Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Operation of pneumatic conveying systems in technological processes
EN
The use of energy from the pneumatically conveyed bulk material has become an essential part of technological processes in various branches of production industries. In foundry industry the pneumatic conveying systems, mostly high-pressure conveying, are used in such processes as injection of dry bulk material into liquid fluid, moulding sand reclamation, shortcreting of thermal equipment, burdening and feeding in mixing processes. Also, pneumatic conveying can be used in mining, industries of construction materials, chemical engineering as well as power sector.
2
Content available remote Analysis of the processes in pneumatic moulding sand reclamation
EN
This article covers the analysis of the pneumatic moulding sand reclamation, made of different types of binders. The research has been carried out for the sand with resin binder (furan resins) as well as water glass hardened with flodur. Reclamation has been carried in the pneumatic conveying system in the linear regenerator in the technical scale and equipped with an abrasion impact disc. Evaluation of the effectiveness of the reclamation has been made on the basis of tests determining the contents of binder's components before and after the process and on the basis of the sieve analysis. The subject of this publication is the comparison of the effectiveness of these two types of solutions.
3
Content available remote Pneumatic moulding sand reclamation in the linear regenerator system
EN
This article covers the analysis of the pneumatic moulding sand reclamation, made of different types of binders. The research has been carried out for the sand with resin binder (phenolic - formaldehyde and furan resins) as well as water glass (hardened with flodur and arconite hardener). Reclamation has been carried in the pneumatic conveying system in the linear regenerator in the technical scale. Evaluation of the effectiveness of the reclamation has been made on the basis of tests determining the contents of binder's components before and after the process and on the basis of the sieve analysis.
5
Content available remote Modelowanie fizyczne przepływu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym
PL
Wykonanie badań optymalizujących kształt przewężeń oraz warunki przepływu strumienia dwufazowego (prędkości) z wykorzystaniem układów modelowych, przy uwzględnieniu liczb określających kryteria podobieństwa umożliwia uzyskanie wyników w sposób mniej pracochłonny. W publikacji przedstawiono metodę realizacji badań oraz zamieszczono uzyskane wyniki.
EN
Performance of researches optimizing throats shape and conditions of stream flow (velocity) with using the model system taking account of the numbers determining criteria of similarity makes it possible to obtain the results in a lower labor consuming manner. The publication presents the method of tests realization on the model stand as well as the obtained results.
6
Content available remote Badania modelowe regeneratora liniowego
PL
Wykonane badania optymalizujące kształt przewężeń oraz warunki przepływu strumienia dwufazowego (prędkości) z wykorzystaniem układów modelowych umożliwiły określenie najkorzystniejszej postaci konstrukcyjnej elementów zmieniających trajektorię ruchu cząstek w regeneratorze liniowym. Stanowiły one podstawę do ich wykonania i wprowadzenia do badawczego układu modelowego. W publikacji przedstawiono metodę realizacji badań oraz zamieszczono uzyskane wyniki.
EN
The researches optimizing throats shape and conditions of stream flow (velocity) with using the model system made possible the best constructional form of elements reversals of motion particles in a linear regenerator. They were a basis to their performance and implementation into model system. The publication presents the method of tests realization on the model stand as well as the obtained results.
PL
Publikacja obejmuje analizę procesu regeneracji osnowy mas formierskich sporządzonych z zastosowaniem różnych spoiw. Badania procesu przeprowadzono dla mas wiązanych spoiwami żywicznymi (fenolowo - formaldehydową i furanową) oraz szkłem wodnym (utwardzanymi flodurem oraz utwardzaczem arconite). Regenerację prowadzono w układzie urządzeń pneumatycznych z zastosowaniem regeneratora liniowego wykonanym w skali technicznej. Oceny skuteczności regeneracji dokonywano na podstawie badań określających zawartość składników spoiw przed i po procesie oraz na podstawie wykonanych analiz sitowych.
