Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Protipožežnij zahist kulʹtovih sporud v Ukraïnì
PL
Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego gromadzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa. Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa. Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.
EN
Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual ones, both for the state and for the community. Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, deployment and verification of application of technical security methods. Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.
2
Content available remote Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych
PL
Otrzymano metodami ekstrakcyjnymi chlorofilowe barwniki z surowców naturalnych. Dodatek barwników chlorofilowych zarówno do spoiwa temperowego, jak i do farby olejnej umożliwia uzyskanie farb w kolorze zielonym. Rodzaj dodawanego barwnika wpływa na właściwości użytkowe otrzymanych farb i polepsza przebadane właściwości wymalowanych powłok.
EN
Chlorophyll was isolated from natural raw materials (nettle, spinach and alfalfa) by extn. with 80% aq. Me₂CO in the presence of Mg₅(CO₃)₄(OH)₂·5H₂O at 50°C and under intensive stirring. Isolated chlorophyll was reacted with 30% aq. CuSO₄ to obtain chlorophyll-Cu complex and then with aq. soln. of NaOH to chlorophyll-Cu/Na complex. The complexes were tested for dyeing tempera binder and oil paints. The chlorophyll dyes improved the properties of painted coatings. The best properties were obtained for chlorophyllin-Cu/Na complex dye.
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
PL
Rozpuszczalniki są po spoiwie jednym z głównym składników, które mają istotny wpływ na właściwości farby, jakość ich aplikacji i powłoki. W części pierwszej niniejszej publikacji zdefiniowano terminy związane ze stosowaniem rozpuszczalników w wyrobach lakierowych oraz omówiono ich podstawowe właściwości mające wpływ na ich stosowanie w farbach. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów".
EN
Solvents are one of the main components, after the binder, that have a significant impact on the paint properties and the quality of their application and properties of co-atings. The publication defines terms related to the use of solvents in paints and discusses their basie properties affecting their use. The article is the next in the series entitled Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule omówiono bazy błonotwórcze na bazie związków krzemu oraz pozostałe nie opisywane dotąd grupy baz błonotwórczych stosowanych w farbach: żywice węglowodorowe, ketonowe, aldehydowe, fenoksy, acetalowe, kopolimery polichlorku winylu), polimery fluorowane, octany poliwinylu. Stosowane one były historycznie, bądź znajdowały zastosowanie w specyficznych niszowych aplikacjach. W niektórych gałęziach przemysłu stanowią jednak jedno z podstawowych spoiw wyrobów lakierowych stosowanych do zabezpieczania podłoża. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy Technologii Farb i Lakierów”.
EN
The article discusses binders based on Silicon compounds and other groups of binders used in paints not yet described: hydrocarbon, ketone, aldehyde, phenoxy, acetal, polyvinyl chloride copolymers, fluorinated, polyvinyl acetate polymers. They have been used historically or have been used in specific niche applications. However, in some industries they are one of the basie binders of varnish products used to protect the substrate. The article is the next in the series entitled CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF PAINTS.
PL
W artykule omówiono żywice akrylowe, które należą do jednej z najszerzej stosowanych grup żywic lakierniczych. Stosowane są powszechnie w aplikacjach, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykończenia powierzchni, zarówno dla użytkownika indywidualnego, jak i w przemyśle - od przemysłu budowlanego, poprzez przemysł samochodowy, graficzny, artykułów elektronicznych i AGD, stolarstwo, do opakowaniowego. Scharakteryzowano poszczególne grupy akrylanów stosowanych w wyrobach lakierowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu zatytułowanym: „Podstawy Technologii Farb i Lakierów”.
