Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 400

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł obejmuje historię powstawania i rozwoju Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz związanego z tym powstawania i rozwoju na Wydziale kierunku studiów automatyka i robotyka. W kształceniu studentów tego kierunku studiów uczestniczyły także i inne katedry Wydziału. Zajęcia dydaktyczne z zastosowań automatyki prowadzili również pracownicy: Katedry Miernictwa Elektrycznego, Katedry Trakcji Elektrycznej, Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Napędów Elektrycznych, Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedry Systemów Elektroenergetycznych. Oczywiście, w kształceniu studentów brały też udział katedry przekazujące studentom wiedzę ogólną oraz podstawową wiedzę techniczną.
EN
This article covers the history of establishment and development of the Control Engineering Department at the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology and related establishment and development at this Faculty of the Automation and Robotics field of study. Other Departments of the Faculty also participated in the education of students in this field of study. Classes in automation applications have been conducted by: Department of Electrical Measurement, Department of Electrical Traction, Department of Electrical Machines, Department of Electrical Drives, Department of Power Electronics and Electrical Machines, and Department of Power Systems. Of course, in the education some other departments providing students with general and basic technical knowledge have been also involved.
EN
One of the most perspective development directions of the aircraft engine is the application of adaptive digital automatic control systems (ACS). The significant element of the adaptation is the correction of mathematical models of both engine and its executive, measuring devices. These models help to solve tasks of control and are a combination of static models and dynamic models, as static models describe relations between parameters at steady-state modes, and dynamic ones characterize deviations of the parameters from static values. The work considers problems of the models’ correction using parametric identification methods. It is shown that the main problem of the precise engine simulation is the correction of the static model. A robust procedure that is based on a wide application of a priori information about performances of the engine and its measuring system is proposed for this purpose. One of many variants of this procedure provides an application of the non-linear thermodynamic model of the working process and estimation of individual corrections to the engine components’ characteristics with further substitution of the thermodynamic model by approximating on-board static model. Physically grounded estimates are obtained based on a priori information setting about the estimated parameters and engine performances, using fuzzy sets. Executive devices (actuators) and the most inertial temperature sensors require correction to their dynamic models. Researches showed, in case that the data for identification are collected during regular operation of ACS, the estimates of dynamic model parameters can be strongly correlated that reasons inadmissible errors. The reason is inside the substantial limitations on transients’ intensity that contain regular algorithms of acceleration/deceleration control. Therefore, test actions on the engine are required. Their character and minimum composition are determined using the derived relations between errors in model coefficients, measurement process, and control action parameters.
PL
Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju silnika lotniczego jest zastosowanie adaptacyjnych cyfrowych systemów automatycznego sterowania (ACS). Istotnym elementem adaptacji jest korekta modeli matematycznych zarówno silnika, jak i jego urządzeń wykonawczych oraz pomiarowych. Modele te pomagają rozwiązywać zadania sterowania i są połączeniem modeli statycznych i dynamicznych, ponieważ modele statyczne opisują relacje między parametrami w trybach ustalonych, a dynamiczne korygują odchylenia parametrów od wartości statycznych. W pracy rozważono problemy korekcji modeli z wykorzystaniem parametrycznych metod identyfikacji. Wykazano, że głównym problemem precyzyjnej symulacji silnika jest korekta modelu statycznego. W tym celu proponuje się procedurę opartą na szerokim zastosowaniu informacji a priori o osiągach silnika i jego układu pomiarowego. Jeden z wielu wariantów tej procedury przewiduje zastosowanie nieliniowego modelu termodynamicznego procesu pracy i oszacowanie poszczególnych poprawek charakterystyk elementów silnika z dalszym zastępowaniem modelu termodynamicznego przez aproksymację pokładowego modelu statycznego. Fizycznie uziemione oszacowania uzyskuje się na podstawie informacji a priori dotyczących oszacowanych parametrów i osiągów silnika, przy użyciu zbiorów rozmytych. Urządzenia wykonawcze (siłowniki) i najbardziej bezwładnościowe czujniki temperatury wymagają korekty ich modeli dynamicznych. Badania wykazały, że w przypadku, gdy dane do identyfikacji zbierane są podczas normalnej pracy ACS, oszacowania dynamicznych parametrów modelu mogą być silnie skorelowane, co powoduje niedopuszczalne błędy. Przyczyną są znaczne ograniczenia intensywności stanów nieustalonych, które zawierają regularne algorytmy sterowania przyspieszaniem / zwalnianiem. Dlatego wymagane są działania testowe na silniku. Ich charakter i minimalny skład określane są za pomocą wyprowadzonych relacji między błędami współczynników modelu, procesem pomiarowym i parametrami akcji kontrolnej.
