Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expanding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Technologia rozpęczania rur poliamidowych
PL
Opracowana technologia rozpęczania pozwala na zmianę średnicy rur poliamidowych poprzez wciśnięcie do wewnątrz gorącego trzpienia (rozpęczaka) oraz montaż w rozpęczonym odcinku konektora, z zachowaniem trwałości połączenia i szczelności. Metoda ta została sprawdzona dla rurek o średnicach zewnętrznych w zakresie 6÷15 mm. W temacie opracowania mieści się dobór narzędzi kształtujących oraz narzędzi unieruchamiających rurki.
EN
The developed bulge forming technique allows to change the polyamide tube diameter by means of the hot pin (expander) pushed inside and carry out the joint assembly process in the expanded section of the connector, while maintaining durability and tightness of the connection. The method has been tested for tubes from 6 to 15 mm OD. The development scope also covers a range the bulge forming and tube immobilizing tools.
PL
Omówiono podstawowe cechy pali z podstawą poszerzoną za pomocą iniekcji strumieniowej, wyniki badań oraz uwarunkowania dotyczące możliwości wprowadzenia proponowanej technologii do praktyki inżynierskiej.
EN
The basic characteristics of piles with base expanded by jet grouting and the results of experimental pile tests were presented. The main advantage of the expending is increasing the pile bearing capacity by as much as 200% in suitable circumstances. Conditions applicable for the implementation of the proposed technology to the practice of engineering were discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące doskonalenia procesu wytwarzania stalowych rur zgrzewanych z powłoką Al-Si przeznaczonych na elementy układów wydechowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma. Doskonaleniu poddano jednostkowy proces badania rur zgrzewanych metodą roztłaczania. Procedura postępowania była zgodna z algorytmem DMAIC. Wyniki badań przedstawiono za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.
EN
The main target stated by the creators of this methodology is a radical improvement in the quality of goods (services), in the way of minimizing the changeability of the process, with application of statistic tools. The Procedure of performance, connected with improvement of quality of the stated process, product or service, is detaily defined by the further steps of execution of the so called six sigma project, i.e. DMAIC (Define - Measure - Analyze - Improve - Control). In the Six Sigma approach, the quality is referred to as "right to value". That means that the customer requires some value from the product delivered to him, i.e. some expected application and aesthetic features, reliability, etc, for which he is ready to pay. On the other hand, the organization possesses a well-justified right to expect big value from the product - the product must not produce costs, it has to "make" money. Hence, the very sense of Six Sigma is the appearing of "win-win" situation where the needs of the organization and the customer meet. The project was executed at a facility of a company producing welded steel tubes with Al-Si coating, both smooth and perforated, provided for elements of exhaust systems. During manufacturing of tubes in one of the lines, two kinds of waste pipes are produced. The first reason for production of scrap is stopping or restarting the operation of welding line after resetting, resulting in a non-welded or poorly welded section of tube. The second reason for production of scrap pipes are technological tests conducted by line operators, based on expanding and pressing through a section the tube to check the quality of weld. An expanded tube goes for scrap. According to the control cycle, two samples are checked per each batch of tubes. The aim of the project was to reduce the quantity of scrap from technological tests by ca. 70 %, without intervention into the quantity of sampled sections of tube in the technological line.
4
Content available Termiczne preparowanie ziarna pszenicy
PL
W pracy przedstawiono metodę przygotowania i obróbki termicznej w oleju, całych i obłuszczonych ziarniaków pszenicy miękkiej trzech odmian i wpływ parametrów obróbki na ich cechy wytrzymałościowe. Na maszynie Instron rejestrowano wartości siły deformacji F, określanej na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziaren i ziarniaków pszenicy. Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do bezpośredniej konsumpcji, bądź jako dodatek do innych produktów spożywczych, pozwalających w dalszej konsekwencji na ich szersze wykorzystanie w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presented the method of moistening and thermal treatment in oil of whole and dehulled soft wheat grains as well as its effect on the strength properties of grain of three cultivars. The values of deformation force F were determined by uniaxial compression tests for single wheat grains in the Instron apparatus and recorded in computer. The investigations were conducted considering the preparation of grains to immediate consumption or using as a supplement to other food products and further application in food processing industry.
5
Content available remote C^1-stably positively expansive maps
EN
The notion of C^1-stably positively expansive differentiable maps on closed C^infinity manifolds is introduced, and it is proved that a differentiable map f is C^1-stably positively expansive if and only if f is expanding. Furthermore, for such maps, the [epsilon]-time dependent stability is shown. As a result, every expanding map is e-time dependent stable.
PL
Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu chemicznego, barwy jest ich geometria. W pracy zaprezentowano metodykę pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów. Omówiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę podstawowych wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu nasion amarantusa.
EN
Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemical composition and colour is their geometry. Paper presented the methods to measuring geometrical values with the use of computer image analysis. The effects of expanding process on the changes in basic geometrical dimensions and shape coefficients of amaranth seeds were discussed.
