Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odwodnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Opisano wiadukt kolejowy o małej wysokości ustrojowej. Opisano uszkodzenia wiaduktu po około 50 latach użytkowania. Omówiono sposób naprawy uszkodzeń, głównie w obrębie blachy pomostu oraz systemu odwodnienia.
EN
The paper describes the structure of a low-construction-depth railway flyover. After approximately 50 years of operation, the steel span, bearings and supports have experienced various damages, which have been described in the paper. Methods of damage repair have been shown, especially those concerning the deck plate and drainage system. Also the supplementary works have been described.
PL
Na rynku oferowany jest szeroki asortyment studzienek i włazów – o zróżnicowanych średnicach, poziomie zaawansowania technicznego, wykonanych z różnych materiałów i przeznaczonych do rozmaitych obszarów zastosowań. Te z wyrobów, w których stawia się na najwyższą jakość finalnego produktu, mają wspólny mianownik – każdemu producentowi zależy na jak najlepszej trwałości i funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
EN
Hydrogenic habitats play important ecological roles, particularly in mountain areas. In mountain areas, surface layers typically contain large concentrations of organic matter and are capable of accumulating large volumes of water. This has a positive impact on water management. Due to its specific properties, the soil in hydrogenic habitats supports many rare and often listed species of fauna and flora. Such hydrogenic habitats include: low sedge mountain fens and mountain fens of the Caltho Alnetum community which, despite their limited areas, have a positive impact on biodiversity. In the 20th century, drainage due to land use changes caused the degradation of many such habitats. As a result, soils from the organic matter accumulation phase entered the decay phase. A consequence of the change in habitat conditions is the extinction of many plant and animal species of narrow ecological amplitude, usually classified as stenotopic species. To prevent the degradation of hydrogenic habitats, it is necessary to start their restoration processes, which should be the most effective and possibly least intrusive. The work discusses both the methodology and restoration procedures of selected degraded habitats of mountain fen of the Caltho Alnetum community in the Babia Góra National Park and presented the impact of those procedures on the water levels.
PL
Siedliska hydrogeniczne pełnią ważne funkcje ekologiczne zwłaszcza na terenach górskich. Ich gleby charakteryzujące się dużą zawartością materii organicznej są w stanie akumulować znaczne ilości wody, co pozytywnie wpływa na gospodarkę wodną. Ze względu na specyficzne właściwości gleby tych siedlisk hydrogenicznych są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, z których wiele jest objętych ochroną gatunkową. Do siedlisk hydrogenicznych należą m.in. młaki niskoturzycowe i bagienna olszyna górska, które pomimo małej powierzchni, jaką zajmują, na terenach górskich wpływają korzystnie na utrzymanie ich bioróżnorodności. W XX wieku wiele z tych siedlisk z powodu zmian sposobu użytkowania terenu zostało zdegradowanych w wyniku odwodnienia. Proces ten powoduje przejście gleb organicznych z fazy akumulacji w fazę decesji. Konsekwencją tego jest zmiana warunków siedliskowych oraz ekstynkcja wielu gatunków roślin i zwierząt o wąskiej amplitudzie ekologicznej zaliczanych do gatunków stenotopowych. Aby zahamować degradację siedlisk hydrogenicznych, konieczne jest pod jęcie procesów renturyzacyjnych, których celem powinno być przywrócenie ich pierwotnych warunków. Procesy te powinny być jak najmniej inwazyjne w stosunku do terenów, na których znajdują się te siedliska te. W pracy omówiono metodykę oraz sposób przeprowadzenia procesów renaturyzacyjnych na wybranych, zdegradowanych siedliskach bagiennej olszyny górskiej w Babiogórskim Parku Narodowym oraz przedstawiono wpływ tych zabiegów na poziom wód mokradeł.
4
Content available remote Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym
PL
Obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku. Pracownicy podczas pracy powinni pić często niewielkie ilości schłodzonej (10-15 "O wody przed wystąpieniem uczucia pragnienia. Aby skutecznie zapobiegać odwodnieniu w pracy, należy być prawidłowo nawodnionym przed rozpoczęciem pracy, często przyjmować małe porcje płynów już od początku pracy oraz wyrównać powstałe niedobory po jej zakończeniu.
