Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.
PL
Pozyskiwanie kruszyw metodą odkrywkową wiąże się z koniecznością wydobycia i przemieszczenia często tysięcy ton nadkładu w skali roku. Całość tych prac wykonują maszyny. Jednak problem stanowi ich wiek, który jest dosyć zróżnicowany.
EN
Opencast aggregate production entails the need to mine and transport often thousands of tons of overburden a year. All this work is carried out by machines. However their age, which can vary considerably, may be a problem.
3
PL
W artykule opisano moduły systemu elektronicznej ewidencji środków trwałych zakładów górniczych opracowane i wdrożone oraz aktualnie opracowywane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz ELSTA sp. z o.o. Prace związane z zastosowaniem w zakładach górniczych technologii RFID rozpoczęto w KOMAG-u w roku 2004. Pierwszym rozwiązaniem był system elektronicznej identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. W wyniku bieżących prac rozwojowych system elektronicznej identyfikacji elementów ścianowej obudowy zmechanizowanej stał się częścią zintegrowanego rozwiązania sprzętowo-programowego o nazwie iRIS.
EN
Modules of the system for electronic fixed assets records in the mining plants, which were developed and implemented by the KOMAG Institute of Mining Technology and ELSTA, Ltd., as well as modules that are being developed at present, were described in the paper. Work associated with use of RFID technology in the mining plants was started at KOMAG in 2004. System for electronic identification of the components of longwall powered roof support was the first solution. In the result of present development work this system became a part of integrated hardware-and-software solution under the name iRIS.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia zasilania w energię elektryczną podziemnych zakładów górniczych na przykładzie transformatorów grupy II, eksploatowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych, stanowiących część składową wewnętrznych instalacji i sieci rozdzielczych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia. Podano wnioski wynikające z ich wieloletniej eksploatacji.
EN
Discussed are selected problems with electric power supply to underground mining plants on the example of Group II transformers. They work in transformer distribution substations, being a part of internal installations and networks of high and medium voltage, and supply objects, machines and equipment with electric energy. Given are conclusions arising from many years of operation.
PL
Obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie gwarantują skutecznej ochrony udokumentowanych i zagospodarowanych złóż przed nieodpowiednim zagospodarowaniem powierzchni ziemi. Brak też instrumentów kompleksowo chroniących istniejącą i projektowaną infrastrukturę terenów górniczych. Tereny tzw. pogórnicze, po zakończeniu działalności górniczej i wygaśnięciu koncesji na wydobywanie kopaliny, pozbawione są stosownej ochrony, zapewniającej bezpieczeństwo powszechne w toku użytkowania. W artykule wskazano kierunki działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu, zapewniających zrównoważenie rozwoju terenów występowania bogactw mineralnych.
EN
Binding legal provisions in Poland are not a guaranty of effective protection of the documented and managed deposits against unsuitable management of the land surface. There is also lack of instruments that would comprehensively protect existing and planned infrastructure of the mining areas. The so called post mining areas after closure of the mining activity and concession expiration are deprived of the suitable protection guarantying public safety during their use. The article point at the directions aiming at the improvement of the hitherto state that would guarantee sustainable development of the areas where minerał deposits occur.
PL
W oparciu o dane dotyczące poszczególnych gałęzi górnictwa przedstawiono w artykule problematykę związaną z procesem usuwania szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych w 2007 roku. Omówiono również najważniejsze aspekty postępowań w sprawach o naprawę szkód.
EN
On the basis of data concerning individual mining branches the article presents the issues related with damage incurrence caused by mining plants operation in 2007. The most important issues concerning procedure of damage reparation are discussed.
PL
W niniejszym artykule omówiono środki chemiczne stosowane w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono podstawowe akty prawne regulujące stosowanie środków chemicznych w polskich kopalniach węgla kamiennego, w szczególności w aspekcie ich bezpiecznego stosowania. Następnie omówiono rodzaje pianek, klejów i ładunków klejowych wykorzystywanych w podziemnych zakładach górniczych. Przedstawiono również zagrożenie pożarowe i wybuchowe wynikające ze stosowania środków chemicznych oraz ich szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki, a także wpływ na pracę czujników metanometrii automatycznej i CO-metrii.
EN
The article presents chemical agents used in underground mining plants. Basic legal acts concerning chemical substances in Polish mining plants, particularly in aspect of its safe use, are discussed. Introduced are different kind of foams, glues and glue loads used in underground mining plants. Fire hazard and explosive hazard arising from use of the chemical agents were also discussed as well as their dangerous influence on health, impact on methane automatic detector and CO detector in hard coal mining plants.
PL
Wymagany poziom oświetlenia podziemnych wyrobisk zakładów górniczych określa norma PN-G-02600:1996. Norma ta [1] ustala również zakres i czasokresy kontroli stanu oświetlenia oraz podaje ogólne zasady dokonywania niezbędnych pomiarów. Okazuje się, że w praktyce zasady te bywają niekiedy błędnie rozumiane i nie zawsze przestrzegane. W artykule omówiono niektóre teoretyczne podstawy tych pomiarów, zwłaszcza natężenia oświetlenia, oraz podano kilka praktycznych wskazówek właściwego ich wykonywania w wybranych wyrobiskach lub ich fragmentach.
EN
The demanded level of lighting in underground mine excavations is laid down in the standard PN-G-02600:1996. This standard [1] describes also the scope and frequency of inspection of lighting conditions and general principles of carrying out necessary measurements. It turns out, that in practice these principles are sometimes misunderstood and not always Observed.The article discusses some theoretical bases for these measurements, especially illumination, and it gives a few practical recommendations for their proper execution in selected mine excavations or their fragments.
9
Content available remote Praktyczne aspekty wdrożenia systemu zarządzania w zakładach górniczych
PL
Proces integracji Polski z Unią Europejską wymaga znacznych przekształceń w sferze zarządzania przedsiębiorstwami. Powodzenie tego procesu w dużej mierze zależy od wdrożenia unijnych standardów sprawdzonych w warunkach gospodarki rynkowej. Jednym z nich jest system zarządzania jakością spełniający wymagania norm ISO serii 9000:2000. W Polsce od kilku lat trwa dynamiczny proces wdrażania takich systemów w zakładach górniczych. Wdrażanie systemu zarządzania jest szczególnym wyzwaniem w przemyśle górniczym, gdzie jednym z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania jest podniesienie standardów jakościowych oferowanego węgla. Należy pamiętać, że każda grupa odbiorców ma swoje określone wymagania co do parametrów jakościowych paliwa, w tym węgla. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zakładzie górniczym przynosi wiele konkretnych korzyści. Przede wszystkim można zaobserwować usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem, polepszenie obiegu dokumentów i nadzoru nad aktami prawnymi. Ponadto system też umożliwia zapewnienie terminowych i stałych dostaw węgla o określonych parametrach.
EN
The process of Poland's integration with the European Union entails many transformations in the sphere of enterprise management. The success of this process depends, to a great extent, on implementing the EU standards verified in the market-oriented economy. One of them is a quality management system meeting the requirements of ISO series 9000:2000 standards. In Poland, for several years, a dynamic process of implementing such systems in mining plants has taken place. Such implementation of the management system is a special challenge in relation to mining plants, where increasing the quality standards of the offered coal is one of the most important problems to be solved. It is to be kept in mind that each group of customers have their own specific requirements in relation to the quality parameters of fuel, including coal. The implementation of the quality management system in the mining plant bring many defined benefits. First of all, one can observe improvements in the decision-taking processes relating to management process, improvement in the circulation of documents and supervision of legal acts. Besides, the system makes it possible to ensure prompt and continual supplies of coal with required parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.