7
Content available remote Wpływ warunków ekspandowania na mechaniczne właściwości nasion amarantusa
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury powietrza oraz masowego wydatku ekspandowanych nasion amarantusa na przebieg testów osiowego ściskania pojedynczych nasion oraz warstwy nasion w komorze Kramera. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wraz ze wzrostem temperatury ekspandowania nasiona staja się „słabsze”, tzn. doznają określonych odkształceń liniowych przy mniejszych wartościach obciążenia. Natomiast wpływ masowego wydatku surowca na właściwości mechaniczne ekspandowanych nasion amarantusa nie jest jednoznaczny.
EN
Paper presented the experimental results concerning the effect of air temperature and mass output of expanded amaranth seeds on the course of axial compression tests of single seeds and seed beds in the Kramer's chamber. It was stated that along with increase of expanding temperature the seeds became "weaker", i. e. they sustain determined linear deformations at smaller loads applied. However, the influence of mass output of the material on mechanical features of expanded amaranth seeds was not unique.
8
Content available remote Wpływ warunków ekspandowania na barwę nasion amarantusa
PL
W pracy przedstawiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę wyróżników barwy nasion amarantusa. Przyjęto, iż barwa jest jednym z ważniejszych parametrów oceny jakości produktów poddanych procesom termicznym. Do pomiaru zmiany barwy wykorzystano spektrofotometr MiniScan XL Plus. Barwa zapisywana była za pomocą składowych Lab* a na ich podstawie wyliczono indeksy barwy: WI, YI, ΔE*, ΔH*, ΔC*. Najlepszą barwą charakteryzowały się nasiona ekspandowane w temperaturze 290 C oraz niektóre grupy w 330°C przy wysokim początkowym strumieniu masy nasion.
EN
Paper dealt with the effect of expanding process on the changes in colur indices of amaranth seeds. It was assumed that colour is one of the most important parameters to assess the quality of products exposed to thermal processing. Spectrophotometer Miniscan XL Plus was used to measuring of the colour changes. Colour was recorded by means of Lab* components and on this basis the colur indices (WI, YI, ΔE*, ΔH*, ΔC*) were computed. The best colour was obtained by seeds expanded at the temperature of 290°C and some groups at 330°C, at high initial stream of the seed mass.
9
PL
W pracy dokonano analizy sposobów i urządzeń do ciśnieniowego oraz bezciśnieniowego ekspandowania surowców roślinnych. Przedstawiono również własne konstrukcje takich urządzeń.
EN
Analysis of methods and devices for pressure and no-pressure expanding of vegetable raw materials were made. Also owns constructions of such devices were presented.
PL
Wyniki badań wykazały, że położenie przewodu, w którym zachodzi ekspandowanie nasion amarantusa w warunkach transportu pneumatycznego ma znaczący wpływ zarówno na gęstość usypową produktu, jak i intensywność wymiany ciepła i masy pomiędzy powietrzem i nasionami. Istnieje więc korelacja efektywności procesu oraz intensywności tej wymiany. Pionowe położenie przewodu zapewnia uzyskanie mniejszej gęstości usypowej produktu w porównaniu z poziomym. Jednak istnieją takie warunki prowadzenia procesu (wysoka temperatura powietrza, duża wilgotność nasion), dla których ta różnica jest mała.
EN
The results if investigations proved that the position of pipeline signifacantly influenced both, the efficiency of expanding amatanth seeds during their pneumatic conveying and the intensity of head and mass transfer between air and seeds. Thus, there exists a correlation between the process efficiency and intensity of that transfer. Vertical position of the pipeline assures smaller bulk density of the product than the horizontal position. Neverthless, there exist such conditions of conducting the process (high air temperature, high moisture cintsnt of seeds), at which this difference is small.
PL
Zmodyfikowane równanie Newtona stosowane do opisu ruchu pojedynczej cząstki w strumieniu gazu okazało się mało przydatne do założonego celu pracy, nie uwzględnia bowiem zmian właściwości nasion (masa, wielkość, kształt, chropowatość, gęstość itp.), a także dużych zmian właściwości powietrza zachodzących w tym procesie. Prędkość powietrza musi być około 2 razy większa od prędkości podskakiwania nasion w przewodzie poziomym lub prędkości zawisania w przewodzie pionowym i wynosić 7m/s. Eksperymentalna weryfikacja potwierdziła słuszność tych założeń.
EN
Paper analysed the methods of estimating minimum air velocity ot pneumatic conveying of solid particles. Moreover, the values of velocity were determined for pneumatic conveying used to expanding amaranth seeds in vertical and horizontal pipeline. The modified Newton's equation applied to describe the motion of individual particle in gas stream showed to be insufficient. It did consider neither the changes of seeds' properties (mass, size, shape, roughness, density etc.), nor significant changes of air characteristics occuring in this process. That velocity must be about twice as high as the seed saltation velocity in horizontal pneumatic pipe and the terminal velocity in vertical pipe, and should amount 7m/s. Experimental verification confirmed the correctness of these assumptions.
12
Content available remote Perlit ekspandowany - nowe możliwości
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.