Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  volumetric coagulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono badania, których celem było porównanie efektywności oczyszczania ścieków z przemysłu koksowniczego w procesach koagulacji objętościowej i pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. W przypadku z pierwszej z metod przebadano 4 rodzaje koagulantów żelazowych, produkowanych przez Zakład "Kemipol" o wspólnej nazwie PIX. Były to: PIX-112, PIX-123, PIX-122 oraz PIX-113. Dobrano najkorzystniejszy koagulant, wyznaczono jego optymalna dawkę oraz pH roztworu reakcyjnego (pH=5;9). Proces pogłębionego utleniania przeprowadzono dla ścieków różniących się kwasowością (pH=3,5 oraz pH=5), stosując różne dawki żelaza (Fe2+) zmieniane w zakresie od 0,1 g/dm3 do 0,8 g/dm3 zachowując stosunek stężeń Fe2+/H2O2 na poziomie 1:3. Z uwagi na zbyt niski stopień oczyszczania przedmiotowych wód pod-procesowych w obu przypadkach, uniemożliwiający ich odprowadzenie do zbiornika naturalnego lub kanalizacji, poddano je doczyszczeniu w procesie odwróconej osmozy. Efektywność procesów fizykochemicznego oczyszczania ścieków koksowniczych określono w oparciu o zmiany wartości zanieczyszczeń tj. chemicznego zapotrzebowanie tlenu oraz zawartości węgla organicznego i ogól-nego, stężenie indeksu fenolowego, cyjanków wolnych, siarczków oraz żelaza ogólnego.
EN
The article discusses research aimed at comparing the effectiveness of treatment of waste-water from coke industry in the volume of coagulation and advanced oxidation using Fenton's reagent. In the case of the first of the methods tested four types of iron coagulants are produced by the Department "Kemipol" a common name of the PIX. These were: PIX-112 PIX-123, PIX and PIX-122-113. Selects the best possible coagulant, determined its optimal dose and pH of the reaction solution (pH = 5, 9). Advanced oxidation process was carried out for treatment different acidity (pH = 3.5 and pH = 5), using different doses of iron (Fe 2 +) changed from 0.1 g / dm 3 to 0.8 g / dm 3 while maintaining the ratio of the concentrations of Fe2 + / H2O2 at 1:3. Given the very low degree of purification of these waters in both cases, prevent their discharge into the natural reservoir or sewage, treated them in the process of thoroughly cleaning of reverse osmosis. The effectiveness of the physicochemical wastewater treatment processes of coke have been identified based on the evolution of pollutants such as chemical oxygen demand and organic carbon content and total concentration of phenol index, free cyanide, sulfides and iron general.
EN
The article compares the efficiencies of coke plant wastewater treatment in the integrated systems that combine physicochemical and chemical purification methods with ultrafiltration and reverse osmosis. The wastewater treated came from the "Coke Plant Czestochowa New". In the process of volume coagulation the coagulant used was sulfate (VI) iron (III)-PIX-113, with the dosage of 400 mg/dm3 and pH was 9. In the advanced oxidation Fenton's reagent was applied, with the concentration of iron equal to 0.8g/dm3 and hydrogen peroxide 2.4 g/dm3. Coke plant wastewater treatment after its initial purification was performed by means of ultrafiltration process with the use of a polysulfone membrane with 16% weight content of polysulfones in the film-forming solution and a 5-second time of solvent evaporation from the membrane surface. In spite of the fact that treated coke oven wastewater presented high values of pollution indicators, making it impossible to drain into the natural receiver or sewer, it was posttreated in the process of reverse osmosis using a nylon membrane (ADF), of an American company Osmonics. The article also presents an attempt of modelling of low-pressure membrane filtration efficiency based on the relaxation model assumptions.
PL
W artykule porównano efektywności oczyszczania ścieków koksowniczych pochodzących z zakładu koksowniczego "Koksownia Częstochowa Nowa" w układach zintegrowanych, które łączyły ze sobą fizykochemiczną oraz chemiczną metodę oczyszczania z ultrafiltracją i odwróconą osmozą. Proces koagulacji objętościowej prowadzono siarczanem (VI) żelaza (III)-PIX-113, którego dawka wynosiła 400 mg/dm3 a pH środowiska wynosiło 9 natomiast pogłębionego utleniania z wykorzystaniem odczynnika Fentona, stosując stężenie żelaza równe 0,8 g/dm3 i nadtlenku wodoru 2,4 g/dm3. Oczyszczanie poprocesowych wód koksowniczych po ich wstępnym oczyszczeniu prowadzono stosując proces ultrafiltracji z wykorzystaniem płaskiej polisulfonowej membrany o 16% wag. zawartości polisulfony w roztworze błonotwórczym i 5-cio sekundowym czasem odparowaniem rozpuszczalnika z powierzchni membrany. Ponieważ tak oczyszczone ścieki koksownicze nadal charakteryzowały się wysokimi wartościami wskaźników zanieczyszczeń, co uniemożliwiło odprowadzenie ich do odbiornika naturalnego lub kanalizacji doczyszczono, je w procesie odwróconej osmozy z zastosowaniem poliamidowej membrany (ADF) amerykańskiej firmy Osmonics. W pracy zaprezentowano również próbę modelowania wydajności procesu niskociśnieniowej filtracji membranowej w oparciu o założenia modelu relaksacyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.