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania nowoczesnych systemów automatyki wdrożonych w Kopalni Bełchatów do kontroli zmian warunków hydrograficznych, hydrogeologicznych i czynników atmosferycznych w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych. Omówiony został system nadzoru nad parametrami studni odwadniających i piezometrów, monitoring zrzutu wód do sieci hydrograficznej, a także pokazano w jaki obecnie sposób prowadzone są obserwacje w stacji meteorologicznej Chabielice. Dzięki wdrożeniu automatyki do monitoringu środowiska naturalnego pozyskiwane są obecnie ogromne ilości interesujących danych, które po odczytaniu są archiwizowane, a następnie poddawane obróbce w specjalistycznych programach, pozwalających na dokładniejszą ocenę i obserwację zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, a także ich zrozumienie. Wdrożenie do praktycznego użytkowania opisanych w artykule systemów poprawiło pracę kopalni Bełchatów poprzez podniesienie efektywności i sprawności użytkowanych dotychczas systemów nadzoru nad środowiskiem. Przełożyło się to z kolei na optymalizację procesu monitoringu środowiska, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie ilości zużytej energii elektrycznej w procesie odwadniania wyrobisk, a także zmniejszenie kosztów osobowo-sprzętowych związanych z obsługą starszego typu urządzeń.
EN
The article presents the practical aspects of using modern automation systems implemented in the Belchatow Mine to control changes in hydrographic, hydrogeological and atmospheric conditions in the vicinity of mining excavations. The system of supervision over the parameters of drainage wells and piezometers was discussed, as well as the monitoring of water discharge into the hydrographic network, and the current observations at the Chabielice meteorological station were shown. Thanks to the implementation of automation for environmental monitoring, huge amounts of interesting data are now obtained, which, after reading, are archived and then processed in specialized programs, allowing for a more accurate assessment and observation of phenomena occurring in the natural environment, as well as their understanding. The implementation for practical use of the systems described in the article improved the work of the Bełchatów mine by increasing the effectiveness and efficiency of the environmental supervision systems used so far. This, in turn, translated into the optimization of the environmental monitoring process, which in turn resulted in a reduction in the amount of electricity used in the process of drainage of excavations, as well as a reduction in personnel and equipment costs related to the operation of older types of devices.
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
5
Content available remote Strefa kompetencji automatyka
PL
Urządzenia przemysłowe z dnia na dzień stają się coraz szybsze, prostsze w konfiguracji oraz posiadają coraz większą liczbę zaawansowanych funkcji. Rozwój technologii z kolei stawia coraz większe wymagania, a w związku z większymi możliwościami urządzeń sterujących oczekuje się, iż dodatkowe informacje będą przez nie przechwytywane i wyświetlane na przykład na panelach operatorskich lub systemach SCADA. W celu oprogramowania urządzeń takich, jak sterowniki PLC, wymagany jest znacznie szerszy zakres wiedzy niż do tej pory. Omawiany temat dotyczy zarówno automatyków i programistów działów integratorskich, jak i działów utrzymania ruchu wdrażających modyfikacje na istniejących instalacjach.
PL
W artykule zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności polskich firm działających na rynku techniki w latach 2019 i 2020. Skupiono się na ofertach katalogowych w poszczególnych branżach, m.in. w hydraulice, pneumatyce, napędach i automatyce. Wykonana analiza porównawcza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty, wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. The fluctuation of existing Polish businesses in technics market in the years 2019 and 2020 are described.
PL
W artykule przedstawiono realizację wybranego fragmentu programu kształcenia na kierunkach inżynierii środowiska obejmującego zakres inżynierii elektrycznej, automatyki i informatyki. Uwzględniono nową klasyfikację dyscyplin oraz różne koncepcje kształcenia w zakresie przedmiotów kierunkowych i niekierunkowych. Wskazano na niezbędne treści z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki i informatyki, które powinny się znaleźć w nowoczesnym kształceniu akademickim. Wskazano również na znaczenia specjalizowanych materiałów dydaktycznych ukierunkowanych dla studentów kierunku inżynieria środowiska. Zaprezentowane konkluzje oparto na ponad 20-letnim doświadczeniu z realizacji kształcenia w Politechnice Poznańskiej o profilu ogólno akademickim oraz w PWSZ w Gnieźnie o profilu praktycznym.
