Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  women
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Caffeine is a purine-like alkaloid, a widely consumed psychostimulant, found in many plant species of which coffee beans, tea leaves, guarana, and cocoa beans are the most well-known. Furthermore, caffeine is an additive used in the food and beverage industry, it occurs in cola-type beverages and formulated caffeinated beverages or energy drinks, and in some dietary supplements. Due to the increasingly available offering of caffeine-containing products on the market, it is necessary to monitor the amount of caffeine consumed in the context of safety concerns for young women. The aim of this study were 1) to assess caffeine intake in relation to the dose considered by the EFSA as safe for adults in the general healthy population, and 2) to identify the main sources to caffeine intake among young women in Poland. The study was conducted from March to April 2021 in a group of 152 Polish young women aged 18 to 30 years (23.3±5.6). The study was carried out using the CAWI technique with the use of a 20-item food-frequency questionnaire to assess the frequency of consuming caffeine-containing products. The mean daily caffeine intake from all sources was 232 mg (95th percentile: 549 mg), which based on body weight (bw) was 2.88 mg/kg bw/day (P95: 7.62 mg/kg bw). The assessment of caffeine intake showed that in the studied group of women there is a risk of consuming excessive amounts of caffeine. In approx. 19% of women the dose of 5.7 mg/kg bw per day was exceeded, significantly more often in women aged 18-24 than in women aged 25–30 (23% vs 15%; p=0.036). In about 19% of women the daily intake was high (≥400 mg), in half of women (about 51%) it was moderate (200-400 mg), and in about 30% - it was low (<200 mg). Major contributors to caffeine intake were coffee (39%) and tea (34%), a smaller share included energy drinks and cola-type beverages and (12% and 9%, respectively). Approx. 20% of young women, whose caffeine consumption exceeded the safe level of caffeine intake, should limit the consumption of products which are the main sources of caffeine in their diet. In order to improve and shape the correct eating habits of young women, it is necessary to undertake educational activities aimed at the appropriate food choices of the assortment and the control over the amount of consumed caffeine-containing beverages.
PL
Kofeina jest purynowym alkaloidem wywołującym określone efekty fizjologiczne, występującym w wielu gatunkach roślin, w tym w ziarnie kawy, liściach herbaty, guaranie i ziarnach kakaowca, także jest dodawana do napojów energetyzujących, napojów typu cola i jest składnikiem niektórych suplementów diety i środków farmaceutycznych. Ze względu na wzrastający trend rynkowej oferty produktów spożywczych zawierających kofeinę konieczne jest monitorowanie wielkości jej spożycia. Celem badania była ocena spożycia kofeiny w odniesieniu do dawki uznanej przez EFSA za bezpieczną dla ogólnej populacji oraz określenie produktów i napojów będących głównymi źródłami kofeiny w diecie młodych kobiet w Polsce. Badanie przeprowadzono od marca do kwietnia 2021 r. w grupie 152 młodych kobiet w wieku od 18 do 30 lat (23,3±5,6). Zastosowano technikę CAWI z wykorzystaniem 20-punktowego kwestionariusza częstotliwości spożycia produktów zawierających kofeinę. Wykazano, że średnie dzienne spożycie kofeiny wyniosło 232 mg (95-percentyl: 549 mg), co w przeliczeniu na masę ciała stanowiło 2,88 mg/kg mc. (P95: 7,62 mg/kg mc.). Stwierdzono, iż w badanej grupie młodych kobiet istnieje realne zagrożenie spożycia nadmiernej ilości kofeiny. U ok. 19 osób odnotowano przekroczenie dawki 5,7 mg/kg mc, istotnie częściej u kobiet w wieku 18-25 lat niż w wieku 25–30 lat (23% vs 15%; p=0,036). W przypadku ok. 19% osób spożycie kofeiny było duże (≥400 mg), u połowy osób (ok. 51%) na poziomie umiarkowanym (200-400 mg), a w przypadku ok. 30% - małe (<200 mg/dzień). Głównymi źródłami kofeiny w diecie młodych kobiet były kawa (39%) i herbata (34%), mniejszy udział stanowiły napoje energetyzujące (12%) oraz napoje typu cola (9%). Podsumowując, w przypadku ok. 20% badanych kobiet, u których stwierdzono przekroczenie bezpiecznej dawki, zalecane jest ograniczenie spożycia produktów będących głównymi źródłami kofeiny. Dla poprawy i kształtowania prawidłowych zwyczajów żywieniowych młodych kobiet konieczne są działania edukacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór asortymentu i ilości spożywanych napojów.