EN
Water (except for oxygen) is sometimes said to be the most important component absorbed by humans from the environment. It's been widely known for a long time that a deficiency of fluids, leading to disturbances in the functioning of the body and, ultimately, to death, is felt much faster than the total lack of access to food. Providing adequate hydration for employees is one of the most effective interventions to protect their health and performance while they work in hot environments. These workers should often drink small amounts of chilled (10-15 °C) water before feeling thirsty. To effectively prevent dehydration at work, the employee should be properly hydrated beforehand, he should follow with drinking small portions of fluid in the beginning of her/his shift, and compensate for any deficiency of fluid after work.
PL
Wykazano różnice w wynikach badań uzyskanych metodą modelowania oraz wzorów analitycznych. Uzyskane rozbieżności porównano do obserwacji terenowych i wykazano, że w przypadku większych inwestycji przeważają zalety metod modelowych.
EN
The differences in modeling and analytical formulas were proofed. Obtained discrepancies were compared to field data. The results suggests using modeling in case of large investment.
6
Content available remote Funkcja drenażowa geosyntetyków
PL
Spośród wielu funkcji geosyntetyków, które powszechnie znajdują zastosowanie w budownictwie, jedną z istotniejszych jest funkcja drenażowa. Zapewnienie długotrwałego, niezawodnego funkcjonowania drenażu wymaga przyjęcia odpowiedniego geokompozytu drenażowego.
EN
Recently, the use of inorganic binders cured by heat as a progressive technology for large scale production of cores is widely discussed topic in aluminium foundries. As practical experiences show, knock-out properties of inorganic binders were significantly increased, although they cannot overcome organic based binder systems. This paper contains information about hot curing processes based on alkali silicate and geopolymer binder systems for core making. Main differences between hot cured geopolymers and hot cured alkali silicate based inorganic binders are discussed. Theory of geopolymer binder states, that binder bridge destruction is mainly of adhesive character. The main aim of this research paper was to examine binder bridge destruction of alkali silicate and geopolymer binder systems. In order to fulfil this objective, sample parts were submitted to defined thermal load, broken and by using SEM analysis, binder bridge destruction mechanism was observed. Results showed that geopolymer binder system examined within this investigation does not have mainly adhesive destruction of binder bridges, however the ratio of adhesive-cohesive to cohesive destruction is higher than by use of alkali silicate based binder systems, therefore better knock-out properties can be expected.
PL
W artykule przedstawiono problem – często występujący w aglomeracjach – zrzutu do cieków powierzchniowych wód podziemnych powstałych na skutek odwodnienia wykopu. W przedmiotowym przypadku Potoku Służewieckiego problemem jest istotna różnica w składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych. Wody potoku są wodami bardzo zanieczyszczonymi składającymi się w znaczącym stopniu z wód opadowych wprowadzanych do potoku bezpośrednio z kolektorów kanalizacji deszczowej. Odprowadzane do cieku powierzchniowego wody podziemne są wodami o III klasie jakości (ze względu na wysoką zawartość żelaza i manganu). W celu określenia wielkości zmian składu chemicznego wód potoku po procesie mieszania, wykonano modelowanie geochemiczne. Uzyskane efekty wskazywały bezpośrednio, niezależnie od proporcji mieszania wód podziemnych i powierzchniowych, na obniżenie wartości pH potoku oraz niemal całkowite przejście wszystkich form żelaza w żelazo na trzecim stopniu utlenienia. Implikuje to pojawienie się w potoku wód zabarwionych. Dlatego też, zakładając stosowanie dodatkowych zabiegów napowietrzających, obliczono wymaganą zawartość tlenu potrzebną do całkowitego usunięcia żelaza z wód podziemnych, jeszcze przed zrzutem do wód Potoku Służewieckiego.
EN
The paper presents a typical problem for agglomeration areas, i.e. the discharge of drainage water from the excavation pit to the watercourse. In case of the Potok Służewiecki, the most important problem is a significant difference in the chemical composition of surface and groundwater. An important part of the Potok Służewiecki water originates from polluted water discharged from rainwater sewage collectors. Discharged groundwater is mostly categorized as the quality class II, but significant concentrations of Fe and Mn reduce its categorization to quality class III. In order to determine the extent of changes in the chemical composition of the Potok Służewiecki water due to water mixing process, geochemical modelling in various quantitative ratios was carried out. Obtained results show lowering of the pH and almost complete transition of all Fe speciations into the Fe3+ form, regardless of the mixing ration of ground and surface water. This implies the appearance of coloured water in the Potok Służewiecki. Therefore, assuming the use of additional aeration measures, the oxygen amount needed for complete removal of iron from groundwater before its discharge to the Potok Służewiecki was calculated. Possible impact of the Potok Służewiecki on the rock matrix before and after mixing with discharge water was also presented in the article.
