Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web applications
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia porównanie pod względem wymagań sprzętowych aplikacji wspierających wprowadzanie metodyk zwinnych do procesu wytwarzania oprogramowania. Przedmiotem badań były popularne aplikacje mobilne i internetowe wspomagające procesy Agile w przedsiębiorstwach. W celu określenia znaczenia poszczególnych wymagań technicznych dla użytkowników, przeprowadzono serię eksperymentów badawczych opartych na scenariuszach typowego i brzegowego użytkowania badanych systemów. Na potrzeby przeprowadzonej analizy została dodatkowo opracowana aplikacja wspierająca proces zwinnego wytwarzania oprogramowania. Wyniki pomiarów były rejestrowane za pomocą specjalistycznych narzędzi monitorujących pracę systemu i profilujących działanie przeglądarki internetowej. Rezultaty prac badawczych przedstawiono w formie tabel.
EN
The article presents a comparison in terms of hardware requirements of applications that supports the agile software development processes. For research purposes, popular mobile and internet applications supporting agile software development were chosen. In order to determine the significance of individual technical requirements for end-users, a series of research experiments, based on scenarios of typical and boundary use was conducted. In addition to research, the application supporting agile software development process was implemented. The results of research were recorded by specialized monitoring and profiling tools. The results of performed work are presented in tabular form.
PL
Realizowany w Bielsku-Białej i okolicy – w roku szkolnym 2018/2019 – projekt edukacyjny pod nazwą „Klockiem w matematykę!” dostarczył nowych pomysłów na wykorzystanie klocków w edukacji matematycznej w klasach 1-4 szkoły podstawowej. Artykuł opisuje proces powstania wolnych aplikacji webowych na tablice lub monitory interaktywne. Aplikacje te mają ułatwić prowadzenie zajęć warsztatowych z klockami. Zaprezentowano wymagania przyjęte wobec aplikacji, wskazano obszary zastosowań aplikacji podczas zajęć z uczniami, omówiono etapy i przyczyny wyboru front-endowych technologii webowych, w których one powstają. W podsumowaniu wskazano na nowy projekt „Edukacja klockiem po(d)parta”, którego koordynatorem jest RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Projekt ten ma dostarczyć obudowy dydaktyczno-metodycznej, opisującej pomysły na pracę z wykorzystaniem klocków i powstających aplikacji.
EN
An educational project called “With a building block at Math!” (“Klockiem w matematykę!”) realized in Bielsko-Biała and the surrounding area during the school year of 2018-2019 has provided new ideas for the usage of building blocks in mathematics education in grades 1-4 of primary school. The article describes the process of creating free web applications for interactive whiteboards or interactive monitors. These applications have been created to support workshop classes with the usage of the building blocks. The requirements regarding the selected applications have been presented, possible usage of applications has been indicated during classes with students, the stages and reasons for selecting front-end web technologies in which they were created were also discussed. In conclusion, the new project “Education supported by building blocks” (“Edukacja klockiem po(d)parta”) coordinated by the Regional In-Service Teacher Training Centre "WOM" in Bielsko-Biala (Poland) has been indicated. This project has been created to provide a didactic and methodological support for working with the building blocks with the above proposed applications.
PL
W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyścią ich posiadania jest wzrost sprzedaży.
EN
The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM. Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.
PL
Artykuł prezentuje metody zwiększające wydajność i bezpieczeństwo aplikacji internetowych oraz ocenia ich wartość i zasadność użycia. Każda z przedstawionych metod została zaimplementowana w aplikacji testowej. W pracy zostały przedstawione wyniki badań porównujących stan aplikacji przed i po implementacji danej metody. Na podstawie rezultatów badań sformułowano wnioski dotyczące wpływu metod wydajności i bezpieczeństwa na zachowanie aplikacji testowej.
EN
This article presents the methods of enhancing the performance and security of web applications. It also evaluates them and describes how to use them. The methods have been implemented in a test application. The article presents results of the research comparing state of the application before and after implementation of every listed method. Conclusions about impact of the methods of enhancing performance and security of web applications are based on the results of the research.
PL
Języki programowania HTML i CSS to najczęściej wykorzystywane technologie do tworzenia aplikacji internetowych, których semantyka w powszechnym przekonaniu nie jest zbyt skomplikowana. Prosta składnia języka skutkuje efektywnością implementacji co jednak stoi w sprzeczności z koniecznością zapewnienia ochrony informacji i minimalizacji prawdopodobieństwa wycieku poufnych informacji. W artykule dokonano przeglądu najnowszych ataków na aplikacje internetowe oraz zaprezentowano skuteczne metody ochrony.