EN
Purpose: The aim of this paper is to outline a history of the participation of Polish female soldiers in the World War I. Its outlines their commitment, struggle, and efforts made to contribute to Poland's military effort during the war. The article describes the legal situation of the military participation of women in Poland, and also deals with their role and place in society. Design/methodology/approach: The aim of the article was to organize, systematize and describe the knowledge about the role and participation of female soldiers of the Polish armed forces during the World War I. The above theoretical goal has been achieved by applying the methods of analysis, synthesis, deduction, induction and inference. Findings: In the course of the work were found results, which testify to historically underestimated contribution of women in war efforts. These, both in reinforcement and in other spheres of hostilities significantly contributed to the end of the war and its final result. Social implications: Publication of the article may contribute to increasing social awareness of the underestimated participation and involvement of female soldiers in military action during the war and of the social and cultural roles they fulfill. Originality/value: The article organizes and systematizes the knowledge about the military service of women in the described period. It is addressed both to people associated with all kinds of uniformed services, management and command, as well as people from the civilian environment.
EN
Managing people is the basis of the existence of any company, which determines the achievement of economic, managerial and social goals. In this context, an irreplaceable place belongs to the company’s management and individual managers. The complexity of managerial work gives high demands on managers at all levels, which apply equally to men and women. The issue of gender stereotypes in today’s dynamic and constantly changing world is still the subject of many research studies. The presented study deals with the issue of gender stereotypes in managerial positions in large industrial companies. The research, which was carried out on a sample of 453 respondents, revealed the results applicable to theoretical research of the issue and business practice. This research is focused on examining the relationship between filling managerial positions in terms of gender. The achieved p-value (p = 0.0001) confirmed the relationship between filling managerial positions by men and women. Based on the results, it can be stated that men hold positions in top management to a greater extent than women. However, the relationship between gender and opinion on filling managerial positions was not confirmed according to the calculated p-value (p = 0.1039). The research was also focused on examining the relationship between the salary of men and women working in a position within the same level of management (gender pay gap). Based on the data results and calculated p-value (p = 0.0005), the salary differences between men and women were confirmed. Therefore, it can be argued that women are paid less than men in a position within the same management level. This research points out the gender stereotypes between men and women in managerial positions and the fact that women can also hold top managerial positions and run a successful company achieving the set goals.
PL
Zarządzanie ludźmi jest podstawą istnienia każdej firmy, od której zależy osiągnięcie celów ekonomicznych, zarządczych i społecznych. W tym kontekście niezastąpione miejsce należy do kierownictwa firmy i poszczególnych menadżerów. Złożoność pracy kierowniczej stawia wysokie wymagania menedżerom na wszystkich szczeblach, które dotyczą w równym stopniu mężczyzn i kobiet. Kwestia stereotypów płci we współczesnym dynamicznym i ciągle zmieniającym się świecie jest nadal przedmiotem wielu badań naukowych. Prezentowane badanie dotyczy problemu stereotypów płci na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Badanie, które zostało przeprowadzone na próbie 453 respondentów, ujawniło wyniki mające zastosowanie do badań teoretycznych zagadnienia i praktyki biznesowej. Niniejsze badanie koncentruje się na zbadaniu zależności między obsadzaniem stanowisk kierowniczych pod względem płci. Uzyskana wartość p (p = 0,0001) potwierdziła związek między obsadzaniem stanowisk kierowniczych przez kobiety i mężczyzn. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że mężczyźni zajmują wyższe stanowiska kierownicze w większym stopniu niż kobiety. Jednak związek między płcią a opinią o obsadzaniu stanowisk kierowniczych nie został potwierdzony na podstawie obliczonej wartości p (p = 0,1039). Badania koncentrowały się również na zbadaniu zależności pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn na stanowiskach na tym samym szczeblu zarządzania (różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn). Na podstawie wyników danych i obliczonej wartości p (p = 0,0005) potwierdzono różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dlatego można argumentować, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na tym samym szczeblu kierowniczym. Badanie to wskazuje na stereotypy dotyczące płci występujące między kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych oraz fakt, że kobiety mogą również zajmować najwyższe stanowiska kierownicze i prowadzić odnoszącą sukcesy firmę, osiągając wyznaczone cele.