9
Content available Zagospodarowanie wód opadowych i systemy odwodnień
PL
Wody opadowe stanowią bardzo istotne zagadnienie w warunkach funkcjonowania osadnictwa, a ich zagospodarowanie było zawsze priorytetem. Szczególne miejsce zajmują w tej kwestii odwodnienia układów komunikacyjnych, których zasadniczą właściwością powinna być przede wszystkim skuteczność działania. Odpowiednie systemy odwodnienia gwarantują także trwałość budowli infrastrukturalnych.
10
Content available Kształtowanie ramp na drogach dwujezdniowych
PL
Rampa drogowa jest geometrycznym przejściem między odcinkami drogi o przeciwnych pochyleniach poprzecznych. Niewłaściwe kształtowanie ramp, zwłaszcza na szerokich jezdniach dróg dwujezdniowych, może powodować słaby odpływ wody z jezdni i zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Ma to szczególne znaczenie na odcinkach dróg o małym pochyleniu podłużnym. W artykule przedstawiono zasady projektowania ramp drogowych wynikające z przepisów i doświadczeń polskich i niemieckich.
EN
Road ramp is geometric transition between sections of road having opposite transverse grades. Improper shaping of ramps, in particular on wide carriageways, may causes weak water outflow from carriageway and pose danger of road safety. This have particular influence on road sections having small longitudinal grade. In this article, principles of road rams design following from Polish and German regulations and experience are presented.
EN
This paper concerns the results of dehydrogenation of gomphrenin pigments isolated from the purple flowers of Gomphrena globosa L. depending on pH and Cu2+ activity. Betalains are the plant dyes divided into red-violet betacyanins and yellow-orange betaxanthins. These compounds show prohealth properties proven by numerous studies [1]. Isolation of gomphrenins from the plant material was performed in the following stages: preparative extraction, filtration on a silica layer, preliminary purification and concentration on a bed of strong anion exchanger, preparative chromatographic fractionation and sample liofilization. The dehydrogenation studies of gomphrenin I and II were carried out in aqueous solutions (pH 3, 5 and 7) catalyzed by Cu2+ ions addition. The resulting product mixtures of dehydrogenated and decarboxylated gomphrenin derivatives were monitored by high-performance liquid chromatography with diode-array and mass spectrometric detection (LC-DAD-ESI-MS). Based on the results, it can be stated that decarboxylated and dehydrogenated gomphrenin II derivatives are more stable than gomphrenin I derivatives, presumably due to acylation of the glucose moiety. The highest levels of gomphrenin I derivatives were observed at pH 7, however, they were mainly monodecarboxylated ones. At pH 3, significant fraction was represented by tridecarboxylated and dehydrogenated derivatives. The lowest yield of the degradation products was indicated at pH 5.
EN
In this report, the influence of ammonia on dehydrogenation of gomphrenin pigment, isolated from purple inflorescences of Gomphrena globosa L., in selected organic solvents (methanol, ethanol, acetone and acetonitrile) at 40°C is presented. Betacyanins are water-soluble, vacuolar plant pigments. Due to their numerous pro-health properties, they can be applied in the pharmaceutical industry and as food colorants. However, as most of natural products, they are less stable than synthetic dyes, therefore, further studies need to be carried out on their stability, but also on determination of their degradation products as well as degradation mechanisms. For the experiments of the ammonia treatment, prolonged isolation of gomphrenin from the plant material including extraction, preliminary purification, preparative HPLC fractionation, concentration and liofilization were performed. The tested pigment dissolved in organic solvents was treated by ammonia and the samples for analysis were taken during and after reaction. For identification of obtained derivatives of gomphrenin, high-performance liquid chromatography with diode-array and mass spectrometric detection (LC-DAD-ESI-MS) was performed. As a result of heat processing, the mixture of decarboxylated and dehydrogenated gomphrenin derivatives was detected. Based on the experimental results, it can be stated that gomphrenin is characterized by the greatest stability in methanolic solutions while it is the most labile in the acetonitrilic ones.
