Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy magazynowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dynamiczny rozwój przemysłu i handlu w ostatnich latach wymusił konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki magazynowej. Głównym powodem wprowadzanych zmian jest optymalizacja czasu realizacji operacji magazynowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Wymusza to reorganizację magazynów, operacji magazynowych oraz wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych w trakcie procesu magazynowania. Aby zapewnić dużą skuteczność, wysoką efektywność i obniżenie kosztów realizowanych procesów magazynowych stosowane są odpowiednie programy i narzędzia symulacyjne. W artykule przedstawiono możliwości oraz korzyści jakie wnosi zastosowanie oprogramowania do modelowania i symulacji procesów zachodzących w magazynach.
EN
The dynamic development of industry and trade in recent years has forced the need to use new solutions in the field of warehouse management. The main reason for the changes being introduced is the optimization of the time of completing warehouse operations while reducing costs. This forces the reorganization of warehouses, warehouse operations and the introduction of modern equipment and devices used during the storage process. To ensure high efficiency and reduction of costs of warehouse processes, appropriate programs and simulation tools are used. The article presents the possibilities and benefits of software for modeling and simulation of processes taking place in warehouses.
PL
Przyszłością kompletacji, jak i pozostałych procesów w magazynie, będzie pełna automatyzacja w postaci wykorzystania robotyki. Proces ten będzie następował stopniowo, równolegle z obniżaniem się kosztów wdrożenia zautomatyzowanego magazynu. Automatyzacja kompletna wymaga jednak pełnej standaryzacji w obszarze opakowań, procesów i … przyzwyczajeń konsumentów, a na to się nie zanosi w najbliższej przyszłości.
PL
Artykuł poświęcony jest metodą heurystycznym w zadaniu optymalizacji procesów magazynowych. Ze względu na dużą złożoność procesów zachodzących w magazynie aby dobrze opisać i oszacować te procesy tradycyjne metody analizy danych nie spełniają swojego zastosowania. W celu agregacji reguł postępowania i znalezienie jak najlepszych czyli optymalnych procesów magazynowych autor zaproponował metodę heurystyczną. W tym celu zostały przedstawione kolejne etapy tworzenia modelu w programie AnyLogic. Pozwala to na budowę modelu magazynu oraz poprzez parametryzowanie jego czynników szukanie najlepszych rozwiązań. Metoda oparta na heurystykach mająca zastosowanie w programie AnyLogic pozwala na tworzeni optymalnych rozwiązań oraz wskazuje na wąskie gardła jakie mogą pojawić się przy równych obciążeniach systemu.
EN
The article is devoted to the heuristic method in the task of optimizing warehouse processes. Due to the high complexity of the processes in the warehouse, in order to describe and evaluate these processes well, traditional data analysis methods do not meet their application. In order to aggregate the rules of conduct and find the best or optimal warehouse processes, the author proposed a heuristic method. For this purpose, the next steps in creating a model in AnyLogic were presented. This allows you to build a warehouse model and by parameterizing its factors to find the best solution. AnyLogic's heuristic-based heuristics method makes it possible to create optimal solutions and pinpoint the bottlenecks that can occur with equal load on the system.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności zastosowania jednego z nowoczesnych systemów komisjonowania w procesie przyjęcia dóbr na magazyn. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano system Pick by, voice, który zabudowany jest w laboratorium naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przeprowadzone badanie polegało na realizacji zleceń przyjęcia dóbr na magazyn z wykorzystaniem systemu Pick by voice oraz metody klasycznej, która realizowana jest z wykorzystaniem dokumentacji papierowej. Podczas badania dokonano pomiaru czasu realizacji poszczególnych zleceń oraz ich etapów. Uzyskane wyniki pomiarów umożliwiły porównanie czasów realizacji zleceń i określenie na tej podstawie efektywności analizowanego systemu komisjonowania. Podczas badania zaobserwowano również, rzeczywistą skuteczność analizowanego systemu oraz określono wąskie gardła występujące podczas jego użytkowania.
