Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowoczesność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie. Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji, a bycie częścią branży budowlanej nigdy nie było tak ekscytujące jak dzisiaj.
PL
Nowoczesna firma wodociągowa musi być przede wszystkim nastawiona na klienta. Powinna rozpoznawać i zaspakajać jego potrzeby oraz odnajdywać się w każdym otoczeniu społecznym czy biznesowym i się do niego zaadaptować. Bardzo ważne jest, by przy tym wszystkim działać w sposób zrównoważony.
3
Content available remote Tradycja i nowoczesność w architekturze
PL
W artykule omówiono wielowątkowy i wielowymiarowy proces przygotowania projektu budowlanego, który pociąga za sobą wprowadzenie nowej formy użytkowania do istniejących struktur urbanistycznych i architektonicznych o wartości historycznej. Przeprowadzono badania dotyczące uwarunkowań formalnych i przestrzennych, związanych z prawem miejscowym w wybranych krajach europejskich. Badania wykazały, że ścisłe i dokładne, a jednocześnie powszechnie zrozumiałe zapisy prawa miejscowego, dotyczącego planowanej zabudowy na terenach objętych ochroną konserwatorską, sprzyjają klimatowi akceptacji społecznej i wytworzeniu przychylnej atmosfery dla - czasami - znacznych ograniczeń i zakazów.
EN
Thisarticle discusses the multi-threaded and multi-dimensional process of preparing a technicaldesigns that lead to the introduction of new forms of use into existing urban and architectural structures of high historical value. It covers research concerning formal and spatial determinants, associated with local law in selected European countries. Its results point to concise, precise and easily understandable provisions in terms of local law concerning planned development in areas under heritage conservation, which is conducive to a climate of social acceptance of constraints and prohibitions that - some - may consider significant.
PL
Żeby prawidłowo działać, serwery muszą być ulokowane w środowisku o wysokiej jakości powietrza. Serwerownię spośród innych pomieszczeń w budynku wyróżniają także potężne zyski ciepła. Oznacza to, że data center wymagają nieco innych rozwiązań w zakresie wentylacji i klimatyzacji niż pozostałe przestrzenie w obiekcie. Każda serwerownia jest indywidualnym przypadkiem i należy bezwzględnie respektować wymagania termiczne, jakie zostały dla niej przewidziane.
PL
Średniej wielkości miasto i tereny ościenne. Do obsługi bardzo rozbudowany i rozproszony system sieci wod-kan oraz bardzo zróżnicowani klienci, począwszy od mieszkańców tegoż miasta, spółdzielnie, deweloperów i przemysł. To rzeczywistość, w której funkcjonujemy i w której powinniśmy zastosować różne techniki komunikacji z naszym klientem.
PL
Dzięki świadomości wykorzystania potencjału innowacyjnych technologii mamy obecnie do czynienia ze swoistym napędzaniem cyfrowej transformacji i przyspieszeniem odbywającej się czwartej rewolucji przemysłowej.
PL
Badania dotyczą metod zachowania istotnych wartości krajobrazu kulturowego na terenie Gryzonii. Metody te obejmują zarówno wielostopniowe regulacje planistyczne, jak i postawy twórcze architektów ukierunkowane na rozwój lokalnych tradycji budowlanych oraz ochronę obiektów historycznych. Istotną funkcję pełnią architektoniczne mikrointerwencje, które ograniczają nadmierny rozrost miast i wsi przy jednoczesnym zachowaniu historycznych struktur oraz sylwetki zabudowy. Metoda cierpliwego poszukiwania właściwych rozwiązań przestrzenno-formalnych wynika z negocjacyjnego charakteru współpracy architektów z mieszkańcami i traktowania wspólnoty jako klienta/inwestora. Tym samym identyfikacja z miejscem jest kontynuowana mimo zmian, tak w sferze społecznej, jak i w architekturze. Konfrontacja nowych kierunków, tendencji, ideologii z silną oraz głęboko przeżywaną tradycją i środowiskiem uznanym za istotną wartość powoduje weryfikację ich założeń, a w konsekwencji dostosowanie lub odrzucenie. Zmiany są wprowadzane, ale pod warunkiem, że są wpisane w ciągłość historyczną oraz kulturową.
