Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci nn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecne rozwiązania funkcjonalne stosowane przy wdrażaniu automatyzacji (zdalnego sterowania i monitorowania) sieci kablowych SN w zakresie układów telemechaniki i wykrywania zwarć instalowanych w węzłach sieci SN oraz zaprezentowano prawdopodobne kierunki rozwoju tych układów z uwzględnieniem możliwości monitorowania sieci nn i lokalnej regulacji niskiego napięcia. Artykuł zawiera również praktyczne informacje pomocne w doborze i eksploatacji urządzeń obiektowych, takich jak: sensory napięciowe, sensory prądowe oraz układy zasilania gwarantowanego, a także przedstawia zagadnienia związane z implementacją wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
EN
The paper presents the current functional solution applied in automation (remote control and monitoring) implementation in the MV underground cable networks in the field of telemechanic and fault-circuit detection systems installed in MV network nodes and introduce likely direction of development these solutions, including the possibility of monitoring LV networks and local LV regulation. The paper also contains practical information helpful in selection and maintenance of field appliances such as voltage sensors, current sensors and guaranteed power supply systems. The paper also presents issues related to the implementation of cybersecurity requirements.
PL
W artykule przedstawiono analizę napięciową sieci nn, w której nasycenie mikroinstalacjami PV przekracza moc znamionową transformatora SN/nn. Wykazano, że w niekorzystnych okolicznościach może dojść do efektu podbicia napięcia do wartości przekraczających napięcie znamionowe o więcej niż 10%. Przedstawiono metodykę oceny wystąpienia zagrożeń napięciowych w skali całego roku. Wskazano kierunki działań ograniczających negatywne zjawiska napięciowe związane z mikroinstalacjami PV.
PL
Wraz z rozwojem generacji z odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej, pojawiają się problemy jej oddziaływania na system elektroenergetyczny. Podstawowym problemem technicznym o charakterze lokalnym jest efekt wzrostu napięcia w miejscu przyłączenia instalacji wytwórczej. Innym problemem pracy sieci z generacją rozproszoną jest niebezpieczeństwo podejmowania przez jej źródła pracy wyspowej. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów energetyki rozproszonej są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich elementem wyjściowym przyłączonym do sieci są falowniki konwertujące prąd stały na przemienny. Układy falownikowe współpracujące ze źródłami rozproszonymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia przeciwdziałające wyżej wymienionym problemom. W artykule omówiono wyniki badań falowników przy zmianach oraz zanikach napięcia w sieci. Poddano również ocenie skuteczność wewnętrznych zabezpieczeń falownika.
EN
With the development of generation from renewable energy sources, including prosumer energy, there are problems of its impact on the power system. The main technical problem of local growth is the effect of voltage at the connection point of a manufacturing installation. Another problem of the network of distributed generation is a non-safety by making its source operating insular. One of the most dynamically developing areas of distributed energy are photovoltaic installations. Their output element connected to the grid inverters are confanning direct current into alternating. Inverter circuits cooperating with the sources scattered-should be equipped with anti-security issues highlighted above. The article discusses the research results inverters with changes, and outages in the network. Were also assessing the effectiveness of the internal security of the inverter.
PL
W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Ułatwienia mają charakter formalno-prawny oraz finansowy (możliwość uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji lub preferencyjna cena za energię elektryczną wprowadzaną do sieci). Aspekty techniczne eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną (mikroinstalacjami prosumenckimi) nie są praktycznie rozważane. W referacie dokonano oceny korzyści i zagrożeń wynikających z istnienia mikroinstalacji prosumenckich w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu generacją. Analizowano problemy, które będą musieli rozwiązywać operatorzy sieci oraz wyjaśniono pojawiające się obawy odbiorców energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami prosumenckimi, dotyczące zwiększenia opłat za energię elektryczną.
EN
The polish law facilitates the connection of prosumer micro-installations to the LV electric power network. Facilitation are formal legal and financial (the possibility for financing the investment or preferential price for electricity). Technical aspects of the distribution networks operation with distributed generation (prosumer micro-installations) are not considered. The paper assesses the benefits and risks of existence prosumer micro-installations. Technical operation states of the network with distributed generation are considered. We analyzed the problems the network operators. The paper explains the concerns of electricity consumers, who are connected to the distribution network with prosumer micro-installations, for increasing charges for electricity consumption.
PL
Ważnym zagadnieniem praktycznym w elektroenergetyce jest określenie wartości obciążenia maksymalnego dla poszczególnych elementów sieci. Od wartości tego obciążenia zależą bowiem parametry elementów sieci (przekroje przewodów, moce znamionowe transformatorów), czyli ostatecznie - koszty dostawy energii do odbiorców. W niniejszym artykule przedstawiony został teoretyczny sposób wyznaczania ww. obciążenia, oparty na matematycznych podstawach sumowania wartości losowych. Uwzględnia on liczbę odbiorców, zasilanych za pomocą danego elementu sieci oraz prognozowane obciążenie maksymalne dla pojedynczego odbiorcy i jego średnie roczne zużycie energii. Poddane zostały krytycznej analizie i ocenie aktualnie obowiązujące w tym zakresie wytyczne, zawarte w normie N SEP-E-002, ze szczególnym uwzględnieniem wartości współczynników jednoczesności występowania obciążenia maksymalnego dla określonej liczby odbiorców.
EN
An important practical question in electrical power engineering is how to determine the peak load of elements of the transmission network. This is so because the peak load determines the parameters of network elements (the cross-section of wires, the rated power of transformers) and eventually - the cost of delivering energy to customers. This paper presents a theoretical method of determining the peak load, based on the mathematical foundation of adding random variables. It takes into account the number of customers supplied by each element of the network, the forecast peak load for a single customer, and the customer's mean yearly energy consumption. It critically analyzes and evaluates the current guidelines in this matter, included in the N SEP-E-002 norm, with a particular consideration for the values of the coefficients of simultaneous occurrence of peak load for a given number of customers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonego projektu pilotażowego ­ redukcji strat technicznych poprzez rekonfigurację układu pracy sieci nn na podstawie obliczeń rozpływowych wykorzystujących dane z AMI i GIS.
EN
The article presents the results of the pilot project of technical loss reduction by reconfiguration of the LV network with using data from AMI and GIS systems to power flow calculations..
PL
Przedstawiono wyniki poprawy efektywności energetycznej odbiorników energii elektrycznej oraz jej wpływ na prognozowanie obciążeń sieci nn.
EN
The paper presents results of improvement of efficiency of energy consumers and its influence on forecasting ofload in LV network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.