Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
PL
Historyczna część księgozbioru Wydziału zawiera publikacje związane z techniką rolniczą począwszy od roku 1798. W grupie najstarszych książek dominują wydawnictwa niemieckie, w części traktujące o angielskiej i amerykańskiej technice rolniczej. Były one kompletowane przez nestorów maszynoznawstwa rolniczego w Krakowie, profesorów Ajdukiewicza, Gołogórskiego i Wójcickiego. Poza kolekcją historycznych prac i książek polskich interesujące są również wydawnictwa francuskojęzyczne, rosyjskie i włoskie. Charakterystyczny jest podział historycznych książek, zależnie od przeznaczenia, na publikacje dla praktyków i specjalistów z zainteresowaniami akademickimi. Skład personalny autorów pobudza do refleksji.
EN
The historical part of the library of the Faculty contains publications related to agricultural technology, the oldest of which dates back to 1798. The group of oldest books consists of German publications that are partly devoted to English and American agricultural technology. These works were collected by seniors of agricultural mechanics science in Krakow - Professors Ajdukiewicz, Gołogórski and Wójcicki. Apart from the collection of historical works and Polish books, there are also interesting publications in French, Russian and Italian. There is a characteristic division of historical books, depending on their purpose, into publications for practical experts and specialists with academic interests. The staff of authors includes significant names.
PL
Rozwój technologii pozwala na coraz szersze stosowanie technik informacyjnych w obsłudze pojazdów i maszyn rolniczych. Duża ilość informacji pojawiająca się na panelu operatorskim wymaga od operatora szybkiej ich analizy by podjąć odpowiednie decyzje. Prawidłowość oceny docierających sygnałów ma szczególne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, gdzie trafność decyzji wypływa na bezpieczeństwo obsługi lub prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Stąd osoby obsługujące tego typu urządzenia powinny przechodzić szkolenia zapoznające z możliwością pojawienia się określonych stanów awaryjnych i metodyką postępowania w takich sytuacjach. Szkolenia na rzeczywistych maszynach jest najlepszą metodą nauki. Niestety wiąże się ona z dużymi kosztami. Tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń symulacyjnych. Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania środowiska LabView do tworzenia wirtualnych paneli operatorskich pojazdów i maszyn rolniczych.
EN
Progress in technology allows for broader and broader use of information techniques in operation of farm vehicles and machines. High volume of information being received in the operator's panel requires the operator to perform quick analysis in order to make proper decisions. Correct evaluation of received signals is particularly important in emergency situations, where accuracy of decisions affects safety of machine operation or correct progress of manufacturing process. Thus, people operating machines of this type should participate in training courses introducing them to the possibility of occurrence of certain emergency states, and teaching them how to proceed in these situations. Training on a real machine is the best teaching method. Unfortunately, it involves high costs. It is cheaper to use simulation equipment. The article presents possibility to use the LabView environment to create virtual operator's panels of farm vehicles and machines.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Ziemniak", który wykorzystywany jest do badania oporów cięcia ziemniaków. W programie zastosowane zostały algorytmy rozpoznawania obrazu wykorzystywane do pomiaru kształtu i wymiarów przeciętej bulwy.
EN
A custom developed "Ziemniak" computer software, applicable for testing of potato cutting resistance, was presented. The software uses image recognition algorithms in order to measure shape and dimensions of a cut potato bulb.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Herbicyd-2" będący bazą środków ochrony roślin. Program zawiera dane na temat roślin uprawnych, agrofagów, środków chemicznych oraz receptur ich stosowania. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej autora.
EN
A custom developed "Herbicyd-2" computer software comprising the base for crop protection agents was presented. The software includes data pertaining to agricultural crops, pests, chemical agents and application methods. The software application may be accessed on the author's website.
PL
Przedstawiono zarys przemian w zapleczu obsługowo naprawczym sprzętu rolniczego, jakie miały miejsce w wyniku przemian po 1990 r. Stwierdzono, że dealerskie punkty sprzedaży sprzętu rolniczego wraz z własnym zapleczem warsztatowym stają się elementem obecnie funkcjonującego systemu obsługi technicznej maszyn rolniczych, jednak ich udział w rynku, w zakresie usług warsztatowych jest niedostateczny. W efekcie znaczącą część prac obsługi technicznej wykonują samodzielnie rolnicy-właściciele sprzętu.
EN
This article presents an outline of changes in maintenance and repair system of agricultural equipment taking place after 1990. It was confirmed that agricultural equipment dealerships having their own repair shops are becoming vital component of agricultural equioment servicing system; however, their share in the market of repair and servicing is still unsatisfactory. In fact, the majority of repair and maintenance work activities are done by the farmers or equipment owners themselves.
7
Content available XVI Kongres CIGR
PL
Użytkownicy często stoją przed problemem dostosowania zestawów maszyn do zmiennych procesów technologicznych w produkcji roślinnej. Istniejące metody wspomagania procesów decyzyjnych w tym zakresie, nie spełniają wszystkich warunków pozwalających na uzyskanie prostych odpowiedzi. Funkcjonujący w procesach zarządzania model decyzyjny, stanowi zbiór uporządkowanych czynności myślowych, pozwalający na ujęcie całości problemu w obszarze aktualnych potrzeb użytkownika. Przeprowadzone badania na celowo dobranej grupie 23. gospodarstw rolnych z terenu Polski północno-zachodniej wykazały, że istnieje głęboka nie równoważność pomiędzy aktualnymi zasoby wiedzy ogólnej właściciela gospodarstwa rolnego a dostępnym w otoczeniu zbiorem specjalistycznych informacji. Wprowadzenie do codziennej praktyki zarządzania techniką w gospodarstwie rolnym modelu decyzyjnego powinno znacznie poprawić trafność podejmowanych decyzji.