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of one of the modern picking systems in the adoption process of goods in the warehouse. To carry out the analysis, the system Pick by voice, which is built in the laboratory at Acedemy of Business in Dąbrowa Górnicza were used. The study was based on the adoption of orders of goods to the warehouse system using Pick by voice and the classical method, which is carried out using paper documentation. During the study the execution time of individual orders and their stages were measured, both in the classical method and the orders executed using the Pick by light. The results of the measurements allowed to comparison the execution time and determine the effectiveness of the Pick by voice picking system. During the study it was also observed the actual effectiveness of the analyzed system and identifies bottlenecks that occur during its use.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności zastosowania jednego z nowoczesnych systemów komisjonowania w procesie wydawania dóbr z magazynu. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano system Pick by light, który zabudowany jest w laboratorium naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przeprowadzone badanie polegało na realizacji zleceń wydań dóbr z magazynu z wykorzystaniem systemu Pick by light oraz metody klasycznej, która realizowana jest z wykorzystaniem dokumentacji papierowej. Podczas badania dokonano pomiaru czasu realizacji poszczególnych zleceń oraz ich etapów, zarówno w metodzie klasycznej jak i podczas zleceń realizowanych z wykorzystaniem systemu Pick by light. Uzyskane wyniki pomiarów umożliwiły porównanie czasów realizacji zleceń i określenie na tej podstawie efektywności analizowanego systemu komisjonowania. Podczas badania zaobserwowano również, które z elementów procesu wydań dóbr z magazynu generują największe straty czasu.
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the use of one of the modern picking systems in the delivery of goods from the warehouse. To carry out the analysis, the system Pick by light, which is built in the laboratory at Acedemy of Business in Dąbrowa Górnicza were used. The study was based on execution editions of goods from the warehouse system using Pick by light and the classical method, which is carried out using paper documentation. During the study the execution time of individual orders and their stages were measured, both in the classical method and the orders executed using the Pick by light. The results of the measurements allowed to comparison the execution time and determine the effectiveness of the Pick by Light picking system. During the study it was also observed which the elements of the release of goods from the warehouse generate the largest loss of time.
PL
Planowanie rozmieszczenia produktów w magazynie wysokiego składowania jest procesem złożonym, wymagającym dużego doświadczenia i wiedzy w szczególności z zakresu zarządzania logistycznego przedsiębiorstwa. Niewłaściwe sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie może stać się źródłem wielu trudności, a nawet bankructwa, dlatego też jest to jeden z głównych problemów współczesnych menedżerów. W badanym przedsiębiorstwie przeprowadzono analizę ABC w celu pogrupowania towarów według ich ilości i wartości, co pozwoliło wyznaczyć ich odpowiednią lokację w magazynie.
EN
Planning of product placement in the high-bay warehouse is a complex process that requires a lot of experience and knowledge in particular in the field of logistic management. lmproper inventory control in a company can be the source of many difficulties, even bankruptcy, which is why stocks are one of the major concerns of today's managers. In the audited company ABC analysis was performed to group products according to their quantity and value. The results of the calculations are shown for individual products, identifying their needs, while taking into account the volume of sales. The study helped to determine the appropriate location of the selected products in stock.
PL
W artykule zdefiniowano zagrożenia, które mogą występować w procesach magazynowych. Zagrożenia te mogą wpływać na bezpieczeństwo pracowników, ale także na działalność przedsiębiorstwa. Każde z zagrożeń może w znaczący sposób wpłynąć na ciągłość pracy przedsiębiorstwa. Zagadnienia bezpieczeństwa pracy są przedstawiane pracownikom, jednak nie wpływają one na poziom bezpieczeństwa.
EN
This paper describes the threats that can occur in the processes of warehouse. These threats may affect the safety of workers, but also for their business. Each of the threats may significantly affect the continuity of the company. Safety issues are presented to employees, but do not affect the level of safety.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.