EN
In this paper, the implementation of a selected part of the education program in the fields of environmental engineering covering the scope of electrical engineering, automation and information technology, is presented. A new classification of scientific disciplines and various educational concepts in the field of directional and non-directional subjects were taken into account. It was indicated which contents in the field of electrical engineering, electronics, automation and information technology should be included in modern academic education. The importance of specialized didactic support materials dedicated for environmental engineering students was also indicated. The presented conclusions are based on over 20 years of experience in the implementation of general academic education at the Poznan University of Technology and a practical profile of studies at the Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences in Gniezno.
PL
W artykule omówiono wybrane kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zasilania maszyn i urządzeń.
EN
The article discusses selected issues concerning the safety and power supply of machines and devices.
PL
W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. odbyła się w Paryżu 47. sesja plenarna CIGRÉ. W artykule przedstawiono aktualną strukturę Komitetu Studiów B5: Automatyka i Zabezpieczenia CIGRÉ oraz sprawozdanie z obrad sesyjnych tego Komitetu. Omówiono też najciekawsze zagadnienia poruszane w referatach oraz w dyskusji. Przedstawiono również plany dotyczące działalności Komitetu Studiów B5 na najbliższą przyszłość.
PL
Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Rynek fotowoltaiki w ostatnich latach znacznie powiększył swój udział w zaspokajaniu zwiększonego zapotrzebowania na energię wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarek państw. Obecny etap rozwoju technologicznego dąży do maksymalizowania sprawności przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Prężnie rozwijająca się automatyzacja pozwala na budowę układów, które w sposób optymalny, bez ingerencji operatora, zapewnią ustawienie paneli w kierunku słońca. Wobec powyższego, zadaniem układów nadążnych jest śledzenie ruchu słońca w celu zwiększenia dostarczanej energii słonecznej do panelu, co w efekcie prowadzi do maksymalnej ilości pozyskanej energii elektrycznej. W artykule przedstawiony został proces projektowania, wykonania i oprogramowania panelu słonecznego.
EN
Renewable energy sources are becoming more and more popular. The photovoltaic market in recent years has significantly increased its share in meeting the increased energy demand of all industries and national economies. The current stage of technological development seeks to maximize the efficiency of convert-ing solar energy into electricity. The dynamically developing automation allows for the construction of systems, that in an optimal manner, without operator intervention, will ensure the setting of panels towards the sun. Therefore, the task of tracking systems is to track the movement of the sun in order to increase the solar energy provided to the panel, which in effect leads to the maximum amount of electricity acquired. The purpose of the following work is to present the process of making a solar panel equipped with an automatic follow-up system.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
PL
W artykule przedstawiono sposób integracji sterownika PLC z robotem firmy ABB za pomocą protokołu ProfiBus DP. Zadanie zostało zrealizowane na przykładzie stanowiska do paletyzacji. W pierwszej kolejności, w środowisku TIA Portal, została opracowana aplikacja dla sterownika PLC wyposażonego w panel HMI. Panel HMI zawiera okienkowe menu i umożliwia intuicyjne tworzenie, zapisywanie i uruchamianie receptur paletyzacji. Sterownik PLC jest odpowiedzialny za sterowanie procesem paletyzacji, w tym za komunikację z robotem przemysłowym. Następnie opracowano aplikacje dla robota przemysłowego realizującego fizycznie proces. Poprawność funkcjonowania aplikacji przetestowano na rzeczywistym stanowisku.
EN
The article presents the method of integration of a PLC controller with an ABB robot using the ProfiBus DP protocol. The task was carried out on the example of a palletizing cell. First, in the TIA Portal environment, an application for a PLC controller equipped with an HMI panel was developed. The HMI panel includes a windowed menu and allows intuitive creation, saving and running of palletizing formulas. The PLC controller is responsible for controlling the palletizing process, including communication with the industrial robot. Then, applications for an industrial robot that physically implemented the process were developed. The correct functioning of the application has been tested in the actual position.
EN
Inspection and engineering work inside ducts are a serious challenge in terms of logistics and processing. Processing-wise, a major obstacle is the remote control over a modular mobile unit with a variable cinematic configuration and intended to manage complex operating processes. This paper presents the results of the development of a mobile robot for inspection and engineering work. The items of a specific focus of the development work were the remote-control system structure and the control algorithms for the propulsion module control and the operating module control.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne jak i technologiczne. W aspekcie technologicznym znaczącym utrudnieniem jest sterowanie urządzeniem modułowym, o zmiennej konfiguracji kinematycznej, realizującym złożone procesy technologiczne. W artykule przedstawiono wyniki prac polegających na opracowaniu modelu robota mobilnego do prac inspekcyjno-inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem struktury systemu sterowania oraz algorytmów sterujących, odpowiadających za realizację procesu sterowania modułem jezdnym i modułem technologicznym.
