Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alarm systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper is aimed at presenting a study of the main limitations and problems influencing the robustness of diagnostic algorithms used in diagnostics of complex chemical processes and to present the selected exemplary solutions of how to increase it. The five major problems were identified in the study. They are associated with: uncertainties of fault detection and reasoning, changes of the diagnosed process structure, delays of fault symptoms formation and multiple faults. A brief description and exemplary solutions allowing increase of the robustness of diagnostic algorithms were given. Proposed methods were selected keeping in mind applicability for the on-line monitoring and diagnostics of complex chemical processes.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
610--619, CD 1
PL
Funkcjonowanie systemów zabezpieczeń instalowanych w obiektach budowlanych skupia się na szybkiej identyfikacji zagrożeń oraz przekazywaniu informacji o zaistnieniu zagrożenia do użytkownika systemu. Wczesne wykrycie zagrożenia umożliwia użytkownikowi podjęcie prawidłowej decyzji umożliwiającej neutralizację zagrożenia i minimalizację potencjalnych strat. Dlatego ważne jest wyposażanie systemów zabezpieczeń w środki umożliwiające skuteczną i szybką identyfikację zagrożenia. Zastosowane środki zabezpieczeń powinny charakteryzować się dużą odpornością na zakłócenia zewnętrzne i próby sabotażu. W artykule przedstawiona zostanie koncepcja nowego rozwiązania technicznego w postaci modelu czujki światłowodowej służącej do zabezpieczania okien i drzwi w obiektach budowlanych. Zaprezentowany układ uzupełnia dostępną obecnie na rynku gamę środków detekcyjnych (czujki stykowe i magnetyczne) wykorzystywanych powszechnie w ochronie obwodowej obiektów budowlanych. Na podstawie analizy ciągłości sygnału świetlnego w światłowodzie układ detekcyjny czujki umożliwia wykrycie prób wtargnięcia intruza na teren chronionego obiektu przez otwarcie zabezpieczonych czujką światłowodową okien lub drzwi. W porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami czujka światłowodowa charakteryzuje się większą niezawodnością i odpornością układu detekcyjnego na zaburzenia i próby sabotażu. W prezentowanym w pracy modelu układ decyzyjny i układ sterujący pracą czujki stanowią karta pomiarowa i aplikacja zarządzająca stworzona w środowisku LabView. Na etapie prób związanych z funkcjonowaniem układu takie rozwiązanie daje większe możliwości badawcze.
EN
The functioning of security systems installed in buildings focuses on rapid identification of threats and providing information about the existence of the hazard to the system user. Early detection of hazard allows the user to take a correct decision and enabling eliminating the threat or minimize potential losses. Therefore it is important to equip security systems in equipment enabling to effective and rapid identification of the hazard. Applied of security measures should have a high resistance to external disruption and sabotage. This article shows a new technical solution in the form of fiber optic detector used to protect of area windows and doors in buildings. Presented system complements of available on the market equipment used in the peripheral protection of the buildings (magnetic detectors and contact elements). Fiber optic detector analyzes the continuity of the light signal in the fiber optic and the control equipment in detector allows to detect and alarming about attempts entrance an intruder into the protected object by opening windows or doors. Compared to existing solutions, the fiber optic detector has a higher reliability and a higher resistance to external disruption and sabotage. The decision-making system and control system in the model presented in the article is a measuring card and application developed in LabView environment. At the attempts stage related to the functioning of the system this solution gives you more possibilities to research.
PL
Systemy nadzoru nad stanem zabezpieczanego obiektu to systemy umożliwiające sprawowanie kontroli nad dozorowanym obiektem przez użytkowników systemu. Powinny one zapewnić użytkownikowi zarówno realizację funkcji monitoringu aktualnego stanu obiektu (funkcje informacyjne) jak i umożliwić ingerencję w aktualne tryby pracy poszczególnych elementów systemu oraz algorytmy realizowanych przez system działań (funkcje sterowania). W artykule zostaną przedstawione techniczne możliwości integracji wielu autonomicznych systemów alarmowych z istniejącą w obiekcie infrastrukturą systemu BMS zbudowanego w oparciu o standard EIB. Założony zakres testów i wykonanych zadań ma na celu określenie możliwości zarządzania autonomicznymi systemami alarmowymi z poziomu systemu EIB. Realizacja tych zadań zostanie określona na zbudowanym modelu zintegrowanego systemu sterowania i nadzoru stworzonym z dwóch systemów alarmowych klasy INTEGRA powiązanych z systemem BMS zbudowanym na bazie urządzeń standardu KNX.
