Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepusty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Konstrukcje gruntowo-powłokowe z blach profilowanych stosowane są w budownictwie infrastrukturalnym na obiekty o różnym przeznaczeniu: mosty, wiadukty, przepusty, tunele, przejścia dla pieszych i zwierząt. W zależności od zastosowania i towarzyszącego mu środowisku obiekty takie narażone są na różne warunki korozyjne. Czynnikami rzutującymi na tempo korozji będą agresywne środowisko atmosferyczne, wysoki stopień zasolenia atmosfery/wody, strefa zmiennego zanurzenia, szybki przepływ wody niosącej materiał skalny, stały kontakt z glebą. W zależności od warunków w jakich pracować ma dany obiekt, dobiera się odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W artykule przedstawiono zabezpieczenie konstrukcji przepustu wodnego z blach falistych narażonego na abrazję na przykładzie zrealizowanego obiektu w Estonii.
EN
Soil steel structures made of corrugated plates and sheets are used in infrastructure construction for structures of various use: bridges, viaducts, culverts, tunnels, pedestrian and wildlife underpasses. Depending on the use and associated environment, these structures are exposed to various corrosion conditions. Elements that influence the rate of corrosion are aggressive atmosphere, high salinity of water and air, splash zone, fast water flow that caries bed load material, constant contact with soil. Depending on the conditions where the structure will be erected, proper anticorrosion system is chosen. The article presents a protection of water culvert exposed on abrasion on the basis of the realized project in Estonia.
2
Content available remote Systemy uszczelnień przepustów przeciwpożarowych
PL
Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą do ograniczania rozwoju pożaru oraz minimalizowania jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy oddzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej pozwalają nam na ograniczenie obszaru objętego pożarem wyłącznie do pojedynczej strefy pożarowej.
PL
Konstrukcje przepustów były budowane od czasu, gdy zaczęły powstawać pierwsze drogi i linie kolejowe. Budowane były w różnym okresie i z różnych materiałów, dlatego też mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością konstrukcyjną tych obiektów.
PL
Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.
PL
Droga ekspresowa S7 stanowi jeden z ważniejszych elementów polskiej infrastruktury drogowej oraz sieci tras europejskich (E77). Jako 720-kilometrowy ciąg komunikacyjny Gdańsk – Warszawa – Rabka łączy aglomeracje gdańską, warszawską i krakowską. Wybudowanie dalszego ciągu drogi ekspresowej S7 do Elbląga będzie kontynuacją południowej obwodnicy Gdańska i połączeniem już zrealizowanych odcinków dróg ekspresowych S7 i S22.
EN
The S7 expressway is one of the most important elements of the Polish road infrastructure and system of European routes (E77). As a 720-km route from Gdańsk through Warsaw to Rabka, it connects the Gdańsk, Warsaw and Kraków metropolitan areas. The construction of the further part of the S7 expressway to Elbląg will be a continuation of the southern ring of Gdańsk, and it will connect the already completed sections of S7 and S22 expressways.
PL
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu z tego cyklu [8], należy przypomnieć, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem wielu aspektów ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak też modernizacji istniejących dróg kołowych i kolejowych. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej.
EN
In relation to the previous article from this series, it should be recalled that the development of transport infrastructure is closely related to sustainable development, taking into account many environmental aspects. This applies both new construction as well as modernization of the existing roads and railways. For this purpose, it becomes indispensable to the construction of passages for animals and culverts of complex function.
PL
Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej uwzględnia zagadnienia związane z ekologią. Z tego powodu nieodzowna staje się realizacja wielu przejść dla zwierząt pod lub nad budowanymi drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Dotyczy to również prac przy modernizacji dróg komunikacyjnych. Z uwagi na złożoność tych obiektów pod względem technicznych rozwiązań funkcjonalnych, jak też interdyscyplinarność tego zagadnienia konieczne jest, zdaniem autorów, wydanie odpowiednich Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
PL
Trudno sobie wyobrazić istnienie infrastruktury komunikacyjnej, która na stałe i bez jakichkolwiek odstępstw stanowiłaby kompletną i nieprzekraczalną linię podziału pomiędzy dwoma obszarami leżącymi po obu jej stronach. Jest to wprost nierealne! Stąd wynika potrzeba budowy mostów i ich mniejszych „braci” – przepustów.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie różnych rodzajów przepustów oraz ich zastosowanie, które w ostatnim okresie bardzo się poszerzyło.
EN
The article is intended to present culverts as engineering structures: their types, completion and application. Therefore, the following sorts of culverts are discussed: made of HDPE pipes, concrete/reinforced concrete culverts and corrugated steel culverts, which in recent years have become very popular.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z projektowaniem przepustów według eurokodów. Dotyczy on zagadnień związanych z materiałami stosowanymi jako konstrukcje przepustów w ujęciu nowych norm europejskich.
EN
The article is a continuation of the subject of culvert design according to Eurocodes. The article discusses the materials used for culvert structures in terms of new EU standards.
PL
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Żmigród stał się miejscem ważnej debaty o problemach i zjawiskach wynikających z intensywnego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Zorganizowana 11–12 grudnia 2013 r. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej przyciągnęła 120 specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i jednostek administracyjnych – żywo zainteresowanych omawianą problematyką.
EN
The success of the 12 th Christmas Road & Bridge Scientific and Technical Conference in Żmigród "Culverts and passages for animals in transport infrastructure" confirms that although culverts are not spectacular or particularly interesting facilities, they are nevertheless key elements of the road, and that there is a clear need for information on designing, constructing and maintenance of culverts in the road industry.