EN
The research concerns methods of preserving significant values of the cultural landscape in Graubünden. These methods include both multi-stage planning regulations and the creative attitudes of architects aimed at the development of local building traditions and the protection of historical objects. Architectural micro-interventions play an important role, limiting the excessive growth of towns and villages, while maintaining the historical structures and silhouette of buildings. The method of patient search for appropriate spatial and formal solutions results from the negotiating nature of the cooperation between architects and residents and treating the community as a client/ investor. Thus, the identification with the place continues despite the changes, both in the social sphere and in architecture. The confrontation of new directions, tendencies and ideologies with a strong and deeply lived tradition and an environment deemed to be of significant value results in their assumptions being verified and, consequently, their adaptation or rejection. Changes are introduced under the condition that they are inscribed in historical and cultural continuity.
EN
The author analyses the possibilities of implementing a modern “Smart City” programme offer, addressed to the local community. In the introduction, she considers the condition of Polish society from a time axiological perspective; despite political changes, Poles adhere to the same values as decades ago - they do not trust state institutions. The author also defines the concept of a smart city and its principles and practical implementations based on the example of the city of Rzeszów, which is ranked high in official European rankings. Despite the lack of trust in organised forms of social functioning, the local community (citizen) is in favour of further modernisation of life, which is reflected in participation in local government elections and the level of support of the current administration of the city.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
EN
The authors continue their discussion on transience as an existential security problem in philosophy, understood differently in particular historical periods. The third article on a subject presents modern philosophical positions on the temporality of man, with transience continually understood as the criterion of existential danger. The end of existence is treated as a source of anxiety, but this time free from earlier (i.e. medieval) inspirations based on expiation and hope for salvation, considered now, however, as a barrier to the unquestionable life rewards within the materialistically imagined world. Modern life concepts that were released, not without difficulty, from religious intellectual domination, foretold visions of not afterlife but temporal existence. Hence, the existential security born of this was sometimes distant from theology, despite the fact that it did not question the two-dimensional interpretation of being, and advocated the concept of life explained by the process of scientific (and philosophical) inquiries, suggested by studies in mechanics or medicine. Despite the significance of intellectual change that followed the separation of philosophy from theology (XVI century), and later the science from philosophy (XVI century), positions related to transience (death) were rather limited in number compared to, for example, the ancient period, and quite trivially commenting on this, after all, the most important life episode, in view of the life purposefulness, as was visible in the medieval period. Nevertheless, the weight of existential views is heavy in modern times, and even fascinating, as was the case, for example, with the thought of Soren Kirkegaard. Considering this circumstance of conscious utterance of fear of death, and the attendance to the material aspects of life, presents rather meaningful issues in reference to dying, as the authors sketch out. Because of those, the connection between perceptible existential appearance of life, and its security context, will be visible in the emancipating European modern philosophy.
PL
Autorzy kontynuują dyskusję na temat przemijania jako egzystencjalnego problemu bezpieczeństwa w filozofii, rozumianego różnie w poszczególnych okresach historycznych. Trzeci artykuł na ten temat przedstawia współczesne stanowiska filozoficzne na temat czasowości człowieka, z przemijaniem nieustannie pojmowanym jako kryterium zagrożenia egzystencjalnego. Koniec istnienia traktowany jest jako źródło lęku, ale tym razem wolnego od wcześniejszych (tzn. średniowiecznych) inspiracji opartych na ekspiacji i nadziei na zbawienie, uważanych teraz za barierę niekwestionowanych nagród życiowych w materialistycznie wyobrażonym świecie. Współczesne koncepcje życia, które zostały uwolnione, nie bez trudności, od religijnej intelektualnej dominacji, przepowiedzianych wizji nieśmiertelnego, ale doczesnego istnienia. Stąd egzystencjalne bezpieczeństwo z tego wynikające było czasem odległe od teologii, mimo że nie kwestionowało dwuwymiarowej interpretacji bytu i popierało koncepcję życia wyjaśnioną przez proces naukowych (i filozoficznych) dociekań, sugerowanych przez studia w zakresie mechaniki lub medycyny. Pomimo znaczenia zmian intelektualnych, które nastąpiły po rozdzieleniu filozofii od teologii (w XVI wieku), a następnie nauki z filozofii (w XVII wieku), pozycje związane z przemijaniem (śmierć) były raczej ograniczone w porównaniu do na przykład tych w starożytnym okresie i dość trywialnie komentowały ten ostatecznie najważniejszy epizod życiowy, biorąc pod uwagę celowość życia, jak to było widoczne w średniowieczu. Bez względu na to, waga poglądów egzystencjalnych jest ciężka w czasach współczesnych, a nawet fascynująca, na przykład w przypadku Sorena Kirkegaarda. Biorąc pod uwagę tę okoliczność świadomej wypowiedzi o lęku przed śmiercią i obecności w materialnych aspektach życia, przedstawia dość znaczące kwestie odnoszące się do umierania, jak autorzy szkicują. Z tego powodu związek między dostrzegalnym egzystencjalnym pojawieniem się życia a jego kontekstem bezpieczeństwa będzie widoczny w wyemancypowanej europejskiej nowoczesnej filozofii.
