Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tory wielkoprądowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przepływ prądu przemiennego w torach wielkoprądowych wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej i dynamicznej. Podstawę do analizy zjawisk termicznych stanowi informacja o rozkładzie gęstości prądu i stratach mocy. Poprawne określenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne bowiem sumaryczne straty mocy określają podstawowy parametr konstrukcyjny jakim jest temperatura pracy urządzenia. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodach fazowych rurowego nieekranowanego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia gęstości prądu a tym samym rozkład wewnętrznych źródeł ciepła wykonano metodą analityczną. Natomiast obliczenia temperatury w przewodach rurowych dokonano za pomocą metody różnic skończonych. W obliczeniach gęstości prądu uwzględniono zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
Design of the high-current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic and thermal effects. Moreover, knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts. Information about distribution current density and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high-current busducts. This paper presents an analysis of the temperature in the flat three-phase high-current busduct. Calculations of the current density in the phase conductors were made by analytical method, but the temperature was determined by finite difference method. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects.
PL
Projektowanie torów wielkoprądowych na coraz większe prądy i napięcia wymaga dokonania precyzyjnego opisu zjawisk elektrodynamicznych oraz termicznych. Znajomość relacji ilościowych pomiędzy parametrami elektrodynamicznymi i termicznymi jest niezbędna w procesie optymalizacji konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę rozkładu temperatury w przewodzie rurowym. Opisano metodę wyznaczania wpływu zjawiska naskórkowości na wartość temperatury przewodu rurowego.
EN
Design of the high–current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high–current busducts. This paper presents an analysis of the temperature in the tubular conductor. Author shows the influence of the skin effect on the temperature of the tubular conductor.
PL
Pole magnetyczne generowane przez prądy w torach wielkoprądowych osiąga duże wartości, co może zakłócać pracę sąsiednich urządzeń elektrycznych jak również niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzkie. Dlatego też dokładne wyznaczenie pola magnetycznego w otoczeniu torów wielkoprądowych jest zagadnieniem bardzo ważnym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analitycznej metody wyznaczania pola magnetycznego w otoczeniu rurowych ekranowanych torów wielkoprądowych. Zaprezentowaną analityczną metodę skonfrontowano z metodą numeryczną opartą na metodzie elementów skończonych, zastosowaną w programie FEMM. W obliczeniach analitycznych uwzględniono zjawiska naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
This paper presents an analytical method for determining the magnetic field in the three-phase gas-insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular crosssection geometry. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). Apart from analytical calculation, computer simulations for high-current busduct system magnetic field were also performed with the aid of the commercial FEMM software, using two-dimensional finite elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych związanych z optymalizacją konstrukcji torów wielkoprądowych w piecach oporowo-łukowych. Rozpatrywana klasa problemu dotyczyła likwidacji asymetrii sieci krótkiej spowodowanej budową bifilarnego toru wielkoprądowego. Na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wytyczne do budowy nowego toru wielkoprądowego. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano na rzeczywistym obiekcie, przeprowadzając badania eksperymentalne po uruchomieniu pieca oporowo-łukowego o mocy 12 MVA, które potwierdziły poprawność przyjętej metody obliczeniowej.
EN
This paper describes the results of simulation and experimental research related to the optimization of the high current path construction in the submerged arc furnace. The considered class of problems has been concerned to the elimination of short grid asymmetry caused by the construction of the bifilar high current path. On the basis of the simulation results a guideline to build a new high current path has been given. The proposed solution was verified on a real object by experimental studies after commissioning the submerged arc furnace of 12 MVA power, which confirm the correctness of the adopted methodology.
5
Content available remote Modelowanie i analiza dynamiki ruchu styków na przykładzie styku tulipanowego
PL
W pracy przedstawiono analizę dynamiki ruchu styków. Dokonano optymalizacji konstrukcji układu stykowego na przykładzie zestyku tulipanowego. Przedstawiono możliwości wykorzystania program SolidWorks do analizy dynamiki ruchu styków.
EN
This work presents an analysis of dynamics process for electric contacts, along with means to optimize constructions of this type (through an appropriate selection of their sizes and shape). Formulated are the final conclusions from the research carried out with the help of SolidWorks software.