EN
Supervision systems and protected systems in building this systems enable control over the guarded object by the users of the system. They should provide the user with both the implementation of the monitoring function of the current state of the object (information functions) and enable to intervention in the current procedure of system components and allow to management the algorithms implemented by the system (control functions) in on-line mode. The paper will be presented to the technical possibilities of integration of multiple autonomous alarm systems in the building with the existing infrastructure of the system BMS built based on the EIB standard. Founded range of tests and performed research tasks have on target determine the possibility of management of autonomous alarm systems from level of the EIB system. Implementation of the assumed tasks will be performed on the model an integrated control and supervision system. The system was created with two alarm system controllers classes INTEGRA associated with the BMS system in building and equipment of KNX class.
PL
W artykule przeanalizowano funkcjonalność 28 stanowisk laboratoryjnych do zastosowań dydaktycznych i badawczych, które utworzono w unikalnym Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa.
EN
The article is devoted to the analysis of 28 laboratory stands in the unique Alarm System Laboratories built and operated in the Department of Applied Computer Science of the Warsaw Management Academy.
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas badań magnetycznych czujek stykowych, według stosowanych obecnie metod. Na początku omówiono rodzaje czujek magnetycznych, ich budowę, właściwości i zastosowanie. Następnie podano informacje o stosowanych obecnie metodach badań tych obiektów, przedstawiono listę badanych parametrów oraz opisano stanowiska badawcze. Dalej przedstawiono problemy jakie występują przy wykonywaniu badań odporności tych czujek na zakłócenia polem magnetycznym oraz przy badaniach środowiskowych. W podsumowaniu podano wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń autora zdobytych podczas badań tych obiektów.
EN
This article presents some of the problems occurring during testing of magnetic contact detectors, according to currently used methods. In the introduction the types of magnetic detectors, their construction, properties and applications were discussed. Then, the information about currently used test methods of these objects, a list of the measured parameters and the descriptions testing stands were given. Next presents problems that occur during carry out testing of these detectors on the magnetic field interference and in environmental tests. In the summary the conclusions from the experiences collected by the author during the test of these objects were given.
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
|
2013
|
R. 51, nr 8
30--38 [tekst pol.], 104--113 [tekst ang.], 177--185 [tekst ros.]
PL
W niniejszym artykule autorzy przedstawią przekrój działalności firmy TELVIS Sp. z o.o., która już od 25 lat kojarzona jest jako producent iskrobezpiecznych rozwiązań z zakresu łączności górniczej i przemysłowej. Opisano poszczególne produkty, skupiając się na ich najważniejszych cechach, korzyściach płynących z ich stosowania samodzielnego lub poprzez łączenie z innymi systemami. Omówiono też dynamicznie rozwijane w ostatnim czasie układy transmisji sygnałów analogowych i dwustanowych ogólnego przeznaczenia, a także system monitoringu środków transportu oraz zasilania trakcji.
EN
The paper outlines scope of business activities mainstreamed for TELVIS Co., Ltd., the company that for 25 years has been perceived as a manufacturer of intrinsically safe solutions for mining and industrial telecommunication. Attention is focused on individual products with more detailed description of their key advantages and benefits that can be accomplished due to application of these products alone or in combination with other systems and equipment. Particular considerations are dedicated to general purpose systems for transmission of analog and binary signals as well as the system for monitoring of transportation means and power supply voltage for electric traction.
7
Content available remote Zakłócenia elektromagnetyczne w elektronicznych systemach alarmowych
PL
W pracy przedstawione zostały podstawowe problemy związane z zakłóceniami o podłożu elektromagnetycznym, które w sposób istotny mają wpływ na parametry pracy podzespołów elektronicznych wchodzących w zakres budowy układów alarmowych. Poddano analizie zjawiska rozprzestrzeniania się zaburzeń elektromagnetycznych w otoczeniu systemów bezpieczeństwa, wywołujące zamierzone jak i stochastyczne nieprawidłowości mające wpływ na stabilną pracę systemu.
EN
In the paper were presented the fundamental issues of electromagnetic interference on the ground, which significantly affect the parameters of the electronic components within the scope of building alarm systems. We analyzed the phenomenon of propagation of electromagnetic disturbances in the environment of safety, causing intentional and stochastic irregularities affecting the stable operation of the system.
