Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available The concept of operation and production control
EN
The theoretical aim of the paper is to analyses the main function and concept of production control in operation management. The empirical aim of the paper is to investigate polish production firm opinion about factors affecting production planning and control and also functions of production planning and control. Production control is very important in every factory, and every aspect of operation and production management especially in times of Industry 4.0 conditions. In the paper we presented all classical seven task of production management control. Also there is in the paper an analysis of main factors affecting production control in industrial organization. In the paper we analysed the problems connected with production control. Nowadays in the conditions of Industry 4.0 this is very important concept because the increasing level of digitalization of all industrial processes leads to possibility of detailed analysis of all processes and better level of control. Operation managers should have good level of knowledge about production control and especially quality control. They can use in this many new information tools like statistical methods and artificial intelligence. Especially we think that in the future many function of production control would be assisted by artificial intelligence. We also in the paper give results of research conducted on example of 30 polish production organizations located in Silesia region.
EN
In this paper the method of improving production control in engineer to order [ETO] small and medium sized enterprises is presented. Briefly, the strategy of Mass Customization [MC] and a concept of the hybrid MC-ETO production system are demonstrated. Thereafter, a method of choosing components for small batch manu-facturing in advance, under conditions of single unit ETO production system, with application of fuzzy logic is described. This approach can be used in ETO companies during their transition into the hybrid MC-ETO production systems. The research was done in a collaboration with experts from the real ETO pro-duction system, in Polish SME, which manufactures mechanical parts.
EN
Background: Experience from the implementation of the industry 4.0 concept has proved that the key success factor is the use of techniques and methods of artificial intelligence. One of these techniques is artificial neural networks. The development of artificial neural networks has been taking placefor a long time and has led to a number of important applications of this technique in industrial practice. Along with the development of practical applications, a wide theoretical base has also been created regarding the concepts, tools and principles of using this technique. Methods: This paper contains an attempt to use the theoretical basis of artificial neural networks to build a specialized tool. This tool is called a pseudo-network. It is based not on the whole of the theory of artificial neural networks but only on the targeted elements selected for it. The selection criterion is the use of an artificial neural pseudo-network to control production. Results: The paper presents the assumptions of an artificial neural pseudo-network, the architecture of the developed solution and initial experience of using it. Conclusions: These initial results proved the assumptions made by an author. The architecture of the pseudo-network has been developed. Work to build a system demonstrator representing the artificial neural pseudo-network have been initiated and is still in progress.
PL
Wstęp: Doświadczenia z wdrażania koncepcji Industrie 4.0 wskazują, że kluczowym czynniku sukcesu jest stosowanie metod i technik z zakresu sztucznej inteligencji. Jedną z tych technik są sztuczne sieci neuronowe. Rozwój sztucznych sieci neuronowych trwa od długiego czasu i doprowadził do wielu istotnych zastosowań tej techniki w praktyce przemysłowej. Równolegle z rozwojem zastosowań praktycznych stworzona została baza teoretyczna koncepcji, narzędzi i zasad stosowania tej techniki. Metody: Artykuł ten zawiera próbę wykorzystania teoretycznej bazy sztucznych sieci neuronowych do stworzenia specjalnego narzędzia. Nosi ono nazwę sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Opiera się ona nie na całości dorobku teorii sztucznych sieci neuronowych ale na celowo wybranych jego elementach. Kryterium doboru było zastosowanie sztucznej pseudo-sieci neuronowej do sterowania produkcji. Wyniki: Artykuł przedstawia założenia do opracowania sztucznej pseudo-sieci neuronowej, architekturę opracowanego rozwiązania i wstępne doświadczenia z prób jego zastosowania. Wnioski: Wstępne wyniki potwierdziły założenia przyjęte przez autora artykułu. Opracowana została architektura sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Zapoczątkowane zostały pracy nad budową demonstratora sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Prace trwają nadal.
PL
Otoczenie przedsiębiorstwa produkcyjnego to klienci oczekujący efektywnej i terminowej realizacji ich potrzeb. Czyni to systemy informatyczne ERP kluczowymi narzędziami w doskonaleniu i wspomaganiu zarządzania. W publikacji przedstawiono modele procesów jako metodę doskonalenia zarządzania poprzez rozszerzenie wspomagania systemem informatycznym ERP. W pierwszej części przedstawiono opis organizacji wydziału produkcji oraz przepływów i procesów przetwarzania informacji. W drugiej części przedstawiono modele konceptualne, oparte na założeniach analizy strukturalnej. Interpretowanie modeli konceptualnych procesów, w publikacji są to modele planowania i kontroli produkcji, jest metodą powiązania funkcji systemu ERP z organizacją i procesami przetwarzania informacji. Daje to możliwość doskonalenia zarządzaniu stosując system ERP w oparciu o umiejętności kadry przedsiębiorstwa.
EN
The production enterprise environment is the customer's expectation of effective and timely fulfillment of their needs. It makes ERP IT systems a key tool in improving and enhancing management. The paper presents process models as a method of improving management by extending the support of an ERP system. The first part describes the organization of the production department and the flows and processing of information. The second part presents conceptual models, based on the assumptions of structural analysis. Interpretation of conceptual models of processes, in publications are planning and production control models, is a method of linking the functions of the ERP system with the organization and processes of information processing. This gives you the opportunity to improve your management using an ERP system based on the skills of your company.