14
Content available remote Ocena elementów składowych bilansu wodnego odwodnionego torfowiska
PL
Potrzeba jak najlepszego wykorzystania zasobów wodnych zlewni na Lubelszczyźnie wynika z faktu zaliczenia do regionów niedoboru wody na obszarze Polski. Ponadto ten deficyt znacznie się pogłębia, gdy roczna suma opadów nie przekracza 550 mm. Poprawa zasobów wodnych siedlisk jest jednym z celów tzw. małej retencji. Celem pracy jest analiza wielkości składników bilansu wodnego w odwodnionej dolinie rzecznej mikro-zlewni torfowiska. W badaniu wykorzystano wyniki badań i obserwacji terenowych z lat 2010-2014. Zlewnia rowu K-2 znajduje się w Sosnowicy – dorzeczu Piwonii. Powierzchnia zlewni rowu wynosi 0,46 km2 i jest w 86% użytkowana jako jednokośne półnaturalne łąki. W pokrywie glebowej dominują zdegradowane gleby murszowo-torfowe (MtIIbb). 75% powierzchni stanowią siedliska pobagienne i wilgotne charakteryzujące się wysokim poziomem wody gruntowej. Przeprowadzone badania wykazują znaczący wpływ warunków meteorologicznych, a także siedliska na wielkość odpływu i zmian retencji w analizowanych latach hydrologicznych. Najwyższe wielkości odpływu miały miejsce w półroczu letnim 2009/10 roku i były związane z intensywnymi opadami deszczu w maju oraz w sierpniu i wrześniu. Wynosiły one 90 mm i były niemal trzykrotnie większe niż w zbliżonym do przeciętnego roku 2011/12. Odpływ wody składa się w równym stopniu od spływu powierzchniowego i drenaż gleby. Równowaga ta jest szczególnie prawdziwa w odniesieniu do płaskości terenu utrudnia odpływ i zmniejszoną chłonność, że szczególnie w czasie wiosennych ekscesów nie może przechowywać duże ilości wody. Obserwowane zmiany retencji były niewielkie, co wynika z wysokiego podsiąku kapilarnego gleb organicznych. Zaobserwowana w roku przeciętnym ujemna retencja świadczy o potrzebie nawadniania terenu. Badania potwierdziły dominującą rolę parowania powierzchni w bilansie wodnym. Dowodem na to jest niższych odpływów w pierwszej połowie roku w porównaniu do pierwszej połowy zimy i spadku średniej retencji. Wysokiemu parowaniu sprzyja głównie występowanie płytko położonej wody gruntowej i temperatura powietrza. Potencjalna ewapotranspiracja terenów łąkowych wystarczająco wilgoci przekracza 500 mm. Uzyskane w pracy wyniki różnią się od obliczeń wykonanych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Wartości wskaźników dla okresu 1951-95 wynoszą: opad – 550 mm, odpływ 108 mm, parowanie – 442 mm, zmiany retencji przyjęto 0 mm. Natomiast podobne wyniki uzyskano w badaniach prowadzonych w zlewni rowu G-8, gdzie w roku normalnym odpływ wody wyniósł 102 mm, a retencja zmniejszyła się o 33 mm.
EN
The need of the best utilization of water resources of catchments in Lubelszczyzna, results from the fact that region the water scarce areas of Poland. In addition this deficit is gradually deepening, when the annual sum of precipitation does not excess 550 mm. Improvement of water reserves in habitats is one of aims of so-called small retention. The object of study is to analyze the size of the components of the water balance in dreinage river valleys micro-catchments of peatland. The study used the results of research and field observations from the years 2010 - 14. Catchment ditch K-2 is located in the Sosnowica - Piwonia river basin. The catchment area of the ditch is 0.46 km2 and is 86% as a one-crop seminatural meadows land use. The soil cover is dominated by degraded soil muck-peat (MtIIbb). In the catchment area 75% of the habitat moorshed and moist with a high groundwater level. Carried out investigations indicate significant impact of meteorological conditions as well as habitats on runoff index and retention changes in analyzed hydrological years. The highest rates occurred in the summer half of the outflow year 2009/10, and have been associated with heavy rainfall in May and in August and September. They amounted to 90 mm and were almost three times higher than in an average year, similar to 2011/12. Water flow is composed equally of surface runoff and underground outflow. This balance is particularly true with regard to the flatness of the terrain and reduced absorbency of hindering drainage. Especially during the spring thaw the soil can not accumulate large amounts of water. Retention observed changes were low, because of the high capillary rise of organic soils. The observed mediocre in the year negative value retention demonstrates the need for irrigation of the land. Studies have confirmed the dominant role of surface evaporation in the water balance. This is evidenced by the lower outflows in the first half year compared to the first half of the winter and fall in the average retention. High evaporation mainly favors the occurrence of shallow water and the air temperature. Potential evapotranspiration of grassland areas sufficiently moisture exceed 500 mm. The resulting work results differ from the calculation for the Leczna-Wlodawa Lakeland. Indicator values for the period 1951-1995 are: rainfall 550 mm, 108 mm outflow, evaporation 442 mm, changing retention assumed 0 mm. While the similar results were achieved with research conducted in the catchment ditch the G-8, where in a normal water outflow amounted to 102 mm, and retention decreased by 33 mm.