PL
Prawidłowe działanie systemu sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) wiąże się z szybkim przekazaniem informacji do użytkownika o stanie chronionego obiektu. W artykule przedstawiono koncepcję zastąpienia urządzenia sterującego i obrazującego (centrali alarmowej) przez komputer klasy PC wyposażony w odpowiednie oprogramowanie umożliwiający realizację funkcji sterowania, zarządzania systemem I&HAS. Do budowy takiego systemu został wykorzystany komputer PC oraz środowisko LabView. Akwizycja parametrów odbywała się na podstawie informacji i sygnałów z czujników współpracujących z kartami pomiarowymi. Zbudowany interfejs umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera aktualnych, a także archiwalnych parametrów występujących w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość wglądu i nadzór nad systemami alarmowym działającym w obiekcie.
EN
The correct functioning of the intrusion and hold-up alarm system (I&HAS) is connected with a quick transmitting the information about state of protect object to the user. This paper presented the concept of replaced classic hardware control and indicating equipment by computer PS with individual special software make enable realized the remote control, virtual control and indicating equipment for alarm system I&HAS.A computer PC and LabView environment have been used for the building of such system. The acquisition of parameters was carried out basing upon the information and signals received from the sensors supporting the measuring cards. The actual as well as archived parameters occurring in alarm system can be displayed on the computer screen via built-in interface. Thanks to this solution, the system user has the opportunity to review of and to supervise over the autonomous alarm systems operating in object.
PL
W publikacji omówiono proces certyfikacji i pewne problemy wynikające z doświadczeń Ośrodka Certyfikacji Wyrobów, specjalizującego się w certyfikacji elementów i systemów alarmowych. Certyfikacja wyrobu, a w szczególności wystawienie certyfikatu, wymaga jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu certyfikacji. Zdefiniowanie elementu czy systemu alarmowego jako towaru oferowanego na rynku okazało się istotnym problemem. Problem ten wynika z faktu, że producent (importer) systemu na ogół buduje go na konkretne zamówienie klienta (według jego wymagań i potrzeb). Trudność ta polega na ustaleniu jego parametrów technicznych, a w szczególności stopnia zabezpieczenia i klasy środowiskowej. W artykule przedstawiono schemat funkcjonalny systemu alarmowego i jego funkcje wynikające z wymaganego zabezpieczenia. Omówiono ważniejsze kryteria umożliwiające określenie stopnia zabezpieczenia wybranych elementów i systemu alarmowego jako całości, które powinny wspomóc producenta w określeniu certyfikowanego wyrobu i ustaleniu stopnia zabezpieczenia dla tego wyrobu.
EN
The paper discusses the certification process and some problems arising from the experience of the Centre for Products Certification, which specializes in certification of alarm components and alarm systems. The product certification, in particular the issue of a certificate, reguires a clear definition of the certification subject. The definition of a component or an alarm system as a product offered on the market proved to be a major concern. This problem comes from the fact that the manufacturer (or importer) of the alarm system generally builds it up on specific customer order (according to his needs and requirements). The difficulty is to determine its the technical parameters, in particular, the security grade and environmental class. The paper presents the functional diagram of an alarm system and the functions resulting from the reguested protection. Discusses the important criteria for determining the security grade of the selected components and alarm system as a whole, which should help the manufacturer's in the identifying certified product and determining the security grade for this product.
PL
Przedmiotem badań prowadzonych przez autora są bezkontaktowe metody detekcji zbicia szyby bazujące na analizie sygnałów akustycznych towarzyszących tem procesowi. Zagadnienie to ma zasadnicze znaczenie dla nowoczesnych systemów alarmowych, szczególnie w przypadkach dużych obiektów, gdzie indywidualne nadzorowanie każdej szyby byłoby nieekonomiczne. W toku badań opracowano metodę, bazującą na trnsformacji falkowej i identyfikacji wybranych cech sygnału, dającą efektywność detekcji >90%, a odporność na sygnały fałszywe >80%. W artykule przedstawiono metodę w wersji umożliwiającej jej implementacje w systemie przetwarzającym dane on-line, koncentrująć się na modyfikacji poprawiającej dydtynktywność cech fazowych sygnałów. W części końcowej zaprezentowano uzyskane wyniki i porównano je do reulttów przedstawinych w pracach [1] i [2].