EN
The article presents one of the most widely used types of coating resins - acrylic resins. Acrylic resins are widely used in applications where high quality surface finish is required and used in products for both individual users (DIY market) and industry - from the construction industry, automotive, graphic, electronic goods and house-hold appliances, carpentry, packaging. The article discusses and characterizes groups of acrylates used in coating products. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic lakierowych - żywic poliuretanowych. W publikacji przedstawiono informacje dotyczące podstawowych surowców do produkcji żywic poliuretanowych, zarówno składnika poliolowego jak i utwardzaczy, oraz klasyfikację i zastosowania w materiałach powłokowych. Artykuł jest kolejnym w serii zatytułowanej: Podstawy Technologii Farb i Lakierów.
EN
The article presents information about one of the most widely used types of resins - polyurethane resins. The publication presents information on basic raw materials for the production of polyurethane resins, both polyol and hardener, as well as classification and application in coating materials. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dwuskładnikowych farb poliuretanowych z udziałem katalizatorów bezcynowych. Katalizatory bezcynowe to nowy rodzaj ekologicznych katalizatorów stosowanych w procesie sieciowania żywic poliuretanowych, będący odpowiedzią na zmiany zachodzące w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Zastosowanie nowych surowców wymaga sprawdzenia ich wpływu na proces sieciowania, jak również na właściwości powłok. Wyniki uzyskane w trakcie badań są pomocne w celu wyznaczenia kierunków, w jakich powinno podążać przeformułowanie receptur rozpuszczalnikowych, dwukomponentowych, poliuretanowych wyrobów powłokowych oraz wskazują niedoskonałości pewnych rozwiązań w tym zakresie.
EN
The work involved research into two-component polyurethane paints with non-tin catalysts. Non-tin catalysts are a new type of ecological catalysts used in the process of polyurethane resins crosslinking, which is a response to changes in environmental protection regulations. The use of such components requires checking the influence of catalysts on coating properties and behavior during crosslinking. The results obtained during the research are helpful in determining the directions in which the reformulation of solvent formulations of the two-component polyurethane coating products should be followed and indicate imperfections of some solutions in this field.
PL
W niniejszym artykule omówiono charakterystykę grupy baz błonotwórczych, jakimi są żywice poliestrowe. Żywice poliestrowe są produktami polikondensacji alkoholi wielowodorotlenowych z kwasami wielokarboksylowymi. Różnorodna budowa substratów i ich funkcyjność powodują, że na rynku dostępna jest szeroka gama żywic różniących się właściwościami. Zastosowanie poliestrów błonotwórczych to między innymi przemysł powłok ochronnych, przemysł samochodowy, przemysł chemiczny - wytwarzanie poliuretanowych baz błonotwórczych, plastyfikatorów.
EN
This article briefly discusses the characteristics of a group of film-forming materials such as polyester resins. Polyester resins are polycondensation products of polyhydric alcohols with polycarboxylic acids. A variety of substrates and their functionality make the market a wide range of resins with different properties. The use of film-forming polyesters is also wide. They are used by the furniture industry, the protective coating industry, the automotive industry, the chemical industry — the production of polyurethane film-forming bases, plasticizers. This article is next in a series of articles Chemistry and Technology of Paints and the second one focusing on raw materials for paints.
PL
W artykule przedstawiono podział i omówienie substancji powłokotwórczych otrzymywanych z surowców naturalnych stosowanych w przemyśle w różnych rodzajach powłok. Surowce te zostały sklasyfikowane pod względem pochodzenia i struktury chemicznej oraz zastosowań. Artykuł jest kolejnym z cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów” i pierwszym dotyczącym surowców do produkcji farb.