PL
W artykule zamieszczono wprowadzenie historyczno-obyczajowe, w którym przedstawiono podwaliny równouprawnienia kobiet do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Podano dane dotyczące liczby kobiet uczących się w polskich uniwersytetach do lat 60. ubiegłego wieku. Szczególną uwagę poświęcono kobietom wykładającym na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej do 1960 roku. Były to: mgr Wanda Rogińska, dr inż. Irena Kuzora-Ziarno (Lindner), mgr Marta Gałuszka oraz dr inż. Marianna Sankiewicz-Budzyńska. Krótko opisano ich wykształcenie, ścieżkę zawodową oraz najważniejsze osiągnięcia.
EN
The article contains historical and moral introduction, which presents the foundations of the equality of women in the profession of academic teacher. The data concerning the number of women studying at Polish universities until the 1960s is given. Particular attention was paid to women teaching at the Faculty of Electrical Engineering and the Faculty of Communications of the Gdańsk University of Technology until 1960. Their education, career path and most important achievements are briefly described. The first is the figure of M.A. Wanda Rogińska, who in 1946 started working at the Gdańsk University of Technology, and since 1970 has been lecturing on mathematics at the Faculty of Electrical Engineering. The next fragment is devoted to EngD Irena Kuzora-Ziarno (Lindner). In the years 1952-1957 she lectured on mathematics at the Faculty of Electrical Engineering and the Faculty of Communications, and from 1966 she worked at the Rzeszów University of Technology. Then, the figure of M.A. Marta Gałuszka was presented – a woman who lectured on mathematics from the very beginning of the Faculty of Communications. The last woman presented in the article is EngD Marianna Sankiewicz-Budzyńska, who was the first woman in the history of Gdańsk University of Technology to become the deputy dean.
EN
Purpose: The aim of this article is to show what factors contribute to women’s reluctance to work part-time and to what extent. Part-time employment is a characteristic feature of the labour market in many Western European countries. In Poland, this form of employment is much less popular, also among women whom it mainly concerns, even though from the employer’s point of view part-time employment along with other forms of flexible work could result in a greater flexibility of an organization. Design/methodology/approach: Based on the analysis of the source literature, other research and the authors own studies among women (conducted with the use of questionnaires from 71 female respondents), the text explores why this form of employment is not popular in Poland. Findings: The results of the analysis point to unsatisfactory levels of income as the main reason; however, the income factor was not the only disadvantage of part-time employment identified by the respondents. Research limitations/implications: Due to the size of the research sample, the results cannot be generalized for the whole population. This study provides a basis for further research. Practical implications: The results constitute an important contribution to this debate, both in terms of the state economy and decisions taken by entrepreneurs themselves related to part-time employment. In the light of the current problems with recruiting qualified employees, learning more about their concerns and factors that have an impact on their decisions may help employers be more effective in taking action. Originality/value: The authors’ contribution in this paper is to provide empirical insights into factors contributing to reluctance to work part-time. This paper corrects an identified lack of research into these factors in Poland.
PL
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposobu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na różnice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno- -społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transportu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebranych w badaniach ankietowych w Krakowie.