PL
Postępujące zmiany klimatyczne niosą ze sobą zwiększenie ryzyka związanego z niedoborami wody. W związku z tym kluczowym obszarem działalności każdego przedsiębiorstwa wodociągowego powinno być systematyczne ograniczanie strat wody. Z uwagi na występujące bariery finansowe i kompetencyjne jest to ogromne wyzwanie. Jaką drogę, której zwieńczeniem było stworzenie oprogramowania SmartFlow, przeszło MPWiK we Wrocławiu?
PL
Wciąż chcemy być lepsi! To motto, które przyświecało i wciąż przyświeca nam w związku z modernizacją systemu SCADA. Gdy w listopadzie 2004 r. rozpoczęła funkcjonować Centralna Dyspozytornia, entuzjazm, marzenia, nowoczesne narzędzia pracy mogły się urzeczywistnić. Wiedzieliśmy, że to dopiero początek, a zdobyte doświadczenie przez 14 lat pracy w systemie SCADA dało nam nowy impuls i spojrzenie w temacie układów sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
EN
In the 19th and in the first half of the 20th century numerous parks were built all over Europe, which, though different in many aspects, still show certain similarities in space structure and composition. The question is, whether late modern public parks, built in the second half on the 20th century follow the classical design and composition „rules”? How did the extremely functionalist design approach of the era after WW2 influence park design? The answer is the result of a detailed analysis on space structure and composition principles of the parks built in these times. In this research I analyzed according to specific criteria the Jubileum Park in Budapest, one of the most prominent work of the late modern period in Hungary. The 12 ha Jubileum Park (built in 1965) is located in the heart of Budapest, on the top of Gellért Hill, next to river Danube. Laying high above the city on an exposed hillside, the park offers a broad view of the whole city. The structure of the park is basically determined by the extreme topography, and one of the great value of the park is the natural looking grading, which determines the space structure and fits to the natural terrain very nicely, and the walkway system, which fits to the contour lines and explores the whole site. Fitting to the windy and exposed hilltop position, in space division the terrain in the most appealing, the plantation is only secondary. From formal point an interesting feature is the dominance of two dimensional elements with characteristic shape, like flowerbeds or ornamental pools and the curves of the walkway system. Though the main function of the park is to underline the fantastic visual potential with providing viewpoints, there are some playgrounds as well. For the visitor of today the specialty of the park celebrating the 50th anniversary this year, is, that – disregarding some minor changes - there were no alterations since it exists. As a first step I analyzed the space structure of the park, putting an extra emphasis on the existence or lack of any axis, on the accentuation of the park entrances, on the space organization inside the park and on the existence/lack of hierarchy. Important aspect of analysis was the connection of the park to connecting urban fabric and green surfaces nearby. The next step was to compare the results with other parks built in former times, but having similar natural setting. The goal of the research is to determine, how much the spatial composition of Jubileum Park is different from the spatial composition of classical parks. The results might help to realize, what kind of spatial composition and space structure is typical of late modern parks. It would be important to preserve these space structural specialties of the Jubileum Park during a more and more urgent renovation.