8
PL
W artykule przedstawiono przykład warstwowego systemu zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego zaimplementowanego w zakładzie produkującym wyroby metalowe. System łączy nowoczesne rozwiązania branży informatycznej, automatyki i metrologii. Procedury pomiarowe, wymagane na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, wykonywane są zgodnie z pobranym z serwera algorytmem danego fragmentu procesu technologicznego, a wyniki pomiarów, wykonywanych przy pomocy cyfrowych przyrządów pomiarowych, przez łącza komunikacyjne przesyłane są do sterownika PLC. Bazując na serwerach OPC są następnie przesyłane i gromadzone w systemach baz danych na komputerach klasy PC. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie, sterowanie i prowadzenie kontroli nad procesem produkcji, szybką implementację zmian procesu oraz automatyczną i ciągłą kontrolę jakości produktu. W artykule opisano zastosowane sposoby wymiany danych sterujących i pomiarowych, strukturę logiczną opartą o serwery OPC, protokoły komunikacyjne poszczególnych warstw oraz zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe systemu.
EN
The paper presents the layered system management and control of the production process implemented in manufactory manufactory. It combines modern information technology, control and metrology solutions. Measurement procedures, required for each production stages, are performed in accordance with the algorithms taken from the server. The measurements, performed by digital measuring instruments, are sent to the PLC through a serial interfaces. Next, based on the OPC server are transmitted and stored in database systems on PC. Such solution allows to manage, control and maintain control of the production process, quickly implement changes to the process and automatic monitoring the product quality. Paper describes the mechanisms used to exchange controls and measurement data, logical structure of management system based on OPC servers, communication protocols of each layer and used hardware and software.
PL
Karty kontrolne od dziesięcioleci stanowią metodę graficzną statystycznej kontroli produkcji. Przy wykonywaniu nawierzchni autostradowych szczególne znaczenie ma kontrola procesu betonowania. Stały nadzór nad jego stabilnością jest niezbędny do spełnienia warunków wytrzymałościowych. Do tego celu bardzo przydatne są karty kontrolne Shewharta tworzone w oparciu o wyniki wytrzymałości próbek betonu pobranych podczas betonowania nawierzchni.
EN
The control charts from decades constitute the graphic method of statistical control of production. The control of the process of concreting has the special meaning while putting the highway surfaces. They regular supervision over its stability is necessary to the fulfilment of endurance conditions. For this purpose, Shewhart's control cards based on a strength results of concrete samples taken during concreting the surface are very useful.
12
Content available Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
PL
W artykule omówiono stan normalizacji w zakresie wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Podjęto zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii wyrobów i systemów opisanych w serii norm PN-EN 1504. Przedstawiono zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany. Omówiono takie zagadnienia, jak wstępne badania typu, zakładową kontrolę produkcji, systemy oceny zgodności oraz deklarację zgodności i oznakowanie wyrobu znakiem CE.
EN
State of normalization in the area of products and systems for protection and repair of concrete structures is presented in the paper. In the present part 1 of the paper problems common for all categories of products and systems described in series of standards PN-EN 1504 are discussed. Duties of producers of materials and systems for protection and repair of concrete structures before bringing product on the building market are presented. Such a problems as initial type testing, factory production control, evaluation of conformity systems as well as declaration of conformity and CE marking of the product are discussed in the paper.
13
Content available remote Simulation and emulation of manufacturing systems behaviour
EN
Current manufacturing systems must operate under resource constraints. Simulation can help to improve the operation of such manufacturing systems. This paper describes the principles of computer simulation and emulation used for the modelling of behaviour of real production systems. Simulation as the technology of 21. Century is used for the analysis of dynamics of manufacturing system. Emulation approach is used for the analysis of a control system and control rules used for the control of a real manufacturing system. The evolution principles and algorithms were used by the optimization of manufacturing system performance. Especially Genetic Algorithms (GA) were used to optimize the parameters of manufacturing system. The paper presents the comparison of results gained trough classical optimization algorithms and GA.
14
Content available remote Distributed Manufacturing Control: Models and Software Implementations
EN
This paper describes two approaches to distributed control of discrete event manufacturing systems that have been developed at Cracow University of Technology. The first one applies Object Observable Petri Nets for modelling and analysis of manufacturing systems while the second one uses UML for system modelling and intelligent agents for design and implementation of control system. Software for distributed simulation and control have been developed for both concepts. This software have been tested in simulation environment and in laboratory test beds located in the Production Engineering Institute.
PL
Omówiono problem ustalania wartości wstępnego odchylenia standardowego, potrzebnej do oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie. Nawiązano do warunku zawartego w normie PN-EN 206-1.
EN
The problem of establishing the value of the preliminary standard deviation was talked over, the necessary to the opinion of the conformity endurance concrete on the grip. It was linked to the contained condition in the norm PN-EN 206-1.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.