EN
Transport behaviour with particular emphasis on gender aspects has been nowadays more and more studied by scientists around the world. Research in this area confirms the significant differences between the decisions usually taken by women and men regarding the transport mode choice, a sense of security and road safety issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by owning a driving license or access to a car, but also by cultural and social conditions, including the traditional division of family roles and the worse position of a woman on the labour market. Gender equality is currently part of the political discourse in the European Union, but transport planning and scientific research often overlook the differences between men and women in transport behaviour and travel preferences. The purpose of this article is to examine whether there are any differences towards the preferences regarding the quality of public transport and in the assessment of functioning systems among women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
EN
The presence of fiber in food, especially fermenting fiber, is the basis of a healthy diet, while prebiotics are specialized food ingredients that affect specific bacteria, their final fermentation products, and thus have a beneficial effect on the host's health. The aim of the study was to assess the quantity of consumption of fiber-containing foods by a selected group of women. The study was conducted using the direct survey method among 145 respondents aged over 18 years, residing in the city of Gdynia. By means of the study, it was found that the nutrition behavior of the study group was incorrect, as the frequency of consuming fiber-containing foods was low. Own research and literature studies allow to formulate a statement that healthy people – women living in Poland, do not consume enough dietary fiber in their daily diet. The increase in consumption of products that are sources of dietary fiber by Polish women is very important in terms of improving their well-being and preventing overweight, obesity, diabetes, cardiovascular diseases and gastrointestinal cancer.
EN
Women could have played a significant part in the process of Sustainable Development, although they were not given an opportunity to directly involve in this process in different cultures. Their roles are mainly subjected to perform household works, such as caring for children and elderly members. However, these familial responsibilities of women develop a positive attitude and potential skills to maintain sustainable development by preserving natural resources. This paper induces a brief description of the term Sustainable Development. Furthermore, it would suggest an environmentally sound model for achieving the objectives of sustainable development by incorporating eco-feminist ideas as its fundamental elements. Eco-feminism highlights the inter-connectedness of women with the environment and it claims that women’s active participation is globally required nowadays for achieving sustainability.
PL
Kobiety mogłyby odegrać znaczącą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju, chociaż w niektórych kulturach nie mają możliwości bezpośredniego zaangażowania się w ten proces. Ich role polegają głównie na wykonywaniu prac domowych, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi. Jednak te rodzinne obowiązki kobiet rozwijają pozytywne nastawienie i potencjalne umiejętności w celu utrzymania zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę zasobów naturalnych. Niniejszy artykuł zawiera krótki opis pojęcia zrównoważonego rozwoju. Ponadto przedstawiono model przyjazny dla środowiska dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez włączenie eko-feministycznych idei jako jego podstawowych elementów. Eko-feminizm podkreśla wzajemne powiązanie kobiet z otoczeniem i sugeruje, że aktywny udział kobiet jest obecnie wymagany na całym świecie, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.
EN
The scarcity of women holding top leadership positions in organisations not only reflects the gender equity issue, which is faced globally including Malaysia, but also indicates it as a phenomenon for the women leaders who managed to climb to the top as head of business organisations. This paper attempts to identify the ‘seeds of leadership’ that contributed towards women’s success as head of business organisations. The lived leadership journeys of seven Malaysian women from the technology, private university, manufacturing, hospitality, and legal industry were examined. A hermeneutical phenomenological approach was used, and a purposive sampling technique was carried out. In-depth interviews were utilised, and data were analysed using the Atlas.ti qualitative data analysis software. The leadership identity construction theory (LICT) was employed in this study. Early personal developmental relationships and experiences contribute as antecedents to the leadership identity construction (LIC) of the senior women leaders. These formative relationships and experiences are concluded as being the ‘seeds of leadership’ that contributed to the development of the women’s future LIC. While this study may not be generalised for profiling other women leaders in Malaysia, its novelty lies in the unique insights.
