Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  głębokie wykopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Technologia ścian szczelinowych jest wykorzystywana w budownictwie od połowy lat 50. XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpił znaczący postęp w konstrukcji narzędzi głębiących, sposobie konstruowania i wykonawstwa złączy międzysekcyjnych. Idea stabilizowania głębionego otworu zawiesinami bentonitowymi (lub polimerowymi) pozostaje jednak aktualna.
PL
W tekście autor skupił się na opisie zasad bezpieczeństwa w przypadku wykonywania prac ziemnych oraz przedstawił listę kontrolną.
PL
Prowadzenie prac budowlanych w ścisłej zabudowie miejskiej wiąże się z wieloma ograniczeniami. W przypadku realizacji głębokiego wykopu na potrzeby obiektu Mogilska Office w Krakowie zastosowano tymczasową stalową konstrukcję rozparcia w dwóch poziomach, ograniczono zakres stropu rozporowego oraz zaproponowano nietypowy sposób posadowienia żurawi wieżowych.
EN
Conducting construction works in the compact built-up areas entails many restrictions. The construction of the Mogilska Office building required conducting deep foundation works - the author discuss implemented solutions and all of the taken actions. As he underlines, the optimal solution for such a project needs to chosen after completion of a thorough analysis. The most important task, from the designer’s point of view, would the assessment of the impact that the excavation may have on the neighbouring buildings.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z wygradzaniem głębokich wykopów w technologii ścian szczelinowych, porusza praktyczne aspekty ich przy użyciu metody elementów skończonych w programie Midas GTS NX. Pierwsza część artykułu przybliża rys historyczny jak również metodologię, wykonywania wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi. W dalszej części zostają omówione istniejące warunki gruntowe oraz przyjęte założenia projektowe. Artykuł zwieńcza przedstawienie wyników analizy wpływu wykonania głębokiego wykopu wygrodzonego ścianami szczelinowymi na teren znajdujący się w ściśle zurbanizowanym centrum miasta oraz wpływ jaki wywarł on na otaczające budynki.
EN
The article presents the results of deep excavation analysis performed using the finite element method as well as impact of diaphragm walls construction on the surrounding objects. First part of the article concerns on theoretical background, methodology and data used in program. The second part is focused on the design model, results of analysis and impact of the deep excavation on surrounding buildings. The design task was performed in Midas GTS NX software, which is modeling platform used to design ground conditions as well as structures cooperating with the soil. Presented content is part of Author’s master thesis.
5
Content available remote Wzmocnienie fundamentów w sąsiedztwie głębokich wykopów
PL
Dwie przedwojenne warszawskie kamienice wkrótce odzyskają swoja dawną świetność, jak również funkcjonalność wymaganą przez standardy XXI w. Obydwa obiekty zostaną rozbudowane o wielokondygnacyjne garaże podziemne, zlokalizowane poniżej istniejących fundamentów. W tym celu wykorzystana zostanie iniekcja jet-grouting i inne specjalistyczne roboty geotechniczne. Realizacje opisywanych inwestycji przedstawiono w kontekście budowy geologicznej i badań podłoża gruntowego oraz rysu historycznego.
6
Content available Głębokie wykopy 2016
PL
3 marca br. Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zorganizowały w Warszawie XV seminarium geotechniczne Głębokie wykopy 2016.
EN
On 3 March 2016, the research Institute of Roads and Bridges and the polish Association for Special Foundations Contractors organized the fifteenth geotechnical seminar "Deep Excavations 2016" held in Warsaw.
7
Content available remote Kompensacyjny wpływ odprężenia gruntu na osiadanie kamienicy w Warszawie
PL
Artykuł zaznacza problematykę zabezpieczenia wykopów w terenach zurbanizowanych, opisując kilka najpopularniejszych zadań stojących przed projektantami oraz wykonawcami głębokich wykopów.