EN
Users often encounter the problem of adapting machine sets to variable manufacturing processes in agricultural production. Existing methods for supporting decision-making processes in this regard do not satisfy all conditions allowing to obtain simple answers. Decision-making model applied in management processes constitutes a set of systematic thinking activities, allowing to capture the whole problem in the area of current user's needs. The research carried out for intentionally selected group of 23 farms from north-western Poland proves that there is a profound unbalance between current general knowledge resources of a farm owner and a set of specialised information available in the environment. Introduction of decision-making model to everyday technology management practice in a farm shall significantly improve accuracy of decisions being made.
9
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 180 gospodarstwach położonych na terenie Małopolski. Ankieta zawierała pytania na temat potrzeb informacyjnych rolników. Zebrane dane pozwoliły określić zakres informacji potrzebnej rolnikom do zarządzania produkcją w gospodarstwie. Rolnicy określili też preferowaną formę dostarczania informacji. Wyniki badań mogą posłużyć do poprawy dostępu do informacji w rolnictwie.
EN
Presented are the results of a survey conducted in 180 farms situated in Małopolska. The survey contained questions regarding the farmers' needs for information. The collected data allowed to establish the range of information needed to the farmers to manage the production at the farm. The farmers also defined their preferred way of delivering the information. The results of the research can be used to improve the access to information in agriculture.
10
Content available Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwoju Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) w technice rolniczej. Wyodrębniono trzy strumienie przetwarzania danych rejestrowanych w postaci obrazu cyfrowego lub analogowego: badania podstawowe i wdrożeniowe, sterowanie pracą systemu technicznego, diagnostykę maszyn. Analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych oraz kierunków prowadzonych badań pozwoliła na stwierdzenie, że metody optyczno-elektroniczne stosunkowo najszybciej będą się rozwijały w dziedzinie rozwiązań technicznych związanych z ochroną roślin i nawożeniem oraz z oceną jakości produktów rolniczych.
EN
The present paper presents analysis of development of the Digital Image Analysis (DIS) in the agricultural technology. The processing streams of data recorded in the form of analogue or digital image have been distinguished: basic and implementation tests, controlling the technical system operation, machinery diagnostics. Analysis of the existing construction solutions and directions of the research carried out allowed to state, that the opto-electronic methods will be developing relatively most rapidly in the domain of technical solutions, related to plant protection, fertilization and assessing the quality of agricultural products.
PL
Przedstawiono ocenę przydatności programów księgowych dla potrzeb mechanizacji, na przykładzie programu PORR. Wykazano, że program ten może być wykorzystany przy projektowaniu i prognozowaniu mechanizacji w bardzo niewielkim zakresie. Ponieważ program PORR jest wykorzystywany w wielu gospodarstwach, warto byłoby wprowadzić w nim modyfikacje, które poszerzyłyby jego możliwości. Na obecnym etapie część wpisywanych przez rolników danych nie może być w pełni wykorzystana.
EN
The evaluation of usefulness of accounting software for the needs of mechanization following the example of PORR software. It was proven that this software can be used at designing and forecasting mechanization in a small range only. Because PORR software is used by many farms, it would be worthy to introduce some modifications that would expand its potential. At the current stage, a part of data introduced by the farmers cannot be fully used.
EN
Among the numerous of computers in agricultural technology, which results from the general development of computer technology and the demand for modern technologies in agriculture guaranteeing high quality of the final product, one cannot forget about the standard application of computers, i.e. computing. A special position among computing methods applied in agricultural technology is occupied by techniques which take into consideration the random character of most empirical systems. The efficiency of these methods is greatly dependent on the way in which pseudo-random numbers are generated. The paper presents a short history of the use of random generation procedures, examples of such applications, the basic algorithms and verification methods. Aparat from this, the adequacy of the generated pseudo-random numbers in relation to the results of real world experiments is discussed. A set of problems in the area agricultural technology has been determined, for which the presented technique can be applied and some applications have been presented as an example.
PL
Wśród licznych zastosowań komputerów w inżynierii rolniczej, wynikających z ogólnego rozwoju informatyki oraz zapotrzebowania na nowoczesne technologie w rolnictwie, gwarantujące wysoką jakość produktu końcowego, trudno nie wspomnieć o klasycznym już dziś zastosowaniu, jakim są obliczenia. Szczególną pozycję w metodach obliczeniowych stosowanych w technice rolniczej zajmują techniki uwzględniania losowości, występującej w większości systemów empirycznych. Na skuteczność tych metod znaczący wpływ wywiera sposób generownia liczb pseudolosowych. W pracy przedstawiono krótki rys historyczny dotyczący wykorzystania procedur generowania takich liczb, przykłady zastosowań, podstawowe algorytmy i sposoby ich weryfikacji. Zostało też poruszone zagadnienie adekwatności wygenerowania liczb pseudolosowych w odniesieniu do wyników doświadczeń naturalnych. Określona została klasa zagadnień występujących w inżynierii rolniczej, właściwych dla posługiwania się omawianą techniką oraz zostały pokazane przykładowe zastosowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.