EN
The programming languages HTML and CSS are the most commonly used technologies for creating internet applications, the semantics of which are generally not too complicated. The simple language syntax results in implementation efficiency, that is contrary to ensure information protection and minimize the likelihood of confidential information leakage. The article reviews the latest attacks on Internet applications and presents effective protection methods.
PL
Praca prezentuje metody śledzenia użytkownika przeglądającego Internet poprzez właściwości przeglądarek internetowych jak i słabości wynikające z architektury sieci Internet. Ponadto, w pracy przedstawiono zestaw narzędzi maskujących tożsamość użytkownika. W pracy przedstawiono innowacje w HTML5 zapewniające dostęp do wysoce wyróżniających się atrybutów użytkownika, w szczególności za pomocą interfejsu Cookie, który opiera się na wielu warstwach systemu użytkownika.
EN
The work presents methods of tracking the user browsing the Internet through the properties of web browsers as well as weaknesses resulting from the architecture of the Internet. In addition, the work presents a set of tools masking the user's identity. The paper presents innovations in HTML5 that provide access to highlydistinguished attributes of the user, in particular using the Cookie interface, which is based on many layers of the user's system.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską koncepcję podniesienia bezpieczeństwa istotnych aplikacji internetowych wykorzystywanych np. podczas realizacji operacji finansowych, poprzez niestandardowe wykorzystanie mechanizmów języka HTML5 oraz tzw. przetwarzania po stronie serwera. Omówiono zalety proponowanego podejścia oraz wskazano jego potencjalne wady.
EN
The paper presents an innovative concept for increasing the security of crucial Internet applications, for instance ones used in financial operations processing, through non-standard use of HTML5 language mechanisms and server-side processing. Advantages of the proposed approach were discussed, and potential disadvantages of this concept were also pointed out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania efektywności wytwarzania aplikacji internetowych na platformie Java w wersji 1.8 z zastosowaniem szkieletów programistycznych Spring MVC oraz Vaadin. Analiza porównawcza została przeprowadzona za pomocą autorskich aplikacji testowych, implementujących te same funkcjonalności w obu technologiach.
EN
The article presents the results of web application development effectiveness on Java platform in 1.8 version using Spring MVC and Vaadin frameworks. The comparative analysis was conducted with test applications, implementing the same functionalities in both technologies.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości tworzenia aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition przy zastosowaniu Vaadin i Spring Boot. Do przeprowadzenia analizy opracowano dwie aplikacje testowe typu CRUD, zaimplementowane z wykorzystaniem obu technologii. Przetestowano elementy implementacji, wydajność pracy z bazą danych oraz efektywność ładowania stron w przeglądarce.
EN
The paper presents the analysis of capabilities of creating web applications on the Java Enterprise Edition platform using Spring Boot and Vaadin. To perform the analysis, there were used test applications, implemented in both technologies. Elements of implementation, work efficiency with the database and the efficiency of page loading in the browser were tested.
PL
Niniejszy artykuł zawiera analizę porównawczą wybranych narzędzi typu Front-End Code Playground. Zawarte tabele opracowane zostały na podstawie rezultatów testów rozważanych aplikacji i analizy ich dokumentacji. Porównanie zrealizowane zostało pod kątem kilku kryteriów (m.in.: cech edytorów, niestandardowych trybów tworzenia projektów, wsparcia dla preprocesorów i metod eksportu projektu). Wnioski wyciągnięte na podstawie porównania pozwoliły na podzielenie rozpatrywanych narzędzi na trzy grupy (aplikacje o: wysokim, umiarkowanym i niskim poziomie zaawansowania).
EN
This article contains comparative analysis of selected Front-End Code Playground tools. The included tables were performed on the results of tests of the considered applications and the analysis of their documentation. The comparison was made for several criteria (including: features of code editors, custom modes of creating projects, support for preprocessors and project export methods). The conclusions drawn from the comparison allowed dividing the considered tools into three groups (applications with: high, moderate and low level of advancement).
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz kluczowe aspekty realizacji aplikacji służącej do rejestrowania i nadzorowania przebiegu testów stresowych urządzeń elektronicznych. Testy takie polegają na poddawaniu działających urządzeń działaniu podwyższonej temperatury. Oprócz typowych przypadków użycia związanych z przetwarzaniem informacji o urządzeniach i testach w aplikacji rozwiązano problemy związane z integracją z istniejącym systemem akwizycji danych o poziomie temperatury, a także z informowaniem o przekroczonym zakresie wartości parametrów testu. Artykuł jest streszczeniem pracy końcowej [1].