PL
Niedobór kobiet zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w organizacjach nie tylko odzwierciedla problem równości płci, z którym boryka się na całym świecie, w tym Malezja, ale także wskazuje, że jest to zjawisko dla kobiet liderów, którym udało się wspiąć na szczyt jako szefowa organizacji biznesowych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania „zalążków przywództwa”, które przyczyniły się do sukcesu kobiet jako szefów organizacji biznesowych. Przeanalizowano życiowe podróże przywódcze siedmiu malezyjskich kobiet z branży technologicznej, prywatnego uniwersytetu, produkcji, hotelarstwa i branży prawniczej. Zastosowano hermeneutyczne podejście fenomenologiczne i zastosowano celową technikę próbkowania. Wykorzystano pogłębione wywiady, a dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania do jakościowej analizy danych Atlas.ti. W badaniu wykorzystano teorię konstrukcji tożsamości przywódców (LICT). Wczesne relacje i doświadczenia związane z rozwojem osobistym przyczyniają się do tworzenia tożsamości przywódczej (LIC) starszych kobiet liderów. Te formujące relacje i doświadczenia są uważane za „zalążki przywództwa”, które przyczyniły się do rozwoju przyszłej LIC kobiet. Chociaż badanie to może nie być uogólnione w celu profilowania innych liderek w Malezji, jego nowość polega na unikalnych spostrzeżeniach.
PL
Dzieci, kobiety w wieku rozrodczym i ciężarne to trzy grupy pacjentów, które wymagają specjalnej uwagi w czasie diagnostyki rentgenowskiej. W pojęciu bezpieczeństwa radiacyjnego u kobiet w wieku rozrodczym uwzględnia się wykluczenie ciąży, ograniczenie ekspozycji na gonady oraz wykonywanie badań planowych w zakresie jamy brzusznej i miednicy w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego. Celem pracy jest ocena wiedzy pacjentek w wieku rozrodczym na temat wybranych aspektów narażenia płodu podczas rentgenodiagnostyki klasycznej.
EN
Children, women of childbearing age, and pregnant women are three groups of patients that require special attention during X-ray diagnosis. The concept of radiation safety in women of childbearing age includes the reduction doses of ovaries, the exclusion of pregnancy as well as performing the planned examinations in the abdominal cavity and pelvis in the first days of the menstrual cycle. The aim of the study was to assess the knowledge of female patients of childbearing age about the topic of radiation exposure of the fetus in plane radiography.
11
Content available remote Gaming for Peace: gender awareness training and the Polish military
EN
Despite regulatory and legal changes, women are persistently underrepresented in military organisations on peacekeeping missions. This article argues that part of the reason for this can be found in persistent stereotypical ideas about gender roles, and looks at the attitudes and experience of Polish military personnel who have been deployed on peacekeeping missions as evidence of this. However, witnessing other militaries stance on gender, where such stereotypes are still there, but not as entrenched, can cause personnel to contextualise if not question their own organisation’s stance on gender. Sixteen Polish military peacekeepers were interviewed in-depth about their experiences on peacekeeping missions as part of a European H2020 project, Gaming for Peace (GAP). The interviews were used to build scenarios for a digital role-playing game to develop soft skills among peacekeeping personnel, and these soft skills included gender awareness. This article analyses the interviews to explore the experience of gender for both men and women in the Polish military, and shows that there is an urgent need for the type of training in gender awareness that is part of GAP.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie funkcjonowania kobiet w społeczeństwie północnokoreańskim. W sposób szczególny zostały w nim poruszone kwestie braku poszanowania równości płci w Korei Północnej oraz nierespektowania praw kobiet, które każdego dnia są narażone na przemoc fizyczną, molestowanie seksualne czy gwałty. Ponadto muszą zmagać się z licznymi obowiązkami, jak utrzymanie domu, wychowanie dzieci i wykonywanie pracy ponad ludzkie siły lub służenie po ukończeniu szkoły średniej w wojsku, gdzie także padają ofiarami przełożonych. Ciche przyzwolenie na przedmiotowe traktowanie kobiet wynika z ich historycznego już podporządkowania przedstawicielom płci męskiej, które zostało zaczerpnięte z konfucjanizmu.
EN
This article presents the issue of women’s life in North Korea. In particular, it addresses the problem of the lack of respect for gender equality in this country and disrespect for women’s rights who every day are exposed to physical violence, sexual harassment or rape. In addition, they have to deal with numerous duties, such as keeping a home, raising children and doing work beyond human strength or serving after high school in the army, where they also become the victims of their superiors. The silent consent to this treatment of women results from their historical subordination to male representatives, which was taken from Confucianism.
