzwania, którym muszą sprostać zarządy współczesnych organizacji. Tym samym wymagana jest zmiana podejścia do sposobu prowadzenia działalności. Współczesne organizacje nastawiające się jedynie na wysoką jakość, sprostanie oczekiwaniom klientów oraz bycie liderem w danej branży nie zapewnią przetrwania przedsiębiorstwu. W dzisiejszych czasach ważne jest to, jak firma produkuje, w jaki sposób współpracuje ze swoimi interesariuszami oraz czy zwraca uwagę na potrzeby pracowników i społeczności, w obrębie której działa organizacja. Celem referatu jest ocena skuteczności działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ukierunkowanych na pracowników. Miarą skuteczności jest osiąganie założonych celów. Poniżej została przedstawiona analiza literatury przedmiotu oraz analiza materiałów wtórnych, czyli dobrych praktyk wybranych firm farmaceutycznych w odniesieniu do celów, jakie założyła dana organizacja.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.
EN
The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI’s, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.
PL
Obecnie outsourcing to jedna z bardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która ma wiele korzyści. Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu kluczowej działalności, uwolnienie rzadko dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, przeniesienie ryzyka, które jest związane z zarządzaniem zleconą funkcją na zewnętrznego usługodawcę, dostęp do nowych technologii oraz redukowanie i kontrolowanie kosztów operacyjnych. Outsourcing logistyczny jest istotnym czynnikiem kreowania przewagi konkurencyjnej, którą przedsiębiorstwa chcą osiągnąć przekazując część kompetencji operatorom logistycznym, czyli wyspecjalizowanemu graczowi na rynku. Operator logistyczny jest podmiotem zewnętrznym, który przejmuje rolę ogniwa odpowiedzialnego za sprawną i szybką organizację dostaw komponentów W celu wytworzenia określonego dobra, późniejszej jego dystrybucji oraz zapewnieniu mu usługi posprzedażnej.
EN
Currently, outsourcing is one of the most effective business management strategy that has many benefits. Application outsourcing allows the company to focus on driving core business, freeing rarely available resources and use them for the core business, the transfer of risk that is associated with the management of outsourced function to an external service provider, access to new technologies and reduce and control operating costs. Outsourcing logistics is an important factor in creating a competitive advantage that companies want to achieve by passing part of the competence of logistics operators, or a specialized player in the market. The logistics operator is an external entity, who takes over the role of the cell responsible for the efficient and rapid organization of the supply of components to produce a specific good, the future of distribution and after-sales service to ensure it.
PL
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów wiedzy menedżerskiej. Efektywna strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza jego pozycję na rynku. Powoduje to, że powodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od umiejętności bardziej profesjonalnego zarządzania klientami niż konkurenci. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy, a jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania.
EN
Customer value management issue is one of the fundamental area of managerial knowledge. Effective customer management strategy can be an important source of competitive advantage and can protect company's position on the market. As a consequence the success of a company relays on its ability to manage customers better than the competition. The complexity of customer management process makes its effects difficult to predict.
7
Content available remote Adaptacja kooperatywna
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia, że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią adaptacji. Jednocześnie wskazuje, że strategia kooperatywnej adaptacji sprzyja procesom samoorganizacji, a z drugiej strony samoorganizacja jest determinowana poprzez kształtowanie relacji z właściwymi partnerami.
EN
Article takes up the idea of adaptation, taking it as a primary strategy in a selective environment. Referring to the achievements of evolutionary economy it explains that the high-velocity environment involves cooperation and it is the best strategy to adapt. At the same time it indicates that the strategy of cooperative adaptation favors self-organization processes, and, on the other hand self-organization is determined by forming relationships with relevant partners.
PL
Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami coraz bardziej dostrzegają znaczenie zasobów ludzkich. To ludzie, w coraz większym stopniu, stanowią o jakości, sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w coraz większym stopniu rośnie również rola liderów zespołów ludzkich. To w dużej mierze od ich jakości pracy zależą wyniki firmy. W artykule przeanalizowano rolę liderów w budowaniu pozycji firmy.
EN
Those managing today's businesses increasingly recognize the importance of human resources. It is people, who in greater and greater degree decide about the quality, strength and competitiveness of a company on the market. This means that increasingly the role of the leaders of human teams becomes more and more important. leaders of men. It is their quality of work that decides in large part about the performance of their companies. The article examines the role of leaders in building of a company's position.
PL
Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwo transportowym trudne warunki. Wzrastające ceny paliw, koszty robocizny, czy też utrzymania infrastruktury to problemy, z którymi kadry zarządzające tego typu firm muszą borykać się każdego dnia. Napięta sytuacja ekonomiczna powoduje konieczność podejmowania działań o charakterze racjonalizatorskim oraz modernizującym. Przedsiębiorstwa muszą aktywnie i w sposób nieprzerwany analizować swoje możliwości rynkowe oraz dążyć do optymalnego wykorzystania swojego potencjału. W artykule przedstawiono przykład analizy wspomagającej określenie celów strategicznych na przykładzie dużego przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem osób.