EN
The subject of research being made by author is a non-contact method of glass break detection, based on analysis of acoustic signals of the phenomena. Presented problem is very important for modem alarm systems, especially mounted in buildings with big amount of panes, where assembling of individual sensor for each pane is very expensive. In the progress of research author has developed the method of breaks detection based on Wavelet Transformation and identification of amplitude and phase features of the acoustic signal. Developed method achieves over 90% of detectability, and >80% of resistance for false signals. In the paper method adapted for embedded system with on-line processing is presented. Author focused on modificationss which improves the identyfication of phase features of the signals. The las parto of the article presents achieved results (detectability ad resistance to false signals) in comparision to result of the method presented in [1] and [2].
PL
Jakość systemu alarmowego jest wyrażana przez klasę zabezpieczenia, która zależy od właściwości użytego sprzętu (klasa 1. jest podstawową, przeznaczoną dla zastosowań o małym ryzyku, a klasa 4. najwyższą, przeznaczoną do obiektów wysokiego ryzyka włamania). Zastosowanie techniki połączeń radiowych spowodowało dodanie nowych kryteriów oceny jakości dla każdej klasy zabezpieczenia, w celu zapewnienia właściwej odporności systemów bezprzewodowych na zakłócenia mogące pogorszyć transmisję i przetwarzanie danych. Przedstawiono kryteria odporności na tłumienie sygnałów, kolizje pomiędzy sygnałami alarmowymi i monitorującymi, interferencje, podmiany elementów lub wiadomości. Przedstawiono wymagania dotyczące monitorowania połączeń i detekcji sygnałów interferujących. Opisano zasady oceny zgodności tych systemów z dyrektywami UE.
EN
Quality of the alarm systems is determined by security grading which depends on performances of the equipment used (grade 1 is the basic dedicated for small risk and grade 4 is the highest dedicated for big risk of intrusion). Application of the radio frequency techniques in alarm systems caused the addition of the new quality criteria in each security grade to provide correct immunity of wireless systems on disturbance able to impair transmission and processing of data. The paper presents criteria for immunity to: attenuation of signals, collisions between alarm and monitoring messages, interference, component and message substitution. Requirements for links monitoring and detection of interference are presented. The rules of the UE directive conformity assessment of those systems are described, too.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej elementów systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla central alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytutu Elektroniki.
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is a main component alarm system. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla centrali alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytut Elektroniki
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is main component alarm systems. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
PL
To nie jest ciekawy artykuł. Zawarte w nim informacje mogły być ważne, potrzebne i ciekawe ponad dziesięć lat temu. Chociaż, z drugiej strony, poruszane w nim problemy występują bardzo często do dnia dzisiejszego. Może z tego powodu, że wszyscy zainteresowani czekali aż ktoś je opisze? Ale co ciekawego może napisać elektronik o sieciach ciepłowniczych preizolowanych? W dodatku, mówiąc szczerze, nigdy nie widziałem dobrze wykonanej sieci ciepłowniczej. Jeżeli już ktoś mnie zaprosi na pokaz, to nie po to, abym podziwiał. A nie przesadzając miałem pewnie około kilkaset zaproszeń. Spotkania kończą się zazwyczaj kilka minut po rozcięciu rury osłonowej i wydłubaniu izolacji poliuretanowej. Właśnie pierwsza część artykułu mówi o tym dlaczego dochodzi do takich sytuacji i jak zapobiegać ich powstawaniu w sieciach ciepłowniczych preizolowanych z rezystancyjnym systemem alarmowym. Druga część dotyczy impulsowych systemów alarmowych. Jest w niej mowa o spotykanych rodzajach, cechach wspólnych, różnicach oraz wadach i zaletach impulsowych układów sygnalizacyjnych. Mam nadzieję, że będzie bardziej ciekawa od pierwszej.
EN
This is not an interesting article. The information contained in it might be important, necessary and interesting ten years ago. On the other hand, the problems described in it occur often till today. Maybe the reason for this was that everyone interested in the subject waited till someone else describes the problem? But what interesting an electronic engineer may write about preinsulated district heating systems? In addition, frankly speaking, I have never seen a properly done district heating system. If I am invited for a demonstration, then it is not for admiring. Not exaggerating, I had hundreds invitations. The meetings usually ended few minutes after cutting the casing pipe and taking out the polyurethane insulation. The first part of article describes how these kinds of situations occur and what are the ways of preventing them in preinsulated district heating systems with resistance alarm system. The second part concerns impulse alarm systems. The existing types, common features, defences, defects and advantages of impulse alarm systems are described in this part.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.