PL
Celem pracy była ocena uwarunkowań spożycia produktów fermentowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pod względem struktury, wielkości i częstości konsumpcji w grupie kobiet. Badaniami ankietowymi objęto 610 kobiet w wieku 19-90 lat. Stwierdzono, że u badanej populacji średnie dzienne spożycie produktów fermentowanych wynosiło 350-400 g. Najwięcej spożywano jogurtów i kefirów naturalnych (ok. 34% ogółu produktów fermentowanych) i smakowych (ok. 25%). Wiek kobiet i wartość wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) ujemnie korelowały z częstością spożycia większości fermentowanych produktów pochodzenia zwierzęcego, a jedynie w przypadku kiszonych ogórków i kapusty ta korelacja była dodatnia. Na częstość spożycia wędlin dojrzewających i oliwek wpływały: wykształcenie i miejsce zamieszkania. Częstość spożycia ocenianych produktów, zależnie od ich rodzaju, była w różny sposób uwarunkowana czynnikami socjodemograficznymi. Zasadne wydaje się upowszechnianie informacji, że fermentowane warzywa i wędliny, podobnie jak produkty mleczne, są źródłem korzystnych dla zdrowia mikroorganizmów.
EN
The aim of the study was to investigate determinants of the structure, size and frequency of consumption of fermented animal and plant origin products in the group of women. The survey included 610 women aged 19-90 years. It was established that the average daily intake of the fermented products was found on the level of 350-400 g. Yoghurt/kefir natural (approx. 34%) and flavoured (approx. 25%) were the most consumed products. Women age and BMI were negatively correlated with the frequency of consumption of most fermented products of animal origin, and only in the case of pickled cucumbers and sauerkraut this correlation was positive. Education and place of residence influenced the frequency of consumption of cured meats and olives. Socio-demographic factors differently determined the frequency of consumption of the products surveyed, depending on their type. It seems reasonable to disseminate information that the fermented vegetables and meats are a source of health beneficial microorganisms, as well as the dairy products.
EN
The aim of this study was to establish the reference values of spatiotemporal parameters, joint angles, ground reaction forces and plantar pressure distribution collected simultaneously on the same measurement path during normal gait in a homogenous group of young, healthy women. Methods: The studied group consisted of 28 healthy women aged 21 years on average. The motion capture system BTS Smart-D, 2 AMTI force platforms and Footscan pedobarographic platform were used in this research. The 14-metre measurement path and the 6-metre distance that examined women had to walk through before entering the measurement area ensured that a natural gait pattern was recorded. Statistical analysis was performed to evaluate differences between right and left lower extremities. Results: The applied method enabled collecting several parameters regarding normal female gait biomechanics such as: spatiotemporal parameters, angle-time characteristics as well as range of motion of pelvis, hip, knee and ankle joints in gait cycle, force-time characteristics and peaks of ground reaction force components in stance phase, peak pressure and time of loading of defined foot regions in stance phase. Conclusions: The results may be used by clinicians, physiotherapists or researchers as a reference in diagnosing gait disorders or evaluating patient’s walking pattern. In recent literature there are some disparities in gait parameters reference values even regarding similar research groups. These differences may arise from distinct method, slower or faster gait, other laboratory environment etc. This should be considered and more than one source of normative values should be checked when searching for reference data.
15
Content available Badanie postaw przedsiębiorczych młodych kobiet
PL
Problematyka postaw przedsiębiorczych stanowi jeden z aktualnych obszarów badań dotyczących szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W artykule przedstawiono postawy przedsiębiorcze kobiet w zakresie ich samooceny, barier i czynników motywujących do otwierania własnej działalności gospodarczej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, realizowanych w grupie 710 młodych kobiet, kształcących się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz studentek.
EN
The problem of entrepreneurial attitudes is one of the current research areas in the field of entrepreneurship. The article presents the entrepreneurial attitudes of women regarding their self-esteem, barriers and motivating factors to starting their own business. The article presents the results of research conducted on a group of 710 women in their last years of high school and university students.