PL
W XIX i 1. połowie XX wieku w całej Europie powstały liczne parki, które choć różnią się pod wieloma względami, wykazują jednak pewne podobieństwa w strukturze przestrzennej i kompozycji. Pytanie brzmi, czy późne nowoczesne parki publiczne, wybudowane w 2. połowie XX wieku posiadają cechy klasycznego designu i „zasady” kompozycyjne? Jak oddziałuje ekstremalnie funkcjonalne podejście na projektowanie parków ery po II wojnie światowej? Odpowiedź jest wynikiem szczegółowej analizy w zakresie struktury powierzchni i zasad kompozycyjnych parków wybudowanych w tych czasach. W badaniach analizowano, według przyjętych kryteriów, Park Jubileum w Budapeszcie, jedną z najbardziej znanych, współczesnych realizacji na Węgrzech. 12 ha Park Jubileum (zbudowany w 1965 roku) znajduje się w samym sercu Budapesztu, na szczycie Góry Gellerta, obok Dunaju. Lokalizacja wysoko nad miastem, na odsłoniętym zboczu, daje możliwość szerokich panoram widokowych na całe miasto. Układ parku jest zasadniczo zależy od mocno urozmaiconej topografii, a jednym z jego największych walorów jest naturalisty wygląd zbocza, które określa strukturę przestrzeni i wpisuje się w naturalny teren, a także system ścieżek poprowadzonych wzdłuż linii konturów. Z formalnego punktu widzenia, ciekawą cechą jest dominacja obiektów dwuwymiarowych, o charakterystycznych kształ- tach, jak rabaty kwiatowe lub ozdobne baseny oraz układ systemu ścieżek. Pomimo, iż główną funkcją parku jest podkreślenie fantastyczny walorów widokowych, istnieje także kilka placów zabaw. Dla współczesnych użytkowników, główną zaletą parku, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, jest fakt, iż – pomimo kilku niewielkich elementów – od czasu jego powstania, nie wprowadzano w nim zasadniczych zmian. W pierwszym kroku analizie poddana została struktura przestrzenna parku, stawiając dodatkowy nacisk na istnienie lub brak jakiejkolwiek osi, na zaakcentowaniu wejść, organizację przestrzeni wewnątrz parku i na istnieniu/braku hierarchii. Ważnym elementem analizy był aspekt połączenie parku z tkanką miejską i terenami zieleni znajdującymi się w pobliżu. Następnym krokiem było porównanie wyników z innych parków powstałych przed laty, ale o podobnym otoczeniu przyrody. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, jak bardzo kompozycja przestrzenna Parku Jubileum różni się od kompozycji przestrzennej w klasycznych parkach. Wyniki mogą pomóc zrozumieć, jakiego rodzaju kompozycja i struktura przestrzenna jest typowa dla nowoczesnych parków. Byłoby ważne, aby zachować te specjalne miejsca i struktury Parku Jubileum, podczas coraz bardziej pilnego remontu.
PL
W artykule poruszono temat betonów sprężonych – opisano cechy stali sprężającej oraz systemy sprężania elementów kablobetonowych. Przedstawiono również problem domieszek przyspieszających twardnienie betonu oraz opisano cement jako najważniejszy składnik betonu. Publikację kończy krótki przegląd nowych rozwiązań związanych ze sprężaniem betonu kablami.
PL
Celem pracy badawczej jest przedstawienie osiągnięć technicznych i technologicznych dotyczących architektury zastosowanych w pawilonach na Wystawie Światowej EXPO Mediolan 2015, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji architektoniczno–budowlanych, które mogą mieć wpływ na poprawę stanu środowiska w śródmieściach europejskich (na przykład: oczyszczanie powietrza, oszczędzanie energii, wody i innych zasobów, miniaturyzacja urządzeń, kreatywne rozwiązania jako element zrównoważonego rozwoju). Metoda badawcza to skonfrontowanie wybranych obiektów wystawienniczych, przedstawienie zastosowanych technologii i głównych idei. Przedmiotem pracy jest poszukiwanie trendów i kierunków możliwych do zastosowania podczas rewitalizacji oraz w innych przekształceniach istniejących, historycznych śródmieść europejskich. Przesłankami do podjęcia badań był między innymi wpływ osiągnięć technicznych przedstawiany na wcześniejszych Wystawach Światowych na rozwój technologii budowlanej i architektury. Główne konkluzje: przedstawione technologie i nowe rozwiązania techniczne wzbogacają rozwój architektury poprzez stosowanie ekologicznych, w tym energooszczędnych technologii, umożliwiając tym samym przekształcenia już istniejącej tkanki miejskiej. Propozycje dalszych badań: dalszy monitoring tendencji w przekształceniach śródmieść miast europejskich, przy badaniu efektywności nowych technologii i rozwiązań technicznych.