EN
The modern market stands difficult conditions for transport companies. Rising fuel prices, labor costs, or maintenance of infrastructure are problems that the management staff of these companies have to struggle every day. The tense economic situation makes it necessary to take actions of rationalizing and modernizing nature. Companies must actively and continuously analyze its global market opportunities and seek for optimal use of their potential. The article presents an example of supporting analysis to determine the strategic objectives of the example of a large company engaged in the carriage of persons.
EN
The idea of a design clinic is an attempt to adapt the concept of medical students' education to the needs of would-be engineers' education. The clinic is to connect the education process of future designers-engineers with purely practical activities that are close to real designing conditions.
11
Content available remote Łańcuch logistyczny w strategii zarządzania przedsiębiorstwem
EN
Strategy is the main factor which allows a choice of management method. The basis of the company's success is an effective use of it by creating the uniqueness of the company. The effective strategy gives a possibility of determining the company's identity, its distinctness and competitiveness in the market. Therefore the essence of the good company's strategy is its distinctness. The article is a synthesis of a discussion on ways and methods of the effective management of the company, which has been lasting for many years. There is a necessity of orientating of management of the company on aims and strategies which are directed mainly on processes, quality, time, provision of services and connections with other companies. Existing trends and symptoms of orientating in management and activity of the company require application and taking advantage of the principles of the logistics.
EN
Numerous researches shows that many enterprises makes investments with negative NPV. Another surveys indicates that many enterprises have difficulty with current asset management which have a significant influence on value creation process. Both factors makes that many enterprises destroy their value. Therefore this article presents current asset management strategy and their influence on value-based management.
EN
The paper presents changes of relations between net working capital management strategy in agricultural enterprises and effectiveness of main factors of production employment as well as efficiency of current assets and liquidity management. Employment of land and labour resources usually occurred to be the most effective in enterprises of con- j servative strategy of working capital management, whereas implementation of aggressive strategy resulted in losses. In the enterprises of conservative strategy, period of receivables and liabilities' turnover was satisfactory. It allowed to keep current and instant liquidity in the enterprises. The least stable situation was found in the enterprises of aggressive strategy, where was lack of liquidity. On the other hand, enterprises of moderate strategy were threatened by lose of liquidity. In the research period, the conservative way of activity financing, in comparison to the aggressive one, caused better effects. However, it should be considered that rational utilization of short-term loan capital results in increase of equity effectiveness.
PL
[...] W miarę postępu procesów liberalizacji gospodarczej i globalizacji gospodarki wzrasta znaczenie wymiany międzynarodowej, a zwłaszcza transportu, gdyż punkty dostawy i odbioru coraz częściej znajdują się w różnych państwach. Implikuje to konieczność planowania, realizacji i kontroli przekraczających granice przepływów produktów i informacji. [...]
EN
In article introduced of conditioning organizational and technical activities of Polish forwarding firms in twenty-four era of growing competition on market of forwarding services, connected with processes of economic integration from European Union. One introduced model stage managements strategic, one underlined part of new manner of thinking and activities in aspect logistics system and of qualitative idea effective activities and of equaling of European competition. One introduced model “Wahkiakum TQM” together with idea of estimation of initiating degree of composition peaceable elements with European criterions as manner of connection good practical practices by Polish firms.
PL
Przedstawiono strategię zarządzania koncernem energetycznym w warunkach gospodarki rynkowej.
EN
Electric power trust management strategy in conditions of market economy is presented.
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę efektywnego i skutecznego zarządzania zasobami informatycznymi w organizacjach gospodarczych. Omówiono dylematy towarzyszące zarządzaniu niezmiernie złożonym i dynamicznym środowiskiem systemów informatycznych we współczesnych organizacjach. Na bazie tych rozważań przedstawiono koncepcje, mające na celu przeciwdziałanie wspomnianym dylematom poprzez możliwie najefektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy.
EN
In present study the problem of effective and efficacious management of computer supplies in economic organizations, was presented. Concurrent dilemmas over management of extremely fold and dynamic environment of computer systems in present organizations, were talked. On the base of this considerations, the conceptions aimed at counteraction mentioned above dilemmas, by most effective utilization of company supplies, were introduced.
EN
Outsourcing is a very successful and increasingly popular enterprise management strategy. The aim of this article is to analyse prospects for outsourcing development in the protecive clothing market. The author attempts to present outsourcing as a very successful competitive tool and a way of strengthening a given firm’s position in the protective clothing market, especially in the face of growing competitive pressures and progressing globalisation.
18
Content available remote Strategia zarządzania łańcuchem dostaw w połączeniu z systemem ERP
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management) w dobie wzrostu gospodarczego i panujących warunków konkurencji rynkowej jest sprawą nie tylko bardzo trudną, ale również nabiera coraz większego znaczenia.
EN
This article examines the relationship between a company's inventory policies and their broader strategic objectives. Rather than accepting that one fonn of inventory policy - such as Just-in- Time - is universally superior and so should feature in every company's strategy, the article uses fonnulaic definitions of different inventory policies to investigate inventory arrangements at a case study company. The article concludes by calling for an analysis of actual inventory requirement and arrangements prior to finalising strategy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.