EN
In this article a project and key aspects of the implementation of an application used to register and supervise stress testing of electronic devices are presented. Such tests consist in subjecting operating devices to elevated temperatures. In addition to the typical use cases associated with the processing of device and test information in the application, problems related to integration with the existing temperature level data acquisition system as well as notifications on the exceeded range of test parameter values were solved. The article is a digest of final work [1]
13
Content available remote Aplikacja web wspierająca prowadzenie rozgrywek brydża sportowego
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz wyniki realizacji aplikacji służącej do wspierania rozgrywek brydża sportowego. Funkcjonalność aplikacji w połączeniu z relatywnie niskimi kosztami wdrożenia (w porównaniu do dostępnych na rynku rozwiązań w tym zakresie) czyni z niej atrakcyjną propozycję nie tylko dla organizatorów turniejów profesjonalnych, lecz także dla niewielkich klubów amatorskich. Ze względu na obszerność zagadnienia w artykule skupiono się na aspekcie funkcjonalnym aplikacji w zakresie bezpośrednio związanym ze specyfiką turniejów brydża sportowego. Artykuł jest streszczeniem pracy dyplomowej inżynierskiej [1].
EN
In this article the design and results of the implementation of the application used to support the duplicate bridge games are presented. The functionality of the application combined with relatively low implementation costs (compared to the solutions available on the market) makes it an attractive proposition not only for the organizers of professional tournaments, but also for small amateur clubs. Due to the wide range of the issue the article is focused on the functional aspect of the application in the area directly related to the specificity of duplicate bridge tournaments.The article is a digest of the engineering diploma thesis [1]
EN
In the paper, a noise map service designated for the user interested in environmental noise is presented. Noise prediction algorithm and source model, developed for creating acoustic maps, are working in the cloud computing environment. In the study, issues related to the noise modelling of sound propagation in urban spaces are discussed with a particular focus on traffic noise. Examples of results obtained through a web application created for that purpose are shown. In addition, these are compared to results obtained from the commercial software simulations based on two road noise prediction models. Moreover, the computing performance of the developed application is investigated and analyzed. In the paper, a flowchart simulating the operation of the noise web-based service is presented showing that the created application is easy to use even for people with little experience in computer technology.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch najczęściej wykorzystywanych w programowaniu aplikacji internetowych PHP technologii mapowania obiektowo-relacyjnego: Propel i Doctrine. Analiza porównawcza została wykonana na podstawie aplikacji testowej i odpowiednio opracowanych scenariuszy. Wyniki zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. We wnioskach wskazano korzyści wynikające ze stosowania obu technologii w odniesieniu do czystego kodu PHP.
EN
This paper presents a comparison of the two most commonly used for PHP applications object-relational mapping technologies: Propel and Doctrine. The comparative analysis was made on the basis of the test application and test cases. The results are presented in tables and figures. The conclusions indicate the benefits of applying both technologies in relation to the pure PHP code.
16
PL
Aplikacja webowa – Cmentarze-24.pl, powstała jako efekt współpracy autorów nad pracą dyplomową, obronioną w lutym, 2015 roku. Celem opracowanej aplikacji, było dostarczenie użytkownikom Internetu rozwiązania pozwalającego na łatwe i intuicyjne zlokalizowanie cmentarza oraz miejsca pochówku – grobu, osoby zmarłej. W realizacji aplikacji zastosowano liczące się obecnie technologie IT, jak system zarządzania nierelacyjną bazą danych MongoDB, framework Codeigniter dla modelu MVC aplikacji, Twitter Bootstrap dla uzyskania GUI responsywnie dostosowującego się do ekranu urządzenia, na którym użytkownik uruchomi aplikację, oraz Google API dla zlokalizowania dokładnego położenia cmentarza i danego grobu. Artykuł przybliża główne założenia dla powstania aplikacji oraz funkcjonalność jej wybranych elementów.
EN
Web application – Cmentarze-24.pl, has been created as a result of cooperation between the authors of the thesis, passed in February 2015. The aim of the developed application is to provide for Internet users the solution allowed for easy and intuitive localization a cemetery or a burial place – a grave of died person. In the application there are used a significant now IT technologies, e.g.: no relational database management system MongoDB, framework Codeigniter for MVC model of the application, Twitter Bootstrap for responsive GUI effect adjust any screen of user equipment, Google API for precise localization of a cemetery or/and a grave. The article presents the main assumptions for the creation of application and the functionality of selected parts.