PL
Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Podstawą w analizie tych zjawisk jest informacja o rozkładzie pola elektromagnetycznego i stratach mocy, w szczególności zaś gdy straty te stanowią znaczną część całkowitych strat mocy w analizowanej konstrukcji. W artykule przeprowadzono analizę strat mocy w trójfazowych torach wielkoprądowych o przekroju kołowym. Opisano analityczną metodę wyznaczania strat mocy, którą następnie skonfrontowano z metodą numeryczną opartą na metodzie elementów skończonych, zastosowanej w programie FEMM.
EN
This paper presents an analytical method for determining the power losses in the three-phase gas-insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular crosssection geometry. The athematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). Apart from analytical calculation, computer simulations for high-current busduct system power losses were also performed with the aid of the commercial FEMM software, using two-dimensional finite elements.
PL
Przy optymalnym projektowaniu torów wielkoprądowych oraz kabli energetycznych niezbędna jest ilościowa ocena szeregu zjawisk natury elektromagnetycznej, dynamicznej i termicznej. Podstawą w analizie tych zjawisk jest informacja o rozkładzie pola elektromagnetycznego i stratach mocy czynnej, w szczególności zaś o rozkładzie prądów wirowych indukowanych w przewodach fazowych oraz ich osłonach. W pracy przedstawiono analityczną metodę obliczania gęstości prądów w nieosłoniętym torze wielkoprądowym, którego przewody fazowe umieszczone są w wierzchołkach kwadratu.
EN
Design of the high-current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high-current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high-current busducts. The paper presents analytical calculations of the current density in the three-phase high-current busduct which phase conductors are placed in vertex of a square. Into account was taken proximity effect.
8
PL
Tory wielkoprądowe do przewodzenia dużych wartości ciągłych i chwilowych prądów znamionowych są zwykle budowane jako zbiór wielu pojedynczych równoległych pasków, przy czym odstępy między nimi są niewielkie. Ma to na celu zapewnienie maksymalnie dużej obciążalności prądowej. W tego rodzaju konstrukcjach przepływ prądu przez każdy z szynoprzewodów jest, jak należało by się spodziewać, nierównomierny.
EN
Large power driven paths for conducting considerable values of constant and momentary current ratings are usually built as the set of many single parallel belts, in addition spaces between them are small. Ensuring the big power-driven load capacity to a maximum is aimed at it. In that kind of structures flow of the electricity through everyone from power rails is, how belonged in order to expect, uneven.
EN
The paper deals with the problems of interaction of the electromagnetic fields generated by heavy-current (electro-power) equipment with the environment. The main interest is focused on local excessive temperature growth arising in ferromagnetic parts of the structures subject to strong alternating magnetic field. Results of the electromagnetic and thermovision research carried out in selected industrial plants are presented and commented.
PL
W pracy zajęto się problematyką oddziaływania pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia silnoprądowe (elektroenergetyczne) na otoczenie. Główną uwagę skupiono na powstawaniu lokalnych nadmiernych przyrostów temperatury w ferromagnetycznych elementach konstrukcji, na które oddziałują silne przemienne pola magnetyczne. Zamieszczono i skomentowano wyniki badań elektromagnetycznych i termowizyjnych wybranych obiektów przemysłowych.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia strat mocy czynnej i biernej w ekranie symetrycznego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia wykonano korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule'a-Lenza. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości oraz wewnętrzne zjawisko zbliżenia.
EN
In the paper authors present calculations of the active and reactive power in the screen of the symmetrical three phase high current busduct. Calculations were made using the Poynting theorem and Joule-Lenz law. Into account were taken skin and internal proximity effect.
EN
The paper presents the results of computation parallelization of the luminous flux distribution in an industrial premise and of an optimization process for the three-phase heavy-current busducts. Mathematical models of the electromagnetic calculation are presented for some definite physical systems. Effectiveness of application of the parallel algorithms for analyzing the electromagnetic fields and performing the optimization calculations is described.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki zrównoleglenia obliczeń rozkładu strumienia świetlnego w obiekcie przemysłowym oraz procesu optymalizacyjnego dla trójfazowych torów wielkoprądowych. Przedstawiono modele matematyczne obliczeń elektromagnetycznych w określonych układach fizycznych. Opisano efektywność zastosowania algorytmów równoległych w analizach pól elektromagnetycznych oraz obliczeniach optymalizacyjnych.
