Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integrated IT systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents research on industrial quality control system based on AI deep learning method. They are a part of larger project focusing on development of Holonic Shop Floor Control System for integration of machines, machine operators and manufacturing process monitoring with information flow in whole production process according to Industry 4.0 requirements. A system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system is full automation of information flow between a management level and manufacturing process level. Intelligent, flexible quality control system allowing for active manufacturing optimization on the base of achieved results as well as a historical data collection for further Big Data analysis is the main aim of the current research. During research number of selected AI algorithms were tested for assessing their suitability for performing tasks identified in real manufacturing environment. As a result of the conducted analyzes, Convolutional Neural Networks were selected for further study. Number of built Convolutional Neural Networks algorithms were tested using sets of data and photos from the production line. A further step of research will be focused on testing a system in real manufacturing process for able possible construct a fully functional quality control system based on the use of Convolutional Neural Networks.
PL
Coraz większa ilość danych rejestrowanych w różnych systemach, konieczność ich szybkiego pozyskiwania i analizowania, a także wizualizacji i udostępniania, to tylko niektóre z wyzwań jakie stoją dziś przed przedsiębiorstwem sieciowym. Najważniejsza z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawna zamiana tych danych w użyteczne informacje. Wymusza to na dostawcach systemów IT nieustanny rozwój technologii w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz przesyłania gromadzonych w systemach danych.
PL
Artykuł stanowi cz. II publikacji [1] dotyczącej możliwości zastosowania koncepcji Przemysł 4.0 w procesach produkcyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Przeanalizowano strukturę architektury systemu informatycznego, który może być wykorzystywany w przetwórstwie tworzyw polimerowych oraz zaproponowano architekturę przeznaczoną dla złożonych przemysłowych systemów produkcyjnych, opartą na spiralnym cyklu życia produktu implementowanym do struktury Przemysł 4.0. Przedstawiony model jest elastyczny, co pozwala na jego wykorzystanie zarówno do tworzenia zupełnie nowej, jak i do modernizacji oraz rozbudowy już istniejącej infrastruktury przemysłu przetwórczego.
EN
The article is the second part of the paper [1], which describes the possibilities of applying the Industry 4.0 concept in production processes related to the processing of polymer materials. In this part, the structure of the information system architecture has been analyzed, which can be used in the plastics processing. An architecture dedicated to complex industrial production systems based on the spiral life cycle of the product implemented in the Industry 4.0 structure has been proposed. The presented model is flexible, hence it is possible to use it both to create a completely new infrastructure, as well as to modernize and extend the existing infrastructure of the processing industry.
EN
Research focused on integration of machine operators with information flow in manufacturing process according to Industry 4.0 requirements are presented in this paper. A special IT system connecting together machine operators, machine control, process and machine monitoring with companywide IT systems is developed. It is an answer on manufacture of airplane industry requirements. The main aim of the system presented in the article is full automation of information flow between a management level represented by Integrated Management IT System and manufacturing process level. From the management level an information about particular orders are taken, back an on-line information about manufacturing process and manufactured parts are given. System allows automatic identification of tasks for machine operator and particular currently machined part. Operator can verify information about process and tasks. System allows on-line analyzing process data. It is based on information from machining acquired: machine operator, process and machine monitoring systems and measurement devices handled by operator. Process data is integrated with related order as a history of particular manufactured part. System allows for measurement data analysis based on Statistical Process Control algorithm dedicated for short batches. It supports operator in process control. Measurement data are integrated with order data as a part of history of manufactured product. Finally a conception of Cyber-Physical Systems applying in integrated Shop Floor Control and Monitoring systems is presented and discussed.
PL
W artykule zawarte zostały informacje dotyczące sposobu wykorzystania automatycznej identyfikacji danych w celu monitorowania przebiegu procesu produkcyjnego. Referat ukazuje, że zastosowanie kodów kreskowych jako nośnika informacji powoduje usprawnienie przepływów obiektów oraz umożliwia bieżącą aktualizację danych dotyczących postępu produkcji. W opracowaniu ujęty został przykład użycia automatycznej identyfikacji danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym posiadającym w swojej ofercie bardzo zróżnicowany asortyment, co wskazuje na szerokie możliwości wykorzystania tego narzędzia.
EN
The article contains information on how to use automatic data identification to monitor the progress of the production process. This study shows, that the use of bar codes as an information carrier improves the flow of objects and enables current updating of data of production progress. The study includes an example of the use of automatic data identification in a production company that has a very diversified assortment in its offer, which indicates the wide possibilities of using this tool.