EN
The aim of the research is to present the achievements of technical and technological solutions of the architecture used in the pavilions at EXPO Milan 2015 with particular emphasis on trends in architectural - building, which may have an impact on the improvement of environmental conditions in European downtowns (for example: air purification, energy saving, water and other resources, miniaturization of devices, creative solutions as part of sustainable development). The research method is to confront the selected object exhibition, presenting technologies and main ideas. The theme of the work is to look for trends and potential for use in revitalization, transformation of existing, historic city centers in Europe. The reasons to undertake research was, inter alia, the impact of technological developments presented at the previous World Exhibitions for the development of building technology and architecture. The main conclusions are: presented technologies and new technical solutions enrich the architectural development through the use of green technologies and energy-efficient, enabling the transformation of the existing urban fabric. Suggestions for further research: the continued monitoring of trends in the transformation of city centers of European cities, the examination of the effectiveness of new technologies and technical solutions. Practical application of research: determining the technical possibilities of applying new solutions for the transformation of existing tissue downtown, also in aspects of identity, cultural heritage of places. Contribution to the further development of the research is to identify trends in the transformation of existing downtown tissue, the scale of possible changes and environmental, energy and social benefits.
PL
W miejsce przestarzałej pod względem technicznym i technologicznym oczyszczalni ścieków w Kornicy wybudowano nowoczesny, zautomatyzowany obiekt, spełniający najwyższe standardy ochrony środowiska. Pracę oczyszczalni przewidziano przy obciążeniu 39 600 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 4 900 m3/d, a maksymalnej - 7 400 m3/d.
PL
Co z tą Polską? – to powszechne pytanie, które nurtuje dziś wielu Polaków. Jako młoda demokracja, Polska musi zmierzyć się z wieloma problemami dotyczącymi nie tylko ustroju państwa, ale i polskiego społeczeństwa. To sprawia, że warto przyjrzeć się systemowi wartości Polaków, który od 1989 roku ulega nowym trendom płynącym z Zachodu. To niewątpliwie wpływa na dalszy rozwój państwa i jego społeczeństwa w strukturach międzynarodowych.
EN
What is happening in Poland? This is a common question that concerns the Poles nowadays. As a young democratic state, Poland has to face many challenges not only related to the new political system but also Polish society. That is why, it is worth to examine the shift of the Poles’ value system that has been influenced by new trends from the West since 1989. It also affects a further development of the state and its society in international relations.
19
Content available remote Na co nam architektura? Po co nam urbanistyka?
PL
Kształtowanie przestrzeni nie może oznaczać bezustannego powiększania powierzchni zabudowanej. Nowe dzielnice, nowe miasta, winny być czymś więcej niż zbiorami domów produkowanych szybko i stawianych przypadkowo. Winny mieć ulice, place, żeby pojawiały się w nich kierunki i osie jako cechy miejskości. Powinny poruszać wyobraźnię, mieć znaczenie dla teorii miejsca i tworzyć motywacje urbanistyczne dla projektowania architektonicznego. Projektanci winni zwracać uwagę na to, co już istnieje w mieście; odejść od budowania „rzeczywistości równoległej” do istniejącej - resztki dawnego miasta sobie a my sobie. W tej sytuacji, coraz większą rolę pełnić może dzieło architektury i kreacja urbanistyczna, aby stawać się miernikiem jakości przestrzeni; nie tylko miejskiej, pozostając z nią w nierozerwalnym związku. Im lepsza jest architektura i rozumniejsza urbanistyka, tym lepsza staje się przestrzeń. Ład w przestrzeni to oznaka prawdziwej nowoczesności.
EN
Shaping a space shouldn’t be an endless expansion of the built environment. New districts and new cities should be more than collections of houses, quickly produced and placed without any overarching concept. They should present streets, squares, axes, directions, as features of the area's composition. An ordered space is a sign of true modernity.
EN
In the article enterprise acting in the business of processing plastics was researched. In the enterprise is realizes mainly mass production. The main factor that decides about the reliability of applied technologies there are used machines. As a result of analysis a modernity level of sub-assemblies for two machines was determined (injections moulding machine and extrusion machine). Analysis of the machines effectiveness based on chosen TPM coefficients was also undertaken. It allowed the assessment of the working time of these machines.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.