EN
The article covered analysis of regeneration process of moulding sand, made of different binder, matrix. Researches of regeneration process for moulding sand bound with resin binder (phenolic - formaldehyde and furan resins) as well as water - glass (hardened with flodur and with arconite hardener) have been carried out. Regeneration have been carried out in pneumatic devices system with using the linear regenerator. Evaluation of effectiveness, basis on tests determined the contents of binder's components before and after regeneration process as well as sieve analysis have been carried out.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia, dotyczące transportu pneumatycznego i jego aplikacji przemysłowych. Badania, prowadzone w celu teoretycznego ujęcia zjawisk zachodzących przy przemieszczaniu strumienia dwufazowego oraz dostosowania urządzeń i parametrów ich pracy do określonych zastosowań przemysłowych, są realizowane w Zakładzie Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych od wielu lat. Ich wynikiem są liczne prace wdrożeniowe i badawcze, realizowane dla potrzeb zakładów przemysłowych, jak również osiągnięcia naukowe prezentowane w licznych publikacjach i referatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. W artykule przedstawiono główne kierunki realizowanych badań w zakresie zastosowania transportu pneumatycznego w odlewnictwie.
EN
In this article problems of pneumatic conveying and its industrial applications are presented. The experiments for achieving a goal of theoretical formulation of the phenomena occuring in diphase stream moving and of adjustment of the equipment and its parameter for different industrial applications have been carrying out in Foundry Department of the Institute of Engineering and Biomedical Materials for many years. The result of them are numerous implementations and research works realized for industry plants as well as scientific works presented in journals and at conferences. In the article there are presented main experiment research directions being realized in the scope of pneumatic conveying in foundries.
10
Content available remote Analiza ruchu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym
PL
Artykuł obejmuje analizę przepływu strumienia gazu i materiału sypkiego (piasku) w przewodach o zmiennym przekroju uwzględniającym warunki oddziaływania cząstek względem siebie podczas zmiany trajektorii ich ruchu. Zjawisko to wykorzystywane jest w realizacji procesu regeneracji osnowy mas formierskich w regeneratorze liniowym. Regeneracja osnowy mas formierskich polega na oczyszczeniu powierzchni ziaren celem wykorzystania materiału osnowy w kolejnym cyklu technologicznym. Skutecznym sposobem oczyszczania powierzchni ziaren materiału sypkiego jest ścierne oddziaływanie cząstek względem siebie lub o elementy konstrukcyjne układu. W regeneratorze liniowym oczyszczanie przebiega w warunkach wzajemnego oddziaływania cząstek na siebie w wyniku zmian trajektorii ich ruchu w unoszącym strumieniu gazu (powietrza). Niniejsza publikacja stanowi opis ruchu strumienia gazu w dyszach i zwężkach dla realizacji procesu regeneracji w regeneratorze liniowym.
EN
In this article were presented the analysis of diphase gas-sand stream in the pipelines with changeable section, taking particle interaction conditions into consideration during its moving trajectory changing. This phenomenon is used in molding sand reclamation process in linear regenerator. That kind of sand reclamation consists in grain surface cleaning for using the sand grains in the next technological cycle. Effective method of loose material grains surface cleaning is abrasive particle reaction between themselves or at structural system parts. In the linear regenerator the cleaning is going in conditions of particles interaction caused by its moving trajectory in ascending gas stream (air). The article is a description of gas stream moving in nozzles and tubes for realization of sand reclamation process in linear regenerator.
14
Content available remote Systemy ssące transportu pneumatycznego
PL
Wykorzystanie ssącego działania strumienia w układach transportu pneumatycznego materiałów sypkich stwarza możliwości zastosowania prostych rozwiązań urządzeń oraz realizacji procesu w warunkach otwartych zbiorników. Analiza zjawisk decydujących o skuteczności przemieszczania prowadzona jest w oparciu o ruch fazy stałej w przewodzie transportowym. Jednakże bardzo istotnym problemem pozostaje sposób wprowadzenia materiału sypkiego do rurociągu transportowego. Wykorzystując ssące działanie strumienia (strumienicą lub ssawą) można wprowadzić materiał sypki do rurociągu bez potrzeby stosowania skomplikowanych urządzeń załadowczych. Sposób taki jest efektywny w warunkach przemieszczania materiału na niewielkie odległości (rzędu kilkudziesięciu metrów). Rozwiązuje on częściowo problem załadunku materiału sypkiego z otwartych zbiorników do układów wysokociśnieniowego transportu pneumatycznego. W tym celu stosowane są eżekcyjne rozwiązania strumienic lub ssawy, w których wykorzystywane jest podciśnienie wytwarzane pompą bądź wentylatorem.