EN
Extensive use of computer networks is associated with the development of various effective methods that are suitable for hiding information in the contents transferred over the network. These methods are described as network steganography. Since web applications use HTTP protocol to transmit the requests to the server and send the answers to the final recipient, specifically HTTP protocol is ideal for hiding information. For example, there are several methods that can be used to transmit the additional content in the HTTP header. In this paper, we present authors’ evaluation method for network steganography using HTTP specific properties and evaluate the effectiveness of some techniques, providing experimental results.
PL
Szerokie zastosowanie sieci komputerowej jest związane z rozwojem wielu skutecznych metod, które są odpowiednie do ukrywania informacji w treściach przesyłanych poprzez sieć. Metody te są określane mianem steganografii sieciowej. Ponieważ aplikacje internetowe używają protokołu HTTP do przesyłania żądań do serwera i wysyłania odpowiedzi do końcowego odbiorcy, protokół HTTP jest idealny do ukrywania informacji w szczególności. Na przykład, istnieje kilka metod, które mogą być wykorzystane do przesyłania zawartości dodatkowych w nagłówku HTTP. W tym artykule przedstawiono autorski sposób oceny metod steganografii sieciowej za pomocą konkretnych właściwości HTTP i dokonano oceny skuteczności niektórych technik, podając wyniki doświadczalne.
18
Content available Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwości biblioteki PEAR w procesie szybkiego wytwarzania aplikacji internetowych w języku PHP. Na podstawie przykładów zostaną zaprezentowane zalety oraz korzyści płynące z użytkowania biblioteki PEAR. Stosowanie repozytoriów klas z niniejszej biblioteki pozwala znacznie uprościć i zoptymalizować kod w procesie programowania aplikacji PHP.
EN
The paper presents the possibility of the PEAR library in the rapid production of the PHP applications. The advantages and benefits of the use of the PEAR are going to be presented. Use of this repository class library can significantly simplify and optimize the PHP code and accelerate the process of the web application programming.
19
Content available Aplikacje RIA w systemach CMS oraz e-commerce
PL
Aplikacje RIA zyskują popularność w szerokim świecie Internetu. Ich główną zaletą jest bardzo duży stopień przystępności dla użytkownika, przede wszystkim ze względu na eliminację konieczności "przeładunku" strony po dokonaniu pewnych jej modyfikacji. RIA jest idealną technologią do współpracy z środowiskiem CMS. System CMS umożliwia zarządzanie stronami w bardzo łatwy sposób, nawet dla osób z relatywnie małą znajomością języka HTML. Technologia RIA jest wymarzonym rozwiązaniem dla właścicieli małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie dodatkowej osoby tylko do zarządzania stroną internetową. Skomplikowane systemy, takie jak CMS, stają się nawet prostsze niż pisanie strony w zwykłym - klasycznym kodzie HTML. Do głównych celów realizowanych w powyższym systemie można zaliczyć uproszczenie wszystkich skomplikowanych operacji oraz zapewnienie przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który "poprowadzi" za rękę użytkowników. System CMS musi być bardzo elastyczny, aby dostosować się do użytkowników. Innym bardzo ważnym aspektem jest bieżące utrzymanie systemu, gdyż każdy błąd zagrażający bezpieczeństwu danych musi zostać wyeliminowany. Dla środowiska rozwijającego oprogramowanie ważnym wątkiem jest również rejestracja wszystkich błędów, tak aby w przyszłości móc go odtworzyć w zależności od kierunku rozwoju oprogramowania.
EN
RIA applications are gaining popularity over the internet. They are very user friendly because we are eliminating page reloading after making actions. It's ideal technology for making backend for CMS. A CMS system makes managing of website very easy for people with zero HTML skills. It's perfect for owners of small business which can't afford for hire another person, just for managing website. But such complex systems as CMS are very complicated, even if it's simpler than writing website in plain HTML it still may be too hard to understand for people. And it is developer's work to simplify all complex operation, provide user friendly interface which will take users hand and bring him safely to the other side. CMS systems must be also very flexible to adjust themselves to users. We must also remember about keeping system up to date, because every bug which is threaten for data safety must be eliminated. For developer it's also important to log all errors, so in future he or she can recreate the error on develop environment.
EN
In recent years, the scalability of web applications has become critical. Web sites get more dynamic and customized. This increases servers’ workload. Furthermore, the future increase of load is difficult to predict. Thus, the industry seeks for solutions that scale well. With current technology, almost all items of system architectures can be multiplied when necessary. There are, however, problems with databases in this respect. The traditional approach with a single relational database has become insufficient. In order to achieve scalability, architects add a number of different kinds of storage facilities. This could be error prone because of inconsistencies in stored data. In this paper we present a novel method to assemble systems with multiple storages. We propose an algorithm for update propagation among different storages like multi-column, key-value, and relational databases.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.