EN
The article presents the basic issues about film forming agents obtained from natural raw materials used in various types of industrial coatings. These raw materials have been classified in terms of origin, chemical structure and applications. The article is the next in a series of articles “Chemistry and Technology of Paints” and the first one focusing on raw materials for paint.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic stosowanych w przemyśle farb i alkierów – żywic epoksydowych. Omawiane zagadnienie podzielone zostało na dwie części, w niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące otrzymywania, rodzajów i klasyfikacji żywic epoksydowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information on one of the widest used types of varnish resins — epoxy resins. The discussed issue has been divided into two parts, this part presents information on the preparation, types and classification of epoxy resins. Article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najstarszych i najdłużej stosowanych typów żywic lakierniczych - żywic alkidowych. Omówione zostały metody otrzymywania, typy, właściwości i zastosowanie żywic alkidowych oraz możliwości technologiczne ich modyfikacji. Artykuł jest kolejnym w cyklu zatytułowanym: „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information about one of the oldest and the longest used types of resins - alkyd resins. Article discussed the methods of preparation, types, properties and applications of alkyd resins and the technological possibilities of their modification. The article is the next in a series of articles: Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule przedstawiono informacje na temat jednego z najszerzej stosowanych typów żywic lakierniczych - żywicach epoksydowych. Omawiane zagadnienie podzielone zostało na kilka części, w niniejszej części przedstawiono informacje dotyczące podstawowych parametrów żywic epoksydowych, klasyfikacji i sposób doboru utwardzaczy, zastosowania w materiałach powłokowych. Artykuł jest kolejnym w cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów”.
EN
The article presents information on one of the widest used types of resins – epoxy resins. The discussed issue has been divided into parts. In this part information on the basic parameter which characterize epoxy resins, types and classification of epoxy hardeners and application are presented. Article is the next in a series of articles Chemistry and Technology of Paints.
14
Content available remote Metoda badania właściwości grzybobójczych powłok lakierowych
PL
W artykule opisano laboratoryjną metodę oceny skuteczności ochrony powłok lakierowych środków przed rozwojem grzybów na podstawie normy PN-EN 15457:2014. Przedstawiono przedmiot badawczy jak i poszczególne etapy przeprowadzenia badania. Dokonano również krótkiej charakterystyki mikroorganizmów stosowanych w badaniu.
EN
The article describes a laboratory method for testing the effectiveness of paint and varnish protection products against fungi on the basis of PN-EN 15457:2014. Both the research subject and the individual stages of the study were presented. Also made a short presentation of the microorganisms used in the study.
15
Content available remote Metoda badania właściwości glonobójczych materiałów, farb i lakierów
PL
W niniejszej pracy przedstawiono laboratoryjną metodę badania skuteczności ochrony powłok: farb i lakierów przed rozwojem glonów (PN-EN 15458:2014-09). Scharakteryzowano przedmiot badawczy, sposób wykonania analiz oraz kryteria oceny skuteczności ochrony powłok przed glonami.
EN
In this work, a laboratory method for testing the effectiveness of coatings protection has been characterized: paints and varnishes against algal growth (PN-EN 15458:2014-09). The research subject, the method of analysis and the criteria for assessing the effectiveness of protection against algae were presented.
16
Content available MultiDot - nowa idea rastrowania AM
EN
Screening technology let reproduce continuous tone images using bilevel printing method (as f.e. offset). Some properties of human eye allows the correct reception of the continuous tone image. One have to remember, that tonal value (caused by surface covered by printing elements only) existing on the printing plateis not the same as the one present on the printout. In offset printing technology the difference between tonal value on the printing plate and on the printout is provoked by two different phenomenons: one is the DotGain, while the other is caused by driving the ink out by dampening solution. The DotGaineffecthas 3 mainreasons: – spilling out of the ink on the printedsurface, – deformation of transfer medium (f.e. offset blanket) – present only when indirect printing technology is in use – “shadow” of the printing inklayer, ... and iswelldefined and known. The mutual (the ink and the water/dampening solution) influence is very difficult to predict using mathematic formulas. We can observe, that (because of the DotGain effect) there are some areas not covered by ink, but absorbing the light as they would be – so it can be a base for some ink saving – if the effect would be used properly. However the FM screening has significant DotGain effect (so ink saving should be noticeable), it demonstrates lot of disadvantages: less print stability, unevenly flat areas and many, many others. To fulfill some expectations the new AM screening was developed (and patented). It was named MultiDot and is based on multi-cluster principle, where – what’s important – single clusters have different size and shape. Optimal shape and tonal function caused, that newly developed screening concept let the user receive stable, rich in details and Moire free images with significant ink-saving capabilities. The other aspect of using MultiDot screening structure is to prevent prints against illegal copying and allowing the user to confirm (or deny) the authenticity of certain printouts or goods – this functionality is called MultiDot Security and will be a subject of another article.