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące zasad projektowania systemów technicznego zarządzania obiektów i systemów BMS. Wykazano związek procesu projektowania systemu BMS z projektowaniem systemów informatycznych przedsiębiorstw. Przedstawiono wybrane cechy rozbudowanych systemów BMS oraz omówiono zależność między niektórymi aspektami kosztów eksploatacji takich systemów, w zależności od ich rozmiaru i zaawansowania technologicznego. Wskazano na wady nadmiernie rozbudowanych systemów oraz nieprawidłowości funkcjonowania systemów zbyt zredukowanych. Przedstawiono trzy przykładowe projekty, w których dokonano integracji wybranych funkcji technicznego zarządzania obiektu z systemem informatycznym firmy. Wykonano dla tych projektów szacunkowe obliczenia dotyczące zapotrzebowania na rejestrację wybranych zdarzeń systemu technicznego zarządzania obiektu. Porównano szacunkowe zapotrzebowanie na rejestrację i przetwarzanie danych, dotyczące rozważanych projektów i określono, które z nich mogłyby zostać zrealizowane w oparciu o energooszczędną platformę sprzętową niezgodną ze standardem PC.
EN
This paper presents selected recommendations for the facility management and building management system design rules. The relationship between building management system design and enterprise information system design has been demonstrated. Then the article presents selected characteristics of complex BMS systems, and discusses the relationship between certain aspects of the operation cost of such systems, depending on their size and technological advancement. The disadvantages of excessively elaborate BMS systems and malfunctioning of too reduced BMS systems has been pointed out. Three examples of facility management projects, integrated with specific functions of enterprise information system of the company has been presented. Some calculations and estimation has been done to find out the demand for data registration and processing of selected events of these facility management systems. Then the results of the demand for data registration estimations has been compared to check if it is possible to establish the energy-efficient hardware platform incompatible with standard PCs for the data registration and processing.
PL
W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania systemów wspomagania decyzji w procesie integracji zarządzania działaniami ratowniczymi. Autorzy starają się zarówno przedstawić, w jaki sposób integracja i wykorzystanie narzędzi informatycznych odbywa się obecnie, jak i nakreślić możliwości rozwoju tego typu zastosowań informatyki w przyszłości. Analiza prowadzona jest głównie w oparciu o polskie realia, ale autorzy prezentują również międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w integracji zarządzania systemami ratowniczymi. Część utylitarna artykułu bazuje na doświadczeniach Stanisława Drosio zdobytych w czasie wdrażania pewnych elementów opisywanych narzędzia w powiecie Wodzisław Śląski.
EN
The article describes the possibility of using computer support for the decision-making and in-formation processes in the rescue system in Poland. The authors also describe the future development trends of decision support systems in crisis management, which is a kind of the next stage of IT development in the management of rescue systems. The paper also describes the existing research and the development of computer technology used in the administration of emergency based on the case studies of tools and systems. The analyses are focused on Polish reality, but also the tools implemented in the European Union and the United States of America are described. The article is based on the research conducted by Stanislaw Drosio during the projects of building and implementing the described IT tools in Wodzislaw Slaski district.
PL
Franchising jest coraz bardziej uniwersalną metodą współpracy gospodarczej w niemal już wszystkich dziedzinach produkcji, handlu i usług. Zaczął cieszyć się powodzeniem także wśród liczących się producentów na całym świecie. Sieć franczyzowa składa się z reguły z kilkudziesięciu przedsiębiorstw, które współpracują z franczyzodawcą. Na przykładzie sieci franczyzowej, reprezentującej franchising handlowy postanowiono omówić problem wynikający ze słabej integracji systemu informatycznego. Zintegrowany system informatyczny klasy ERP, powinien w swych założeniach integrować wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwa, jednak przeprowadzone badanie wykazuje, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP, mają spore problemy z ich wdrożeniem. Kompletne rozwiązanie powinno łączyć nowoczesne, innowacyjne technologie, wspomagające sieci handlowe, współpracujące z oprogramowaniem sprzedaży detalicznej umożliwiające lepsze zarządzanie gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, finansami i personelem a także szerokie wykorzystanie Internetu. Artykuł zawiera również przegląd metod doboru odpowiedniego systemu informatycznego.
EN
Franchising is becoming more universal method of economic cooperation already in almost all areas of production, trade and services. It began to enjoy success as among the major manufacturers around the world. Franchise network generally consists of several dozen companies that cooperate with the franchisor. For example, the franchise network, representing the franchising business was decided to discuss the problem resulting from poor integration of information systems. Integrated ERP, in its assumptions should integrate all areas of business management, but the survey shows that enterprises from MSP sector have big problems with their implementation. The complete solution should combine modern, innovative technologies, supporting retailers, cooperating with retail software enable better management of warehouse management, procurement, finance and personnel as well as the extensive use of the Internet. The article also contains an overview of the methods of selecting the appropriate system.
PL
Przedstawiono najważniejsze problemy metodyczne oraz realizacyjne tworzenia zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie obiektem gospodarczym. Szczególną uwagę zwrócono na elementy oraz klasyfikację metod tworzenia systemu informatycznego. Problemy realizacyjne zgrupowano wokół - istotnych z punktu widzenia powodzenia przedsięwzięcia informatycznego - obszarów formułowania strategii informatyzacji, aspektów organizacyjnych (restrukturyzacyjnych) i integracyjnych.
EN
The paper presents all important methodical and implementation problems of the construction integrated supporting management economic facility IT systems. Particular attention was focused on elements and classification methods of the construction IT system. Implementation problems were focused on essential fields of formulation of IT strategy, organization (restructurization) and integration aspects that assure successful IT projects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.