PL
Kończy się powoli rocznicowy rok 2017. Jedną z rocznic było 120-lecie urodzin Ireny Curie, późniejszej Joliot-Curie, drugiej w historii noblistki w dziedzinie chemii, odkrywczyni sztucznej promieniotwórczości. Jej życie, podobnie, jak losy jej matki, Marii Skłodowskiej-Curie, to zmaganie się z przeciwnościami wynikającymi z przesądów i przyzwyczajeń społecznych; to różne role społeczne; uczonej, żony, matki; to wreszcie działalność społeczna i polityczna. Genialna córka, genialnej matki nie miała łatwo. Najpierw przekonać ogół, że jest godna i na tyle zdolna aby pracować w laboratorium obok uczonej wszechczasów — własnej matki, potem, że wspólne odkrycia z Fryderykiem Joliot są prawdziwe, wreszcie, że kobieta ma prawo do samorealizacji i powinna mieć wpływ na decyzje dotyczące społeczeństwa. Zachowując przy tym radość życia, przyjaźń i miłość najbliższych, szacunek współpracowników. Irenę Joliot-Curie, podobnie jak Marię Skłodowską, postrzega się najczęściej jako kobietę oschłą, trzymającą ludzi na dystans, chłodną. Nie była taka....
EN
The year 2017, full of anniversaries, is coming to an end. One of the anniversaries was 120th anniversary of the birth of Irene Curie, later Joliot-Curie, the second Nobel Prize winner in chemistry, the discoverer of artificial radioactivity. Her life, as well as the fate of her mother, Maria Skłodowska-Curie, is grappling with problems resulting from prejudices and habits; the different social roles: the scientist, the wife, the mother; and finally, her activity on the social and political scene. Nothing came easy for the brilliant daughter of the brilliant mother. Firstly, it was not easy to convince the general public that she is worthy and capable enough to work in the laboratory side by side with her mother, the scientist of all-time, and secondly, that the joint discoveries with Frederick Joliot are true, and lastly, that a woman has the right to self-fulfilment and should have an impact on the decisions concerning the society. Although Irene Joliot-Curie was full of joy of life, was loved by her family and friends, and was truly respected by co-workers, she, like her mother, Maria Skłodowska, was most frequently perceived as a stand-offish woman, keeping people at a distance. Needless to say, she was not such a person at all.
EN
The Kasigau ward is home to many gemstones with their mining contributing to the county's economic development. The mining sector is dominated by artisanal and small scale mining with 3e5% of women employed. A Participatory Action Research (PAR) approach was used to involve women with the aim of establishing home-grown interventions. Seven villages and forty nine households participated in household interviews, Focus Group Discussions (FGDs) and female feedback reflection meetings to generate and analyze data. Women worked as zururas (workers) or employees, in deplorable environmental conditions, and were heavily impacted by mining activities. Women developed actionable strategies on productive engagement in the artisanal mining sector.
18
Content available Determinanty ergonomicznej pracy kobiet
PL
Celem pracy jest przeanalizowane wybranych determinant ergonomicznej pracy kobiet, w porównaniu do odpowiednio zatrudnianych mężczyzn oraz wskazanie kierunków usprawnień. Należy zauważyć, że zakres pracy wykonywanej przez kobiety w większości przypadków różni się od pracy zlecanej mężczyznom. Wśród kobiet charakteryzujących się wyższym wykształceniem, wskaźnik zatrudnienia jest znacznie mniejszy niż mężczyzn. Kobiety podejmują pracę przede wszystkim lekką, średnio ciężką, natomiast ciężką i średnio ciężką wykonują mężczyźni. W analizie zatrudnienia, zwrócono również uwagę na dyskryminację kobiet. Obecnie dostrzega się za to wzrost wskaźnika aktywności zawodowej zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Czas pracy oraz zakres i sposób zlecanych czynności pracującym zawodowo kobietom, a zwłaszcza samotnie wychowującym dzieci powinien być ściśle dostosowywany do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych, co powinno być zgodne z zasadami ergonomii.