EN
This article identifies the issues of shoring trenches and earthworks in urban areas, and describes several of the most common challenges which face designers and contractors involved in deep excavations. These include, among others, the close proximity of existing buildings. These buildings may have a signifi cant impact on the type of shoring planned for an excavation at a new investment site and vice versa. The task of assessing the impact of planned works on neighbouring buildings is highly complex, as many relevant factors must be taken into account regarding the expected behaviour of the construction and the subsoil, requiring considerable knowledge and experience on the part of the designer.
8
Content available Poziome przesłony przeciwfiltracyjne
PL
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce wyraźnie zaznaczyła się tendencja do umieszczania coraz głębiej podziemnej części budynków. W przypadku budynków w gęstej zabudowie miejskiej wynika to wprost z konieczności maksymalnego wykorzystania działki budowlanej dla otrzymania jak największej powierzchni użytkowej budynku.
EN
This paper focuses on the following issues: technical issues regarding the construction of infill buildings and their influence on the old neighbouring buildings, analysis of the dangers, damages and catastrophes of old traditional buildings, rules regarding monitoring of the technical conditions of existing old buildings, settlements of the ground and their influence on the neighbouring buildings, examples of the ground settlements observed during construction of infill buildings in Warsaw, examples of strengthenings realized near brick buildings and listed buildings.
PL
W artykule (referacie) przedstawione zostały problemy: techniczne realizacji budownictwa plombowego i ich wpływu na stare sąsiadujące budynki, analizy zagrożeń, awarii i katastrof starych tradycyjnych obiektów budownictwa, zasady monitoringu stanu technicznego istniejącej starej zabudowy, osiadań podłoża i ich wpływu na sąsiednie budynki, przykłady osiadań podłoża przy realizacji budynków plombowych na terenie Warszawy, przykłady wzmocnień istniejących w sąsiedztwie budynków murowanych zwykłych i zabytkowych.
11
Content available Głębokie wykopy w miastach
PL
Projektowanie i budowa głębokich wykopów są obecnie w Polsce, ale też i na świecie nieodłącznym elementem budownictwa na terenach zurbanizowanych, gdzie brak miejsca na powierzchni terenu zmusza inwestorów do poszukiwania powierzchni biurowych czy mieszkalnych w coraz wyższych budynkach z coraz głębszymi kondygnacjami podziemnymi. W śródmiejskich i zabytkowych dzielnicach miast często buduje się tzw. plomby w miejscach zrujnowanych podczas wojny kamienic lub wewnątrz zachowanych ze względów konserwatorskich elewacji.
EN
The paper discusses the issues of the construction of the deep excavation in urban areas, highly urbanized. The most commonly used types of structures of deep excavations walls are presented as well as methods of construction. The walls structures are divided according to the criterion of impact on surrounding buildings as stiff or flexible. The methodsfor the construction of deep excavations in terms of the safety of the works and impact on adjacent buildings, the ground surface and the environment are discussed. The examples of interaction between the structures built in deep excavations and existing underground and surface infrastructure are given.
12
Content available Demontowalne kotwy BBV
PL
Przy pewnych uwarunkowaniach technologicznych kotwy gruntowe są podstawowym, a właściwie jedynym sposobem zapewnienia stateczności ścian wykopów głębokich. Dodatkowe trudności w montażu kotew gruntowych związane są m.in. z rozwojem inżynierii miejskiej, a w szczególności tzw. urbanistyki podziemnej, zajmującej się m.in. budową podziemnych tras komunikacyjnych, wielopoziomowych skrzyżowań, garaży podziemnych oraz głębokich fundamentów pod wysokie budynki.
EN
Under certain technological conditions, earth anchors are the essential, or actually the only way to ensure stability of the walls of deep excavations.
PL
Omawiana inwestycja jest usytuowana w historycznym centrum Warszawy, pomiędzy al. Solidarności a ul. Bielańską. Działka, na której zaplanowano budowę biurowca Senator, była w części zabudowana. Na działce inwestora (nr ewid. 38/3), wchodzącej w skład nieistniejącego od II wojny światowej kompleksu bankowego, znajdują się pozostałości zabudowy dawnego Banku Polskiego. Ważne historyczne elementy Banku Polskiego zostały zintegrowane z nowym projektem. Najważniejszym obiektem, chronionym wpisem do rejestru, była szczytowa ściana sali operacyjnej (głównej), dlatego też została, po wcześniejszym zabezpieczeniu i wzmocnieniu, odtworzona do pierwotnego, historycznego wyglądu.