EN
The paper presents the development and simulation of a mathematical model of an automatic tracking and fire control system. The authors focused on very short-range air defense (VSHORAD) gun/missile systems.
PL
W artykule przedstawiono opracowanie i symulację modelu matematycznego systemu automatycznego śledzenia i kierowania ogniem. Autorzy skupili się na przeciwlotniczych zestawach rakietowo-artyleryjskich krótkiego zasięgu.
PL
Dzięki nowemu serwoprzemiennikowi częstotliwości i950 usuwana jest granica między automatyką opartą na sterownikach a automatyką opartą na przemiennikach. Dla klienta, niezależnie od tego, czy chce mieć centralną topologię automatyki, zdecentralizowaną, czy też inteligentną kombinację tych dwóch rozwiązań, nie będzie to już istotne. Z punktu widzenia inżynierii oprogramowania, gdy uruchamiany jest nowy moduł platformy automatyki, nie ma znaczenia, czy serwoprzemiennik częstotliwości jest zintegrowany z topologią maszyny, tworząc prosty napęd, jako parametryzowalna oś czy jako dowolnie programowalna oś.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne i techniczne. Rozwój konstrukcji robotów mobilnych stwarza możliwość ich wykorzystania w tego typu zadaniach. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych prac, mających na celu opracowanie konstrukcji robota inspekcyjno-inżynieryjnego, przeznaczonego do kontroli, naprawy oraz instalowania przewodów teletechnicznych (światłowodowych) w przewodach kanalizacyjnych o zakresie średnic 200÷800 mm. Opisano konstrukcję robota oraz modułów, z których składa się demonstrator (modułu jezdnego, modułu nosiciela, modułu technologicznego), a także wyniki testów służących weryfikacji parametrów pracy demonstratora.
EN
Implementation of inspection and engineering works in sewage pipes is a serious logistic and technological challenge. The development of mobile robot construction technology makes it possible to use them in this type of tasks. The paper presents the results of work aimed at developing the construction of an inspection and engineering robot, intended for inspection, repair and installation of tele-technical wires (fiber optic) in sewer pipes with a diameter range of 200÷800 mm. The design of the robot as well as the modules of the demonstrator are described (driving module, carrier module, technological module) and the results of tests aimed at verifying the work parameters of the developed demonstrator.
PL
Przedstawiono historię Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Założycielem Instytutu, początkowo funkcjonującego w strukturach Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, był Jan Kożuchowski (1911-1994), jeden z najwybitniejszych elektryków polskich. Przez cały okres swego istnienia działalność IASE związana z energetyką była znana i ceniona w tym środowisku.
EN
Presented is the history of the Institute of Power System Automation in Wrocław which is now celebrating its 70th anniversary of establishment. The founder of the Institute that initially functioned in the structures of the Faculty of Electrical Engineering of the Wrocław University of Science and Technology was Mr Jan Kożuchowski (1911-1994), one of the most outstanding Polish electrical engineers. During its entire existence the IASE activity connected with the power industry has been very vell known and valued in this environment.
PL
Artykuł jest prezentacją stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego modelowanie i badanie własności dynamicznych, elementów i układów regulacji automatycznej. Stanowisko zostało wykonane przez studentów, jako praca dyplomowa, pod kierunkiem pracowników Katedry Automatyki i Inżynierii Pomiarowej, Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jest wykorzystywane do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy Automatyki.
EN
The paper presents a laboratory station enabling modelling and testing of linear regulation elements and systems. The station was built by students supervised by employees of the Department of Automatic Control and Measurement Engineering, of the Faculty of Transport, Electrical Engineering and Informatics of the UTH of Radom and is used during laboratory classes of the course in Automatics.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy zadania badawczego zrealizowanego w ramach projektu „OHT Inteligentny Optymalizator HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”. Autorzy skupili się na przedstawieniu projektu naczynia analitycznego do odwzorowania w małej skali obiegu wody basenowej z wyłączeniem układu filtracji i dezynfekcji.
EN
The article presents selected elements of the research task realized within the project „OHT Intelligent HVAC Optimizer as a function of the THM potential for indoor swimming pools – a new method of electricity and heat management that adjusts ventilation, heating and cooling control (HVAC) to carcinogenic chlorogenic hydrocarbon concentrations such as like THMs and their removal from indoor pools. Operational Program Intelligent Development 2014 – 2020”. The authors focused on presenting the design of an analytical system for reproduction of the pool water circulation in a small scale, excluding the filtration and disinfection system.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.