Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pumping station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article considers issues of ensuring sustainable agricultural production by increasing reliability of an irrigation system and water security. The article describes results of hydraulic tests performed at the water outlet with a vertical movement valve member. Resistance coefficients and hydrodynamic effects at the water outlet were determined experimentally. The study developed a method for calculating hydromechanical transient processes in the water outlet at the stop and start of the pump. The paper substantiates the new construction of a water outlet facility with a vertical displacement of the breakdown valve. Such a design better corresponds to peculiarities of the operation of pumping stations and, if there are water pipes of considerable diameter, it has a positive effect on transition hydrodynamic processes by reducing the number of failures and downtime by up to 10%.
EN
Cascade and variable rotational speed control systems of sewage pumping stations are compared in this article. The range of pump efficiency variations and potential for breakdowns are adopted as criteria. A pumping station including two or three pumps is analysed. A control system at a variable rotational speed and maximum sewage level is presented. Properties of a cascade control system and a system at a maximum head of sewage are compared using the example of any pump performance chart.
EN
Results of an extensive experimental study conducted in eighties at the former Leningrad Polytechnic Institute are revised and analysed in context of some further research. The optimum length of straight outlet tubes with diffuser of circular cross-section and the outlet/inlet crosssectional area ratio are established. The optimum geometrical features of cranked type outlet tubes and the outlet tubes with diffuser cross-section transition from circular to square and rectangular ones are determined. Finally, the influence of the outlet conjunction channel slope on the pumping station efficiency is studied in detail.
PL
Artykuł przedstawia różnice w wymaganiach standardu amerykańskiego oraz Polskiej Normy w kontekście hydraulicznego projektowania pompowni pożarowej dla instalacji tryskaczowych. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania stawiane pompom, armaturze oraz źródłom zaopatrzenia w wodę. Ze względu na znacznie szerszy zakres wymagań NFPA omówiono te wymogi, które mają odpowiedniki w polskich normach.
EN
The article presents differences in the requirements of the American standard and the Polish Standard in the context of the hydraulic design of fire pumping station for sprinkler systems. In the article, special attention was paid to the requirements for pumps, fittings and water supply sources. Due to the much wider scope of NFPA requirements, these requirements have been discussed which have their analogous equivalents in the Polish Standard.
PL
W artykule poruszono kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i oznakowania ich znakiem budowlanym B. Omówiono różnice pomiędzy zestawami pompowymi wprowadzanymi do obrotu a pompowniami składanymi z podzespołów przez instalatorów w kontekście kończącego się w czerwcu 2018 r. okresu przejściowego. Poruszona została problematyka projektowania pompowni w perspektywie braku norm i przepisów krajowych odnoszących się do pompowni niebędących częścią instalacji tryskaczowych, wymienione też zostały standardy zagraniczne mogące mieć zastosowanie przy projektowaniu układów pompowych w Polsce.
EN
The article deals with the marketing of construction products in the light of the regulations in force from 1st January 2017. and marking them with construction mark B. The article discusses the differences between pumping sets placed on the market and pumping stations assembled from subassemblies by installers in the context ending in June 2018 interim period. The problems of pumping station design were discussed in the perspective of the lack of national standards and regulations pertaining to pumping stations that are not part of sprinkler installations, foreign standards that could be applied in the design of pumping systems in Poland were mentioned.
PL
Tematem artykułu jest system SCADA eksploatowany w MPEC S.A. w Krakowie. Opisana jest historia jego powstania oraz przyjęta i zrealizowana koncepcja jego konfiguracji. W artykule opisano zastosowane rozwiązania techniczne do monitoringu źródeł ciepła, komór technologicznych, przepompowni i pojedynczych węzłów ciepłowniczych. Scharakteryzowano przyjęte rozwiązania komunikacyjne w aspekcie ich i niezawodności.
EN
The subject of the article is the SCADA system working in MPEC S.A. in Cracow. The history of its development is described as well as the adopted and implemented concept of its configuration. The applied technical solutions are discussed for monitoring heat sources, technological chambers, pumping stations and individual heat distribution centres. Accepted communication solutions have been outlined in terms of standardization and reliability.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy ryzyka zawodowego związanego z użytkowaniem wyrobisk elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty ”. W wyniku tej analizy wyłączono z ruchu większość wyrobisk. Dostęp ograniczono do części sztolni udostępniającej, prowadzącej do pompowni. Jednocześnie do zmniejszenia zagrożenia zaprojektowano wzmocnienia obudowy na tym odcinku. Kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie pozostałych wyrobisk przed dostępem osób postronnych, przede wszystkim tzw. grup eksploracyjnych.