PL
Hala Stulecia jest konstrukcją wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX wieku. Głównym zadaniem ostatniej modernizacji Hali Stulecia było pogłębienie podłogi w centralnej części areny widowiskowej do −4,80 m w celu realizacji ruchomej podłogi osadzonej na siłownikach hydraulicznych. Poziom wody gruntowej ustalono na 2,5 m poniżej poziomu podłogi. Grunt spoisty został zlokalizowany na głębokości 14 m poniżej podłogi. Ścianki szczelne musiały być zagłębione na około 15 m, a ograniczenia wysokości wynosiły 12 m. Zarekomendowano Kolumny DSM i Jet Grouting jako spełniające wymagania Generalnego Wykonawcy: krótki czas wykonania konstrukcji i zapewnienie maksymalnego uszczelnienia przy przejściu przez glinę zwałową oraz niski koszt wdrożenia.
EN
The Centennial Hall (Hala Stulecia) is a structure which was included in the cultural and natural heritage of UNESCO as a pioneer achievement of the 20th-century engineering and architecture. The main task of the last modernization of the Centennial Hall was deepening the flooring in the central part of the entertainment arena to -4.80 m in order to implement a moving floor supported on hydraulic cylinders. The groundwater level was about 2.5 m below the flooring. Cohesive soil was located at the depth of 14 m below the flooring. Cut off wall was necessary to be positioned to the depth of about 15 m, and height limitations were 12 m. DSM and Jet Grouting columns were recommended to meet the General Contractor requirements: short task execution, construction of a cut-off wall ensuring the maximum sealing at the passage through the boulder clay layer, and low-cost implementation.
PL
W pracy przedstawiono metody obliczeniowe, służące do określania przemieszczeń pionowych gruntu za ścianą obudowy głębokiego wykopu. Zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania metody analitycznej w połączeniu z metodą elementów skończonych do szacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, w zabudowie sąsiedniej.
EN
The paper presents the calculation methods used for the analysis of the vertical displacement of the ground behind the wall of a deep excavation. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the analytical method and finite element method is presented.
16
Content available remote Analysis of displacement of excavation based on inclinometer measurements
EN
The article presents back analysis to estimate geotechnical parameters of fill layer. The agreement between field measurements and theoretical calculations was examined. Displacements of a cantilever CFA bored pile wall were monitored. The inclinometric measurements were taken directly after pile construction and according to excavation process. Over 200 calculation series were performed, with changing fill parameters. The calculations employed the actual geometric and material parameters of the pile wall, as well as geotechnical parameters of layered soil. The parameters estimated through back analysis were the angle of internal friction and Young’s modulus of fill layer. In the case discussed, pile wall cap displacement was the response of the system, and soil medium parameters were the input data. The agreement between theoretical calculations and inclinometer measurements was assessed in accordance with two functions. The measured horizontal displacements of excavation support structure assumed different values at the two inclinometer sites analysed. Back analysis results for these sites are approximately convergent for a final excavation depth.
17
Content available Zabezpieczenia fundamentów i głębokich wykopów
PL
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Małopolski Kraków 31 maja 2012 r. w krakowskim hotelu Aspel obyło się szkolenie dla członków Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zabezpieczenia fundamentów i głębokich wykopów. Prelegentami byli pracownicy firmy Aarsleff Sp. z o.o., będącej częścią międzynarodowej grupy Per Arsfleff zsiedzibą w Abyhoj w Danii.