PL
W pracy zajęto się trójfazowymi torami wielkoprądowymi zbudowanymi z jednofazowych przewodów rurowych, z których każdy umieszczony jest w niemagnetycznej osłonie. Przedstawiono model matematyczny obliczeń parametrów elektrodynamicznych w układzie, takich jak: temperatury przewodów i osłon, rozkład indukcji magnetycznej czy wyznaczanie maksymalnej obciążalności prądowej przy zadanych parametrach geometrycznych, materiałowych i termicznych. Wykorzystano w nich metodę równań całkowych oraz metody analityczne. Zamieszczono również wyniki przeprowadzonych przykładowych obliczeń.
EN
The paper deals with three phase heavy-current busways designed in the form of pipe-conductors, each of them located in a non-magnetic shield. A mathematical model is presented serving computation of electrodynamical parameters of the system, like the conductor and shield temperatures, distribution of magnetic flux density, and determining maximal current chargeability under assumed geometric, material, and thermal parameters. The method of integral equations and analytical methods have been used for this purpose. The results of the example calculation are presented.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny obliczania parametrów elektrodynamicznych, związanych z funkcjonowaniem torów wielkoprądowych. Zastosowano w nim metodę równań całkowych. Obliczane parametry elektrodynamiczne wykorzystywane są w procesie optymalizacji geometrii torów wielkoprądowych. Jako metodę optymalizacyjną wykorzystano zmodyfikowany algorytm genetyczny. Zamieszczono wyniki przeprowadzonych obliczeń optymalizacyjnych i ustosunkowano się do uzyskanych rezultatów.
EN
The paper presents a mathematical calculation model for electrodynamical parameters related to operation of heavy-current busways. The integral equations method was used for this purpose. The electrodynamical parameters calculated this way are used for geometric optimization of the heavy-current busways. As an optimization method serving this aim a modified genetic algorithm was applied. The results of the optimization calculations and their discussion are enclosed.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i obliczanie strat mocy czynnej w torach prądowych szynoprzewodów z uwzględnieniem efektów naskórkowości i zbliżenia. Jako metodę rozwiązania problemu, dla porównania różnych kształtów torów prądowych przyjęto metodę wyznaczania współczynnika strat dodatkowych w analizowanych torach prądowych. Rozpatrzone zostały różne konfiguracje torów prądowych, a jako podstawowe kryterium dla porównania i oceny kształtu torów prądowych szynoprzewodów przyjęto kryterium minimalizacji strat mocy czynnej, przypadające na jednostkę długości toru prądowego.
EN
A subject of this article is the analysis and calculation of active power losses in current channels, with relation to the skin effect and approach. To compare different shapes of current paths, a method for determining the additional losses coefficient has been accepted. There are considered the various configurations of current path and as a basic criterion for comparison and evaluation of current paths shapes, the minimisation criterion of active power losses falling to the unit of length and current path, has been accepted.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu indukcji magnetycznej w otoczeniu trójfazowych torów wielkoprądowych, pracujących w układzie płaskim symetrycznym. Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów wolnozmiennych pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu stanowisk, na których pracują monitory komputerowe, usytuowane w pomieszczeniach, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie torów i innych urządzeń elektroenergetycznych.
EN
Among the sources emitting electromagnetic field to the environment three-phase heavy-current lines may be mentioned. This is an electrical equipment of medium power transmission (less than 200 MVA). The paper presents the results of calculations and measurements of magnetic induction distribution in the neighbourhood of three-phase heavy-current busways in planar symmetric arrangement. On the ground of the measurements the effect of induced magnetic field on the equipment, its metal components and human body may be estimated. Additionally, measurement results of low-rate oscillating electric and magnetic fields in the vicinity of computer monitor stands located in direct neighbourhood of busways and other power-engineering equipment are presented. Such considerations are more and more important due to introduction of many standards pertaining to electromagnetic compatibility of electric equipment and standards and dispositions related to maximal admissible concentrations and intensities of unwholesome factors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.