EN
The paper analyzed the selected determinantas of ergonomics work related to employ the women, compared to men employed respectively. It should be noted that the scope of work performed by women in most cases is different from the work for men. Among women with higher education, the employment rate is much lower than for men. Women take mainly light and medium duty, while men do the hard and medium-hard work. Analysis of employment also focuses attention on discrimination against women. Currently, there is an increase in professional activity among both women and men. Working time, the scope and manner of tasks entrusted to working women, especially single parents, should be closely tailored to their needs and psycho-physical capabilities which should be consistent with the principles of ergonomics.
PL
W lutym 2015 r. Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury (CER) wraz z Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) opublikowała drugi raport roczny na temat rozwoju zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym. Jest to ciąg dalszy działań podejmowanych przez Wspólnotę Europejską, mających na celu zdiagnozowanie sytuacji zatrudnienia w sektorze kolejowym, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nierównościom w liczbie zatrudnionych w nim kobiet i zwiększania ich udziału w zatrudnieniu.
EN
An article summons research done by CER, ETF and EIM concerning women employment in railway sector: quantity of employed women and changes since 2003, share of women on different posts - technical and non-technical, as well as mana-gerial positions. An article analyses also barriers to women employment on railway and access to managerial positions as well as actions undertaken to change the present underemployment.
EN
Violence against women is partly a result of gender relations that assumes men to be superior to women. Given the subordinate status of women, much of gender violence is considered normal and enjoys social sanction. Violence against women has been clearly defined as a form of discrimination in numerous documents. Cultural and social factors are interlinked with the development and propagation of violent behaviour. With different processes of socialization that men and women undergo, men take up stereotyped gender roles of domination and control, whereas women take up that of submission, dependence and respect for authority. A female child grows up with a constant sense of being weak and in need of protection, whether physical social or economic. This helplessness has led to her exploitation at almost every stage of life which remains a hurdle for the sustainable development of the nation. With almost half the population feeling insecure can a nation really progress towards development? Can women be called safe in any part of the world? Be it within the boundaries of the State or beyond? Cross-border crimes not just affect the women of the particular Nations at war but it travels beyond the borders and becomes an issue of global concern. This paper discusses the crime against women comparing and relating it with various aspects of sustainable development like literacy rate, political participation of women, unemployment and sex ratio with solutions to bring a change and development towards a better tomorrow.
PL
Przemoc wobec kobiet poniekąd wynika z tradycyjnego podejścia do płci, które zakłada że mężczyzna dominuje nad kobietą. Wobec statusu podrzędności przemoc często uznawana jest za normę i nie spotyka się ze sprzeciwem. Tymczasem przemoc wobec kobiet w wielu dokumentach jednoznacznie określono jako dyskryminację. Czynniki kulturowe i społeczne mają bezpośredni związek z narastaniem problemu agresywnego zachowania. W ramach procesów socjalizacji mężczyźni podejmują stereotypową rolę dominatora i władcy, podczas gdy kobiety charakteryzuje uległość, zależność i szacunek. Dziewczynki dorastają w poczuciu bycia słabymi, którym potrzebna jest ochrona fizyczna, społeczna i ekonomiczna. W istocie to postawa bezsilności, która sprzyja ich wykorzystywaniu na niemal każdym etapie życia, co jest istotną przeszkoda na drodze do zrównoważonego rozwoju społecznego. Czy w sytuacji, gdy niemal połowa populacji nie czuje się bezpiecznie, możemy mówić o jakimkolwiek prawdziwym rozwoju? Czy kobiety mogą czuć się bezpiecznie? Tak w granicach swego kraju, jak i poza nimi? Przestępstwa dokonywane przez międzynarodowe mafie odnoszą się nie tylko do poszczególnych krajów, ale stają się problemem globalnym. Ten artykuł podejmuje kwestię przemocy wobec kobiet w powiązaniu z problematyką rozwoju zrównoważonego, uwzględniając zagadnienia takie, jak: poziom analfabetyzmu, udział w procesach politycznych czy poziom bezrobocia w ramach obu płci. Celem jest poszukiwanie rozwiązań prowadzących w kierunku poprawy sytuacji dla lepszego jutra.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.