PL
Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają być wystarczające do prawidłowego rozpoznania tych zjawisk, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach wodno-gruntowych oraz przy dużym stopniu geometrycznego skomplikowania projektowanej konstrukcji. W takich przypadkach najbardziej wiarygodna wydaje się być trójwymiarowa analiza numeryczna. Taką analizę przeprowadzono w programie ZSoil 12.12 dla kolejnych etapów wykonywania głębokiego wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową, zlokalizowanego w ścisłym centrum Krakowa. Prawidłowość obliczeń jest weryfikowana stałym monitoringiem geodezyjnym.
EN
Designing deep excavations in urban areas is a very complex geotechnical problem. Not only stability calculations should be conducted but also the influence on the objects behind the wall is to be checked to predict the settlements of the buildings around the excavation pit. Analytical methods are not efficient when analysing constructions in complicated ground conditions and very complex geometry. In such cases three-dimensional numerical analysis gives the most reliable results. Finite element method analysis in ZSoil 12.12 was conducted to analyze the construction steps of excavation pit supported by diaphragm walls. The construction site is located in the city centre of Cracow. Accuracy of the calculations is checked by appropriate geodetic measurements.
PL
W pracy przedstawiono sposoby realizacji i metody obliczeń statycznych wykopów i konstrukcji w przypadku głębokich posadowień budynków. Przedstawiono aktualnie stosowane metody oraz rysujące się kierunki ich dalszego rozwoju preferujące metodę elementów skończonych. Wskazano na podawane przez badaczy trudności i problemy w trakcie realizacji analiz obliczeniowych oraz braki w zakresie kompletności modeli w odniesieniu do faz realizacji inwestycji. Przedstawiono własny przykład obliczeniowy wpływu głębokiego posadowienia budynku w poszczególnych fazach realizacji na stan rzemieszczeniowo-naprężeniowy podłoża gruntowego i budynku w sąsiedztwie.
EN
The paper presents execution methods of deep excavation. Computational methods currently in use, indicating specified by the researchers difficulties and problems in numerical analysis are presented. Directions of further development of the topic of deep foundation static analysis using the finite element method are given. Discussed issues are illustrated by calculation example, in which the influence of the deep building foundation on the displacement-stress state of soil and buildings in direct neighborhood was examined in each stages of implementation.
PL
Między Tczewem i Pelplinem planowana jest budowa zakładu energetycznego. W ramach prac budowlanych konieczne będzie wykonanie głębokich wykopów dla kilku obiektów. Wymaga to określenia warunków hydrogeologicznych w związku z oszacowaniem wielkości dopływu wody. W celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych zaplanowano wykonanie czterech hydrowęzłów oraz 6 piezometrów. W trakcie prac stwierdzono, że wodonośny poziom międzymorenowy górny to jedyny poziom, który ma znaczenie dla planowanej inwestycji. W związku z tym należy zaplanować obniżenie ciśnienia piezometrycznego tego poziomu poniżej dna wykopu tak, aby nie doszło do przebicia hydraulicznego i wyparcia dna wykopu. Dane pozyskane dzięki badaniom terenowym i pompowaniom badawczym wykorzystano do numerycznych symulacji przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych oraz podczas odwadniania poszczególnych wykopów. Badania modelowe wykazały, iż prace związane z odwodnieniem wykopów nie powinny znacząco oddziaływać na środowisko.
EN
In the area of Tczew and Pelplin the construction of power plant is planed. Construction works would involve deep excavations for several building sites. This requires an identification of hydrogeological conditions with a volume of water inflow estimation. The fieldwork showed the presence of various hydrogeological conditions which are a consequence of a complex geological structure. In order to identify hydrogeological conditions the execution of four pumping wells with observation wells and additional six piezometers was scheduled. During the work progress, it was found that the level of upper moraine aquifer is the only aquifer that is relevant to the planned investment. Therefore, one must plan to reduce the pressure below the bottom of the trench in order to prevent the penetration of fluid through the bottom of the trench. The data obtained from the research and pump tests were used for numerical simulation of groundwater flow under natural conditions and during dewatering of the various excavations. Modeling studies have shown that work associated with drainage trenches should not significantly affect the environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.