EN
Utilization of suction action of stream in pneumatic conveying of loose materials makes it possible to apply simple appliances as well as realize the process on open tanks. Analysis of phenomena decisive for efficiency of transportation is made based on a solid phase movement in transportation ducts. However, the method of loose material introduction into the transportation pipeline still remains the very important issue. Utilizing the suction action of stream (jet pump or exhaust fan) one can introduce loose materiaI into the pipeline without necessity of applying complex loading equipment. Such a method is effective when materials are conveyed to a short distances (approximately several tents of meters). It partially solves the problem of loading loose material from open tanks to the high-pressure pneumatic conveying system. To this end one can apply ejector-based solutions of jet pumps or exhaust fans, in which negative pressure produced by a pump or a fan is employed.
16
Content available remote Transport pneumatyczny w przemyśle motoryzacyjnym
PL
Wykorzystanie energii strumienia powietrza dla potrzeb przemieszczania materiałów sypkich ma istotne znaczenie w wielu branżach. Pod pojęciem materiału sypkiego rozumiane są drobnoziarniste frakcje, których transport wymaga hermetycznych systemów. Struktura pneumatycznie przemieszczanych materiałów odbiega niejednokrotnie od przyjętych określeń materiałów sypkich. Takim tworzywem jest rozdrobniona pianka poliuretanowa (struktura gąbczasta) o wielkości frakcji do 20 mm, stosowana jako jeden ze składników w produkcji izolacyjnych wykładzin samochodowych. Stosowanie konwencjonalnych systemów transportowych, z uwagi na bardzo małą gęstość nasypową zawierającą się w granicach p_u=50-60 kg/m3 staje się ważnym problemem.
PL
W publikacji przedstawiono sposób oraz zmodyfikowany układ urządzeń dla potrzeb regeneracji osnowy mas formierskich z wykorzystaniem energii strumienia dwufazowego przemieszczanego pneumatycznie. W procesie badawczym realizowanym na stanowisku doświadczalnym wysokociśnieniowego transportu pneumatycznego potwierdzona została przydatność proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych elementów regeneratora liniowego dla potrzeb regeneracji osnowy mas alkidowych i cementowych. Dokonano również oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w warunkach badawczych.
EN
This paper presents the way and modified system of devices for reclamation of moulding sand grains with employing the energy of the two-phase stream moved pneumatically. During the testing procedure carried out on an experimental stand for high-pressure pneumatic transportation the usability of proposed constructional solutions of linear regenerator components was confirmed for the purposes of reclamation of alkyd and cement moulding sand grains. Also the estimation of efficiency of applied constructional solutions was performed under testing conditions.
PL
Mieszanie materiałów sypkich polega na wzajemnym przemieszczaniu składników mieszaniny i służy ich równomiernemu rozmieszczeniu w całej objętości zbiornika. Realizacja procesu powinna przebiegać w najkrótszym czasie i przy minimalnych kosztach dla uzyskania jednorodnej mieszaniny. W zależności od struktury skłądników mieszaniny oraz od jej parametrów fizyko-chemicznych, proces może być realizowany w układach mechanicznych oraz z wykorzystaniem urządzeń pneumatycznych.
PL
Transport pneumatyczny najczęściej kojarzony jest z przemieszczaniem materiałów sypkich na określone odległości. Realizowane jest to w układach składających się z urządzenia nadawczego (dozownik, podajnik) zasilanego sprężonym powietrzem lub pracującego na podciśnieniu, przewodów transportowych i urządzenia odbiorczego (zbiornik z odpowiednimi filtrami). Coraz częściej we współczesnym przemyśle spotyka się nowe aplikacje transportu pneumatycznego [1], wykorzystując jego hermetyczność, dokładność dozowania i możliwość automatyzacji. Jedno z takich zastosowań to wdmuchiwanie sproszkowanych materiałów do ciekłego metalu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.