EN
The article presents the course and results of the analysis of occupational risks associated with the use of workings of pumped-storage „Młoty” plant. As a result of this analysis most of the workings were excluded from operation. Access is limited to part of the development gallery, leading to a pumping station. At the same time to reduce the hazard reinforcement of the support was designed along the hazardous section. The key issue is to protect the remaining workings against the access by unauthorized persons, especially the so-called exploration groups.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wód opadowych na działanie pompowni ścieków przeprowadzoną na podstawie analizy działania istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa. Analiza objęła kilkanaście obiektów, dla których zestawiono dane dotyczące czasu pracy pomp. objętości przepompowanych ścieków oraz wysokości opadów. Wyniki analiz. wykazały liniową zależność pomiędzy wysokością miesięcznych opadów a wzrostem objętości przepompowanych ścieków w zdecydowanej większości obiektów - tylko na jednej z pompowni brak było korelacji pomiędzy tymi wielkościami. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dla poszczególnych miesięcy objętość wód przypadkowych znacząco przewyższa wartości zakładane w dokumentacjach projektowych.
EN
The article presents an analysis of the impact of stormwaters on the sewage pumping stations based on the analysis of existing objects located in Czestochowa. The analysis includes several pumping stations characterized by total pumping time, volume of pumped wastewater and the precipitation depth (weekly. monthly). The results showed a linear relationship between monthly precipitation depth and the increase of pumped wastewater (only one pumping station there was no correlation between those values). The results showed the volumes of wastewaters incidental significantly exceeds the values assumed in the design documentation.
EN
This paper presents a detailed study carried out in order to predict the influence of various design parameters and operating conditions on the performance of the wet pit pumping station. The method is based on the use of physical and numerical models to reproduce and understand the flow conditions inside the wet pit and their effect on the air entrainment. The research starts with developing a representative model for the wet pit pumping station, goes through conducting the numerical and experimental studies as well as the validation of the results, and ends with providing a valuable easy-to-enforce preliminary design and operating recommendations.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badania przeprowadzone w celu przewidywania wpływu różnych parametrów projektowych i warunków pracy na działanie stacji pomp mokrych. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu wzorów fizycznych i numerycznych w celu odtworzenia i zrozumienia warunków przepływu wewnątrz pompy mokrej oraz ich wpływu na porywanie powierza. Badanie rozpoczyna się od opracowania reprezentatywnego modelu stacji pomp mokrych, następnie skupia się na przeprowadzeniu badań eksperymentalnych i numerycznych oraz walidacji wyników, kończąc na przedstawieniu cennych i łatwych do wdrożenia rekomendacji dotyczących wykonania projektu wstępnego i eksploatacji.
PL
Realizacja konstrukcji jezdni wewnątrz rur tunelowych wiązała się z wykonaniem istotnych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany nośne, strop, ściany odbojowe, chodniki, przepompownie i obudowa przeciwpożarowa. Oprócz charakterystyki wymienionych robót zwrócono uwagę na trudności wykonywania robót budowlanych wewnątrz tunelu.
EN
Construction of the road surface inside the tunnel tube requires execution of important structural components, like: supporting walls, concrete roof, crash walls, pedestrian sidewalks, pumping stations and fire protection cover. Beyond characteristic of the aforementioned works, also the difficulties associated with working inside a tunnel tube are pointed out.
PL
Scharakteryzowano badania i analizy oraz omówiono wyniki pomiarów drgań maszyn (pomp) oraz konstrukcji wsporczej pod maszyny. Z uwagi na to, że przyczyna nadmiernych drgań mogła dotyczyć zarówno konstrukcji, jak i maszyn, przeprowadzono różne rodzaje pomiarowych analiz dynamicznych (OMA, EMA, ODS).
EN
The results of measurements of vibrations machines (pumps) and support structures using different measurements techniques and different methods of data processing are presented and discussed in the paper. Failure to comply with the ISO 10816-3 by pumps located on the reinforced concrete ceiling were the direct reason of the tests. Because the excessive vibration could be caused by both the construction and the machinery, the different types of measuring dynamic analysis (OMA, EMA, ODS) were carried out.
EN
The problem of increasing of the efficiency of operation of the water mains in modern conditions while the transition to a three-tier tariff for the electricity is examined in the present work. An effective method for solving this problem, based on the use of specific features of the water mains as stochastic objects operating in the stochastic environment is offered. The mathematical formulation of the problems of optimal stochastic control of the modes of operation of the water main with probabilistic constraints on the phase variables is presented. A new strategy for the optimal stochastic control of the modes of operation of the water main, the use of which has allowed to develop an effective method for solving the examined problem is proposed in the present work. It is shown that the transition from the classical deterministic problems of control of the modes of operation of the water mains to stochastic ones, provides a significant (up 9%) decrease of financial expenses for the electricity.