17
Content available remote Farby elewacyjne w pracach naprawczo-renowacyjnych. Cz. 1. Wymalowania
PL
W artykule opisano główne wymagania dotyczące farb elewacyjnych. Opisano rodzaje farb oraz podział farb ze względu na współczynnik przenikania wody i dyfuzyjność.
EN
The article shows the primary requirements for façade paints. The types of paints are discussed, along with their classification by water transmission coefficient and diffusion rate.
18
Content available remote Proces certyfikacji farb i lakierów
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono proces certyfikacji wyrobów, jaki stosuje Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu IMPiB w Toruniu, która spełnia wymagania normy PN -EN ISO /IEC 17065:2013-03 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004. Opisano wszystkie etapy począwszy od złożenia wniosku, poprzez badania, audit/ inspekcję, aż po wydanie certyfikatu. Zaprezentowano pełny zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby w obszarze farb i lakierów.
EN
This paper describes the products certification process used by Product Certification Body of IMPiB Institute in Toruń, which meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065: 2013-03 standard and is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The stages of the application have been described, through research, audit/inspection, to issuing a certificate. The full scope of accreditation of the Product Certification Body is presented in the area of paints and varnishes.
19
Content available remote Podstawy Chemii i Technologii Farb – Podstawowe parametry formulacji farb
PL
W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z formułowaniem receptur wyrobów powłokowych. Na podstawie przeglądu literatury światowej w zakresie farb i lakierów wyróżniono poszczególne etapy w procesie formułowania wyrobów oraz wyjaśniono podstawowe parametry formulacji, takie jak stężenie objętościowe pigmentu, krytyczne stężenie objętościowe pigmentu oraz ich stosunek. Krótko omówiona została rola poszczególnych składników w recepturze farby. Artykuł jest pierwszym z wznowionej serii edukacyjnej Podstawy Chemii i Technologii Farb.
EN
This article discusses the basic aspects of formulation of coatings. On the basis of a review of the world literature about paints and varnishes, the various stages of the product formulation have been distinguished and the basic parameters of the formulation such as pigment volume concentration, critical pigment volume concentration and their ratio are explained. The role of the individual components in the paint formulation is briefly discussed. This article is the first in a renewed educational article series of Chemistry and Technology of Paints.
PL
W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z cyklem życia wyrobu lakierowego. Na podstawie przeglądu literatury światowej w zakresie farb i lakierów wyróżniono poszczególne etapy w procesie formułowania wyrobów oraz omówiono zagadnienia w różnych obszarach procesu produkcyjnego i przygotowania wyrobu do aplikacji, na które należy zwrócić uwagę podczas opracowywania wyrobów lakierowych. Krótko omówiona została rola poszczególnych etapów w cyklu życia farby. W części I omówione zostały aspekty związane z doborem surowców, łączeniem i mieszaniem składników oraz przechowywaniem wyrobu lakierowego. Artykuł jest drugim z wznowionej serii edukacyjnej Podstawy Chemii i Technologii Farb.
EN
This article discusses the basic aspects of coating life cycle. On the basis of a review of the world literature about paints and varnishes, the various stages of the product formulation have been distinguished and discussed issues in various areas of the manufacturing process and product preparation for applications during the development of paint. The role of each stage in the paint life cycle is briefly discussed. Part I deals with aspects related to the selection of raw materials, the mixing ingredients and the storage. This article is the second of a renewed educational series Chemistry and Technology of Paints.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.