Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recuperators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
2
Content available remote Wentylacja w budynku – oczekiwania a wymagania
PL
W artykule podano objawy nieprawidłowej wentylacji w budynkach, wymagania wynikające z polskiego prawa budowlanego, a także opisano różne typy systemów wentylacji. Omówiono sposób działania wentylacji mechanicznej oraz porównano oszczędności eksploatacyjne wynikające z użytkowania różnego rodzaju rekuperatorów.
EN
The article presents the symptoms of inadequate ventilation in buildings, as well as the requirements of the Polish building law, and a description of various types of ventilation systems. There is also a discussion of mechanical ventilation function, and a comparison of operating efficiency gained by the use of various types of heat recovery units.
PL
Jednym z problemów na etapie obecnych zastosowań wymienników ciepła jest zaprojektowanie możliwie jak najmniejszych ich konstrukcji. Objętość wymienników, to tylko jedno z podstawowych kryteriów efektywności urządzenia takiego jak mikrosiłownia domowa, czy skraplacz powietrznej pompy ciepła. W obiegach termodynamicznych pomp ciepła występują dwa podstawowe wymienniki, a są to parownik, w którym czynnik roboczy odparowuje pobierając ciepło, oraz skraplacz, w którym czynnik roboczy skraplając się podgrzewa wodę lub powietrze do ogrzewania pomieszczeń oraz celów użytkowych. W materiale podano algorytmy służące do wyznaczania parametrów mikro kanałowych parowników i skraplaczy.
EN
One of the most important challenges for designers of modern heat exchangers is reduction of their dimensions. The volume of a heat exchanger is very important parameter of household micro power plants and heat pumps. Thermodynamic cycles engage two main types heat exchangers – evaporators with boiling fluid absorbing heat and condensers where condensing medium gives useful heat to water or air. In the paper calculating methods for determination of parameters of micro channel evaporators and condensers are given.
PL
W pierwszej części artykułu omówione zostały rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji, nakreślono też problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. Poruszono kwestię analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiono jedną z efektywnych metod: e-NTU. W następnej części szczegółowo omówiony zostanie problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawione istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The increasing pries of fossil fuels and legislative policy connected with environmental protection result in implementation of energy saving technologies in all economic sectors. Such solutions are also implemented in HVAC systems, which are characterized by high thermal and electrical energy consumption, especially during the air treatment. The high energy consumption can be reduced by using the heat recovery exchangers in ventilation systems.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono rekuperatory stosowane do odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji oraz nakreślono problem ich zamarzania. Zaprezentowane zostały także różne metody wyznaczania wartości temperatury bezpiecznej. W tej części poruszona została kwestia analizy efektywności wymienników ciepła i przedstawiona jedna z efektywnych metod: ε-NTU. Szczegółowo omówiono problem zamarzania wymiennika krzyżowego i przeciwprądowego, a także przedstawiono istotne problemy eksploatacyjne wynikające z zamarzania wymienników.
EN
The first part of the following paper was focused on the recuperators used of heat recovery in ventilation and air conditioning systems and on the problem of freezing of such exchangers. Different methods of calculating the safe working temperature was presented. In this part of the paper the aspect of analysis of het recovery exchangers will be presented and one of the most effective methods (ε-NTU) will be shown. The freezing problem of counter-flow and cross-flow heat exchanger will be analyzed in detail along with the selected exploitation problems.
PL
Czerpanie energii z gruntu powinno być rozważane jako element instalacji, który przynosi korzyści energetyczne. Należy jednak dokładnie przemyśleć formę wymiany ciepła z gruntem. Popularnym rozwiązaniem jest rurowy wymiennik powietrze – grunt, coraz częstsze jest też umieszczanie tego wymiennika pod budynkiem. W artykule przedstawiono argumenty przytaczane w celu uzasadnienia takiej instalacji wymiennika oraz proste obliczenia, które przemawiają na niekorzyść tego rozwiązania.
EN
Using ground energy should be considered as an installation element giving some energy savings. The way of doing so must be however carefully investigated. The earth-to-air heat exchanger is a very popular solution and recently the pipes placed under the building gain much attention. The paper presents the opinions used to support such an idea and the discussion based on simple calculations discrediting the heat exchanger under the building.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie, założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji, wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
EN
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single family house. At the outset was made an executive project. There was specified air flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the other hand rectangular components are more expensive because of more complicated production process.
PL
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne służą do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach. W artykule przedstawiono klasyfikację central wynikającą z ich budowy, lokalizacji, stopnia uzdatniania powietrza oraz właściwości mechanicznych.
EN
Air handling units are used for air treatment to ensure proper air parameters in rooms. In this article the classification of air handling units by their structure, air treatment, and mechanical properties is presented.
PL
W artykule przedstawiono kwestię współcześnie stosowanych standardów zabezpieczenia wymienników do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego w świetle rozwiązań wymaganych w wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczących dopłat do budownictwa energooszczędnego i pasywnego w oparciu o analizę kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnych o parametrach wymaganych w wytycznych NFOŚiGW.
EN
This article discusses the ability to meet requirements for subsidies for energy efficient and passive construction in the standard ventilation systems intended for single-family housing. The text presents the problem of the energy consumption of the electric heater protecting the heat recovery exchanger from freezing in the Polish climate. The analysis was made in the basis of the temperature obtained by the heat recovery efficiency from 50 to 93%.
PL
Współpraca gruntowych wymienników ciepła z systemami solarnymi opartymi na pośrednich wymiennikach wyparnych pozwala na uzyskanie niskich temperatur powietrza nawiewanego. W artykule scharakteryzowano układy oparte na dwóch rekuperatorach wyparnych o różnych schematach przepływu powietrza. Przedstawiono również możliwości ułożenia wymienników gruntowych w ziemi w tego rodzaju systemach.
EN
The cooperation opportunity for ground heat exchangers to work with solar systems based on indi-rect evaporative heat exchangers allows for low-temperature supply air. The paper presents systems based on two indirect evaporative recuperators with different air flow patterns. Possibilities for positioning heat exchangers in ground in such systems have been shown.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności alternatywnych systemów klimatyzacyjnych opartych na energii słonecznej poprzez zastosowanie jako jednostki chłodniczej pośredniego wyparnego wymiennika ciepła. Przeanalizowano pod względem termodynamicznym różne warianty umiejscowienia rekuperatora w systemie solarnym, przedstawiono wady i zalety każdego z rozwiązań.
EN
The paper shows the possibility of improvement the alternative air conditioning systems based on solar energy, by using, as a cooling unit, indirect evaporative heat and mass exchanger. Several different options for recuperator placement were thermodynamically analyzed, and all advantages and disadvantages for each one were shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.