PL
Pierwsze współczesne rozwiązanie kanalizacji miasta Gdańska. Ograniczenie kanalizowania wód opadowych. Ochrona przed wysokimi wodami pochodzenia sztormowego. Szczególne rozwiązanie pierwszej miejskiej przepompowni ścieków.
XX
The city Gdansk sewerage first modern solution. Limitation of the rain water closing in sewers. Protection against high waters of the storm. Special solution of the city first sewage pumping station.
14
Content available remote Zastosowanie sprężonego powietrza w systemach kanalizacji ciśnieniowej
PL
Problem zagniwania ścieków w kanalizacji sanitarnej tłocznej ma wiele czynników wpływających na jego powstawanie. Głównymi składowymi są tu zużycie wody przez mieszkańców zlewni oraz parametry hydrauliczne układu ciśnieniowego. Zbyt długi transport w środowisku beztlenowym powoduje szereg problemów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej, m.in. zaleganie osadów wewnątrz kolektora oraz wydzielanie się siarkowodoru. Jedynym sposobem na ograniczenie czasu przetrzymania, bez używania środków chemicznych, jest zastąpienie ścieków powietrzem, a więc medium nieagresywnym. Efekt wspomniany uzyskuje się za pomocą stacji przedmuchu rurociągu tłocznego.
EN
Suppuration sewage in sanitary sewage discharge has many factors influencing its formation. The main components here are water consumption by residents of the catchment area and the hydraulic pressure system. Too long transport in the absence of oxygen causes a number of operational problems in the sewerage system, including retention of sediments inside the collector, and the evolution of hydrogen sulfide. The only way to reduce the retention time, without the use of chemicals, waste water is to replace the air, and therefore non-aggressive medium. The effect mentioned is achieved by a blow station discharge pipe.
15
Content available remote Energy and resource saving control system for pumping stadion
EN
Energy and resource saving control system for pumping station is offered. Its formation is based on a complex approach to the estimation of power processes in all the elements of power channel, taking into account the real conditions of consumer operation and changing operating characteristics of hydraulic equipment. The system enables substantiation of the choice of power efficient operation conditions and expedience of hydraulic equipment further operation.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia oszczędności energii I zasobów w stacji pomp, poprzez zastosowanie proponowanego systemu sterowania. Przy jego opracowywaniu zastosowano złożony sposób estymacji procesów energetycznych, biorący pod uwagę zarówno rzeczywiste warunki poboru przez odbiorcę jak i zmienną charakterystykę pracy urządzeń hydraulicznych.
PL
W 2013 r. przypada 15-lecie działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych (ISTT). W ciągu tych lat Polska Fundacja Technik Bezwykopowych nie tylko aktywnie wspierała rozwój technologii bezwykopowych w kraju, ale również popularyzowała polskie osiągnięcia w zakresie technologii bezwykopowych na arenie międzynarodowej.
EN
2013 will mark the 15th anniversary of the Polish Foundation for Trenchless Technology (PFTT), a member of the International Society for Trenchless Technology (ISTT). Over those years PFTT has not only actively supported the development of trenchless technologies in Poland, but also popularized Polish accomplishments and successes in trenchless technology internationally.
17
Content available remote Analiza koncepcji modernizacji miejskiej pompowni wody czystej
PL
W pracy przedstawiono warianty modernizacji pompowni wody czystej, pracującej w złożonym systemie wodociągowym miasta Kłodzko, położonego w terenie górskim. Na potrzeby opracowania wykonano inwentaryzację wyposażenia instalacyjnego eksploatowanej obecnie pompowni oraz kluczowych obiektów systemu dystrybucji wody (zbiorników). Po analizie występujących problemów eksploatacyjnych w pracy pompowni i po określeniu warunków technicznych jej współpracy z systemem dystrybucji wody, zaproponowano kilka wariantów racjonalnej modernizacji pompowni. Opracowano model hydrauliczny współpracy pompowni IIstopnia z siecią wodociągową w programie EPANET. Dla opracowanych koncepcji modernizacji pompowni wykonano kosztorysy, które umożliwiły (względne) porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych proponowanych rozwiązań technicznych.
EN
The paper presents various upgrade versions of a clean water pumping station working in a complex water supply system of the city Kłodzko, located in the mountainous terrain. The detailed inventory of installation equipment in currently operated pumping station and key objects in water distribution system (water tanks) were prepared. Following analysis of the existing operational problems in pumping station and determination of the technical conditions in connection with the water distribution system, several variants of rational modernization of pumping was proposed. Hydraulic model of the main pumping station and the water distribution network in EPANET was developed. For the variants under consideration cost estimation was made that allowed the (relative) comparison of investment and operational costs of the proposed technical solutions.