PL
Przepusty w inżynierii komunikacyjnej są definiowane, jako budowle o przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. Znane i stosowane są od czasu budowy dróg kołowych i linii kolejowych. Z biegiem czasu wraz z rozwojem technologicznym przepusty ulegały modyfikacji zarówno pod kątem stosowanych materiałów jak i rozwiązań projektowo-technologicznych. Stosowane w ostatnim czasie różnorodne materiały w oparciu o nowoczesne technologie produkcji konstrukcji obiektów inżynierskich pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i wydłużenie czasu ich eksploatacji. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN
Culverts they are defined as buildings in communication engineering about assign for conducting water- course, migration routes of wild animals or technical devices through the body of the road. Known and used since the construction of roads and railway lines. In time, with the development of technology penetrations modifiable both in terms of materials used and the design and technological solutions. Recently used a variety of materials based on modern technologies of construction engineering facilities allow you to increase the safety and prolongs the service life. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute of Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
PL
W pracy zawarto analizę możliwości dostosowania istniejących obiektów na odcinku linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie do warunków obciążenia pociągami dużej prędkości. Na podstawie analiz numerycznych i badań doświadczalnych, w tym próbnych obciążeń, przeprowadzono oceny stanu technicznego istniejących 68 przepustów i 31 mostów pod kątem możliwości ich wykorzystania przy prędkości pociągów 250-350 km/h. Praca zawiera wnioski o zasadności przebudowy ustrojów swobodnie podpartych na zintegrowane ramowo - gruntowe , które charakteryzuje zwiększona sztywność statyczna i dynamiczna. W artykule zamieszczono krótki przegląd podstawowych prac z zakresu problematyki szybkich kolei.
EN
The existing structures located on the railway line Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie are analysed from the point of view of the required adjustments to accommodate high-speed rail (HSR) in the paper. The total number of sixty eight (68) culverts and thirty one (31) bridges were evaluated for their suitability, upon the required adjustment, to 250-350 km/h line speed by way of numerical analyses and experimental tests including load tests and condition surveys. The authors give recommendations for altering the static system from simply supported for fully integral construction. Moreover, an overview of publications on high-speed rail is presented.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z nowych norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich stało się powszechne. Dlatego też w niniejszej części omówione zostaną dalsze istotne informacje na temat projektowania przepustów w ujęciu nowych norm. Artykuł ten dotyczy zagadnień związanych z posadowieniem i zasypką gruntową omawianych obiektów.
EN
As mentioned in previous articles of the series, new European standards have become widely used in the design of engineering facilities. Therefore, this part of the series will discuss further important information on designing culverts under new standards. The article presents in detail the problems related to foundations and backfilling of facilities in question.
PL
Jak już wspomniano w poprzednim artykule z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich w naszym kraju stało się powszechne. W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady projektowania przepustów i przejść dla zwierząt oraz rodzaje oddziaływań na przedmiotowe konstrukcje w ujęciu norm europejskich. Odpowiednio dobrany schemat obliczeniowy wartości oddziaływań oraz schematy obciążeń według eurokodów umożliwiają uzyskanie reprezentatywnych wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem i trwałością eksploatacyjną konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
This paper discussed the general principles of designing culverts and wildlife passages, and potential impacts on the structures in question in terms of European standards. With an appropriately chosen calculation scheme of impact values and the impact schemes acc. to Eurocodes, representative results of static endurance calculations can be obtained. This is directly related to the safety and operational life of wildlife culverts and passages.
PL
W ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej stało się powszechne. Dotyczy to także konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w ciągu dróg kołowych, jak i kolejowych. Duża liczba obecnie projektowanych i wykonywanych nowoczesnych przepustów opiera się na wykorzystywaniu tych nowych norm.
EN
In recent years European standards for design of transport infrastructure structures have become the yardstick for the industry. This also applies to construction of road and railway culverts and passages for animals. Large number of modern culverts have been designed and constructed with the use of those new standards. As is well known, in 2010 the European standards - Eurocodes - have been introduced in our country. Eurocodes are a set of harmonized international standards for the design of building and civil engineering structures. The objective of Eurocodes is to unify engineering knowledge related to the design and construction of structures, as well as to enable the wider use of new materials and technology in the Member States of the European Union.
17
EN
There are a lot of small bridges called culverts hidden along the railway lines. They are damaged very often due to advanced age and lack or insufficient maintenance activity. The concrete is damaged very often and steel members are corroded as well. Sometimes there are many voids in the structural elements, and hand rails are damaged from the other side. Regardless small size of culverts, they cause substantial disturbances of railway traffic, because the speed of trains had to be limited. Sometimes it happens that trains can run only 50 km/h or even less, instead of expected speed 160 km/h. It is stated, that most of culverts can be substituted by the new structures, what is the most sensible solute.
PL
Obliczenia przepustów nie ograniczają się jedynie do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ich konstrukcji, co było przedmiotem poprzednich artykułów z niniejszej serii, ale również do obliczeń związanych z hydrologią. W ostatnich latach zagadnienia związane z gospodarką wodną oraz zagrożeniami powodziowymi stanowią istotny parametr w projektowaniu nowoczesnych przepustów przeprowadzających cieki wodne. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów niejednokrotnie nie jest dostosowana do warunków hydrologicznych, jakim muszą sprostać te konstrukcje. Ma to szczególnie znaczenie przy projektowaniu obiektów małej retencji w rejonach górskich.
PL
Już od 13 lat w Żmigrodzie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, organizowane są spotkania o tematyce drogowo-mostowej. Dotyczą one aktualnych zagadnień z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Tematem pierwszej sesji były metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. metody nieniszczące badań. Było to wtedy w Polsce, i nie tylko, nowością.
20
Content available Nowoczesność a tradycja pod polskimi torami
PL
Wywiad z mgr. inż. Robertem Strużyńskim z Hobas System Polska Sp. z o.o.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.