PL
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych m.in. ze sprawami teoretycznymi, sposobami obliczeń i projektowania oraz przygotowania inwestycji [10] kolejnym ważnym tematem są zagadnienia związane z wykonawstwem przedmiotowych obiektów.
EN
In this article, the authors discuss issues related to the proper performing of the construction of culverts in the technology of concrete and reinforced concrete, and their equipment elements which have a direct influence on the functionality. Because of the magnitude of discussed issue article has been divided into two parts. This article applies to discuss issues related to the performance of the construction of culverts in the field of preparatory works, excavation and foundations.
16
Content available Odwodnienie dróg, mostów i tuneli
PL
Stan jezdni w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Mokra jezdnia oznacza zwiększenie poziomu zagrożenia i wpływa na strukturę zdarzeń drogowych. Dlatego prawidłowo zaprojektowane i funkcjonujące systemy odwodnienia stanowią ważne ogniwo w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg.
17
Content available Wybrane aspekty odwodnienia dróg
PL
Woda pozostająca na drodze lub w jej otoczeniu obniża jej trwałość i powinna być skutecznie odprowadzona. Rampy drogowe, zwłaszcza na drogach o wielu pasach ruchu, należy tak kształtować aby woda szybko spływała z nawierzchni. Woda zwykle odprowadzana jest z drogi rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową lub drenami do rzek, rowów melioracyjnych lub zbiorników wodnych. Zaniedbania w utrzymaniu rowów melioracyjnych istotnie utrudniają odprowadzenie wody z dróg.
EN
Water remaining on the rod or in its surrounding decreases its workability and it should be effectively directed outside. Road ramps, in particular on roads with several lanes, should be shaped in the way causing fast water outlet. Usually, water flows from the road through road ditches, sewage or drainage system to rivers, drainage ditches or water reservoirs. Negligence in drainage ditches maintenance significantly make water outlet difficult.
PL
Jednym z kluczowych oddziaływań inwestycji drogowych na środowisko jest wpływ na warunki gruntowo-wodne. Poprzez dokładną identyfikację wyjściowego stanu środowiska, analizę skali i zasięgu oddziaływań oraz dobór właściwych rozwiązań chroniących środowisko możliwa jest realizacja przedsięwzięcia drogowego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w kontekście dochowania celów środowiskowych i dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej i w ustawie Prawo wodne.
EN
One of the key impacts of roads on the environment is their influence on soil-water conditions. Through accurate identification of initial state of the environment, analysis of the scale and range of impacts and selection of appropriate solutions to protect the environment the road project can be successfully achieved in accordance with the principle of sustainable development. This is particularly important in the context of achieving environmental objectives and good status of surface and ground water bodies as set out in the Water Framework Directive and polish Water Law act.
19
Content available Woda w pasie drogowym
PL
Między 26 a 29 maja 2015 r. w Boszkowie odbył się XVI Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była woda w pasie drogowym.
20
PL
Podtorze musi stanowić stabilne podłoże nawierzchni, nie może więc nadmiernie się odkształcać lub osiadać. Powinno też mieć dostateczną sztywność – od niej zależą ugięcia szyn i wielkość oddziaływań dynamicznych. Podatność podtorza na odkształcenia zależy od wielu czynników, m.in. od jakości zastosowanych materiałów, niezawodności konstrukcji wzmacniających i zabezpieczających, poziomu technicznego robót budowlanych, wartości i częstości obciążeń od pojazdów, zakresów napraw czy wreszcie jakości prac wykonywanych przy utrzymaniu nawierzchni i podtorza.
EN
The railroad bed has to provide firm foundation for the surface, thus it can neither deform nor subside excessively. It should also have sufficient rigidity, since the rail flexure and extent of dynamic effects depend on it. Susceptibility of the railroad bed to deformation depends on a number of factors, including the quality of materials used, reliability of reinforcing and securing structures, technical expertise of construction works, the value and frequency of vehicle load, scope of repair and finally, the quality of maintenance of the railroad bed and surface.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.