18
Content available Zielona energia w Wodociągach Krakowskich
PL
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to jeden z priorytetów w działalności Wodociągów Krakowskich. Z jednej strony jest to wkład w ochronę środowiska, z drugiej oznacza obniżenie kosztów funkcjonowania, gdyż koszt energii elektrycznej stanowi 10% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. W ciągu ostatnich lat Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.) zrealizowało szereg inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej.
19
Content available remote Przepompownie ścieków - konstrukcje i charakterystyki
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z rurowym transportem ścieków. Omówiono zależność między okresem cyklu pracy pompowni a objętością zbiornika retencyjnego. Pokazano typowe charakterystyki pomp wyporowych i pomp wirowych oraz zmiany punktu pracy pompowni po zmianie charakterystyki rurociągu. Przedstawiono typowe przepompownie ścieków, wyposażone w pompy wyporowe, pompy wirowe i pompy pneumatyczne. Przedstawiono schemat i opisano przepompownię ścieków nowej konstrukcji, wyposażoną w pompy przeponowe zasilane cieczą pośredniczącą.
EN
The paper presents the basic subjects connected with pipe transport of sewage. The dependence between the period of work of pumping station and a volume of retention reservoir are elaborated. The typical characteristics of positive displacement pumps and centrifugal pumps as well as the changes of the working point of a pumping station after the alteration of the characteristic of a pipeline are shown in the paper. Typical sewage pumping stations equipped with positive displacement pumps, centrifugal pumps and pneumatic pumps are introduced. The paper includes schema and description of the new construction of pumping station equipped with diaphragm pumps which are supplied by intermediary liquids.
20
Content available remote Doświadczenia AQUA w eksploatacji przepompowni ścieków
PL
W AQUA SA jedną z podstawowych jest działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Jest ona wykonywana za pośrednictwem personelu technicznego spółki, odpowiedzialnego za utrzymanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1100 km, w ostatnich latach dynamicznie rozbudowywanej, oraz dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków przystosowanych do usuwania związków biogennych. Spółka od wielu lat eksploatuje 32 przepompownie ścieków zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej, dalsze są w fazie budowy lub projektowania. Kilka kolejnych przepompowni pracuje na oczyszczalniach ścieków. W artykule zostały opisane nabyte przez użytkownika istotne doświadczenia i wnioski eksploatacyjne. Doświadczenia z eksploatacji sprowadzają się do wdrażania takich rozwiązań planistycznych, w wyniku których minimalizuje się konieczność budowy kolejnych przepompowni ścieków i preferuje eksploatacyjnie tańsze oraz mniej zawodne systemy grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usługi odbioru i oczyszczania ścieków oraz optymalizacji kosztów eksploatacji przepompowni ścieków wymaga systemowego podejścia, w którym możliwe jest prowadzenie eksploatacji przepompowni bez stałej obsługi na miejscu oraz zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego pomp i wyposażenia przepompowni, jak również zapewnienie ciągłości pracy i przeciwdziałanie blokadom. W praktyce oznacza to konieczność utrzymywania lub współpracy z ekipą wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych służb prowadzących serwis i naprawy awarii przepompowni oraz systemów automatyki i sterowania zgodnie z wymogami DTR, BHP i instrukcji technologicznych przepompowni.
EN
Collection of sewage is one of the basic activities of AQUA SA. It is performed by the company's technical staff who are responsible for the maintenance of the sewage system the length of which is approximately 1100 km, which has been dynamically expanded in recent years, and two mechanical biological treatment plants adapted to nutrient removal. For many years, the company has been operating 32 sewage pumping stations, located in the sewerage system; others are being constructed or designed. Several subsequent pumping stations operate in sewage treatment plants. The paper describes major experience and conclusions relating to operations that the user has gained. Experience relating to operation involves implementation of such planning solutions that result in minimising the need to build more sewage pumping stations and prefer less expensive and more operationally reliable gravity sewage systems. The need to ensure continuity of sewage collection and treatment, as well as optimisation of operating costs of sewage pumping stations requires a systemic approach, in which it is possible to carry out operation of the pumping station with no permanent on-site personnel and ensuring the reliability of power supply for pumps and pumping equipment, as well as ensuring continuity of operation and prevention of blockage. In practice, this means the need to maintain or cooperate with a team of qualified and adequately trained staff carrying out maintenance and repair of failures of pumping stations and automation and control systems as required by operation and maintenance documentation, health and safety regulations, and procedure specifications for pumping stations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.